Hotărârea nr. 701/2019

Hotărârea 701/2019 - Însușirea Documentației tehnice de actualizare date de carte funciară și reapartamentare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu nr. 10, însușirea Raportului de evaluare și aprobare sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra podului imobilului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice de actualizare date de carte funciară și reapartamentare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Avram lancu nr. 10, însușirea Raportului de evaluare și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra podului imobilului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare date de carte funciară și reapartamentare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Avram lancu nr. 10, însușirea Raportului de evaluare și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra podului imobilului - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 516525/1/9.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 516959/45/30/9.10.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice de actualizare date de carte funciară și reapartamentare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Avram lancu nr. 10, însușirea Raportului de evaluare și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra podului imobilului;

Potrivit prevederilor Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 87 alin. (5), 129 alin. 2 lit. c), 108 și 354 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 670, 676 alin. (1) și 680 alin. (2) Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate și Declarația autentificată sub nr. 2503/25.09.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Avram lancu nr. 10, teren intravilan în suprafață de 226 mp., identificat prin nr. topo. 57/1, cu drept de proprietate în favoarea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în cotă de 7219/28250. parte și Cătărig Liviu-Dorin și soția, Cătărig-Ileana-Rodineta, în cotă de 12656/28250 parte și 8385/28250 parte, prin înscrierea în cartea funciară a suprafeței reale, rezultată din măsurătorile cadastrale, de 210 mp.

Art 2. Se aprobă sistarea, fără plată de sultă, a stării de indiviziune asupra încăperilor comune (antreu și baie) din imobilele situate în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Avram lancu nr. 10, identificate astfel: apartamentul 2, situat la parter, cu nr. topo. 57/1/II, înscris în CF nr. 269461-C1-U2, cu descrierea din cartea funciară: „unitate individuală compusă din: două camere, antreu comun cu ap. 3, baie comună cu ap. 3, pivniță, cu suprafața utilă de 40,912 mp., părți indivize comune în cotă de 29,53/100 parte, teren atribuit în proprietate în cotă de 67/226 parte”, în proprietatea lui Cătărig Liviu-Dorin și soția Cătărig Ileana-Rodineta, în cotă de 1/1, bun comun; apartamentul 3, situat la parter și subsol, cu nr. topo. 57/1/III, înscris în CF nr. 269461-CI-UI, cu descrierea din cartea funciară: „unitate individuală compusă din: o cameră, o bucătărie, o baie și un antreu comun cu ap. 2, pivnița în comun cu ap. 1 și 2, cu suprafața utilă de 58,91 mp., părți indivize comune în cotă de 25,67/100 parte”, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, prin atribuirea, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a cotelor părți din antreul și baia aferente apartamentului 2, aflat în proprietatea lui Cătărig Liviu-Dorin și soția, Cătărig Ileana-Rodineta.

Art. 3. (1) Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară și reapartamentarea imobilului -construcție situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Avram Iancu nr. 10, operațiune prin care rezultă următorul imobil:

 • - teren intravilan cu suprafață din acte de 226 mp. și suprafață măsurată de 210 mp., identificat prin nr. topo. 57/1, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în cotă de 56/210 parte și Cătărig Liviu-Dorin și soția, Cătărig Ileana-Rodineta, în cotă de 154/210 parte;

 • - construcția CI, care va avea cinci apartamente, cu părți indivize comune: branșamentele, acoperișul, fundațiile, fațadele, gangul, respectiv:

 • - apartamentul 1, situat la parter, cu nr. topo. 57/1/1, compus din: două camere, o bucătărie, o baie, o cămară de alimente, cu suprafața utilă de 68,51 mp., părți indivize comune în cotă de 16,34/100 parte, teren atribuit în proprietate în cotă de 35/210 parte, care va fi reînscris în CF nr. 269461-C1-U3, în proprietatea lui Cătărig Ileana-Rodineta, căsătorită cu Cătărig Liviu-Dorin, în cotă de 1/1, bun comun;

 • - apartamentul 2, situat la parter, cu nr. topo. 57/1/II, compus din: două camere, cu suprafața utilă de 40,42 mp., părți indivize comune în cotă de 9,64/100 parte, teren atribuit în proprietate în cotă de 20/210 parte, care va fi reînscris în CF nr. 269461-C1-U2, în proprietatea lui Cătărig Liviu-Dorin și soția, Cătărig Ileana-Rodineta, în cotă de 1/1, bun comun;

 • - apartamentul 3, situat la parter, cu nr. topo. 57/1/III, compus din: o cameră, o bucătărie, o baie, un antreu, cu suprafața utilă de 44,20 mp., părți indivize comune în cotă de 25,67/100 parte, teren atribuit în proprietate în cotă de 22/210 parte, care va fi reînscris în CF nr. 269461-CI-UI, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - unitate individuală nr. 4, situată la subsol, cu nr. topo. 57/1/IV, compus din: pivnița cu suprafața utilă de 76,21 mp., cu părți indivize comune în cotă de 18,17/100 parte, teren atribuit în proprietate în cotă de 38/210 parte, care va fi înscris în CF nr. 269461-C1-U4, în favoarea lui Cătărig Liviu-Dorin și soția, Cătărig Ileana-Rodineta, în cotă de 34,14/76,21 parte, (aferent ap. 1), Cătărig Liviu-Dorin și soția, Cătărig Ileana-Rodineta, în cotă de 22,51/76,21 parte, (aferent ap. 2) și a Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în cotă de 19,56/76,21 parte (aferent ap. 3);

 • - unitate individuală nr. 5, compusă din: pod, cu nr. topo. 57/1/V, cu suprafața utilă de 190 mp., cu cu părți indivize comune în cotă de 45,31/100 parte, teren atribuit în proprietate în cotă de 95/210 parte, care va fi înscris în CF nr. 269461-C1-U5, în favoarea lui Cătărig Liviu-Dorin și soția, Cătărig Ileana-Rodineta, în cotă de 141,23/190 parte (aferent ap. 1 și 2) și a Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în cotă de 48,77/190 parte (aferent ap. 3).

Art. 4. Se însușește Documentația cadastrală de actualizare a datelor de carte funciară și reapartamentare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Avram Iancu nr. 10, întocmită de ing. Buzea Eugen-Cosmin, persoană autorizată să execute lucrări de cadastru cu Autorizația RO-CJ-F nr. 0237/2019, ce se constituie în Anexa. 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre._______________

Art. 5. (1) Se însușește Raportul de evaluare a podului imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Avram Iancu nr. 10, identificat ca unitatea individuală nr. 5, cu nr. topo. 57/1/V, cu suprafața utilă de 190 mp., cu părți indivize comune în cotă de 45,31/100 parte, teren atribuit în proprietate în cotă de 95/210 parte, înscris în CF nr. 269461-C1-U5, în favoarea lui Cătărig Liviu-Dorin și soția, Cătărig Ileana-Rodineta, în cotă de 141,23/190 parte și a Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în cotă de 48,77/190 parte (aferent ap. 3) conform căruia valoarea cotei aferente apartamentului 3 din pod este de 29.000 euro.

