Hotărârea nr. 696/2019

Hotărârea 696/2019 - Însușirea Documentației tehnice pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Transilvaniei nr. 22.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Transilvaniei nr. 22

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Transilvaniei nr. 22 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 494121/1/27.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

• *

Analizând Raportul de specialitate nr. 498362/45/30/1.10.2019 al Direcției patrimoniul municipiului si evidența proprietății și al .Direcției juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca. str. 1 ransilvaniei nr. 22;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii uadasLrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și ale Legii nr. 50/1991. republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019 pri v ind Cod ul ad minis trativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Sc aprobă alipirea următoarelor imobile:

 • - imobilul situat în municipiul Cluj Napoca, str. Transilvaniei nr. 22. cu nr. topo. 8176/1. teren în suprafață de 117 mp., cu construcția CI, înscrisă în C.F. 260931-C1, înscris în C.F. nr. 260931 Cluj-Napoca (C.F. vechi 130416), cu drept de proprietate în favoarea lui Cccâlășan Virgil și soția Cccălășan Radula;

 • - imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Transilvaniei nr. 22, cu nr. cadastral 19163, în suprafață de 18 mp., înscris în C.F. nr. 290342 Cluj-Napoca. cu drept de proprietate în favoarea Stalului Român-, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca., având înscris la foaia de sarcini dreptul de concesiune, pe durata de 49 de ani, începând cu data de 04.02.2008, îti favoarea lui Cecălășan Virgil și soția, Cecălășan Radula.

(2) Prin alipirea celor două imobile va fi format un singur corp cadastral, si luat în municipiul Cluj-Napoca, slr. Transilvaniei nr. 22, în suprafață de 135 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în cartea funciară a imobilul nou format, identificat la art. 1 alin (2), cu nr. cadastral nou, cu drcpL du proprietari asupra terenului în favoarea Statului Român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în cota de 18/135 parte și în favoarea lui Cecălășan Virgil și soția, Cecălășan Răduța, în cotă de 117/135 parte, având înscris la foaia de sarcini dreptul dc concesiune asupra cotei de 18/135 parte, pe o perioadă de 49 ani, începând cu data de 4.02.2008, in favoarea lui Cecălășan Virgil și soția, Cecălășan Radula, eu construcția Ci cu două apartamente, cu drept de proprietate în favoarea (ui Cecălășan Virgil și soția. Cecălășan Radula.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică pentm alipirea imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Transilvaniei nr. 22, întocmită de P.F.A. Mol do van Ovidiu-Bogdan. ce se constituie în Anexă și face pane integrantă din prezenta hotărâre.

> *

Art. 4. Sc mandatează doamna Olăh Emcșc, viccprimar, pentru semnarea actului dc alipire în formă autentică.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii sc încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 696 din 16 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

ANEXĂ LA IIOTĂKÂRF.ANR. 696/2019

Documentație cadastrala pentru alipirea

imobilelor cu nr.cad: 19163 si nr.top:8176/l din mun. Cluj-Napoca, str.Transilvaniei, nr.22, jud. Cluj

Beneficiari:

Cecalasan Virgil

Cecalasan RadutaTEREN htravilar


OficiU dP Cadastru și Publkildie hmobilinrâ CLUJ

Birou rit- Cadastru și 2ubl<cil-aie lvicbiiia'3 CnJ-Ndpofr*


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

rzr*-:’ .-ijnd.'di'S Nr. 2993'1? Ctu;-h'3poca


A. Partea 1. Descrierea imobilului

Nr. CI- vechi: 178522

Adresa: Loc. Cluj-Nopoca, St~ Transilvaniei, Nr 22, lud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. tipografic

Suprafața* (mp;

Observații / Referințe

! A1

CAD: 19153

18

Teren

B. Partea ii. Proprietari șî acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și aite drepturi reale

Referințe

8.1055 / 04/07/2008

Hotărâre ni. 25, din 31/01/2008 emis dc CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA;

81

Intabulare. drept de PRCPRIE1 ATEdrept de proprietate, dobândit prin

Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMAN. în administrarea

 • 2) CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita o'in conversia CF178522)

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

81055 / 04/07/2008

Hotarai e nr. 25/31.01.2008 emis de CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA;

CI

Intabulare, drept de CONCESIUNEpe durata de 49 de ani începând cu data de 04.02.2008

Al

 • 1) CECĂLÂȘAN VIRGIL, și soția

 • 2) CECÂLĂȘAN RADUTA

OBSERVAȚII: (provenita d>n conversia CF 178522)

DW.r.îPnl csrc- conține dala cu caracter pcr.'cnat. proLcicie de prevederile Legii .Vf. 677/2001.

