Hotărârea nr. 700/2019

Hotărârea 700/2019 - Însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 13-15.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 13-15

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 13-15 -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 517613/1/10.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 517712/45/30/10.10.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 13-15;

Potrivit prevederilor art. 10 alin (2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, actualizată, ale art. 79 alin, (9) și 133 din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare,ale art. 85 alin. (5) și ale 129 alin. 2 lit. c), 108 și* 354 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul-teren intravilan, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 13-15, cu suprafața din acte de 457 mp., cu nr. cad. 6602, înscris sub Al în CF nr. 251765 Cluj-Napoca (CF vechi 3096), cu construcția CI, înscrisă în CF nr. 251765-C1, cu drept de proprietate asupra terenului în favoarea Statului român, în administrarea GIGCL Cluj, în cotă de 1329/11425 parte, Variu Florian, căsătorit cu Variu Maria, în cotă de 90/457 parte, Ilutiu Anca, în cotă de 1142/11425 parte, Ilutiu Vasile Lucian, în cotă de 267/11425 parte, Ilutiu Marta, în cotă de 1116/11425 parte, Săplăcan Sebastian-Călin și soția Săplăcan Alexandra-Monica, în cotă de 2050/11425 parte, Variu Dan, în cotă de 1371/11425 parte, Giurgiu Norbert Andrei și soția Giurgiu Emese, în cotă de 1900/11425 parte, prin înscrierea în cartea funciară a suprafeței măsurate de 497 mp.------------------------------------------------

Art 2. Se însușește Documentația tehnică pentru actualizarea datelor cadastrale, ale imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 13-15, întocmită de PFA Comiza Gheorghe, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.                             (\

Nr. 700 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)de ședință,


an Tarcea


'cretarul .municipiului, AurorțAoșca


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 700/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

9

PENTRU ACTUALIZARE INFORMAȚII CADASTRALE (MODIFICAREA SUPRAFEȚEI IMOBILULUI)

AMPLASAMENT:

MUN. CLUJ-NAPOCA, CALEA TURZII, NR. 13-15, JUD. CLUJ

C.F. NR. 251765 CLUJ-NAPOCA

NR. CAD. 6602

BENEFICIAR:

STATUL ROMAN

STR. MOȚILOR, NR. 1-3,

MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

EXECUTANT:


TOPONET SRLCertificat de autorizare: Seria RO-B-J, Nr. 1312/2018, Clasa I. Telefon mobil: 0741/636022

Telefon fix: 0364/408210


CLUJ - NAPOCA MAI 2019CFRT'.FtCAT

DJ. AUTORI/»' SERIA C!

CATEfiUÎOI e/c fOrJsiZAJ

P.G.D.F. Î5.05.2019

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANCPT

Ai.CXTI 1 * .VJ H>XA»3 11 X G..T »A4T» <'• fi       IMMIUÎM


TEREN Intravilan


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 251765 Cluj-Napoca


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:3096

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, StrTurzii, Nr. 13-15, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

CAD: 6602

457

Construcția CI inscrisa in CF 251765-C1; CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 251765-C1

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

5528 / 15/07/1983

Sentința Civila nr. 7698/1982, dosar nr 9737/1982 emis de JUDECĂTORIA CLUJ (act inscris cu incheierea nr 5528/1983 conex cu 5074/1980);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEIege, L. 58/1974, art. 30, dobândit prin HOTARARE IUDECATOREASCA, cota actuala 1329/11425

Al

 • 1) STATUL ROMAN, in administrarea operativa a

 • 2) G.I.G.C.L. CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3096)

18983 / 13/11/2002

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1544, din 12/11/2002 emis de NOTAR AMALIA MARGA;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 90/457

Al

 • 1) VARIU FLORSAN, cas. cu

 • 2) VARIU MARIA, - bun comun

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3096)

31320 / 08/09/2005

Certificat Moștenitor nr. 38, din 06/09/2005 emis de NOTAR GORUN TONY;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEmostenire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 1142/11425

Al / B.13

1) 0LUT8U ANCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3096)

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATEmostenire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 267/11425