(2) Raportul de evaluare, întocmit de expert tehnic evaluator ing. Martin Dan se constituie în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. (1) Se aprobă sistarea, cu plată de sultă, a stării de indiviziune podului imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Avram Iancu nr. 10, identificat ca unitatea individuală nr. 5, cu nr. topo. 57/1/V, cu suprafața utilă de 190 mp., cu cu părți indivize comune în cotă de 45,31/100 parte, teren atribuit în proprietate în cotă de 95/210 parte, înscris în CF nr. 269461-C1-U5, în favoarea lui Cătărig Liviu-Dorin și soția Cătărig Ileana-Rodineta, în cotă de 141,23/190 parte și a Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului lo.cal al municipiului Cluj-Napoca, în cotă de 48,77/190 parte, prin atribuirea, în favoarea lui Cătărig Liviu-Dorin și a soției, Cătărig Ileana-Rodineta, a cotei de 48,77/190 parte, aflată în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, cu plată de sultă, în valoare este de 29.000 euro, potrivit Raportului de evaluare, precum și contribuția de a întocmi documentația pentru Autorizația de construire pentru apartamentul 3 și de a executa lucrările de reamenajare a acestuia, anterior recepției finale a lucrărilor ce vizează apartamentele 1, 2 și 5, în conformitate cu Declarația notarială nr. 2503/25.09.2019.

(2) Cătărig Liviu-Dorin și soția Cătărig Ileana-Rodineta vor efectua plata sultei reprezentând contravaloarea cotei de 48,77/190 parte din apartamentul 5 - POD, în valoare de 29.000 euro, la cursul BNR din data plății, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 7. Se mandatează doamna Olăh Emese, viceprimar, pentru semnarea actului în forma autentică.

Art. 8. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 701 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

- PENTRU ÎNSCRIEREA MODIFICĂRII SUPRAFEȚEI ÎN CARTEA FUNCIARĂ

- PENTRU ACTUALIZARE DATE U.l.

PENTRU SISTAREA STRĂR1I DE INDIVIZIUNE DE COMUN ACORD LA

CONSTRUCȚIE (POD) PENTRU PARTAJ CU SULTĂ POD

AMPLASAMENT:

PIAȚA AVRAM IANCU, NR. 10 MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ C.F. NR. 269461 CLUJ-NAPOCA

NR. TOPO. 57/1

C.F. NR. 269461-C1-U1 CLUJ-NAPOCA .

NR. TOPO. 57/1/111

C.F. NR. 269461-C1-U2 CLUJ-NAPOCA


NR. TOPO. 57/1/11

C.F. NR. 269461-C1-U3 CLUJ-NAPO

NR. TOPO. 57/1/1

BENEFICIAR:


CONSILIUL LOCAL. AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STR. MOȚILOR, NR. 1-3

_______MUN CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

EXECUTANT:

P.F.A. Buzea Eugen-Cosmin


Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr. 187, CategoriajȚC-0_

Telefon: 0741/152064


CLUJ - NAPOCA SEPTEMBRIE 2019

P.D.V. 9/26/2019


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS D'E CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 269461 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Be§©râ®irea imoMulul

TEREN Necunoscut .


Nr. CF vechi:145542


Adresa: Loc. Ciuj-Napoca, Piața P-Ța A.lancu, Nr. 10, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

-Tbp: 57/-1-

. 2-26.........

GonstfijcfeGl înscrisa in CE-26946i=Cl; ..

 • B. Partea 8L Pir©|pirâetairi șâ acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  27184 A14/10/2002

  Act nr. 0 (doc.de împărțire);

  Bl

  Intabdlare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuală 7219/28250

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN ÎN ADM.OP.A

  • 2) CONS.LOCAL AL MUNICIPIULUI! CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 145542)

  23.67/100 af.ap.3

  123110 / 27/10/2011

  Acț Notarial nr. 609, din 26/10/2011 emis de BNP T1ȘE CAMELIA VERONICA;

  B4

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 12656/28250

  Al

  • 1) CATARIG ILEANA-RODINETA, cas cu

  • 2) CĂTÂRIG LIVIU-DOR1N

  OBSERVAȚII: bun comun af ap 1       d

  134442 / 23/11/2011               't

  Act Notarial nr. 662, din 22/11/2011 emis de BNP TIȘE CAMELIA VERONICA;

  135

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpârare, dobândit prin Convenție,

  FTTifo                               --- ‘

  Al

  LULd dGLU<3IIol □□/□/ZoZDU

  • 1) CATĂRIG LIVlU-DbRIN, și soția

  • 2) CATĂRIG ILEANA-RODINETA, ca bun comun

  OBSERVAȚII: cota de 67/226 afaptnr2

 • C. Partea III. SARCINI.


  Dnscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

________Carte Fundară Nr. 269461 ComUna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa lîfc I La Partea iNr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 57/1

2^6

* Suprafața este determinată In plănui de proiecție Stereo 70.

Bafte referâteare ia fteren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curti construcții

-

226

-

-

57/1

Pentra acest BimobBB ekâsta uramatoaraB® cereri nesoDuftionate:

Nr.

Crt

Nr.'cerere

E)^ta cerere

Termen eliberare

©boe’cft cerere               • j

1

58334

30-03-2018

03-04-2018

Consultare/lnformare

Certific că. prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstr ată de acest birou.                         ■

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile feale precum șl pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 kON, -Chitanța interna nr:13096/30-03-2018 in suma de 20, pentru serviciul depublicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării,

03-04-2018
Pagina 2 din 2


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


Langbl


-U.kvn.'*-: «AȚiraiM»,v. îi r. s: ,t'is a-.-l t a/t" ți 7'?îUEri“AST-<M<fc>lG îXI


iXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 269461-C1-U3 Cluj-NapocaA» Pairtea L Descrierea imobliiaiisi

Unitate individuaSă


• "i

Nr. CF vechi:150202


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Piața P-Ța A.Iancu, Nr. 10, Ap. 1, Jud. Cluj

Părți comune: Construcție cu 3 apartamente,cu pic: bransamente!e,podul,acoperișul,fundatiile.fatadele,

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 57/1/1

103

44,8/100

compus din 2 camere , 1 bucătărie , 1 baie , 1 camara de alimente , 1 pivnița in comun cu ap 2 si 3 , SU=102,8 mp , cota pic=44,8/100 , in cf col 145542

B„ Partea HB. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

123110 / 27/10/2011

Act Notarial nr. 609, din 26/10/2011 emis de BNP TIȘE CAMELIA VERONICA;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

 • 1) CATARBG 8LEANA-ROD8NETA, cas cu

 • 2) CĂTĂRBG LIViU-pORIN

OBSERVAȚII: bun comun

C. Partea SARCINII .

(înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Zpfestn, -v •.j—jy. ~1. scco

-                    r/" r* C

a


Carte Funciară Nr. 269461-C1-U3 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Mr. 1 La Partea 3

Urnitate îimdwâdTnialâ, Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Piața P-Ța A-.Iancu, Nr. 10, Ap. 1, Jud. Cluj Părți crammme: Construcție cu 3 apartamente,cu pic: bransamentele,podul,acoperisul,fundațiile,fațadele,

nanmil

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 57/1/1

103

44,8/100  .

compus din 2 camere , 1 bucătărie , 1 baie , 1 camara de 1 alimente , 1 pivnița in comun cu ap 2 si 3 , SU=102,8 mp , cota pic=44,8/10.0 , in cf col 145542 |

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.                                                                                          g

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin" care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice rriodificare, in condițiile legii.                                                             g

S-a achitat tariful de -20 RQN .--Chitanța interna nr.l3096/30-03-2018_in suma de 20, pentru serviciul deg|| publicitate imobiliară cu codul nr. 272.Document care conține date cli caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001..Pagina 2 din 21ANCEL.

.ii •$." r. A !•£ și


lev


■A,


Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară CLUJ Birdul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


Unitate individuală


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 269461-C1-U2 Cluj-Napoca


l\lr. cerere

58334

Ziua

30     !

