Hotărârea nr. 693/2019

Hotărârea 693/2019 - Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Antonio Gaudi și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Antonio Gaudi și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului

în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Antonio Gaudi și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 516028 din 9.10.2019 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 516917 din 9.10.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Antonio Gaudi și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 286 alin. (4), art. 296 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 22, 23 lit. a) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Codului civil;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, cu suprafața măsurată de 7.328 mp., cu destinație de drum.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Antonio Gaudi, cu suprafața măsurată de 7.328 mp, provenind din CF nr. 302579 Cluj-Napoca, nr. topo. 13725, CF nr. 335671 Cluj-Napoca, nr. topo. 13212/3, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Antonio Gaudi din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.RI., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.Pfțșpdinte de ședință, an Ștefan Tarcea

mnează:

cretaruUmunicipiului, Jr. AuromRoșca


Nr. 693 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

>    EXTRAS DE CARTE FUNCIARA      rZ"'—S?-

pentru INFORMARE               Z'-,—Z2

ANCEI Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ
' "OBiroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CFuj-Napoca

A. Partea I. (Foaie de avere)

TEREN                 ■                          ,                                           Nr. CF vechi: 1473

Adresa:-

Nr crt

Nr.cadastrai

Nr.topograffc

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: .13.725

... Din acte: 2878; .....Mas.urata-: -   ■

■ - Drum ia.Becas

B, Partea IT. (Foaie de proprietate)

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

3640/'08.03.1938       '                          '

Act

i

Bl

In.tabulare, drept de PROPRIETATE, distribuit prin comasatie, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al         |                      i

(provenita din conversia CF 1473) >’ i i

1 | MUNICIPIUL CLUJ

B2

Totodată aceste imobile se adnotează din această c.f. neformând obiect de circulație publică                         .

Al-     1

(provenita din conversia CF 1473).. ;

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

înscrieri privitoare la sarcini

Observații / Referințe


NU SUNT

Anexa Nr, 1 ia Partea I

TEREN

Adresa:-

Nr.

cadastral

Suprafața masurata (mp) *

Observații / Referințe

Top: 13725

Drum la Becas

'* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare Ia teren

Nr. crț

Categoria de folosința

Intra vilan

Suprafața

(rrȚ)

Nr. târla

Nr. parcela

Nr.

Fopografic

. . Observații / Preferințe .     .....

-1-

.......drum  ■ ■ ■

.....Din......

acte:2878;-

" Masurata

■ 13725 -■

.. ...........•.                                                           •                               ■          . •.      .                                        .            5

‘          ’                                    •         / f

Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesolutionate:

Nr.

Crt.

Nr. cerere

1   Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

1

8359

2014-01-22

2014-01-24

ConsuJtare/Informare                             1

2

8354

2014-01-22

2014-01-24

Consuitare/Informare                       .       I

3

8366

2014-01-22

2014-01-24

Consuitare/Informare

4

8398

2014-01-22

2014-01-24

Conșultare/Informare                             ' |

' 5

8459

2014-01-22

2014-01-24

Consuitare/Informare

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 R.ON, chitanța--n-r. CJ14C2490/22-01-2014, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr, 272,

Data soluționării,

24/01/2014

Adresa:-kac;-;6iuj ■ Nepoca, Jdd. Ou;

Nr,

Cri:

■ Nr. cădaștral...

Nr, topografic

..Suprafață* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 13212/3

405

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


Îmh :vf; EcițrM-i «vf j»# sxâ :ÂÎ.Czt.n-.:/,5iX-b; .51


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


• Nr. cerere ! •’ Ziua.......

