Hotărârea nr. 697/2019

Hotărârea 697/2019 - Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului „Drum” (în Colonia Breaza) și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului „Drum” (în Colonia Breaza) și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului „Drum” (în Colonia Breaza) și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 494291/1 din 27.09.2019 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 498278/45/455 din 1.10.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului „Drum” (în Colonia Breaza) și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor și ale Codului civil;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului „Drum” (în Colonia Breaza), cu suprafața măsurată de 10.260 mp., cu destinație de drum.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului „Drum” (în Colonia Breaza), cu suprafața măsurată de 10.260 mp, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

_______Art. 3. Se însușește Documentația, tehnică, de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului-„Drum” (în Colonia Breaza), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și


evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 697 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 697/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

A

AMPLASAMENT:

Imobil drum (COLONIA BREAZA)

Extravilan, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

7                     3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

___SUD AMAR CONSULT SRL___

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

3I'

Ș U M ARAnexa nr. I1 la Hotărârea Guvernului, nr, 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Județului uluj, precum «j a, municipiilor, orașelor și comunale» clin judJUi Cluj, cu excepția municipiului CM-Napcca.,..-..-.,.—.......

3-447


2                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.III.200&               * ’

H O T A R A R | Al E G U V E R N U L U i R O M A N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002
privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor șl comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

Vind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum șt al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 684 și 584 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează;

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai Județului Cluj, precum șl ai municipiilor, orașelor și comunelor


 • 2. Articolul unJc va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la cL^tis public al județului Cluj, precum și al municipiile.-1- aș și comunelor din județul Cluj a bunurilor s-, >)sr anexele nr. 1—80 care rac parte Integrantă din _ tea hotărâre.'*

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domenluiu! public al municipiului Cluj-Napoca", ev conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TÂRICEANU p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dabrs.

secretar de stai

--------Ministrul finanțelor publice, Șsbasiîan Teodor Ghsorghe Viâdesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

*) Ho tarar a a Gtjvsisilui nr. 193/2095 £ .losî pubfcatâ în Monitorul Oficial a! României. Pansa l,Jnr. 243 din 20 manie 2003 șl ^Ursi în acesi număr bis.

•23


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Mr. 248 bis/20.îlL2006PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONA

589426.7252


589430.0935 589433.5159 589435.4600 589442.9170 589448.3620

 • 589454.7930 589460.5680 589464,4860 589465,8530 589467.4845 589467.6866 589468.8151 589470.8852 589469.4619 589472.1237 589473.8245 589476.0291 589477.7147 589479.4002 589481.0772 589481.4576 589488.0623 589491.1480

 • 589494.2300 589496.2360 589498.2470 589500.5400 589500.2401 589500.2230 589502.8400 589504.2000 589504,3630 589505.1910 589505,9800 589506.5540 589507.0670 589509.1050 589509,9670 589513.5200

 • 589513.2300 589517.5080 589517.1460 589523.1500 589523.2983 589523.9021 589528.0530 589536.7065

 • 589538.7930 589542,7250 589544,4060 589545.5860 589550.3183 589556.0918 589562.3525 589562.6020 589586.2570 589589.4070 589591.7320 589596.0230 589599.9540 589601.6351 589602,7225 589606.6908


391741.7600

391753.6200

391771.9760

391785.2900

391788.5769

391796.8465

391805.1051

391809.8400

391820.6440

391826.0900

391833.7740

391844.4830

391854,2950

391859.4280

391873.8782

391875.6682

391886,8715

391907.4231

391907.7853

391921.1733

391929.6034

391929.0489

391940.8900

391952.7311

391964,5191

391964.4189

392001.6544

392000.9640

392019.4900

392031.5670

392043.6410

392057.5620

392064.6297

392065.0320

392085.7800

392101.9800

392101.9840

392108.9310

392115.8690

392116.8330

392120.5300

392135.7890

392140.9030

392163.5740

392163.8030

392183.4340

392183.4350

392204.7560

392205.0863

392207.2571


392218.8042


392240.6852

392245.8230

392252.4420

392255.3130

392257.3670

392263.9017

392271.1954


392278.8625


392278.8060

392302.3270

392306.0600

392308.7080

392313.1840

392319.7890

392323.3425

392325.6410 392334,0292 392339.2380-


Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970
Imobil drum (Colonia Breaza), Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj
UAT CLUJ-NAPOCA - Cod SIRUTA 54984

