Hotărârea nr. 702/2019

Hotărârea 702/2019 - Aprobarea preluării în proprietatea privată și a trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 68 mp., identificat cu nr. cadastral 10320/2, înscris în C.F. nr. 267411 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea privată și a trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 68 mp., identificat cu nr. cadastral 10320/2, înscris în C.F. nr. 267411 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Calea Turzii f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea privată și a trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Calea Turzii f.n, identificat cu nr. cadastral 10320/2, înscris în CF nr. 267411 Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 516148/1 din 9.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 516904 din 9.10.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea preluării în proprietate privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, în suprafață de 68 mp., identificat cu nr. cadastral 10320/2, înscris în C.F. nr. 267411 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Calea Turzii fn.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor ari. 562 alin. (2), ale art. 889 alin. (1) și (2) ale art. 863 lit. e din Codul civil și ale art. 286 alin (1), alin.(4), ale art. 287 lit. b și ale art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Hotărârii nr. 493/2014 privind aprobarea Planului Urbanistic General;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), art. 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, în suprafața de 68 mp., identificat cu nr. cadastral 10320/2, înscris în CF nr. 267411 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Calea Turzii f.n.

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului-teren identificat la art. 1 din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, cu destinație drum, conform prevederilor P.U.G, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.

Nr. 702 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)