Al / B.13

1) ILUTBU VASILE LUCIAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3096)

47162 / 22/04/2010

Act Notarial nr. 1450, din 21/04/2010 emis de BNP DOROBANTIU SIMONA IUSTINA;

B10

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1116/11425

Al / B.13

1) ILUȚIU MARTA, bun propriu

13723 / 03/02/2014

Act Notarial nr. 500, din 31/01/2014 emis de POPA IONUT FLORIN;

B13

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 2050/11425

A1/B.14, B.15

 • 1) SĂPLĂCAN SEBASTIAN-CĂLIN, și soția

 • 2) SĂPLĂCAN ALEXANDRA-MONICA, bun comun

OBSERVAȚII: cota de 82/457 parte af.ap.2/B

Carte Funciară Nr. 251765 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

Act Administrativ nr. PC6 87226, din 20/01/2014 emis de FNGCIMM, BCR SA, SAPLACAN SEBASTIAN CALIN, SAPLACAN ALEXANDRA MONICA (ordonanța nr. DE URG NR 60/03-06-2009 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act administrativ nr. 137/31-01-2014 emis de BCR SA;);

B14

se notează interdicția de înstrăinare a imobilului pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acestuia

Al

 • 1) STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

 • 2) BCR - BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA PRUN AGENȚIA MĂRĂȘTI, CIF:12913960

B15

se notează interdicția de grevare a acesteia cu alte sarcini pe întreaga durată a finanțării

Al

 • 1) STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

 • 2) BCR - BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA PRIN AGENȚIA MĂRĂȘTI, CIF:12913960

181723 / 29/12/2014

Act Notarial nr. 5514, din 23/12/2014 emis de Petruca Ecaterina Susana;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEdonație, dobândit prin Convenție, cota actuala 1371/11425

Al

1) VARIU DAN, bun propriu

OBSERVAȚII: cota de 12/100 af apt nr 3

13650 / 30/01/2015

Act Notarial nr. 100, din 29/01/2015 emis de PAUSAN DELIA;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1900/11425

A1/B.18

 • 1) GIURGIU NORBERT ANDREI, și soția

 • 2) GIURGIU EMESE, bun comun

OBSERVAȚII: cota 1900/11425 parte teren aferent ap. 2/A

B18

Se notează interdicțiile de înstrăinare și grevare, asupra cotei de 1900/11425 parte teren aferent apartamentului nr. 2/A, de sub B17

Al

1) BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA CLUJ, CIF:11324720

OBSERVAȚII: asupra cotei de 1900/11425 parte teren aferent apartamentului nr. 2/A, de sub B17

C. Partea 0». SARCBMD

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

13723 / 03/02/2014

Act Administrativ nr. PC6 87226, din 20/01/2014 emis de FNGCIMM, BCR SA, SAPLACAN SEBASTIAN CALIN, SAPLACAN ALEXANDRA MONICA (ordonanța nr. DE URG NR 60/03-06-2009 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act administrativ nr. 137/31-01-2014 emis de BCR SA;);

C4

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:253294 RON

Al

n STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - PENTRU 50%

1 DIN FINANȚAREA GARANTATĂ

2) BCR - BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA PRIN AGENȚIA MĂRĂȘTI, CIF:12913960, pentru 50% din finanțarea qarantată

OBSERVAȚII: pt.B13

181723 / 29/12/2014

Act Notarial nr. 5514, din 23/12/2014 emis de Petruca Ecaterina Susana;

C5

Intabulare, drept de UZUFRUCT VIAGERdonație, porțiunea de sub B16,

Al

dobândit prin Convenție, cota actuata 3/25

 • 1) VARIU FLORIAN, și soția

 • 2) VARIU MARIA

OBSERVAȚII: cota de 12/100 af apt nr 3

13650 / 30/01/2015

Act Notarial nr. 100, din 29/01/2015 emis de PAUSAN DELIA;

C6

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:111763 LEIși celelalte obligații de plată aferente creditului, asupra cotei de 1900/11425 parte teren aferent apartamentului nr. 2/A, de sub B17

