Hotărârea nr. 694/2019

Hotărârea 694/2019 - Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unor imobile-terenuri și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilelor-terenuri în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unor imobile-terenuri și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilelor-terenuri în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unor imobile-terenuri și însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor-terenuri în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 516102 din 9.10.2019 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 516970 din 9.10.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcției Juridice și Direcției Economice prin care se propune trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unor imobile-terenuri și însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor-terenuri în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 286 alin. (4), art. 296 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 22, 23 lit. a) art. 382 alin. (2) lit. i) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Codului civil;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1) și art. 139 și 196 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilelor-terenuri identificate cu nr topo. 13922/1/1 și nr. topo. 13922/1/7/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 13922/1/1/1, teren în suprafață de 366 mp., care se reînscrie în CF nr. 336532 Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 13922/1/1/2, teren în suprafață de 273 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație de drum;

- imobil cu topo. nou 13922/1/1/3, teren în suprafață de 38 mp care se transcrie în CF nou în-----

favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație de drum;

 • - imobil cu nr. topo. nou 13922/1/7/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, teren în suprafață de 7256 mp., care se reînscrie în CF 305717 Cluj-Napoca*

 • - imobil cu nr. topo. nou 13922/1/7/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, teren în suprafață de 1017 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație de drum.

Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilelor identificate cu nr. topo. nou 13922/1/1/2, teren în suprafață de 273 mp., nr. topo. nou 13922/1/1/3, teren în suprafață de 38 mp., nr. topo. nou 13922/1/7/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, teren în suprafață de 1017 mp., cu destinație de drum.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu suprafața măsurată de 273 mp., provenind din CF nr. 336532 Cluj-Napoca, nr. topo. 13922/1/1/2, cu destinație de drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 4. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară.nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu suprafața măsurată de 38 mp., provenind din CF nr. 336532 Cluj-Napoca, nr. topo.

13922/1/1/3, cu destinație de drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află

Art. 5. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu suprafața măsurată de 1017 mp., provenind din CF nr. 305717 Cluj-Napoca, nr. topo. 13922/1/7/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, cu destinație de drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 6. Se însușește Documentația tehnică pentru înscrierea în Cartea funciară nouă, a imobilului-teren cu suprafața măsurată de 273 mp., întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se însușește Documentația tehnică pentru înscrierea în Cartea funciară nouă, a imobilului-teren cu suprafața măsurată de 38 mp., întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se însușește Documentația tehnică pentru înscrierea în Cartea funciară nouă, a imobilului-teren cu suprafața măsurată de 1017 mp., întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.RI., ce se constituie în Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 694 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexa I la Hotărârea nr. 694/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

AMPLASAMENT:

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

Imobil DRUM (zona Bună Ziua), Intravilan,

domeniul public

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

---SC DAMAR CONSULT SRL---

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

5


CLUJ-NAPOCA

-SEPTEMBRIE 2018-

—ysf/     Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

fi/TT      Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

LaMCH              extras de carte funciară

pentru informare

11 ■» i «• t- i n > U r,-M ț1 • s; f

Carte Funciară Nr. 336532 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. cerere

168083  :

Ziua

04

Luna

09

Anul

2019   j

Cod verificareNr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 13922/1/1

677

TEREN pentru str. Calea Turzii

B, Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

4815 / 30/11/1974

Act nr. cerere, din 30/11/1974 emis de

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea

 • 2) CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL CLUJ

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2Teren


Anexa Nr. 1 La Partea 5


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 13922/1/1

677

TEREN pentru str. Calea Turzii

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.


/ ■ ■ DETALII LINIARE IMOBIL

(js&m&tna p&ttm    jojM nw a fost g si A


Date referitoare la teren


Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

677

-

-

13922/1/1


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.30308/04-09-2019 in suma de 25, pentru serviciul de


publicitate imobiliară

cu codul nr. 272.              A

Data soluționării,

Asistent Registrator,

/ Referent,/

06-09-2019

CRISTINA MEDA GALGAU

/ H /

Data eliberării,

I /L /

/ /

(parafa și semnătură)

;;      \3parafa.^ semnătura)

H C r-n-o.»;-.