Luna

03

Anul

2018 |

Cod verificare

■III

■Iii

100056616002


Nr. CF vechi:150903


Adresa; Loc. Cluj-Napoca, Piața P-Ța AJancu, Nr. 10, Et. parter, Ap. 2, Jud. Cluj

Părți comune: Construcție cu 3 apartamente,cu pic: bransamentele.podul,acoperișul,fundațiile,fațadele,


Nr

Nr. cadastral -

. Suprafața. _ construită

Suprafața

Cote părți

©bsorvsții / Refefințe     ș

crt

utilă (mp)

comune

VuUue tei Gi i

Al

Top: 57/1/11

41

29,53/100

67/226

compus din: 2 camere, antreu comun cu ap. 3, baie comună cu ap. 3, pivniță, cu SU= 40,912 mp și pic aferente în cotă de 29,53 /100 parte înscrise în cf col 145542

Teren atribuit în proprietate 67/226 parte


B. Partea 10. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

134442 / 23/11/2011

Acț Notarial nr. 662, din 22/11/2011 emis de BNPTIȘE CAMELIA VERON1CA;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al -

 • 1) CĂTARIG LIVIU-DOR9N, și soția

 • 2) CĂTĂRIG ILEANA-RODINETA, ca bun comun


C. Partea 199. SARCINII


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Mr. 1 La Partea I                      . _

Umâîaft® maimrâdlimajlă, A<âir®sa: Loc. Cluj-Napoca, Piața P-Ța AJaucu, Nr. 10, Et. parter, Ap. 2, Jud. Cl’țj Păziți CTMiiimm: Constructie cu 3 apartamente,cu pic: branșamentele,podul,acoperisul,nindatiile,fafede],e,

oanoul

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 57/1/11

41

29,53/100

67/226

compus din: 2 camere, antr comun cu ap. 3, baie comună ap. 3, pivhiță, cu SP= 40,912 i și pic aferente în cotă de 29, /100 parte înscrise în cf < 145542

Teren atribuit în proprieta 67/226 parte

legii.

ma nr.13096/30-03-2018 in suma de 20, pentru serviciul


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de act birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice p car_e^s_ej5ting_drepturileleale .precum, și-pențru-dezbatereasuccesiunîlor.-iarinformațiiie prezentate si susceptibile de orice modificare, in conditiii

S-a achitat tariful de 20 h.ON, -Chitanța int publicitate imobiliară cil codul nr. 272.

Data soluționării,

03-04-2018

Data eliberării,

/ /ent Registrator, O'GDAN IGNAT

£ ^(parafe șțjsețnnătura) Ș-T         » 5 c ■

V’ y

v *’>.     a r-

.. •.        r' ■ r» /. •.

s-- ,/<y

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 269461-C1-U1 Cluj-Napoca


 • A,. Partea 0. Descrierea imobilului


Unitate individuală


Nr. cerere

121451  |

Ziua •

05

Luna

07

Anul

2018

Cod verificare

100058943811


Nr. CF vechi:145543


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Piața P-Ța A.lancu, Nr. 10, Et. subsol+parter, Ap. 3, Jud. Cluj

Părți comune: Construcție cu 3 apartamente,cu pic: branșamentele,podul,acoperisul,fundatiile,fatadele, gangul ,

..Mr-

crt

'Nf. cadastral

•Suprafața-construită

Suprafața utilă (mp)

- cote'părțî ~ comune

•Cote teren

Observații / .Referințe

Al

Top: 57/1/ill

59

2567/10000

Ap nr 3 compus din: 1 cameră,l bucătărie.l baie și 1 antreu în comun cu ap.2, pivnița în comun cu ap.l și ap.2 cu supraf.utilă de 58,91 mp, cota din pic 25,67/100 înscrise în c.f.col. 145542

■ '


 • B. ParteaProprietari și acte

  înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate_și alte drepturi reale

  Referințe

  17184 / 14/10/2002                    £  ■

  Act nr.,0 emis de Consiliul Local al municipiului Clilj.țdOc. de împărțire);

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 ’ ' .

  Al

  • 1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, proprietate privată, în administrarea .

  • 2) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 145543)

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Z


/jf

|co

\ 'A                    i'/

X'<4nrJ '$=

Pagina 1 din 2

Carte Funciară Nr. 269461-C1-U1 Comuna/Oraș/Municipin: Cluj-Napoca . Anexa Mir» 1 La Partea 8

Unitate individuală, Adresa: Loc.-Cluj-Napoca, Piața P-Ța A.Iancu, Nr. 10, Et. subsol+parter, Ap. 3, Jud. Cluj

Părți comune: Construcție cu 3 apartamente,cu pic: branșamentele,podul,acoperisul.fundatiile,fațadele,

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile Jn vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.                                                                     •

Prezentul extras-de carte funciară.este valabil la_a'^ntificarea.de către motanii .public, p actelor .juridice.princare se sting drepturile reale precum și .pentru dezbaterea succesiunilor, iar infoh susceptibile de orice modificare, in condițiile legrL \


•m^țiile prezentate sunt'

ie 6Q, pentru serviciul de


legă

•na ni

Asistefi^Registpator,

ad^an'p^uJraica

sem^ățuraj

ta.'T.-                   -->i/

X,-A?/


S-a achitat tariful de 60 RON, -Chitanța interna pr.25643/05-07-2018 in suma publicitate imobiliară cu codul nr. 231, 251P.

Data soluționării,

27-07-2018 .

Data eliberării,

//


-CC


JY.<
Nr crt

Nr cadastral '

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

’ Observații / Referințe

Al

Top: 57/1/III

59

2567/10000

Ap nr 3 campus din: 1 cameră,1 bucătărie,1 baie și 1 antreu în comun cu ap.2, pivnița în comun cu ap.l și ap.2 cu supraf.utilă de 58,91 mp, cota din pic 25,67/100 înscrise în c.f.col. 145542

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresă imobil: Mun Cluj-Napoca, Piața Avram lancu, nr. 10, jud. Cluj.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul local al mun. Cluj-Napoca, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eugen - Cosmin, certificat de autorizare Seria CJ, Nr. 187, Categoria B, C.

 • 4. Număr lucrare: Lucrarea este înregistrată în registrul de evidentă la nr. /2018.

 • 5. Tipul lucrării: Documentație cadastrală pentru înscrierea modificării suprafeței în cartea funciară, pentru actualizare date u.i., pentru sistarea strării de indiviziune de comun acord la construcție (pod).

 • 6. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este situat în mun. Cluj-Napoca, Piața Avram lancu, nr. 10, jud. Cluj, între vecinii la:

 • - Nord - nr. cad. 257775,

 • - Est - Piața Avram lancu,

 • - Sud -Asociația de proprietari nr. 9 Piața Avram lancu, Asociația de proprietari nr. 5, Str. Baba Novac,

 • - Vest - Str. Baba Novac.

Pe acest teren este edificată o construcție, cu regim de înălțime Sp+P conform descrierii din tabelul de mișcare a parcelelor. Terenul mai sus menționat are categoria de folosință curți construcții, fiind împrejmuit de construcții.

 • 7. Operațiuni topo—.cadastrale efectuate:

- Drumuire combinată cu radiere, Leîca TS 06, CMC X91 + GNSS;

 • - Sistem de proiecție: Stereografic 1970; Sistem cote: Marea Neagră 1975;

 • - Puncte vechi: 1 (pichet metalic), 2 (pichet metalic);

 • - Puncte noi: 3 (pichet metalic), 4 (pichet metalic), 5 (pichet metalic).