Pagina 1 din 2


Anexa Nr, 1 La Partea 1

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp,l':

Observații / Referințe

CAD: 19163

18

Teren

* Suprafața este determinată n planul de proiecție Stereo 70.

_________ DETALItUNiARF IMOBIL '    ' "

rrw ptm.ttu acest ini&M na a josrg 71F.

Date referitoare !a teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Incra vil an

Suprafața

(mp)

Tarla

Psrceiă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți ccnstructii

DA

18

-

-

Teren

Pentru acest imoErii exista următoarele cereri rcesolutfonate;

Nr.

Crt

Nr. cerere

Data cerere

Te rine a eliberata —

Obiect cerere

I

109600

11-06-2019

13-06-20.19. •

• ,.           Consultare/lntormare


P? v/

’ v

Certific că prezentul extras corespunde cu pozitfife'ir. vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest biro u.                                                 T - ’’r /: >“

Prezentul extras de carte funciară este valabil lat aciteRtîifcacea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru'dezssterea succesiunilor, iar informațiile prezentate suni susceptibile de orice modificare, In condițiile legik/.. ’

S-a achitat tariful de 0 ROM, -, pentru serviciul de           imobiliară cu codul nr. 251P.


Data soluționării,

11-06-2019

Data eliberării.


Pagina 2 din 2


Document C3re conține date cu caracter personal, protejate rie prevederile legii tic 677/7001.


AN-G-PI.

Of c ui de Cadastru și Pub icitaie Irncbilisra CLUJ

Biroul da Cadastrj șl Publ c tata imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNC2ARA


.1/1 M.sA.i * f

■« «• Wftfl’W UtriAC/


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 260931 Ciuj-WapocaA- Partea L Descrierea imobilului


Nr. CF vechi: 130416


TEREN intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Transilvaniei, Nr. 22, jud. Cluj

Nr.

Crt

Hr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

AX

Top: R17n/1

117

Construcția CI Înscrisa in CF 26G931-C1;


B. Partea II. Proprietari șl acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

18500 / 18/10/1999

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 3551.8, cin 01/10/1997;

83

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 23/39 . _

Al

 • 1) CECALASAN VIRG1L, și soția

 • 2) CECALASAN RADUȚA, bun comun

OBSERVAT)!: (provenita d\n conversia CF 13U416)

114282 / 05/10/2011


Act Notarial nr. 2509, din 04/10/2011 emis de BNP MUREȘAN CLAUDIU AUGUSTIN;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparere, dobândit prin Convenție, cota actuala 16/39

Al

 • 1) CECÂLÂȘAN VIRGIL. cas CU

 • 2) CECĂLĂȘAN RĂDUTA

OBSERVAȚII: bun comun afapl

21741 / 18/02/2014

Hotarare Judecătoreasca nr. 7553/2013, din 29/04/2013 ernis de JUDECĂTORIA CI.UJ NAPOCA (hotarare judecătoreasca nr. 985/R/2013/09-10-2013 emis de TRIBUNALUL CLUJ:};

B7

se notează respingerea cererii înregistrate de av. Bontea Lavlnla Marla pentru Roba Ileana privind întabularea dreptului de proprietate

1


înscrieri privind dezmembra mi nlele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini                 i

Referințe

NU SUNTDocument care rânjim ctafe <:•••> cbmc/w personal prafe/ate cfe pfBtmctarfte Legii Air. 577/2001.

Pagina 2 din 2


___Carte Funciara Nr. 250931 Comuna/Craș/Municipiu: C'uJ-Mapcc:

Anexa Nr. 1 La Partea I

I Nr cadastral

Suprareța (mp)*

Observații / Referințe

Tnp: 8176/1

117

” Suprafața este determinată In planul de proiecție Stereo 70.