119562

...........25........“i

i    Luna

06

i     Anul

2019

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 335671 Cluj-Napoca


A. Partea L Descrierea imobilului


4-‘

|ra<î:


TEREN Necunoscut


8. Partea II. Proprietari și acte

-înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

243 / 20/01/1949

Adresa nr. 48, din 01/01/1949 emis de Inspectoratul Cadastral Cluj;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) ORAȘUL CLUJ

B2

Acest imobil se abnotează, nefăcând obiect de circulație

Al

C. Partea HI. SARCINI .

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptuiui de proprietate, drepturi reaie de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nn 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top; 13212/3

405

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

       DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare te teren

Nr

Crț

Categorie .folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

dfțim

- '

.  405

. -■

. 13212/3

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală.,, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelorjuridi.ee prin care se sting drepturile reale precum șl pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.21987/25-06-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării,

27-06-2019

Data eliberării^

Pagina 2 din 2

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Antonio Gaudi, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


Ni-, Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

584846.9350

394785.5360

2

584842.6610

3947S5.4860

3

584840.9830

3947S5.6850

4

584830.1410

394784.5790

5

584821.6400

394783.0000

6

584813.4650

394781.2190

7

584802.5630

394777.3080

8

584791.7450

394772.6900

9

584777.0110

394765.6370

10

584776.9050

394765.4460

11

584759.5420

394757.0510

12

5S4 755.2810

394755.0150

13

584751.2700

394753.3910

14

584746.7640

394751.5430

15

584744.1560

394750.5860

16

584741.7780

394749.7960

17

584737.5790

394748.4960

18

584729.0901

394745.8895

19

584728.6700

394746.9800

20

584723.8400

394744.8900

22

584722.3390

394744.3320

23

584715.3210

394742.6500

24

584710.1210

394741.2590

25

584694.6470

394737.3000

26

584684.5129

394733.5083

27

584674.2980

394730.3740

28

584659.3950

394724.0300

29

584655.1300

394722.3520

30

584650.5948

394720.3409

31

584639.0399

394714.2872

32

584639.1770

394714.0690

33

584628.1710

394708.3840

34

584627.4500

394709.4240

35

584625.7140

39470S.4830

36

584616.8580

394703.6620

37

584613.1460

394701.6090

38

584613.1700

394701.4660

39

584606.9360

394697.2360

40

5S4604.2630

394695.4840

41

5S4589.3906

394688.8177

42

584589.1800

394689.1080

43

5845S8.0830

394688.6160

44

584584.2620

394686.8740

45

584578.6820

394684.1800

46

584566.9950

394678.3150

47

584567.1121

394678.0188

48

584563.3434

394676.3131

49

584563.1820

394676.2420

50

584559.1330

394674.S640

51

584559.5960

394674.0430

52

584534.8630

394661.5280

53

584527.1010

394657.2260

54

584525.3830

394656.8460

55

584525.1870

394657.1500

56

5S4524.3830

394657.2810

57

584519.8378

394654.9047

58

584514.4640

394651.9770

59

584505.4420

394647.0620

60

584491.3136

394639.1747

61

584490.9630

394639.6890

62

584485.7110

394636.5120

63

5S4477.2040

394631.1950

64

584477.4514

394630.7579

65

584476.9700

394630.4700

66

584477.0893

394630.3495

67

584472.3600

394627.7800

68

584469.8460

394626.4190

69

584464.8520

394623.5360

70

584459.4470

394620.5130

71

584457.0630

394619.3580

72

584456.4655

394619.143S

73

584455.0874

394619.4646

74

584454.4200

394619.1350

75

584452.9544

394618.3361

76

584450.3370

394617.9440

77

584447.5439

394617.9822

78

584446.8370

394618.2640

79

584439.8810

394619.1880

80

5S4433.1450

394621.0360

81

584426.5820

394624.8790

82

584417.4910

394628.3730

83

584416.1463

394628.4450

84

584412.8010

394629.1490

85

584405.9780

394630.2440584400,7020

584397,2050

584392,9300

584384,9270

584380,6892

584380,4950

584375,3160

584362,4500

584347,0010

584333,0690

584330,2120

584317.0650

 • 584308.9460

584302,2530

 • 584299.9460

584295,0090

584294,9240

584284,3380

584279,4700

584276,5100

584274,2650

584268,6450

584265,5870

584260,3910


584255.8520 584250.7920 584239.8330 584236.7280 584221.9660 584207.7490 584193.8790 584185.3150