 • 8. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară:

în prezent imobilul este în proprietatea beneficiarului, înscris în C.F. nr. 269461 Cluj7 Napoca, nr. topografic 57/1, având suprafața din acte de 226 mp și suprafața măsurată de 210 mp, fără sarcini. Conform prezentei documentații se propune

în prima etapă: înscrierea în Cartea Funciară a suprafeței rezultate în urma măsurătorilor de 210 mp, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca și Cătărig Liviu Dorin și Cătărig lleana-Rodineta,

în a doua etapă: se propune actualizarea datelor unităților individuale, U2 și U3, sistarea stării de indiviziune asupra încăperilor comune de la apartamentul nr. 2 și nr. 3, respectiv

antreul si baia, totodată si sistarea stării de indiviziune asupra podului JnscrișJa părți indivize comune,                                                     „      %\

■3* în a treia etapă: se propune partajul cu sultă a încăperilor comune și?a po^plujf'Sâă cZ|rț ‘ $ Șefa                       i

reiese din tabelul de mișcare al parcelelor.                            ț |                    ii


----_;^i.


Notă: la apartamentul nr. 2, pe schița funcțională apare la cameră dimensiunea de 4,08m a fost scrisă greșit, din măsurători și de pe releveul intocmit de Construct Ardealul S.A., reieșind 4,95mp, astfel suprafața utilă a camerei devine din 18,19mp in 22,28mp, respectiv si la cealalta cameră din suprafața de 17,88mpîn suprafață utila de 18,14mp.

Octombrie 2018                                                 întocmit,

Cluj - Napoca


TABEL CU MIȘCAREA PARCELELO

R

L

NUMĂR

SUPR.

DESCRIEREA

IMOBILULUI

PROPRIETAR

C. F.

CAD.

TOPO.

ACTE

(MP)

MAS.

(MP)

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

269461

Cluj-Napoca

57/1

226

Teren

Di -1 C.

c.

21

-1

M

a\

ept de proprietate

umpărare, în favoarea:

VlĂRIG LIV1U-DOR.IN

VrĂRlG ILEA.NA-ROD1NETA, având, cota parte 031/28250

rin lege, în favoarea:

UN1C1P1U L CLUJ-NAPOCA,

and cota parte 7219/28250

269461 -CI.

Cluj-Napoca

57/1-CI

Construcție cu 3 apartamente, cu pic: branșamentele, podul, acoperișul, fundațiile, fațadele, gangul

D:

- <

C.

C.

7^

-1

M

2:

•ept de proprietate

umpărare, în favoarea:

ĂTĂRIG LIV1U-DOR1N

Ă.TĂR.IG ILEANA-R.ODINETA, având cofa parte ,33/100

jrin lege, în favoarea:

UNIC1.PIUL CLUJ-NAPOCA, având cota parte ' ,67/1.00

269461-C1-U3

Cliij-Napoca

57/1/1

102.80

Apartamentul nr. 1 Compus din: 2 camere, 1 bucătărie, 1 baie, 1 cămară de alimente, 1 pivniță în comun cu ap 2 și 3, SU=102.8 mp, cota pic=44,8/100, în cfcol 1.45542

D C C.

a\

■ept de proprietate cumpărare, în favoarea:

VTĂRIG LIV1U-DORIN

XTĂR1G ILE AN A-RODIN ETA,

ând cota parte l/l

269461-C1-U2

Cluj-Napoca

57/i/n:

40.91

Apartamentul nr. 2 Compus din: 2 camere, antreu comun cu ap. 3, baie comună cu ap.3, pivniță, cu SU= 40,91.2 mp ș.i pic aferente în. cotă de 29.53/100 parte înscrise în cf col 145542. Teren atribuit. în proprietate 67/226 parte

D

C

C

a\

•ept de proprietate cumpărare, în favoarea:

XTĂ.RIG LIVIU-DORIN

ATĂRIG ILEANA-ROPJNQA-,;-.,.. ând. cota parte l/l

AU certificat h>T\

.<■<•              IfF             <P.\

269461-C1-U1

Cluj-Napoca

57/1/III

58.91

Apartamentul nr. 3 Compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 baie și 1 antreu în comun cu ap. 2, pivnița în comun cu ap 1 și ap. 2 cu supraf. utilă de 58,91 mp, cota din pic 25,67/100 înscrise în. cf. col. .145542

D

N

a'

/d    AUTORIZARE

Vă Sofia RC-CJ-F hlr. 0237/20 <a 5; •ept de proprietateAin le^uăffăvoarea.-;; / UNICIPIUL CLU-LNAîF&^MldlN^ ând cota parte l/l.

—i ,XS2i2ffi£Z3EE7'..... ......... x3.. IZC.................LLL                 A.            ’ "riȚ.'SFiZ-jZL 3T:’......'                                                          --------

. .. . .

- -- --dWtftaiLu..

ETAPA I. SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ MODIFICARE SUP1U

\ FAȚĂ

1

269461

Cluj-Napoca

57/1

226

210

L

C

C

Teren                          2

I

I

Drept de proprietate cumpărare, în favoarea: IĂTĂRIG LIVIU-DORIN

1ĂTÂRIG 1LEANA-RODINETA, având cota parte 031/28250

Drept de proprietate prin lege, în favoarea; MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, având cota parte 219/28250

E TAPA II. SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ ACTUALIZARE DATE U.I., REAPARTAMENTA

RE SI IEȘIRE INDI VIZIUNE POD

' .269461

Cluj-Napoca

57/1

226

210

E

C c

Teren                              1

I

i\

5

) -ept de proprietate

cumpărare, în favoarea:

1ĂTĂRIG LIVIU-DORIN

IĂTĂRIG ILEANA-RODINETA, având cota parte : 4/210

) 'ept de proprietate

prin lege, în favoarea:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, având cota parte t/21.0

269461 -CI

Cluj-Napoca

57/1 -CI

I

Construcție cu 5 unități individuale, cu pic: branșamentele. £ acoperișul, fundațiile, fațadele, gangul.

I

) -ept de proprietate

cumpărare, în favoarea:

JĂTĂRIG LIVIU-DORIN

1. XTĂ RIG ILEANA-ROD1N ETA,

\ and cota parte 73.17/100

prin lege, în favoarea:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, având cota parte .t .83/100

26946I-C1-U3

Cluj-Napoca

57/1/1

68.51

Apartamentul nr, 1, în Piața Avram lancu, situat la parter, compus din: 2 camere. .1. bucătărie, 1 baie, 1 cămară de alimente, cu suprafața utila de 68.51 mp. cu p.i.c. aferente în cotă de 16.34/100 parte. Teren atribuit în proprietate în cotă de 35/210 parte.

D 'ept de proprietate cumpărare, în favoarea: 3ĂTĂR1G LIVIU-DORIN JĂTĂRIG ILEANA-ROD

IN ETA-,--având, cota parte 1/1

269461-CLU2

Cluj-Napoca

57/1/II

40.42

Apartamentul nr. 2, în Piața Avram lancu, situat la parter, ] compus din: 2 camere, cu suprafața utilă de 40.42 mp, cu -p.i.c. aferente în cotă de 9.64/100 parte. Teren atribuit în proprietate în cotă de 20/210 parte.

9 'ept de proprietate cumpărare, în favoarea;/^ 2ĂTĂRIG LIVIU-DORIN Z ĂTĂ RIG I LE AN A- ROD

INEiBA.i.av-âildppta iB'fe 1/1

269461-C1-U1

Cluj-Napoca

57/1/HI

44.20

Apartamentul nr. 3, în Piața Avram lancu, situat la parter, compus din: 1 camera, 1 bucătărie, 1 baie, 1 antreu, cu suprafața utilă de 44.20 mp, cu p.i.c. aferente în cotă de 10.54/100 parte. Teren atribuit în proprietate în cotă de ■*2/210 parte,

w ) -ept de proprietate     y

prin lege, în favoarea:

M UN ICIPIU L CLUJ -N A P

269461-C1-U4

Cliij-Napoca

57/1/IV

76.21

Unitate individuală nr. 4, în Piața Avram lancu, situat Ia subsol, compus din: pivniță, cu suprafața utilă de 76.21 mp, cu p.i.c. aferente în cotă de 18.17/100 parte. Teren atribuit în proprietate în cotă de 38/210 parte.