;v, ,                             PET^UfLlNlARh IMOBIL... "

Geometria pentrti aastâimnbft mt a

TerenDate referitcara ia teren

Nr ct

Categoric folosință

Intra viten

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topc

Observații / Referințe

L

curți construcții

DA

117

-

-

8176/1

*

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv ir. mediul electronic, pentru activități și procese administrativo prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olcyiară, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii șl realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpl.ro/vei-ificara, folosind codul de verificare onlinc disponibil în antet Codul- de verificare este valabil 30 de 2lle calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

20/05/2019, 13:01

Document rara ronHne dete cu caracrer persoret orote/ate de prevederile Legă fir. 677/2QQ1.


Pagina 2 din 2


“Y


Memoriu Tehuic

 • 1.    Adresa imobil: mun.Cluj-Napoca, str.Transilvanici, nr.22, jud.Cluj,

 • 2.    Tipul lucrării: Documentație cadastrala pentru Alipire imobile.

 • 3.    Scurta prezentare a situației din teren:

Operațiuni in faza de documentare a lucrării: In faza de documentare a lucrării s-au studiat documentele puse la dispoziție de către solicitant si s-a consultat arhiva BCPI pentru verificare situației imobilului si vecinătăților.


Localizarea si identificarea imobilului: Terenul este localizat in intravilanul. mun.Cluj-Napoca, str. Transilvaniei, nr.22, jud.Cluj, format din 2 loturi, inscrise in CP nr. 260931 Cluj-Napoca, nr.top: 8176/1, cu suprafața din acte si masurala de ]17mp si CF nr.290342 Cluj-Napoca, nr.cad: 19163, cu suprafața din acte si masurata de 18mp, in favoarea lui Cccalasan Virgil, CNP               • si

soția Cccalasan Radula, CNP                , ambii cu domiciliul in

mun.Cluj-Napoca                         iar prin prezenta documentație sc

solicita Alipirea acestora.


 • 4.    Operațiuni topo cadastrale: Lucrarea a fost executată în sistem de proiecție W6S 84, iar prin, transcalcul in sistem de coordonate Stereo 70 si Sistem de cote Marca Neagra 1975 folosind aparatura GPS-RTK Hi-Target V30, cu care s-a efectuat ridicarea corpului dc proprietate prin metoda RTK cu utilizarea in timp real de corecții diferențiale provenind dc la statia de referința RGN-GNSS Cluj-Napoca prin seviciul ROMPOS. Ridicarea punctelor dc detaliu s-a efectuat cu ajutorul aparaturii GPS. si s-a determinat suprafața imobilului prin metoda analitica. Inventarul dc coordonate si calculul suprafețelor sc găsesc anexate.

  DATA: Iunie 2019
Calculul suprafețelor

Situația inainte de alipire

Parcela (LotlCc)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(ifi+1)

x [m]

Y [m]

2

588520.830

390813.240

6.177

3

588522.170

390819.270

11.366

4

588511.180

390822.170

0.228

5

586511.119

390821.950

7.289

6

588504.010

390823.560

6.167

7

588502.670

390817.540

18.662

S(LotlCc)=117.lOmp P=49.890xu


Parcela (Lot2Cc)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

X [m]

Y [m]

3

588522.170

390819.270

1.579

8

588522.520

390820.810

11.376

9

588511.520

390823.710

1.577

4

566511.180

390822.170

11.366

S(Lot2Cc)—17.93mp P=25.898m


Parcela (CI)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D (1,1+1)

X [m]

Y [mj

2

588520.830

390813.243

6.177

3

588522.170

390819.273

1.579

8

588522.520

390820.813

7.262

10

568515.498

390822.661

1.540

11

568515.157

390821.159

4.103

4

580511.160

390822.170

0.228

5

568511.119

390821.950

0.188

12

568511.069

390821.769

7.283

6

588504.010

390823.o60

6.167

7

588502.670

390817.540

18.662

S(C1) =

=127.94mp

P*53.190m


Situația după


alipire


Parcela (LotlCc+2Cc)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

7

588502.670

390817.540

6.167

6

588504.010

390823.560

7.289

5

588511.119

390821.950

0.228

4

588511.180

390822.170

1.577

9

588511.520

390823.710

4.114

10

588515.498

390822.661

7.262

R

390820 810

1 579

o

3

588522.170

•J J v t’L V v V t- V

390819.270

J. i -> 1 J

6.177

2

588520.830

390813.240

18.662

S(LotlCc+2Cc)=135.Q3mp P-53.056m

L-34-48-C-a-2-III


Inventar coordonate puncte radiate

Nr.

