Hotărârea nr. 705/2019

Hotărârea 705/2019 - Vânzarea cotei de 27,175% din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 21, în baza Legii nr. 550/2002, în favoarea S.C. Super Rialda Import Export S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea cotei de 27,175% din imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 21, în baza Legii nr. 550/2002, în favoarea S.C. SUPER RIALDA IMPORT EXPORT S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărârea privind vânzarea cotei de 27,175% din imobilul situat

I                                                          . . .

în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 21, în baza Legii nr. 550/2002 -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 516201/1/09.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 516916/451 din 09.10.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune vânzarea cotei de 27,175% din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 21, în baza Legii nr. 550/2002, în favoarea S.C. SUPER RIALDA IMPORT EXPORT S.R.L;

Reținând prevederile Legii nr. 550/2002, actualizată, ale Hotărârii nr. 694/2004 modificată și completată prin Hotărârile nr. 40/2005, 791/2005, 442/2006, 748/2007, 835/2007, 213/2008, 903/2018, ale Procesului-verbal al Comisiei din data de 30.09.2019, ale Raportului de evaluare întocmit de către S.C. I.R.F. CONSULTING S.R.L și ale Declarației notariale autentificată sub nr. 1657/1.10.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiumlor art. 129, 133 alm. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă vânzarea cotei de 27,175% din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 21, înscris în C.F. nr. 267141-C1-U15 (provenită din CF vechi nr. 124861), nr. topo 367/1/XXI, amplasat la parter, compus dintr-o sală de vânzare, un birou, două vestiare, un wc, o magazie, un depozit la subsol, cu suprafața utilă de 265,26 m.p și cote părți comune de 15,10/100, înscrise în CF colectiv 267141-C1 (CF vechi 124860), CF 267141 Cluj Napoca (CF vechi 124860), în favoarea S.C. SUPER RIALDA IMPORT EXPORT S.R.L. la prețul de 615.000 lei, preț care nu conține T.V.A.

(2) Prețul va fi achitat în rate, astfel:

  • a) avans de 25% din prețul de vânzare, care va fi achitat în termen de 60 de zile de la la data comunicării Hotărârii de Consiliul Local;

  • b) diferența în rate lunare eșalonate pe un termen de trei ani, fără acordarea unui termen de grație, cu perceperea unei dobânzi anuale de 10%;

  • c) pentru diferența de preț se instituie ipotecă.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății, Direcția Juridică și Direcția Economică.

Nr. 705 din 16 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)