 • 584185.3000 584177.6900

 • 584168.8700 584167,4727 584166.6090 584166.2716 584159.0610 584161.2080 584162.7930 584170.7690 584177.6540 584188.7770 584190.6800 584202,2750 584203.5850 584214.5790 584218,8940 584228,5880 584232,1640

 • 584240.3000 584240,3020 584251.6810 584251,4800 584263,7670

 • 584264.2060 5K42813169 584289,6410' 584342.5740

 • 584359.2060 584377,3950 584375,8460 584378,9800 584386,1220

 • 584387.8700 584392.1300 584398.3500 584405.4500 584405.8720 584410.7010 584419.7310 584426.8108 584440.2034 584445.3804 584453.9494 584457,3430 584467,3023 584481.0690 584498.7470 584516.5960 584516.2802


394630,7660 394630,7860 394630,6100

 • 394629.1600 394626,5275 394626,9100 394622,1270 394599,1540 394573,7780 394547,8310 394543,0740 394521,1860 394508,5900 394497.9920 394494,3060 394486.1480 394485.7970 394469.7080 394463.0600 394458.7440 394455.5440 394448.1730 394444,0760 394437.1700 394431.6150 394425.0110 394412.3530 394409.0040 394393.3830 394378.2320 394361.8280 394350.9930 394351.0000 394339.9600 394326.9200 394320.6266 394315.9631 394312.5770 394313.4030 394326.0200 394330.0030 394346.9150 394357.2700 394369.7110 394371.8390 394384.8080 394386.2730

 • 394398.5700 394403.0870 394414,2070 394418.6510

 • 394429.1600 394429,1610 394443,4800 394443,6270 394459,2240 394459,8300 3Q449I 9308 394489,9890 394578,6350 394605,1070 394634,0570 394635,3790 394637,3000 394638,8100 394639,1800 394639,4600

 • 394639.5700 394639,1800 394639.1850 394638,0410 394634,4390 394631.7520 394625.3927 394624,2281 394627,4167 394628.6795 394634.0569 394641.4900 394651.8720 394662.3540 394662,8840


171

584517.8180

394663.6730

172

584520.8170

394665.2760

173

584528.9520

394669.3390

174

584532.6050

394671.2550

175

584535.5017

394672.S125

176

584536.5404

394671.1033

177

584546.3432

394675.7898

178

584555.8380

394680.3290

179

584569.4900

394687.7120

180

584568.6990

394689.3650

181

584583.0220

394696.1790

182

584583.4600

394695.2430

183

584589.8830

394698.1580

184

584591.9190

394699.2800

185

584595.8490

394701.4460

186

5S4595.4560

394702.5010

187

584606.1000

394707.9900

188

584606.6400

394706.8390

189

584623.3000

394714.8200

190

584625.9450

394716.2060

192

584646.1820

394727.9470

193

584645.9584

394728.4421

193'

584646.2670

394728.5610

194

584649.7060

394730.2160

195

584662.0420

394735.4150

196'

584668.0310

394737.7840

196

584668.1060

394737.8120

197'

584672.4270

394739.4270

197

584675.S960

394740.7060

198

5S4686.2830

394744.5710

198'

584687.S550

394745.1550

199

584691.5130

394746.4760

200

584691.7680

394746.6200

201

584692.1670

394746.8630

201'

584701.7070

39474S.9300

202

584714.9480

394751.9300

203

584715.4240

394750.5040

204

584738.4130

394757.2380

205

584738.5260

394757.2710

206

584743.9400

394758.S600

207

584752.4890

394762.8610

208

584766.0590

394769.2120

209

584766.0600

394769.2100

210

584778.9400

394775.2400

211

584780.2180

394775.8030

212

584794.-66L0-

3 9-1781.97^0

213

584794.6227

394782.0929

214

5S4803.4500

394785.9500

215

584807.7250

394787.2900

216

584812.2900

394788.7200

217

584823.2700

394790.6500

218

584840.9390

394796.2170


Data: Iulie 2019Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Antonio Gaudi, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

