Hotărârea nr. 703/2019

Hotărârea 703/2019 - Aprobarea acordului prealabil de cesionare a drepturilor și obligațiilor dobândite prin Contractul de închiriere nr. 276107 din 13.06.2017, încheiat cu S.C. Buchet S.R.L. către S.C. Gift Me Up S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPO CA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordului prealabil de cesionare a drepturilor și obligațiilor dobândite prin Contractul de închiriere nr. 276107 din 13.06.2017. încheiat cu S.C. BUCHET S.R.L. către S.C.GIFT ME UP S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului prealabil de cesionare a drepturilor și obligațiilor dobândite prin Contractul de închiriere nr. 276107 din 13.06.2017, încheiat cu S.C. BUCHET S.R.L. către S.C.GIFT ME UP S.R.L. - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 516292/1/09.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 517446/452/10.10.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune aprobarea acordului prealabil de cesionare a drepturilor și obligațiilor dobândite prin Contractul de închiriere nr. 276107 din 13.06.2017, încheiat cu S.C. BUCHET S.R.L. către S.C.GIFT ME UP S.R.L.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 1805, 1808 alin. 1 din Codul civil, precum și ale dispozițiilor art. 4 lit. g, al Contractului de închiriere nr. 276107 din data de 13.06.2017;

Având în vedere că cesionarul îndeplinește condițiile de eligibilitate astfel cum au fost solicitate prin fișa de date a licitației, parte din documentația de atribuire a chioșcului multifuncțional nr. CI, amplasat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii, latura vest și convenția încheiată între cedent și cesionar;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă acordul prealabil de cesiune a drepturilor și obligațiilor dobândite de

S.C. BUCHET S.R.L. către S.C. GIFT ME UP S.R.L, în baza prevederilor art. 4 lit. g, al Contractului-de-închiriere nr.-276l 0-7 din 13.06.2-0l 7----------------------------------------------

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția juridică și Direcția economică.


Nr. 703 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)