Al

1) BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA CLUJ, CIF:11324720

OBSERVAȚII: asupra cotei de 1900/11425 parte teren aferent apartamentului nr. 2/A, de sub B17

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

CAD:6602

457

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 251765-C1

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

__________ DETALII LINIARE IMOBIL      _______

Geometria pentru acest iambii nu a fostg sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

-

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

08/05/2019, 09:20


Calcului suprafeței

Mun. Cluj-Napoca, Calea Turzii, Nr. 13-15, Jud. Cluj


Nr pct

X(m)

Y(m)

Lungimi laturi

(m)

201

586138.602

393110.453

10.67

202

586143.451

393119.953

13.92

203

586149.259

393132.601

8.43

204

586152.735

393140.278

12.10

205

586157.837

393151.245

0.73

206

586157.212

393151.621

11.52

207

586145.716

393152.314

1.01

208

586145.288

393151.401

7.75

209

586141.993

393144.385

9.12

210

586138.106

393136.140

14.40

211

586131.980

393123.112

2.38

212

586130.955

393120.963

2.82

213

586129.891

393118.353

3.09

214

586128.445

393115.618

11.39

S=497mpDE         c.\

AUTORIZARE    <g\

HO-B-J Nr. 1312/201B gj

POWET

S.R.L.


clasat
MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresă imobil: mun. Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 13-15, jud. Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: Documentație cadastrală pentru actualizare informații cadastrale (modificarea suprafeței imobilului).

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren:

 • ■  Operațiuni in faza de documentare a lucrării:

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni:

n Studierea documentelor puse la dispoziție de către solicitant: extras CF.

■  Localizarea si identificarea imobilului:

Imobilul este situat în mun. Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 13-15, jud. Cluj:

-Nord      - Nr. cad. 263112

 • - Vest       - Calea Turzii

 • - Sud     - S.C. AX PERPETUUM IMPEX SRL

 • - Est        - Nr. top. 1408

■ Descrierea generala a imobilului:

în prezent imobilul este înscris în favoarea beneficiarului, în C.F. nr. 251765 Cluj-Napoca, nr. cad. 6602, având suprafața de 457 mp.

Terenul mai sus menționat are categoria de folosință curti-constructii si este împrejmuit cu gard de lemn, bordura si calcan clădire.

Nomenclatura foii de plan scara 1:5000 - L-34-48-C-a-4-IV.

Prin prezenta documentație se propune modificarea suprafeței imobilului de Ia 457 np la 497 mp conform planșelor anexate.

Imobilul este împrejmuit pe latura nordica cu calcan clădire si gard de lemn, pe latura estica cu gard de lemn,

laturavestica


cu bordura si calcan clădire.

Mai 2019

Cluj - Napoca


întocmit,


ȚORQNET S.R.L.

CERÎlfîCATî\

C3 ’î ’ J                ° I

rțaRO^Nr. 1312/2018 §•> " oiw

S.R.L.


V<CLASAV
PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

scara 1:5000

L-34-48-C-a-4-IV

Mun. Cluj Napoca, Calea Turzii, Nr. 13-15, Jud. Cluj

(intravilan)

PLAN DE SITUATiE CONFORM C.F.

Ediția 1941

scara 1:1000

Mun. Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 13-15, jud. Cluj.

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp^

Adresa imobilului

251765

497

CALEA TURZII. NR. 13-15, JUD. CLUJ

C.F. nr.

251765

UAT

CLUJ-NAPOCA

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1.

Cc

497

împrejmuit pe latura nordica cu calcan clădire si gard de lemn, pe latura estica cu gard de lemn, pe latura sudica cu gard de lemn si bordura, pe latura vestica cu bordura si calcan clădire.

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Destinația

Supr. constr la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

206

Imobil locuințe colective

Suprafața masurata a imobilului = 497 mp Suprafața din act = 457 mp

dopflrp S<ecut^r«^rrraț,uratiifttr la core'Ctltydlnefij^rffocmlrii'- d^BWțț,djfer cadastrale el corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Confirm introducerea imobilului in baza de date Integrata el atribuirea numărului cadastral

lo