Hotărârea nr. 7/2019

Hotărârea 7/2019 - Alocarea sumei de 9.500.015 lei de la bugetul local pe anul 2019 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării subvenţiei pe mijloacele de transport în comun studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase carduri: StudCard, ISIC Student, Euro

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 9.500.015 lei de la bugetul local pe anul 2019

Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase cârduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS,

A Card/A Kârtya și City Cârd Student, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 9.500.015 lei de la bugetul local pe anul 2019 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase cârduri - StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kârtya și City Cârd Student - în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 2570/424/03.01.2019, al Direcției generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune alocarea sumei de 9.500.015 lei de la bugetul local pe anul 2019 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților posesori ai unuia din cele șase cârduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kârtya și City Cârd Student, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 92/2007, legea transportului public și ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, Se aprobă alocarea sumei de 9.500.015 lei de la bugetul local pe anul 2019 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase cârduri - StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kârtya și City Cârd Student - în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019.

Art. 2. (1). Abonamentul subvenționat se acordă doar pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la cursurile de zi ale universităților acreditate din centrul universitar Cluj-Napoca, prin prezentarea carnetului de student, respectiv a adeverinței vizate la zi și a unuia din cele șase cârduri menționate.

  • (2) . Cele șase cârduri vor fi emise obligatoriu cu titlu gratuit, sub sancțiunea neeliberării abonamentelor subvenționate către posesorii acestor cârduri.

  • (3) . Cârdurile vor prezenta elemente de securitate, astfel încât să nu poată fi falsificate și să nu poată fi folosite de către persoane care nu au acest drept.

  • (4) . Cele șase cârduri - StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kârtya și City Cârd Student - vor avea inscripționate logo-ul Primăriei și al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Consiliul local va subvenționa acest abonament, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019, cu suma de 35 de lei/abonament lunar, astfel încât să poată fi procurat de către studenții, masteranzii și doctoranzii care îndeplinesc condițiile stipulate în protocoalele încheiate între Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și fiecare universitate/facultate, în parte.

Art. 4. Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. va face demersurile necesare pe lângă unitățile de învățământ superior pentru verificarea veridicității datelor prezentate de studenți la eliberarea abonamentului și va încheia protocoalele de colaborare.

Art. 5. Deconturile depuse pentru studenți vor fi însoțite de listele cu numele și prenumele fiecărui posesor al abonamentului, iar listele vor fi vizate, respectiv semnate și ștampilate, pentru conformitate, de către universitățile/facultățile respective.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., Direcția generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, precum și Direcția economică.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr. 7 din 15 ianuarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi.)