1


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 2 din 2


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Imobil DRUM (zona Bună Ziua) Județul Cluj


A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

336532 (Nr. CF. vechi

1473)

A+l

13922/1/1

Teren pentru str.

Calea Turzii

677

STATUL ROMÂN, în administrarea CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

677

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

Număr Topo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

3.36532 (Nr. CF. vechi

1473)

13922/1/1/1

Teren pentru str.

Calea Turzii

366

STATUL ROMÂN, în administrarea CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL CLUJ

Nu sunt

Nou

13922/1/1/2

Teren pentru str. Calea Turzii

273

STATUL ROMÂN, în administrarea CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL CLUJ

Nu sunt

Nou

13922/1/1/3

Teren pentru str. Calea Turzii

38

STATUL ROMÂN, în administrarea CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL CLUJ

Nu sunt

C.

SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

13922/1/1/2

Nou

-

273

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată= 273mp

Data: Septembrie 2019

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 Municipiul Cluj- Napoca, intravilan, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

Nr. Pct.

X Îmi

Y

1

584076.5255

392820.7917

2

584105.6890

392911.3356

3

584106.4200

392911.2200

4

584108.8499

392910.7550

5

584108.7870

392910.5130

6

584106.5870

392902.0450

7

584102.0050

392886.9190

8

584096.7500

392870.9961

9

584095.9290

392871.1200

10

584094.2840

392865.3010

11

584094.3040

392865.2980

12

584087.7270

392841.9350

13

584087.7005

392841.8408

14

584083.8480

392842.4560

15

584080.2650

392831.7600

16

584080.2651

392831.7599

17

584076.6758

392821.0451

18

584076.5951

392820.7809
Sistem de proiecție Stereografic 1970

Municipiul Cluj- Napoca, intravilan, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

1 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

584076.5255

392820.7917

95.125

2

584105.6890

392911.3356

0.740

3

584106.4200

392911.2200

2.474

4

584108.8499

392910.7550

0.250

5

584108.7870

392910.5130

8.749

6

584106.5870

392902.0450

15.805

7

584102.0050

392886.9190

16.768

8

584096.7500

392870.9961

0.830

9

584095.9290

392871.1200

6.047

10

584094.2840

392865.3010

0.020

11

584094.3040

392865.2980

24.271

12

584087.7270

392841.9350

0.098

13

584087.7005

392841.8408

3.901

14

584083.8480

392842.4560

11.280

15

584080.2650

392831.7600

0.000

16

584080.2651

392831.7599

11.300

17

584076.6758

392821.0451

0.276

18

584076.5951

392820.7809

0.070

S = 273mp P=198.005m<)

\ X i

întocmit: SC DAMAR. CONSULT SRL

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Imobil DRUM, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul studiat este teren, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-C-2-II.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 2 de drum - strada Bună Ziua; -în latura de Est: din punctul nr. 2 până în punctul nr. 4 neîmprejmuit- nr. cad. 10226;

-în latura de Nord: din punctul nr. 4 până în punctul nr. 18 neîmprejmuit-numerele cadastrale 330655, 296436, 310094, 275019 și 22496;

-în latura de Vest: din punctul nr. 18 până în punctul nr. 1 neîmprejmuit-nr. cad. 268319.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat ca parte din : numărul topografic 13922/1/1 înscris în Cartea Funciară numărul 336532 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 677 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 273 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 273 m2 conform situatei actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4.  Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii și prin tehnologia GNSS-RTKROMPOS cu GPS cu dublă frecvența HI-TARGET V30.

Prin tehnologia GNSS-RTIC ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența HI-TARGET V30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

\ _______Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

273

Municipiul Cluj-Napoca, intravilan, județul Cluj


Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj- Napoca


Anexa II la Hotărârea nr. 694/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

AMPLASAMENT:

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

Imobil DRUM (zona Bună Ziua), Intravilan,

domeniul public

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

---SC DAMAR CONSULT SRL--

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

3

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANCPI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

frsî irmn       v.s.

