Hotărârea nr. 695/2019

Hotărârea 695/2019 - Modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 645/2019 (însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cometei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 645/2019 (însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cometei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 645/2019 (însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cometei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 515943 din 9.10.2019 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 516957 din 9.10.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcției Juridice, prin care se propune modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 645/2019 (însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cometei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului A.N.C.P.I nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor și ale Codului civil, H.C.L. nr. 133/2005, Anexa 4, poziția nr. 1202;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1) și art. 139 și 196 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 645/2019 (însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cometei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară), astfel:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Cometei, cu suprafața măsurată de 6.000 mp, provenind din CF nr. 310550 Cluj-Napoca, nr. topo. 12885, CF nr. 327207 Cluj-Napoca, nr. topo. 12902., CF nr. 313849 Cluj-Napoca, nr. topo. 12904., CF nr. 327208 Cluj-Napoca, nr. topo. 12903/2/8, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 645/2019 rămân neschimbate.

—Art. III, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 695 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)