-1-

Di

 • - c

C/

C/

34 Di

 • - c

C/

C/

22 Di -f

M

19

ept de proprietate umpărare, în favoarea: iTÂRIG LI VIU-DORIN vTÂRIG ILEANA-RODINETA, având cota parte .14/76.21 (aferent ap. nr. 1)

ept de proprietate umpărare, în favoarea: lTĂRIG LIVIU-DORIN iTÂRIG ILEANA-RODINETA, având cota parte ,51/76.21 (aferent ap. nr. 2)

ept de proprietate

rin lege, în favoarea:

UNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, având cota parte .56/ 76.21. (aferent ap. nr. 3)

26946.1-C.I-U5

Cluj-Napoca

57/1/V

1.90

Unitate individuală nr. 5, în Piața Avram lancu, compus din: pod, cu suprafața utilă de 190 mp, cu p.i.c. aferente în cotă de 45.31/100 parte. Teren atribuit în proprietate în cotă de 95/210 parte.

Di

- c

 • C.

C

14

 • D.

-1

M 4?

ept. de proprietate umpărare, în favoarea: VÎĂRIG LIVIU-DORIN

VfĂRIG ILEANA-RODINETA, având cota parte 1.23/190 (aferent ap. nr. 1.+2)

ept de proprietate

irin lege, în favoarea: UNICIPIUL CLUJ-NAPOCA. având cota parte .77/ 190 (aferent ap. nr. 3)

ETAPA III. SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ PARTAJ CU SULTĂ

POD

26946'1

Cluj-Napoca

57/1

226

210

Teren

D

-

C

c

1!

D

N

•ept de proprietate annpărare, în favoarea: ĂTĂR.IG LIVIU-DORIN XTĂRIG ILEANA-RODINETA, având cota parte ; 8/210

•ept de proprietate

irin lege. în favoarea: UNICIPIUL CLUJ-NAPOCA/ayâK&^W^te .

1/210                 zF     ........ F-. '

269461-C1

Cluj-Napoca

57/1-CI

Construcție cu 5 unități individuale, cu pic: branșamentele, acoperișul, fundațiile, fațadele, gangul.

D

C

C

a<

1V

1

rept de proprietate        i / v          ijp '

mnipărare, în. favoarea: f-

ĂTĂRIG LIVIU-DORIN i | Se('Wc.;,FW, 0237,3.

ĂTĂR1G ILEANA-RODiMtA 362'iy   '

fmd cota parte 89,46/100

urm lege, în favoarea:                       ■?,

:UNICIP.IUL CLUJ-NAPOCA, a^:-eefe'parte ),54/100

269461-C1-U3

CIuj-Napoen

57/1/1

68.51

Apartamentul nr. 1, în Piața Avram lancu, situat la parter, compus clin: 2 camere, 1 bucătărie, 1 baie, 1 cămară de alimente, cu suprafața utilă de 68.51 mp, cu p.i.c. aferente în cotă de 16,34/100 parte. Teren atribuit în proprietate în cotă de 35/210 parte.

Dr

- c

c;

c;

ept de proprietate .impărare, în favoarea: uTÂRIG LIVUJ-DORIN

lTÂRIG 1LEANA-.RODINETA, având cota parte 1/1

26946.1-C.1-U2

Cluj-Napoca

57/1/.I.I.

40.42

Apartamentul nr. 2, în .Piața Avram lancu, situat Ia parter, compus din: 2 camere, cu. suprafața utilă de 40.42 mp, cu p.i.c. aferente în cotă de 9.64/100 parte. Teren atribuit în proprietate în cotă de 20/21.0 parte.

Di

- c C/ c;

ept de proprietate umpărare, în favoarea: lTÂRIG LIVIU-DORIN lTÂRIG 1LEANA-RODINETA, având cota parte 1/1

26946.1.-C1-U1

Cluj-Napoca

57/1./III

44.20

Apartamentul nî-. 3, în .Piața Avram lancu, situat la parter, compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 baie, 1 antreu, cu suprafața utilă de 44.20 mp, cu p.i.c. aferente în cotă, de 10.54/100 parte. Teren atribuit. în proprietate în cotă de 22/21.0 parte.

Di

-r-M

ept de proprietate rin lege, în favoarea: UNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, având cota parte 1/1

269461-C1-U4

Cluj-Napoca

57/1/1V

76.21

Unitate individuală nr. 4, în Piața Avram. lancu, situat la subsol, compus din: pivniță, cu suprafața utilă de 76.21 mp, cu p.i.c. aferente în cotă de 18.17/100 parte. Teren atribuit în proprietate în cotă de 38/210 parte.

Di

 • - c

a Ci y

D

 • -

C. c 2:

D

-

IV !<

ept de proprietate um parare, în fa vo a rea: VTĂR.1.G LIVIU-DORIN VfĂRIG ILEANA-RODINETA, având cota parte-.14/76.21 (aferent ap. nr. 1)

■ept de proprietate umpărare, în favoarea: VfĂRIG LIVIU-DORIN

ĂFĂRIG ILEANA-RODINETA, având cota parte ,51/76.21. (aferent ap. nr. 2)

•ept de proprietate irin lege, în favoarea: UNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, având cota parte '.56/ 76.21 (aferent ap. nr, 3j

2-69461-C1-U5

Cluj-Nap oca

57/1/V

190

Unitate individuală nr. 5, în Piața Avram lancu, compus din: pod, cu suprafața utilă de 190 mp, cu p.i.c. aferente în cotă de 45.31/100 parte. Teren atribuit în proprietate în cotă de 95/210 parte.

D

-

c c:

rept de proprietate                       £fH\

mmpărare, în favoarea:        CERTIFICAT'

ÂTĂRIG LTVIU-DOR#  AUTOARE  ț,\

ĂTĂR1G ILEANA-RQljlNOAca^ând,cota p|fe 1/1 0237/20'1 o x’b‘i

A I       ~

Cartea Funciară Colectivă Nr. 269461-C1

UAT CLUJ-NAPOCA


Partea IA - Foaia de avere

Adresa: mun. Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu, nr. 10

Nr. cadastral 269461        Suprafața 210mp

Nr. tron

son

Scara

Nivel

Nr. Ap.

Cod unitate individuală

(UI)

Nr. C.F.

Individuală

SUPRAFEȚE (mp)

Observații

Supr. utilă pe apart. (Suap)

Cotă parte părți comune pe apart.

(Cpc)

Cotă parte teren pe apart. (Cpt)

PARTER

1

269461-C1-U3

269461-C1-U3

68.51

16.34

35

PARTER

2

269461-CI-U2

269461 -CI -U2

40.42

9.64

20

1

PARTER

n

0

269461-C1-U1

269461-C1-U1

44.20

10.54

22

SUBSOL

PIVNIȚA

26'9461-C1-U4

269461-CI-U4

76.21

18.17

38

POD

POD

269461-C1-U5

269461-C1-U5

190

45.31

95

TOTAL

419.34

100

210

Descriere

Părți indivize comune: cu pic: branșamentele, acoperișul, fundațiile.

fațadele-, gangu

întocmit: ing. Buzea

Recepționat

CERTIFICAT

DE AUTORIZARECalculul suprafeței

Mun. Cluj-Napoca, Piața Avram lancu, nr. 10

L-34-48-C-a-4-ll


Nr. pct.