Carte Funciară Nr. 336532 Cluj-Napoca

A. Partea 3. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. cerere

168033

Ziua

04

Luna

09

Anul

2019    i

Cod verificareNr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 13922/1/1

677

TEREN pentru str. Calea Turzii

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

4815 / 30/11/1974

Act nr. cerere, din 30/11/1974 emis de

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea

 • 2) CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL CLUJ

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

? *

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001._____________________Pagina 1 din 2_______

Extrase pentru informare on-iine la adrese epay.ancpi.ro

Formular versiunea 1.1


Anexa Nr. 1 La Partea 8


Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 13922/1/1

677

TEREN pentru str. Calea Turzii

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.


DETALII LINIARE IMOBIL

Gisv/msjtriffl jamirM «tasst toM nu a fost g sii.

Date referii

:oare !a teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

677

-

-

13922/1/1


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, publicitate imobiliară cu codul

-Chitanța interna nr.30308/04-09-2019 in suma de 25, pentru serviciul nr. 272.                a,

Data soluționării,

Asistent Registrator,                       Referent,/

06-09-2019

CRISTINA MEDĂ GALGAU            /         /

Data eliberării, / /

1

_ 1   /L/

(parafa și semnatul^

a)             11      rfparafa.și semnătura)Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Imobil DRUM (zona Bună Ziua) Județul Cluj A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea

—     imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

336532 (Nr. CF. vechi

1473)

A+l

13922/1/1

Teren pentru str. Calea Turzii

677

STATUL ROMÂN, în administrarea CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

677


B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

Număr Topo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

336532 (Nr. CF. vechi

1473)

13922/1/1/1

Teren pentru str. Calea Turzii

366

STATUL ROMÂN, în administrarea CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL CLUJ

Nu sunt

Nou

13922/1/1/2

Teren pentru str. Calea Turzii

273

STATUL ROMÂN, în administrarea CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL CLUJ

Nu sunt

Nou

13922/1/1/3

Teren pentru str. Calea Turzii

38

STATUL ROMÂN, în administrarea CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL CLUJ

Nu suntSITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

C

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

13922/1/1/3

Nou

-

38

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată= 38mp


Data: Septembrie 2019

Sistem de proiecție Stereografic 1970 Municipiul Cluj- Napoca, intravilan, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

584206.4747

393283.2757

2

584207.4500

393286.4550

3

584215.9370

393314.2660

4

584217.1112

393313.8540

5

584207.5200

393282.9100

ci'-

1 5 A"

o i—         \

\ .            A

ci

z:

\ \

, <           7?

1 f |i

A\     •

\'i-.

O              ■'

întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL

ll>i;


Sistem de proiecție Stereografic 1970

Municipiul Cluj- Napoca, intravilan, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

1 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

584206.4747

393283.2757

3.326

2

584207.4500

393286.4550

29.077

3

584215.9370

393314.2660

1.244

4

584217.1112

393313.8540

32.396

5

584207.5200

393282.9100

1.107

S = 38

mp P=67.151m
întocmit: SC DaMaR CONSULT SRL


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Imobil DRUM, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării-. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul studiat este teren, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-C-2-II.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din punctul nr. 5 până în punctul nr. 4 de drum - strada Bună Ziua; -în latura de Est: din punctul nr. 4 până în punctul nr. 3 neîmprejmuit- strada Pompiliu Teodor;

-în latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 1 neîmprejmuit-numerele cadastrale 255034, 4906/2/1;

-în latura de Est: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 5 neîmprejmuit-nr. cad. 263119.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat ca parte din : numărul topografic 13922/1/1 înscris în Cartea Funciară numărul 336532 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 677 m2.

în unna efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 38 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 38 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastiu.

