Hotărârea nr. 704/2019

Hotărârea 704/2019 - Aprobarea acordului prealabil de cesionare a 20% din drepturile și obligațiile dobândite de S.C. Virtual World S.R.L., prin Contractul de închiriere nr. 177771 din 11.04.2017, către S.C. Abalak Oran S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordului prealabil de cesionare a 20 % din drepturile și obligațiile dobândite de S.C. VIRTUAL WORLD S.R.L., prin Contractul de închiriere nr. 177771 din 11.04.2017, către S.C. ABALAK ORAN S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului prealabil de cesionare a 20 % din drepturile și obligațiile dobândite de S.C. VIRTUAL WORLD S.R.L., prin Contractul de închiriere nr. 177771 din 11.04.2017, către S.C. ABALAK ORAN S.R.L. - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 516275/1/09.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 517445/452/10.10.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea acordului prealabil de cesionare a 20 % din drepturile și obligațiile dobândite de S.C. VIRTUAL WORLD S.R.L., prin Contractul de închiriere nr. 177771 din 11.04.2017, către S.C. ABALAK ORAN S.R.L.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 1805, art. 1808 alin. 1 din Codul civil, precum și ale dispozițiilor art. 4 lit. i, din Contractul de închiriere nr. 276107 din data de 13.06.2017;

Având în vedere că cesionarul îndeplinește condițiile de eligibilitate astfel cum au fost solicitate prin fișa de date a licitației, parte din documentația de atribuire a spațiului destinat amplasării terasei T3, cu destinația de alimentație publică, situat în Cluj-Napoca, zona pietonală Piața Muzeului, str. Vasile Goldiș și convenția încheiată între cedent și cesionar;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă acordul prealabil de cesionare a 20 % din drepturile și obligațiile dobândite de S.C. VIRTUAL WORLD S.R.L., prin Contractul de închiriere nr. 177771 din 11.04.2017. către S.C. ABALAK ORAN S.R.L.-----------------------------------------

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția juridică și Direcția economică.


Președinte d Ec. Dan Ștefan

Contrasemne Secretarul muni^ini Jr. Aurora

Nr. 704 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)