X(m)

Y(m)

Lungimi laturi (m)

401

586758.905

392859.428

10.55

402

586762.694

392869.275

11.81

403

586766.838

392880.334

5.62

404

586768.848

392885.578

2.30

405

586766.677

392886.347

0.10

406

586766.712

392886.441

5.21

407

586761.827

392888.246

0.10

408

586761.793

392888.153

2.02

409

586759.906

392888.881

9.63

410

586756.698

392879.802

1.53

411

586758.138

392879.282

3.22

412

586759.819

392876.535

10.99

413

586755.732

392866.330

3.65

414

586752.377

392867.778

5.05

415

586750.680

392863.021

0.09

416

586750.662

392862.933

8.96

S = 210mp(1Cc)


Nr. pct.

X(m)

Y(m)

Lungimi laturi (m)

401

586758.905

392859.428

10.55

402

586762.694

392869.275

11.81

403

586766.838

392880.334

5.62

404

586768.848

392885.578

2.30

405

586766.677

392886.347

0.10

406

586766.712

392886.441

5.21

407

586761.827

.392888.246

0.10

408

586761.793

392888.153

2.02

409

586759.906

392888.881

9.63

410

586756.698

392879.802

1.53

411

586758.138

392879.282

3.22

412

586759.819

392876.535

10.99

413

586755.732

392866.330

3.65

414

586752.377

392867.778

5.05

416

686760 ARD

392863 021

0 09

416

586750.662

392862.933

8.96


S = 210mp(C1)


zX %

întocmit:        S ^"orISre

ing. Buzea EugeiWcfamfrpJ ilR-187 Ș|) y                     s'c     ml

’U. BUZEA    H

eugen-cosmin Xz


PLAN DE AMPLASAMENT Si DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1:200


Nr. cad, 332112Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

210mp

Piața Avram lancu, nr. 10

Cartea Funciara nr.

UAT

CLUJ-NAPOCA

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Calegorio de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1.

Cc

210

Teren delimitat de construcții.

Total

210

B. DATE REFERITOARE LA CONSTR UCTII

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

210

Construc|ie cu 5 unități individuale, cu pic: branșamentele, acoperișul, fundațiile, fațadele, gangul.

Total

210

Suprafața total masurata a imobilului = 210 mp

Suprafața din act = 226 mp

Executant:

ing. Buzea Eugen-Cosmin

Data:

Octombriesî^M^^-

Zr CERTIFICAT

//O DE AUTORIZARE ^\\ fe SERIA CJ NR. 18/ șl H      B,C     ™

buzea     £//

EUGEN-COSMIN V

Confirm exeCUfarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea

• din teren

Inspector

Semnătură si parafa

Stampila BCPI

4

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


PARTER

Scara: 1:100

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

269461

210mp

Piața Avram lancu, nr. 10

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

CLUJ—NAPOCA

Cod unitate individualo(U)

269461-C1-U3

CF individuala

269461-C1-U3

Nr. crt.

Denumire incapere

Suprafața (mp)

1.

Camera

23.07

C1

2.

Camera

16.20

3.

Bucătărie

20.77

4.

Camara de alimente

2.27

5.

Baie

6.20

Suprafața utila = 68.51 mp

Suprafața totala = 68.51 mp

Data

/A DE AUTORIZARE fc SERIA C-J NR.1 o7 Ș

H       S/C      raj

BUZEA

\T. eugen-cosmin y v WKZ

Octombrie

2018

Data

ZL

PARTER

Scara: 1:100


Nr. cadastral ol terenului;

Suprafața:

Adreso imobilului

269461

210mp

Piața Avram Idncu, nr. W

Corteo Funciora colectiva nr.

UAT

CLUJ—NAPOCA

Cod unitate individualo(U)

269461-CI- U2

CF individuala

269461-CI-U2

Nr. crt.

Denumire incopere

Suprafața (mp)

1.

Camera

22.28

C1

2.

Camera

18.14

Suprafața utila = 40.42mp

Suprafața totala = 40.42mp

PARTER

Scara: 1:100


Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

269461

21 Omp

Piața Avram lancu. nr. 10

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

269461-C1-U1

CF individuala

269461—C1—U1

A?” CERTIFICAT //S" DE AUTORIZAI ftS SERIaCJMR. II*—          QIC

bijzea vță EUGEN-COSM \\ OAkV


ț\‘.C


Executant

Data

Jngp.XBuzea Eugen-Cosmin ■7 s

C-’j

N-y

Z/

Octombrie

2018

Recepționat

Data


Nr. crt.

Denumire incapere

Suprafața (mp)

1.

Camera

20.98

2.

Bucătărie

14.18

3.

Baie

6.41

4.

Antreu

2.63

xn

Suprafața utila = 44.20mp

Suprafața totala = 44.20mp

Data

ind^sSuzea Eugen-—jȘoȘ.min ;/Cz CER i IFICAT      \

Octombrie

2018

DE AUTORIZARE

uj SERIA CJ NR. 187

H          P / C            I

BUZEA    H'

EUGEN-COSMIN

\ 'BZ z

Data
Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

210mp

Piața Avram lancu, nr. 10

Cartea Funciara colectiva

nr.

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

CF

individuala6.09

4.38

Pi

miță

S=76

21 mp


\

/,


RELEVEU PIVNIȚA SUBSOL

Scara: 1:100


Nr. crt.

Denumire incapere

Suprafața (mp)

1.

Pivnița

76.21

Suprafața utila = 76.21 mp

Suprafața construita= 76.21 mp
Data

i n g"Tug        m i n

/[J certificat

/A DE AUTORIZARE ^\\ ife SERIA CJ NR. 187

\fe   BUZEAWg7/

EUGEN-COpN

Octombrie

2018

\^Reception'gt

Data


;-5KKCT'I


. _:____jwowxxhmjc


RELEVEU POD'

Scara: 1:100

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

210mp

Piața Avram lancu, nr. 10

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

CF individualaRAPORT DE EVALUARE

IMOBILIARA

RAPORT DE EVALUARE IMOBIL

Beneficiar:                 Catarig Liviu Dorin si soția

Catarig Ileana Rodineta cu domiciliul in Cluj-Napoca,str.Eremia Grigorescu nr.80,județul Cluj

Expert evaluator ANEVAR    ing.Martin Dan,domiciliat in Cluj-Napoca, str. Iugoslaviei nr.70,apt,13,

expert tehnic judiciar in cadrul Biroului Local de Expertize Judiciare Cluj.Legitimatie nr.4860 - 12928,expert evaluator A.N.E.V.A.R., Legitimație 18896^

Expert tehnic judiciar geodez: ing.Bucur Ioan,domiciliat in Cluj-Napoca,str. B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 130,apt.32,expertt tehnic judiciar in cadrul Biroului Local de Expertize Judiciare Cluj.Legitimatie nr.4648 - 729

OBIECTUL EVALUĂRII
 • 1.  Stabilirea valorii de piața pentru partea comuna aferenta apartamentelor 2 si 3 din imobilul situat in Cluj-Napoca ,Piața Avram Iancu nr.10.

 • 2. Stabilirea valorii de piața pentru cota aferenta apartamentului nr.3 din podul masardabil al imobilului situat in Cluj-Napoca ,Piața Avram Iancu nr.10.

 • 3.  Evaluarea amenajărilor interioare necesare la apartamentul nr.3 situat in imobilul din Cluj-Napoca , Piața Avram Iancu nr.10.

La baza întocmirii prezentului raport de expertiza tehnica a stat următorul material:

 • •  Constatările efectuate pe teren

 • •   Publicații si site-uri imobiliare.