 • 4.  Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii și prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS cu GPS cu dublă frecvența HI-TARGET V30.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența HI-TARGET V30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Septembrie 2019


•.-.i-f     . întocmit:


S.C. DAM AR CONSULT S.R.L


Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:200Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

38

Municipiul Cluj-Napoca, intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj- Napoca

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni                                             ;•

1 1

Dr

38

-

Total

38

B. Date referitoare la construcții

Cod


Destinația


Suprafața construită la sol (mp)


Mențiuni


Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 38 mp

Suprafața din act = 38 mp


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii'documentației cadastrale și corespondența acesteia cri realitatea din teren •

Anexa III la Hotărârea nr. 694/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

3

AMPLASAMENT:

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

Imobil DRUM (zona Bună Ziua), Intravilan domeniul public

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

3


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

S&ff/ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

"ÂNCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

jj.-h H nyr.OMiv?Hi

Carte Funciară Nr. 305717 Cluj-Napoca

A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut


Nr, CF vechi:28611


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Zona Calea Turzii, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:

13922/1/7/1/1/1/ 1/2/1/1/1/1/1/1/17 1/1

8.273

B. Partea 11. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

4815 / 30/11/1974

Act nr. Art 45, 131 din Legea 115/1938 emis de Statului CAP si a planului de împărțire si delimitare;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCȚIE ÎNFRĂȚIREA CLUJ NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 28611)

26843 / 24/02/2015

Act Administrativ nr. 516, din 22/12/2014 emis de CONSILIUL LOCAL AL IMUN. CLUJ-NAPOCA (act administrativ nr. 165830/21-11-2014 emis de OCPI CLUJ; act administrativ nr. 169260/28-11-2014 emis de OCPI CLUJ; act administrativ nr. 351/18-09-2014 emis de CONSILIUL LOCAL AL IMUN. CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 4302/06-01-2015 emis de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE; act administrativ nr. 339230/304/07-01-2015 emis de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA SERVICIUL REVENDICĂRI, FOND FUNCIAR SI REGISTRU AGRICOL;);

B5

Se radiază notarea cererii de reexaminare de sub B4.

Al

B6

Se notează respingerea cererii de reexaminare depusă de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA - SERVICIUL EVIDENTĂ PATRIMONIU SI CADASTRU având ca obiect reexaminarea încheierii cu numărul

Al

5937/2015.

153627 / 16/09/2015

Hotarare Judecătoreasca nr. SENTINȚA CIVILA NR.5086/2015, din 21/05/2015 emis de JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA;

B7

Se notează posesia în favoarea

Al

1) MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

126877 / 05/07/2019

Act Administrativ nr. 342525, din 03/07/2019 emis de Primarul Municipiului CLUJ NAPOCA; Act Administrativ nr. 353991, din 10/07/2019 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; Act Administrativ nr, 346729, din

05/07/2019 emis de Primăria Mun. Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 388, din 23/04/2019 emis de Consiliul Locala CLUI-NAPOCA;

B10

Imobilul se suprapune parțial cu coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții "Supralărgire și modernizare strada Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca"

Al

Pagina 1 din 3

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 2 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea H

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:

13922/1/7/1/1/1/1/

2/1/1/1/1/1/1/1/1/1

8.273

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70,

.        DETALII LINIARE IMOBIL ■   ; ' - T'!'

tteemefnis pentru acest imobil mi a fost g sil.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

-

8.273

-

-

13922/1/7/1/ 1/1/1/2/1/1/1/ l/l/l/l/l/l

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

11/09/2019, 10:21

Pagina 3 din 3

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Imobil DRUM (zona Bună Ziua) Județul Cluj


SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

Ser

Topo.

305717 (Nr. CF.

- vechi 28611)

A+

13922/ 1/7/1/1/1/1/2/b

1/î/l/l/l/l/l/l

-

8273

COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCȚIE ÎNFRĂȚIREA CLUJ-NAPOCA în posesia MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

8273


B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

Număr Topo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

305717 (Nr. CF. vechi

28611)

13922/1/7/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1

/l/l/l/l/l

-

7256

COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCȚIE ÎNFRĂȚIREA CLUJ-NAPOCA în posesia MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

13922/1/7/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1

/1/1/1/1/2

-

1017

COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCȚIE ÎNFRĂȚIREA CLUJ-NAPOCA în posesia MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu suntSITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

13922/1/7/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

Nou

-

1017

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată= 1017mp
Sistem de proiecție Stereografic 1970 Municipiul Cluj- Napoca, intravilan, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

Nr. Pct.