589614.3700 589615.3600 589616.9480 589626.9900 589629.3390 589637.5830 589646.1489 589646.3180 589654,4400 589664,4980 589670.4780 589673.0870 589673.0260 589672.0202 589669,5001 589668.2910 589656.8960 589655.9798 589655.1122 589655.4982 589658.0292 589659.1424 589661.8682 589668.1284 589672.6383 589682.5953


392354,4780

392356.6250

392360.3020

392385.9300

392391.5930

392413.4600

392435.1125

392435,0660

392455.3080

392480.4440

392495.4220

392510.1630

392511.0500

392514.6745

392523.7558

392528.1130

392547.6392

392548.7621

392552,7195

392557.4737

392564.5128

392566.1766

392569.0542

392574,0125

392577.0467

392583.7454


100

589688.4533

392587.3755

100'

589690.8124

392587.9971

îor

589692.2785

392588.9409

101

589693.7350

392590.0920

102

589705.8890

392597.7260

103

589710.5790

392600.7580

104

589716.1140

392605.2280

105

589717.1520

392606.0350

106

589720.2550

392610.2250

107

589723.4000

392614.6160

108

589726.9650

392619.6680

109

589729.2960

392623.2450

110

589735.1340

392632.9320

111

589735.7380

392633.7650

112

589741.7700

392645.3640

113

589742.4290

392646.5150

114

589743.4770

392648.5460

115

589744.9630

392651.3410

116

589747.4660

392656.0620

117

589749.5740

392659.8630

118

589757.3979

392657.0155

119

589753.3370

392649.7330

120

589749.7780

392643.6810

121

589745.3070

392635.1040

122

589742.8280

392630.7090

123

589728.7530

392604.2210

124

589718.7130

392594.1580

125

589716.7070

392592.6120

126

589712.4060

392589.5330

127

589706.4760

392585.1810

128

589692.6810

392578.7170

129

589689.4558

392577.5760

130

589679.2660

392571.3700

131

589669.2410

392562.7580

132

589667.8610

392559.5040

133

589666.9465

392555.6548

134

589666.8686

392549.5348

135

589669.3252

392542.6232

136

589678.7961

392525.8911

137

589693.6866

392521.0355

138

589693.1600

392510.4100

139

589689.0300

392507.8200

140

589687.0880

392505.4490

141

589684.5580

392502.9480

142

589682.3420

392499.3350

143

589681.0400

392495.8900

144

589675.4990

392484.5410

145

589667.7700

392468.7100

146

589661.0042

392452.0300

147

589658.1010

392443.9430

148

5S9650.8400

392427.7550

149

589639.8570

392399.8740

150

589633.5490

392383.4830

151

589627.6260

392367.0810

152

589629.9850

392365.9710

153

589625.8230

392355.3890

154

589616.9040

392333.1090

155

589601.9240

392308.9360

156

589582.0840

392286.2690

157

589583.8758

392285.4957

158

589583.8650

392285.4820

160

589565.1280

392265.7020

161

589564.1300

392264.5610

162

589557.9470

392257.4950

163

589554.2790

392253.3020

164

589544.2820

392236.9050

165

589541.6680

392231.0780

166

589538.0820

392223.0840

167

589531.6470

392201.8080

168

589529.6190

392195.1000

169

5X9523.6220

392164.6090


170

589522.2710

392157.7400

171

589517.7790

392115.7010

172

589513.2861

392081.8736

173

589498.2885

391991.8615

174

589486.8215

391929.9258

175

589482.1240

391904.9670

176

589479.3690

391888.9810

177

589475.9740

391872.8660

178

589470.2450

391851.1200

179

589460.9950

391831.1760

180

589449.3610

391816.8090

181

589440.8920

391800.4750

182

589436.1680

391788.2940

183

589426.3920

391763.0900

184

589421.3630

391750.1220

185

589413.5900

391731.1270

186

589413.5960

391725.4190

187

589411.6860

391708.1540

188

589411.0890

391696.1790

189

589411.5360

391692.9230

190

589412.6990

391684.7500

191

589413.4320

391679.4850

192

589413.6090

391678.4750

193

589412.8720

391675.8740

194

589413.6740

391672.6410

195

589417.0140

391660.4240

196'

589410.4100

391659.5460

196

589409.1140

391659.5380

197

589406.7580

391674.3390

198

589405.0740

391685.5210

199

589404.0870

391692.2000

200

589403.2930

391697.9180

201

589403.1080

391698.9220

202

589402.6490

391704.3530

203

589402.4710

391711.0140

204

589402.5420

391711.2200

205

589403.1844

391717.4034

206

589403.5060

391717.3950

207

589403.5740

391718.6460

208

589404.3500

391727.4250

209

589404.2350

391727.5670

210

589404.2947

391728.4581

211

589404.5630

391732.4640


2019


Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970
Imobil drum (Colonia Breaza), Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj
UAT CLUJ-NAPOCA - Cod SIRUTA 54984

l Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X(n>]