 • •  Metodologie C.E.T. de evaluare imobiliara

 • •  Indicii de actualizare comunicați de Corpul Expertilor Tehnici din Romania

 • •  Extrasul de carte funciara • Hărțile funciare si cadastrale ale localității Cluj-Napoca

DESFASURAREA EVALUĂRII

Imobilul in cauza este situate in Cluj-Napoca,P-ta Avram Iancu nr.10 si este compus din:

o Construcție tip S+P din cărămidă pe fundație din piatra,planseu din lemn,șarpanta din lemn cu invelitoare din țigla,compusa din 3 apartamente.

o Podul masardabil al imobilului situat in Cluj-Napoca ,Piața Avram Iancu nr.10.

Apartamentul nr.l compus din:

Camera


Camera


Bucătărie


Baie


Cam.alim.


S = 23,10 mp.

S = 16,22 mp.

S = 20,76 mp.

S = 6,29 mp.

S = 2,29 mp.


Cota aferenta Pivnița        S = 34,14 mp.

Cota aferenta Pod


S = 101,00 mp.

Cota aferenta teren nr.top.57/1             S = 101,00 mp

Cota aferenta teren nr.top. 57/2             S = 23,00 mp.

Cota aferenta din p.i.c. = 44,80 / 100 parte

Apartamentul nr.2 compus din: o Camera S = 22,28 mp.

o—Camera


S~18,14mp.

r

I

I

I


Baie comuna cu apt.3

Antreu comun cu apt.3

Cota aferenta Pivnița


Cota aferenta Pod


Cota aferenta teren nr.top.57/1


o Cota aferenta teren nr.top. 57/2

o Cota aferenta din p.i.c. = 29,53 / 100 parte


S = 3,43 mp din 6,41 mp.

S = 1,41 mp. din 2,63 mp.

S = 22,51 mp.

S = 67,00 mp.

S = 67,00 mp

S= 15,00 mp.

• Apartamentul nr.3 compus din:

o Camera      S = 20,97 mp.

o Bucătărie    S= 14,18 mp.

o Baie comuna cu apt.2

o Antreu comun cu apt.2

o Cota aferenta Pivnița

o Cota aferenta Pod


S = 2,98 mp din 6,41 mp.

S = 1,22 mp. din 2,63 mp.

S = 19,56 mp.

S = 58,00 mp.


o Cota aferenta teren nr.top.57/1             S = 58,00 mp

I)


o Cota aferenta teren nr.top. 57/2             S = 14,00 mp.

o Cota aferenta din p.i.c. = 25,67 / 100 parte

Din punct de vedere urbanistic , imobilul este încadrat conform PUG in UTR — ZCP-C2 — Zona construita protejata —Zona centrala situata in afara Incintei fortificate , pentru reglementari vezi http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/20150105pug/piese_scrise/RLU/Fise%20UTR/RLU%20Clu


Valoarea unitara a apartamentului Vt = P / S

S = 40,91 mp

P = 62.624 €

Vt =62.624 € / 40,91 mp = 1.531 €/ mp

Valoarea de piața pentru cota deținuta din baia si holul comun cu apartamentul nr.3

o Baie comuna cu apt.3       S = 3,43 mp din 6,41 mp.

o Antreu comun cu apt.3      S = 1,41 mp. din 2,63 mp.

S= 4,84 mp.

Valoarea de piața = 4,84 mp x 1.531 €/ mp = 7.410 €

Evaluarea podului mansardabil

Valoarea podului se stabilește in funcție de valoarea apartamentului si raportat la valorile de înlocuire conform cu decertul lege 256/1984

1. ponderea podului raportat la valoarea locuinței

Vpod = 625 lei/mp / 2.060 lei/mp = 0,3033 = 30,33 %

Vpod = 1.531 €/mp x 30,33 % = 464 €/mp. se adopta 500 €/mp

Evaluarea lucrărilor de amenajari interioare, inclusiv evaluare modificare acces din str. Baba Novac, la apartamentul nr.3

o Camera S = 20,97 mp.

----------o__Bucătărie______S = 14,18 mp.___

o Baie comuna cu apt.2        S = 2,98 mp din 6,41 mp.

o Antreu comun cu apt.2 S = 1,22 mp. din 2,63 mp.

S= 44,19 mp.

Valoarea de piața = 44,19 mp x 250 €/ mp = 11.050 €


Cămară

S = 2.29


3,24

Baie ■ g

6-.e.29 '


Cameră

S= 16.22. '


S.nda-


Camera

S x 18.11,.


.Qmero

‘3=22.26 57/|/iZ


£>ucătarie 2 S-. 20.76 wS.C.C0WS mUCTAHiaSALUi. S.A* auj.WAfftCA

Mul II Puctunbr'u W? l'/n 67 IWCTARi

RELEVAT

ing.Vâdeanu V.

DESENAT .

mg.Vădeam; V.

VERIFICAT

izig  TODA NI. £


BENEFICIAR:ConSiliul Locql al Municipiului CLU7-W0CA

■' 'FAZA;

obiect: Do turn. de Intabulace

□ATAl

Hoj. ’97

PLANȘA nr.'


Plan parter si eubsoL

P-ta A.iancu nf. 40


3
Cota indiviză 29,53 %


Nr.

Denumirea

U.M.

Suprafața

crt

spațiului

1.,

' Cameră

mp

18,19

2. ;•

.-Cameră

mp

---17,88

3.

* Antreu corn.cu ap 3

mp

1,41

4.

, Baie corn, cu ap. 3

mp

3,43

5.

Pivniță

mp

22,51

Au          =

63,41 mp

zPRIMĂRIA MUNICIPIULUI      Beneficiar:     BALOMARIA

CLUJ-NAPOCA                 Adresa:    p-ța Avram Iancu nr. 10 ap. 2

Str .Moților nr. 3                                            Cluj-Napoca

D.F.I.S.                             :

NUMELE SEMNĂTURA Scara

Relevat ADRIAN HENT        1:100

Desenat: ADRIAN HENT          Data:

30.03.004PLAN PARTER


1 .Pivniță     mp 42,07 exclusiva

__________2. Pivniță______mp 34,14 comună : ap.2 , ap3

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Sfcr.Moților rar. 1-3

D.F.I.S.’


Beneficiar: KELEMEN CLARA

Adresa: P-ța Avram lancu nr. 10 , ap. 1 CIuj-NapocaScara

1:100

Data:

09.09.2003

l<z

(o^'sZ

A>


utăi'țî acea

tazeaul au iu’i..1iopo 57» Curtea

ax• tupo 57/1 7-1 © •supxnîu'j^ âe

bai,. 1 .antr-eu.,1 c-âaarM. li

•'■iile £.:?.ni <5iu platxft, plw.'.oșu+ po; . • :

partos^nte a imobilului aflat îsx Clu;17JspfKifâ s ls$a :.A,Xfta«a ux^lo, pe m u?«a ..a?,.top© 577? șl o QtiptafUk? 7e 52 my»com-true^ia va avoa 276 £iip*                  ■               .       ■

Co situație ily S*? au. 3 &pBJtswMa» eon4tx-taltl* dia 5 caa-ere,7 lu-w. In, i'as’teT .,?* la          o pțvaiț.a. f dxiUfeta ciie r»?*l.«'.uliu încăperi»i’uuâa~-

.. puste.'auhaoi-eișta âin kulțtișuaxa ve'xid-lxir» este Ak. clt&diJă,


pian^eul ftes-ts ișattex este flln lemn șl'aaope.fd.șul eirlit-din țxâ.iă


■ >f.

•T r. t.

•«X »

is:r .i j'po

Kiv

u,pt V

...   !•<«»*. vHr

1

*itfr «wnont-ir •

:,2;

5T/1/XX

W-F

1?


