Hotărârea nr. 71/2019

Hotărârea 71/2019 - Aprobarea P.U.Z. de restructurare (construire spital), str. General Traian Moșoiu nr. 51; beneficiară: S.C. Laser Optisan Med S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

de restructurare (construire spital), str. General Traian Moșoiu nr. 51

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - de restructurare (construire spital), str. General Traian Moșoiu nr. 51 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 601407 din 26.02.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - de restructurare (construire spital), str. General Traian Moșoiu nr. 51, beneficiară: S.C. Laser Optisan Med S.A.;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 1304 din 25.02.2019, Avizul Direcției Județene pentru Cultură Cluj nr. 1097/Z/07.12.2017 și avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârile nr. 118/2015, nr. 737/2017 și nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - de restructurare (construire spital), str. General Traian Moșoiu nr. 51, beneficiară S.C. Laser Optisan Med S.A., întocmit în scopul stabilirii de reglementări urbanistice, după cum urmează:

SZCP_Is* - Subzonă de instituții și servicii publice și de interes public, constituite în clădiri dedicate, situate în afara zonei centrale:

-funcțiuneapredominantă: funcțiuni de sănătate și conexe;

-regimul de construire: front continuu închis la str. General Traian Moșoiu;

-înălțimea maximă admisă'. P+3E+M(R), Hcomișă max.16 m; -indicii urbanistici'. P.O.T. Max. = 60%, C.U.T max. = 2,2;

-retragerea min. față de aliniament: clădirea va fi amplasată în aliniament, în front continuu (închis);

-retragerea min. față de limitele laterale: corp dispus în aliniament, pe limitele laterale de proprietate, în front continuu închis; corp dispus în interiorul parcelei, pe limita laterală estică și în retragere de min. 5 m față de limita laterală vestică;

-retragerea min. față de limitaposterioară: 5 m.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G la strada General Traian Moșoiu va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în C.F cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică (conform Art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism - Dispoziții generale, Hotărârea nr. 737/2017).

Art. 2 - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani de la aprobare.

Art. 3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.Nr. 71 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)