Y[m]

1

589408.0800

391741.7600

12.549

2

589412.1800

391753.6200

19.847

3

589419.7260

391771.9760

14.465

4’

589425.3800

391785.2900

3.552

4

589426.7252

391788.5769

8.929

5

589430.0935

391796.8465

8.940

6

589433.5159

391805.1051

5.118

7

589435.4600

391809.8400

13.128

8

589442.9170

391820.6440

7.701

9

589448.3620

391826.0900

10.020

10

589454.7930

391833.7740

12.167

11

589460.5680

391844.4830

10.565

12

589464.4860

391854.2950

5.312

13

589465.8530

391859.4280

14.542

14’

589467.4845

391873.8782

1.801

14

589467.6866

391875.6682

11.260

15

589468.8151

391886.8715

20.656

16'

589470.8852

391907.4231

1.469

16

589469.4619

391907.7853

13.650

17

589472.1237

391921.1733

8.600

18

589473.8245

391929.6034

2.273

19

589476.0291

391929.0489

11.960

20

589477.7147

391940.8900

11.960

21

589479.4002

391952.7311

11.907

22

589481.0772

391964.5191

0.393

23

589481.4576

391964.4189

37.817

24'

589488.0623

392001.6544

3.162

24

589491.1480

392000.9640

18.781

25

589494.2300

392019.4900

12.242

26

589496.2360

392031.5670

12.240

27

589498.2470

392043.6410

14.109

28

589500.5400

392057.5620

7.074

29

589500.2401

392064.6297

0.403

30

589500.2230

392065.0320

20.912

31

589502.8400

392085.7800

16.257

32

589504.2000

392101.9800

0.163

33

589504.3630

392101.9840

6.996

34

589505.1910

392108.9310

6.983

35

589505.9800

392115.8690

1.122

36

589506.5540

392116.8330

3.732

37

589507.0670

392120.5300

15.394

38

589509.1050

392135.7890

5.186

39

589509.9670

392140.9030

22.948

40

589513.5200

392163.5740

0.370

41

589513.2300

392163.8030

20.092

42

589517.5080

392183.4340

0.362

43

589517.1460

392183.4350

22.150

44

589523.1500

392204.7560

0.362

45

589523.2983

392205.0863

2.253

46

589523.9021

392207.2571

12.271

47

589528.0530

392218.8042

23.530

49

589536.7065

392240.6852

5.545

50

589538.7930

392245.8230

7.699

51

589542.7250

392252.4420

3.327

52

589544.4060

392255.3130

2.369

53

589545.5860

392257.3670

8.068

55

589550.3183

392263.9017

9.302

56

589556.0918

392271.1954

9.899

57

589562.3525

392278.8625

0.256

58

589562.6020

392278.8060

33.359

59

589586.2570

392302.3270

4.884

60

589589.4070

392306.0600

3.524

61

589591.7320

392308.7080

6.201

62

589596.0230

392313.1840

7.686

63

589599.9540

392319.7890

3.931

64

589601.6351

392323.3425

2.543

Q 7R0

66

589606.6908

392334.0292

5.762

67

589609.1550

392339.2380

16.108

68

589614.3700

392354.4780

2.364

69

589615.3600

392356.6250

4.005

70

589616.9480

392360.3020

27.525

71

589626.9900

392385.9300

6.131

72

589629.3390

392391.5930

23.369

74

589637.5830

392413.4600

23.285

76

589646.1489

392435.1125

0.175

77

589646.3180

392435.0660

21.811

78

589654.4400

392455.3080

27.074

79

589664.4980

392480.4440

16.128

80

589670.4780

392495.4220

14.970

81

589673.0870

392510.1630

0.889

82

589673.0260

392511.0500

3.761

83

589672.0202

392514.6745

9.424

85

589668.2910

392528.1130

22.608

90

589656.8960

392547.6392

1.449

91

589655.9798

392548.7621

4.051

92

589655.1122

392552.7195

4.770

93

589655.4982

392557.4737

7.480

94

589658.0292

392564.5128

2.002

95

589659.1424

392566.1766

3.964

96

589661.8682

392569.0542

7.986

97

589668.1284

392574.0125

5.436

98

589672.6383

392577.0467

12.001

99

589682.5953

392583.7454

6.892


Data: Iulie 2019

100

589688.4533

392587.3755

2.440

100'

