Hotărârea nr. 699/2019

Hotărârea 699/2019 - Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și demolarea imobilului cu nr. cadastral 278302-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul Feroviarilor.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și demolarea imobilului cu nr. cadastral 278302-C1, situat în municipiul

Cluj-Napoca, Parcul Feroviarilor


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și demolarea imobilului cu nr. cadastral 278302-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul Feroviarilor - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 515917/1/9.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 516958/45/30/9.10.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției juridice și al Direcției tehnice prin care se supune deliberativului local solicitarea de trecere din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și demolare a imobilului cu nr. cadastral 278302-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul Feroviarilor;

t Potrivit prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c) și 361t alin. 2-4 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 1 alin. 1 și 7 alin. 17 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;

Văzând „Documentația tehnică privind starea tehnică Corp 1 din Parcul Feroviarilor” nr. 240084/7.05.2019, întocmită de arh. stag. Miruna Moldovan, justificarea tehnică înregistrată sub nr. 459276/2019, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-construcție Corp CI, situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul Feroviarilor, identificat prin nr. cadastral 278302-C1, înscris în CF nr. 278302 Cluj-Napoca, cu descrierea din cartea funciară „Clădire pentru depozit, cu suprafața construită la sol de 210 mp., edificată în anul 1930, pe fundații din beton, zidărie din cărămidă, șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă, compusă din: un antreu, un hol, o magazie, șase birouri, două wc”, cu drept de proprietate, dobândit prin cumpărare, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca.________________________________

Art. 2. Se aprobă demolarea imobilului Corp CI, identificat la art. 1 și radierea acestuia din CF nr. 278302 Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția tehnică și Direcț’


Nr. 699 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)