1 Di-

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

 • 89

 • 90

 • 91

 • 92

584384.9270

584380.6892

584380.4950

584375.3160

394629.1600

394626.5275

394626.9100

394622.1270

4.989

0.429

7.050

26.330

X[m]

Y[n>)

1

5S4846,9350

394785.5360

4.274

93

584362.4500

394599.1540

29.709

7

584842.6610

394785.4860

1.690

94

584347.0010

394573.7780

29.451

3

584840.9830

394785.6850

10.898

95

584333.0690

394547.8310

5.549

4

584830.1410

394784.5790

8.646

96

5S4330.2120

394543.0740

25.533

i         5

584821.6400

394783.0000

S.367

97

584317.0650

394521.1860

14.986

6

5S4813.4650

394781.2190

11.582

98

584308.9460

394508.5900

12.535

7

584802.5630

394777.3080

11.762

99

584302.2530

394497.9920

4.348

8

584791.7450

394772.6900

16.335

100

584299.9460

394494.3060

9.536

9

584777.0110

394765.6370

0.218

101

584295.0090

394486.1480

0.361

10

584776.9050

394765.4460

19.286

102

584294.9240

394485.7970

19.259

11

584759.5420

394757.0510

4.722

103

584284.3380

394469.70S0

8.240

12

584755.2810

394755.0150

4.327

104

584279.4700

394463.0600

5.233

13

584751.2700

394753.3910

4.870

105

584276.5100

394458.7440

3.909

14

584746.7640

394751.5430

2.778

106

584274.2650

394455.5440

9.269

15

584744.1560

394750.5860

2.506

107

584268.6450

394448.1730

5.112

16

584741.7780

394749.7960

4.396

108

584265.5870

394444.0760

8.642

17

584737.5790

394748.4960

8.880

109

584260.3910

394437.1700

7.174

18

584729.0901

394745.8895

1.169

110

584255.8520

394431.6150

8.320

19

584728.6700

394746.9800

5.263

111

584250.7920

394425.0110

16.743

20

584723.8400

394744.8900

1.601

112

584239.S330

394412.3530

4.567

181

5845S3.02’0

394696.1790

1.033

22

584722.3390

394744.3320

7.217

113

584236.7280

394409.0040

21.493

182

584583.4600

394695.2430

7.054

23

584715.3210

394742.6500

5.383

118

584221.9660

394393.3830

20.777

183

584589.8830

394698.1580

2.325

24

584710.1210

394741.2590

15.972

119

584207.7490

394378.2320

21.482

184

584591.9190

394699.2800

4.4S7

25

584694.6470

394737.3000

10.820

120

584193.8790

394361.8280

13.811

185

584595.8490

394701.4460

1.126

26

584684.5129

394733.50S3

10.685

121

584185.3150

394350.9930

0.017

186

584595.4560

394702.5010

11.976

27

584674.2980

394730.3740

16.197

122

584185.3000

394351.0000

13.409

187

584606.1000

394707.9900

1.271

28

584659.3950

394724.0300

4.583

123

584177.6900

394339.9600

15.743

188

584606.6400

394706.8390

18.473

29

5S4655.1300

394722.3520

4.961

124

584168.8700

394326.9200

6.447

189

584623.3000

394714.S200

2.986

30

584650.5948

394720.3409

13.045

125

584167.4727

394320.6266

4.743

190

584625.9450

394716.2060

23.396

31

5S4639.0399

3947I4.2S72

0.258

126

584166.6090

394315.9631

3.403

192

584646.1820

394727.9470

0.543

32

584639.1770

394714.0690

12.38S

127

584166.2716

394312.5770

7.258

193

584645.9584

394728.4421

0.331

33

584628.1710

394708.3840

1.265

128

584159.0610

394313.4030

12.798

193’

