Hotărârea nr. 698/2019

Hotărârea 698/2019 - Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului CIuj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 493996/27.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 494152/45/30/27.09.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 555 și 858-866 Cod civil, precum și ale art. 296 alin. 2 și 7, Anexa 4 alin. 5, art. 286 alin. 4, art. 129 alin. 2 lit. c), alin. 6 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂR ĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă declararea ca bun de interes public local imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32, identificat cu nr. cad. 255996-C1-U22, înscris în CF nr. 255996-C1-U22 (CF vechi 119899, nr. topo. 436/1/XXXII), cu suprafața utilă de 492,30 mp. și p.i.c. în cotă de 18,94/100 parte.

Art. 2. (1) Se aprobă trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului identificat la art. 1, în care își desfășoară activitatea Primăria municipiului Cluj-Napoca.

(2) Valoarea de inventar a imobilului este de 1.623.826,82 lei.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.;Contrasemne Secretarul Jr. Aurora

Nr. 698 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)