Hotărârea nr. 706/2019

Hotărârea 706/2019 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 246851 din 22.10.2010, încheiat cu doamna Alhafez Livia, având ca obiect locuința construită de către A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6, apartamentul nr. 10.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului a Contractului de închiriere nr. 246851 din 22.10.2010,

încheiat cu doamna Alhafez Livia, având ca obiect locuința construită de către A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Florești nr. 58B, bl. 6, apartamentul nr. 10

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 246851 din 22.10.2010, încheiat cu doamna Alhafez Livia, având ca obiect locuința construită de către A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Florești nr. 58B, bl. 6, apartamentul nr. 10 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 516254 din 09.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 516903 din 09.10.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 246851 din 22.10.2010, încheiat cu doamna Alhafez Livia, având ca obiect locuința construită de către A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Florești nr. 58B, bl. 6, apartamentul nr. 10;

Potrivit prevederilor art. 8 alin. 4 și 5 din Legea nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, actualizată și modificată, cu completările și modificările ulterioare, ale art. 15 alin. 14-17 din H.G. nr. 962/2001, actualizată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și ale Procesului-verbal al Comisiei sociale de analiză a dosarelor A.N.L. din data de 23.09.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,