Cm W’^ieU y »h ■ iu cow.uxx.


 • 2 șwm«,l (iisj il l

 • 3 U^L#4 npt/1 și


. 31


1 ,1


'bai.it în’ (tom ou upt.3 •

4 3 4p)s «aWea în cuwun nu ap-u >■<■•,p )*!' biv ui ții Sn conțin ș» 3 X^22,51 ffipK

buaktil.r'ia,!. ‘bol® în «ogiun <*u


2 (,^5.-=249’3 wp)«l atttem 'ui coisUn.’ou (>.î^1*.22 h.p)9X f/dwi■.;©.£« euftun au ap<Ml i p6 mp)« ■


- Bupara


..«••< I**wi : statul uvitvlvi


$1


i'


iiupxî. Cute T^.reu ftr.trspQ Supxr-,

Lî.lili:’ •indiv«.atrib, ctwie curta

«. ..Mv....... x. „„ .... B>a-

lo 3.              23


M «3-P

:


67   57/2    15


53


14


î’.:

Ir


‘W1W

j?ț.....Jjfcxiw ...C'^IK^.. luciul e jujprtetat» așupa?a a-țî«i sm nt« top©! 5771

lwun9MĂn:kțiw»pdâiVl'u,llaeop<irîiji'w.J.jAls fufl4atlil©r>XuyeMSelo»»w«Atî1ailMX« :-■'ST' ■ ■ '■”«•"• !*•*■• <?w


i.n


n > # iwr «'• Wl 0 w ** ,'1 * * "'• *”■ ir ',r*r" * •** ***,,fW M "* *» "u M ■** T **• 3S™ "T *p •*’ «• r ' ‘ b."*wf” ** "

susții aii ar.top# 57/S 5n supsafta^U £• ,52i a^»V&lxantln


DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI

ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU ȘI CADASTRU

NR. 209701/453/ 18.04.2019

NOTĂ DE OPINIE

Prezenta notă de opinie se referă la raportul de evaluare, depus de către d-na Cataring Ileana Rodineta și dl Cataring Liviu Dorin, întocmit de către evaluator Martin Dan și se referă la spațiul comun (baie și hol) pe care apartamentul nr. 3 din cadrul imobilului situat în mun Cluj - Napoca, P-ța Avram Iancu nr. 10 îl deține cu apartamentul nr. 2 și valoarea de ofertă pentru achiziționarea cotei din podul aferent ap 3 din imobil, în suprafață de 58,Omp, vă comunicăm următoarele:

Raportul întocmit este în conformitate cu standarele de evaluare adoptate de ANEVAR ed 2018, în analiza acestuia nu s-au identificat neconformități majore în abordare care să influențeze rezultatul final.

Astfel valoarea opiniată în raport de 1531 Eur/mp pentru suprafața utilă construită, identificată pentru cota ce revine din spațiile comune, baie și antreu/hol în opinia mea este corectă, raportat la starea de degradare pe care aceste spații le au și a faptului că instalațiile care le deservesc: instalația de apă canal și curent electric sunt nefuncționale, fiind necesare refacerea lor în totalitate. Fac mențiunea că valoarea acestei cote reprezintă o suprafața de 4.84mp și este de 7410eur și pe care instituția noastră ar fi fost obligată să o achite fam Catarig,conform modului de partaj propus, respectiv ca această cotă să revină integral ap 3, dar în conformitate cu adresa nr.209714/45/15.04.2019 transmisă instituției noastre, rezultă că aceasta nu este solicitată a fi achitată, fiind transmisă cu titlu gratuit de către familia Catarig, deținătoarea ap 2.

Referitor la valoarea identificată pentru suprafața de pod de 500Eur/mp /Su, în opinia mea este corectă, având în vedere faptul că șarpanta și învelitoarea imobilului sunt foarte degradate, de asemenea și planșeul podului care este din grinzi de lemn scândură acoperită cu trestie este foarte degradat, având în vedere infiltrațiile care sau produs în diferite zone ale acoperișului.

în baza acestor constatări în opinia mea valoarea de 29.000Eur pe care instituția noastră urmează a o primii ca sultă din partea fam Catarig pentru cota ce revine apartamentului 3, respectiv pentru suprafața de 58,0mp,este corectă, aceasta încadrându-se în valorile solicitate pe piața imobiliară pentru astfel de spații anexă/pod care pot printr-o investiție substanțială să se transforme în spații de locuit, birouri/administrative, etc

Menționez că cele de mai sus reprezintă o opinie, care poate fi luată în considerare în conformitate cu interesele Consiliului Local.

Obs. Raportul de evaluare a fost întocmit la data de 10 aprilie 2019

cea

CONCIAJZII

 • 1.  Stabilirea valorii de piața pentru partea comuna aferenta apartamentelor 2 si 3 din imobilul situat in CIuj-Napoca ,Piața Avram Iancu nr.10

Valoarea de piața a cotei de 3,43/6,41 parte din baie si 1,41/2,63 parte din hol aferente apartamentului nr.2 este de:

V = 7.410 € echivalent cu 35.280 lei

(curs BNR la 10.04.2019 => 1€ = 4,7611 lei)

 • 2.  Stabilirea valorii de piața pentru cota aferenta apartamentului nr.3 din podul mansardabil al imobilului situat in Cluj-Napoca ,Piața Avram Iancu nr.10, S pod = 226 mp.

Cota de pod aferenta apartamentului nr.3 = 58,00 mp. Valoarea de piața a cotei aferente apartamentului nr.3 din pod este de :

 • V pod = 58,00 mp x 500 €/mp. = 29.000 6 echivalent cu 138.072 lei (curs BNR la 10.04.2019 => 1€ = 4,7611 lei).

 • 3.  Evaluarea amenajărilor interioare necesare la apartamentul nr.3 situat in imobilul din Cluj-Napoca , Piața Avram Iancu nr.10:

Valoarea de piața = 44,19 mp x 250 €/ mp = 11.050 €

V = 11.050 € echivalent cu 52.610 lei

(curs BNR la 10.04.2019 => 1€ = 4,7611 lei)


Expert tehnic judiciar geodez^' ’ -

ing.Bucui|Ioann(

ȚABEL DE MIȘCARE PARCELARA conform CF a imobilului situat in UAT Cluj-Napoca

SITUAȚIA ACTUALA

NR. CF

Nr.cad

Nr.top

Supr.

(mp)

Descriere imobil

Proprietari

290342 Cluj-

Napoca

- 19163

18

Teren

Statul Roman prin Municipiul Cluj-Napoca cu drept de concesiune in favoarea lui Cecalasan Virgil Cecalasan Raduta

260931 Cluj-

Napoca

8176/1

117

Teren in str.TransiLvaniei nr.22, cu construcția C1 cu

2 apartamente

Cecalasan Virgil

Cecalasan Raduta

TOTAL                  135

SITUAȚIA PROPUSA dupâ Alipire

NR.CF

Nr.cad

■Nr.top .

Supr. (mp)

Descriere Imobil -

Proprietari

135

Teren in

str.Transilvanieinr.22, cu construcția C1 cu

2 apartamente

Statul Roman prin Municipiul

Cluj-Napoca cu drept de concesiune in favoarea lui

Cecalasan Virgil Cecalasan Raduta -asupra cotei de 18/135 parte din teren

Cecalasan Virgil

Cecalasan Raduta -asupra cotei de 117/135 parte

- •

din teren si asupra cotei de 1/1

parte din construcție cu 2 apartamente

TOTAL

135

z o    yV *

---/  Z---V1 MOLDOVAhP P QVIDIU-BOGDAN