Hotărârea nr. 70/2019

Hotărârea 70/2019 - Aprobarea P.U.Z. Dezvoltare zonă rezidențială – str. Viile Dâmbul Rotund; beneficiar: Dreve Octavian.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Dezvoltare zonă rezidențială - str. Viile Dâmbul Rotund

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Dezvoltare zonă rezidențială - str. Viile Dâmbul Rotund - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 38781 din 29.01.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Dezvoltare zonă rezidențială - str. Viile Dâmbul Rotund, beneficiar Dreve Octavian;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 365 din 23.04.2018, Avizul Arhitectului șef nr. 1179 din 7.01.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârile nr. 118/2015, nr. 737/2017 și nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Dezvoltare zonă rezidențială - str. Viile Dâmbul Rotund, beneficiar Dreve Octavian, întocmit în scopul stabilirii de reglementări și indici urbanistici, după cum urmează:

U.T.R, Liu* - Zonă de locuințe cu regim redus de înălțime, dispuse pe un parcelar de tip urban

-funcțiunea predominantă: Zonă de locuințe unifamiliale și familiale cu maxim 2 unități locative;

-regimul de construire-, izolat;

-înălțimea maximă admisă', trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă/nivel retras sau demisol + parter + mansardă/nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,8 m față de planul fațadei dinspre stradă/spațiul public. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m;

-indicii urbanistici'. P.O.T. max. = 35%, C.U.T. max. = 0,9

-retragerea min. față de aliniament: 3-5 m pentru locuințe, 6 m pentru garaje;

-retragerea min. față de limitele laterale: clădirile vor fi retrase cu minim 3 m față de limitele laterale. Garajele vor putea fi alipite limitelor laterale ale parcelelor, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,8 m;

-retragerea min. față de limita posterioară: clădirile și garajele vor fi retrase de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6 m;

-circulațiile, accesele: din strada Viile Dâmbul Rotund și stradă de interes local (profil 9 m). Pe parcelele cu două unități locative pot fi prevăzute două accese auto cu lățimea minimă de 2.5 m;

-staționarea autovehiculelor. în interiorul parcelei;

-echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Viile Dâmbul Rotund.

U.T.R. Va* - Scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat

-funcțiuneapredominantă', spații verzi-plantații înalte medii și joase; -condiții de amplasare, utilizare și configurare a clădirilor: nu e cazul;

-indici urbanistici: P.O.T. max. = 5%. C.U.T. max. = 0,1 (doar pentru clădiri ce includ spații interioare de orice tip).

U.T.R. Is* - Zona de instituții de învățământ preșcolar

-funcțiunea admisă: instituții de învățământ preșcolar, activități conexe, sală de sport, bazin de înot, spații recreaționale, alte activități destinate copiilor;

-regimul de construire', izolat;

-înălțimea maximă admisă', trei niveluri supraterane, respectiv (S)+P+2E. înălțimea maximă admisă a clădirilor nu va depăși 12 m;

-indicii urbanistici'. P.O.T. max. = 60%, C.U.T. max. = 2,2;

-retragerea min.față de aliniament: 3 m;

-retragerea min. față de limitele laterale: H/2, dar nu mai puțin de 3 m;

-circulațiile, accesele: din strada Viile Dâmbul Rotund. Pe parcelă se poate prevedea un singur acces pietonal și unul auto, cu lățimea maximă de 3 m;

-staționarea autovehiculelor. în interiorul parcelei; -echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Viile Dâmbul Rotund.

Strada „A” de interes local, propusă prin P.U.Z cu profil de 9 m, ce se desprinde din strada Viile Dâmbul Rotund, va fi înscrisă în CF cu titlul de „drum” și realizată la strat de uzură anterior emiterii autorizațiilor de construire pe parcelele cu acces direct din aceasta.

Suprafețele de teren necesare lărgirii străzii Viile Dâmbul Rotund la profil rezidențial de 12 m, vor fi dezmembrate din parcelele inițiale și înscrise în CF cu titlu de „drum”, anterior emiterii autorizațiilor de construire pe parcelele cu acces direct din aceasta. împrejmuirile la strada Viile Dâmbul Rotund se vor realiza cu respectarea profilului rezidențial, respectiv 6 m din ax drum existent. Spațiul verde cu acces public nelimitat va fi amenajat anterior recepției imobilelor de pe strada „A”.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


^reședințe de ședință, c. \)an Ștefan Tarcea

^^cretarul municipiului,

1 v/ Jr. AurorșHRoșca

Nr. 70 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)