589690.8124

392587.9971

1.744

ior

589692.2785

392588.9409

1.856

101

589693.7350

392590.0920

14.353

102

589705.8890

392597.7260

5.585

103

589710.5790

392600.7580

7.115

104

589716.1140

392605.2280

1.315

105

589717.1520

392606.0350

5.214

106

589720.2550

392610.2250

5.401

107

589723.4000

392614.6160

6.183

108

589726.9650

392619.6680

4.269

109

589729.2960

392623.2450

11.310

110

589735.1340

392632.9320

1.029

111

589735.7380

392633.7650

13.074

112

589741.7700

392645.3640

1.326

113

589742.4290

392646.5150

2.285

114

589743.4770

392648.5460

3.165

115

589744.9630

392651.3410

5.343

116

589747.4660

392656.0620

4.346

117

589749.5740

392659.8630

8.326

118

589757.3979

392657.0155

8.338

119

589753.3370

392649.7330

7.021

120

589749.7780

392643.6810

9.672

121

589745.3070

392635.1040

5.046

122

589742.8280

392630.7090

29.995

123

589728.7530

392604.2210

14.215

124

589718.7130

392594.1580

2.533

125

589716.7070

392592.6120

5.290

126

589712.4060

392589.5330

7.356

127

589706.4760

392585.1810

15.234

128

589692.6810

392578.7170

3.421

129

589689.4558

392577.5760

11.931

130

589679.2660

392571.3700

13.216

131

589669.2410

392562.7580

3.535

132

589667.8610

392559.5040

3.956

133

589666.9465

392555.6548

6.120

134

589666.8686

392549.5348

7.335

135

589669.3252

392542.6232

19.227

136

589678.7961

392525.8911

15.662

137

589693.6866

392521.0355

10.639

138

589693.1600

392510.4100

4.875

139

589689.0300

392507.8200

3.065

140

589687.0880

392505.4490

3.558

141

589684.5580

392502.9480

4.238

142

589682.3420

392499.3350

3.683

143

589681.0400

392495.8900

12.629

144

589675.4990

392484.5410

17.617

145

589667.7700

392468.7100

18.000

146

589661.0042

392452.0300

8.592

147

589658.1010

392443.9430

17.742

148

589650.8400

392427.7550

29.966

149

589639.8570

392399.8740

17.563

150

589633.5490

392383.4830

17.439

151

589627.6260

392367.0810

2.607

152

589629.9850

392365.9710

11.371

153

589625.8230

392355.3890

23.999

154

589616.9040

392333.1090

28.438

155

589601.9240

392308.9360

30.123

156

589582.0840

392286.2690

1.952

4.93^5.495.7

0,017

158

589583.8650

392285.4820

19.555

159

589570.3560

392271.3430

7.691

160

589565.1280

392265.7020

1.516

161

589564.1300

392264.5610

9.389

162

589557.9470

392257.4950

5.571

163

589554.2790

392253.3020

19.204

164

589544.2820

392236.9050

6.386

165

589541.6680

392231.0780

8.761

166

589538.0820

392223.0840

22.228

167

589531.6470

392201.8080

7.008

168

589529.6190

392195.1000

31.075

169

589523.6220

392164.6090

7.001

170

589522.2710

392157.7400

42.278


 • 171

 • 172

 • 173

 • 174

 • 175

 • 176

 • 177

 • 178

 • 179

 • 180

181

182

 • 183

 • 184

 • 185

 • 186

 • 187

 • 188

 • 189

 • 190

 • 191

 • 192

 • 193

 • 194

 • 195 196'