X

[m]

Y

Im]

1

584057.2770

392815.4580

2

584064.0691

392836.8025

3

584064.6800

392838.7100

4

584071.9697

392861.3568

5

584074.1797

392868.2256

6

584074.2080

392868.4150

7'

584077.5420

392880.3660

7

584080.2630

392890.1210

8

584080.7690

392891.9340

9

584083.8000

392902.8000

10

584083.0260

392902.9790

11

584100.9000

392965.0300

12

584110.3302

392999.3508

13

584111.3500

392999.0600

14

584113.7500

393005.1300

15

584111.7303

393005.7515

16

584112.1800

393007.4780

17

584116.1260

393023.0370

18

584123.3580

393051.5290

19

584123.7434

393053.0472

20

584133.4919

393049.8442

21

584120.1859

393008.5330

22

584060.3292

392822.6956
întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL


Sistem de proiecție Stereografic 1970

Municipiul Cluj- Napoca, intravilan, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


1 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y[m]

1

584057.2770

392815.4580

22.399

2

584064.0691

392836.8025

2.003

3

584064.6800

392838.7100

23.791

4

584071.9697

392861.3568

7.216

5

584074.1797

392868.2256

0.192

6

584074.2080

392868.4150

12.407

7'

584077.5420

392880.3660

10.127

7

584080.2630

392890.1210

1.882

8

584080.7690

392891.9340

11.281

9

584083.8000

392902.8000

0.794

10

584083.0260

392902.9790

64.574

11

584100.9000

392965.0300

35.593

12

584110.3302

392999.3508

1.060

13

584111.3500

392999.0600

6.527

14

584113.7500

393005.1300

2.113

15

584111.7303

393005.7515

1.784

16

584112.1800

393007.4780

16.052

17

584116.1260

393023.0370

29.396

18

584123.3580

393051.5290

1.566

19

584123.7434

393053.0472

10.261

20

584133.4919

393049.8442

43.401

21

584120.1859

393008.5330

195.239

22

584060.3292

392822.6956

7.855

S= 1017 mp P=507.514m

întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL

\\

A

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Imobil DRUM, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul studiat este teren, cu categoria de folosință „diurn” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-C-2-II.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 19 până în punctul nr. 15 de gard de beton și metal; din punctul nr. 15 până în punctul nr. 12 de aleea Zaharia Stancu; din punctul nr. 12 până în punctul nr. 9 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 9 până în punctul nr. 8 neîmprejmuit-drum de acces; din punctul nr. 8 până în punctul nr. 5 neîmprejmuit; din punctul nr. 5 până în punctul nr. 4 de strada Kelemen Lajos; din punctul nr. 4 până în punctul nr. 1 de gard de plasă de sârmă;

-în latura de Vest: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 22 neîmprejmu'it - strada Bună Ziua;

-în latura de Nord: din punctul nr. 22 până în punctai nr. 20 de drum-strada Bună Ziua;

-în latura de Est: din punctai nr. 20 până în punctai ni". 19 de gard de plasă de sârmă.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat ca parte din : numărul topografic 13922/1/7/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1 înscris în Cartea Funciară numărul 305717 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 8273 m".

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 1017 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 1017 m2 conform sitaaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4.  Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda dmmuirii planimetrice combinată cu metoda radierii și prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS cu GPS cu dublă frecvența HI-TARGET V30.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența HI-TARGET V30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

întocmit:


Data întocmirii:

Septembrie 2019


■ f

S.C. DAMĂR CONSULT S.R.L


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

1017

Municipiul Cluj- Napoca, intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-Napoca


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni                         I

1

DR

1017

Total

1017

r n     r 'i    t     ii"

b. uciccuuoic a vUIIS lllvțll

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 1017 mp

Suprafața din act = 1017 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL

Inspector

Confirm executarea măsurătorilor la teren,.corectitudinea

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și

atribuirea numărului cadastral

cu realitatea din tereip

întocmirii documentației cadastrale și'corespondeniă acesteia


584000