Hotărârea nr. 707/2019

Hotărârea 707/2019 - Completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, nr. 10/2018, nr. 53/2018, nr. 146/2018, nr. 448/2018, nr. 595/2018, nr. 799/2018, nr. 1028/2018, nr. 389/2019, nr. 460/2019, nr. 510/2019 și nr. 563/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018,53/2018, 146/2018, 448/2018,

595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019, 460/2019, 510/2019 și 563/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019, 460/2019, 510/2019 și 563/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 519203 din 10.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 519279 din 10.10.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice prin care se propune completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017' 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019, 460/2019, 510/2019 și 563/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe);

Potrivit prevederilor art. 10 alin 1 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. 2 lit. b, c, cAl și g din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art. 19A2 din H.G. nr. 962/2001 privind -aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, actualizată, ale art. 10 din H.G. nr. 420/2018 privind modificarea și completarea Normelor metodologic pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, ale art. 11 din H.G. nr. 420/2018 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, ale art. II alin (2) și (3) din Ordonanța nr. 26 din 27 august 2019 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, ale Ordinului nr. 2097/05.07.2019 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2019 în vederea vânzării locuințelor pentru tineri, Adresa înregistrată de către domnul Crișan Aurelian-Horațiu sub nr. 305270/11.06.2019, ale Actului intern nr. 328339/30.07.2019 al Comisiei de stabilire a prețului de vânzare a locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe din data de 24.07.2019, ale Procesului-verbal al Comisiei de verificare a condițiilor obligatorii de vânzare a locuințelor construite din fonduri A.N.L. din data de 23.09.2019, precum și ale Declarației notariale nr. 480/27.09.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019, 460/2019, 510/2019 și 563/2019, cu poziția nr. 106, în sensul vânzării imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bloc M3, scara 2, parter, ap. 22, cu suprafața de 40,18 m.p., înscris în C.F. nr. 305383-C1-U22, cu nr. cad. 305383-C1-U22, cu plata în rate lunare pe o perioadă de 15 de ani a prețului de 135.099,90 lei către domnul Crișan Aure lian-Horațiu.

Art. II. Se constituie în sarcina titularului contractului de vânzare cu plata în rate lunare egale obligația de suportare a cheltuielilor pentru întreținere, reparații curente, a reparațiilor capitale și a obligației de încheiere a contractelor de asigurare a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren, a inundațiilor și a plății primelor de asigurare obligatorii, de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare și până la achitarea integrală a valorii de vânzare.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.

Nr. 707 dinl6 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)