Hotărârea nr. 708/2019

Hotărârea 708/2019 - Reluarea procedurii de achiziție a unor locuințe, în baza prevederilor Hotărârii nr. 508/2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 1 CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind reluarea procedurii de achiziție, a unor locuințe, în baza prevederilor Hotărârii nr. 508/2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind reluarea procedurii de achiziție, a unor locuințe, în baza prevederilor Hotărârii nr. 508/2019 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 519962/1/10.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 519972/45/30/10.10.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției juridice și al Direcției Economice, prin care se propune reluarea procedurii de achiziție, a unor locuințe, în baza prevederilor Hotărârii nr. 508/2019;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 7 lit. q) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 863, lit. a) și d) Cod civil și ale art. 7, din Anexa la Hotărârea nr. 508/2019;

Reținând Procesul-verbal din data de 4.10.2019 al Comisiei de negociere și stabilire a prețului de achiziție a imobilelor de locuit succeptibile a avea destinația de locuințe sociale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă reluarea procedurii de achiziție, a unor locuințe în baza prevederilor Hotărârii nr. 508/2019.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția tehnică, Direcția economică și Comisa de negociere și stabilire a prețului de achiziție a imobilelor de locuit succeptibile a avea destinația de locuințe sociale.Nr. 708 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)