Pct.

X

[m]

Y

[m] ...

2

588520.830

390813.240

3

588522.170

390819.270

4

588511.180

390822.170

5

588511.119

390821.950

6

588504.010

390823.560

7

588502.670

390817.540

8

588522520

390820.810

9

588511.520

390823.710

10

588515.498

390822.661

11

588515.157

390821.159

12

588511.069

390821.769

Sistem d

e proiecție Stereografic 1970

Sistem de cote Marea Neagra 1975

Data:


Întocmit:

iunie 2019


Ing. Moldovan Ovidiu Bogdan

aut seria CJ nr. 184


PLAN DE AMPLASAMENT SI ^LIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE CU PROPUNEREA DE ALIPIRE

scara 1:200

Nr. cadastral: 19163

Suprafața măsurata

Adresa Imobfluluî:

Mr. topografic: 8176/1

135mp

Mun.CluJ—Napoca, str.

Transilvaniei, nr.22, Jud.CluJ

Nr. C.F.:290342, 260931 Cluj-ttop.

UAT: Cluj-Napoco


I.

JO                                                                    |                                                               588500

“                                       I


m rt uscut       fwa autce momi


SivsHa oduafci (twfri* 6» oCjfc»)CXW»™

Hr. tai.

Sujoufvki (mp)

Crf K>x1i <ta

ItastfîerM

Hr. cudactnd

*.

Soprdohi

r3£wa

«««rta» 1 rwMlflU

fujXBI7»/1

1*11

117

MXKl vMVJtal WlW *» jîAjrih nM ou rimrtrmln CI

LoMCiM-W*

IM

OviUcâftsfrwdS

fcm WrtW txjrfkl <fc xUurih oauWd

txtt

13

Tkw ds&n&t piriid axumxM <7^.

ToM

133

-

Total


Exa^Jtnt kWxrzan CNcBi Ecțjd-n

slMrtaCJiv.lM


Ctrfrn dwutom rrqu retorice h tefft», 0>I<31jlr â*focrrifl doa*MrHH cariixVali ti

rjeflWMtfifrw


Cuta: l.nc 2019DE SERl

CAț


MCL

0W


588520


58B5OO


PLAN DE AMPLASATEI# SI DELIMITARE A CORPULUI DE ^PROPRIETATE

scara 1:200


Nn codostrat

Suprafața măsurată

Acirasa imobilului

I35mp

Mun.Cluj-Napoca, slr. rransllvanlol, nr.22, Jud.CluJ

Nr. C.F.:

UATîCluj—Napoca
Nr.cad:19164 %


Suprafața

(mp)

nr. parcela

vowoona de fofcanki

Mențiuni

ICc

(kriixoaainictii

135

Teren ndmprejrnult

ToWi

155

8. Date referitoare Io construcții

Cod cocislr.-

Otwbuwiic

Suprafețe constr. la sd (mp)

Montîunî

CI

CL

128

ConstaicHa Ct înscrisa In CF 260931-C1

------------Ti

5T“

1ZHEtfOJlait Httoan 0.1cuj

BilsaâiCJnr.lM


588500


totala măsurata a imobîluluî=135mp prafata din ad=135mp


W8P2CTOR;

CMftn Htoa»=fK i/TfC? Jl/ tl teza Oi   IdtțTîta d tfrWa n inimii arU-lci


Sa«uwlia >1 fBnfc


SterviîKTt42Subsemnatul Cecalasan Virgil, respectiv Cecalasan Radula, doiniuiliati in Mun. Cluj Napoca,                             va solicitam alipirea in vederea construcție edificate, a

suprafeței de 18 m patrati concesionate.

Atașat cererii va punem la dispoziție CF-ul curții in suprafața de 369 mp, respectiv Cf-ul suprafeței concesionate, precum referatul de alipire admis de către ANCPJ.

25.06.2019