 • 196

 • 197

 • 198

 • 199

 • 200

201

202

 • 203

 • 204

 • 205

 • 206

 • 207

 • 208

 • 209

 • 210

211

589517.7790

589513.2861

589498.2885

589486.8215

589482.1240

589479.3690

589475.9740

589470.2450

589460.9950

589449.3610

589440.8920

589436.1680

589426.3920

589421.3630

589413.5900

589413.5960

589411.6860

589411.0890

589411.5360

589412.6990

589413.4320

589413.6090

589412.8720

589413.6740

589417.0140

589410.4100

589409.1140

589406.7580

589405.0740

589404.0870

589403.2930

589403.1080

589402.6490

589402.4710

589402.5420

589403.1844

589403.5060

589403.5740

589404.3500

589404.2350

589404.2947

589404.5630

392115.7010

392081.8736

391991.8615

391929.9258

391904.9670

391888.9810

391872.8660

391851.1200

391831.1760

391816.8090

 • 391800.4750

391788.2940

391763.0900

391750.1220

391731.1270

391725.4190

391708.1540

391696.1790

391692.9230

391684.7500

391679.4850

 • 391678.4750

391675.8740

391672.6410

391660.4240

391659.5460

391659.5380

391674.3390

391685.5210

391692.2000

391697.9180

391698.9220

391704.3530

391711.0140

391711.2200

391717.4034

391717.3950

391718.6460

391727.4250

391727.5670

391728.4581

391732.4640

34.124

91.253

62.988

25.397

16.222

16.469

22.488

21.985

18.487

18.399

13.065

27.034

13.909

20.524

5.708

17.370

11.990

3.287

8.255

5.316

1.025

2.703

3.331

12.665

6.662

1.296

14.987

11.308

6.752

5.773

1.021

5.450

6.663

0.218

6.217

0.322

1.253

8.813

0.183

0.893

4.015

9.939

S = 10260 mp P=2249.808mîntocmitfsC DAMAR CONSULT SRL

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Imobil DRUM (Colonia Breaza), Extravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării-. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în extravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-2-III.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din punctul nr. 195 până în punctul nr. 192 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 192 până în punctul nr. 189 de gard de metal și beton; din punctul nr. 189 până în punctul nr. 138 neîmprejmuit; din punctul nr. 138 până în punctul nr. 137 de drum; din punctul nr. 137 până în punctul nr. 127 de gard din sârmă; din punctul nr. 127 până în punctul nr. 118 de gard din plasă de sârmă;

-în latura de Est: din punctul nr. 118 până în punctul nr. 117 de strada Ionel Teodoreanu;

-în latura de Sud : din punctul nr. 117 până în punctul nr. 116 de drum de acces; din punctul nr. 116 până în punctul nr. 111 de gard din lemn și beton; din punctul nr. 111 până în punctul nr. 106 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 106 până în punctul nr. 103 de gard din lemn și beton; din punctul nr. 103 până în punctul nr. 101 de gard de metal și beton; din punctul nr. 101 până în punctul nr. 90 de gard din lemn; din punctul nr. 90 până în punctul nr. 85 de gard din piatră; punctul nr. 85 până în punctul nr. 80 de gard de metal și beton; din punctul nr. 80 până în punctul nr. 30 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 30 până în punctul nr. 28 de strada Breaza; din punctul nr. 28 până în punctul nr. 211 neîmprejmuit; din punctul nr. 211 până în punctul nr. 199 de gard din metal și beton; din punctul nr. 199 până în punctul nr. 196 de gard din plasă de sârmă;

-în latura de Vest: din punctul nr. 196 până în punctul nr. 195 de dram.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca .

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 10260 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 10260 m" conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

------------Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu :

 • 1. Numărul cadastral 9928 — dosar nr. 17659E/14.06.2006-AC-executant Dan Mircea Ioan

 • 2.  Numărul cadastral 251923

 • 4.  Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost detenninate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în

toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție

Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Iulie 2019f                                                                                                                                                             iPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM BIROUL STRATEGII URBANE

Cluj-Napoca, Calea Moților nr.3 tel 0264-336 216

Răspuns la nota internă - nr. 462272/45/455/2019

Către,

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI SI EVIDENTA PROPRIETĂȚII

BIROUL EVIDENTA STRĂZI

Strada dezvoltată de-a lungul drumului de exploatare De3622, De 3596, De 3603 este situată la limita intravilanului stabilit prin PUG 2014, fiind deschisă accesului public. Traseul actual al străzii urmează direcția din documentația de urbanism mai sus menționată.

Șef birou, Arh. Andreea Mureșan

SERVICIUL REVENDICĂRI, FOND FUNCIAR ȘI REGISTRU AGRICOL Nr. 459342/455/304 din 10.09.2019

Către,

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI SI EVIDENTA PROPRIETĂȚII

BIROUL EVIDENTA STRĂZI

Urmare notei interne inregistrata cu numărul de mai sus, va comunicam ca din informațiile deținute de Serviciul Revendicări fond funciar si registrul agricol reiese ca la punere in posesie a persoanelor indreptatite, s-a tinut cont de drumurile de exploatare De 3622, De 3596 si De3603.

Sef serviciu:

COSMINA CANDREA I


întocmit: Mihai Alexandru Boldor (2ex.)

/'R