584646.2670

394728.5610

3.817

34

584627.4500

394709.4240

1.975

129

584161.2080

394326.0200

4.287

194

5S4649.7060

394730.2160

13.387

35

584625.7140

394708.4830

10.083

130

584162.7930

394330.0030

18.698

195

5S4667.0420

394735.4150

6.441

36

584616.8580

394703.6620

4.242

131

5S4170.7690

394346.9150

12.435

196’

5S4668.0310

394737.7840

0.080

37

584613.1460

394701.6090

0.145

132

584177.6540

394357.2700

16.688

196

584668.1060

394737.8170

4.613

38

584613.1700

394701.4660

7.534

133

584188.7770

394369.7110

2.855

197’

584672.4770

394739.4270

3.697

39

584606.9360

394697.2360

3.196

134

584190.6800

394371.8390

17.397

197

584675.8960

394740.7060

11.083

40

584604.2630

394695.4840

16.298

135

584202.2750

394384.8080

1.965

198

584686.2830

394744.5710

1.677

41

584589.3906

394688.8177

0.359

135*

584203.5850

394386.2730

16.495

198'

5 846S 7.8550

394745.1550

3.SS9

42

584589.1800

394689.1080

1.202

136

584214.5790

394398.5700

6.247

199

584691.5130

394746.4760

0.293

43

584588.0S30

394688.6160

4.199

137

5S4218.8940

394403.0870

14.752

200

584691.7680

394746.6200

0.467

44

584584.2620

394686.8740

6.196

138

5S4228.5880

394414.2070

5.704

201

584692.1670

394746.8630

9.761

45

584578.6820

394684.1800

13.076

139

584232.1640

394418.6510

13.290

201'

584701.7070

394748.9300

13.577

46

584566.9950

394678.3150

0.319

140

584240.3000

394429.1600

0.002

202

584714.94S0

394751.9300

1.503

47

584567.1121

39467S.018S

4.137

141

584240.3020

394429.1610

18.290

203

584715.4240

394750.5040

23.955

48

584563.3434

394676.3131

0.176

142

584251.6810

394443.4800

0.249

204

584738.4130

394757.7380

0.118

49

584563.1820

394676.2420

4.277

143

584251.4800

394443.6270

19.855

205

5S4738.5260

394757.2710

5.642

50

5S4559.1330

394674.8640

0.943

144

584263.7670

394459.2240

0.748

206

5S4743.9400

394758.8600

9.439

51

5S4559.5960

394674.0430

27.719

145

584264.2060

394459.8300

39.555

207

584752.4890

394767.S610

14.983

52

584534.8630

394661.5280

8.874

146

584287.3169

394491.9308

3.029

208

584766.0590

394769.2120

0.002

53

584527.1010

394657.2260

1.760

147

5842S9.6410

394489.9890

103.247

209

584766.0600

394769.2100

14.227

54

5S4525.3830

394656.8460

0.362

148

584342.5740

394578.6350

31.263

210

584778.9400

394775.2400

1.397

55

584525.1870

394657.1500

0.815

149

584359.2060

394605.1070

34.190

211

584780.2180

394775.8030

15.705

56

584524.3S30

394657.2810

5.129

150

584377.3950

394634.0570

2.036

212

584794.6610

3947S 1.9770

0.127

57

584519.8378

394654.9047

6.120

151

584375.8460

394635.3790

3.676

213

584794.6227

394782.0929

9.633

58

584514.4640

394651.9770

10.274

152

584378.9800

394637.3000

7.300

214

584803.4500

394785.9500

4.480

L53

584386.1220

394638.8100

1.787

O [ "

a

 • 59

 • 60

584491.3136

394639.1747

0.622

154

584387.8700

394639.1800

4.269

216

584812.2900

394788.7200

11.148

61

584490.9630

394639.6890

6.138

155

584392.1300

394639.4600

6.221

217

584823.7700

394790.6500

18.525

62

584485.7110

394636.5120

10.032

156

•584398.3500

394639.5700

7.111

218

584S40.9390

394796.2170

12.249

63

584477.2040

394631.1950

0.502

157

584405.4500

394639.1800

0.422

64

584477.4514

394630.7579

0.561

158

584405.S720

394639.1850

4.963

mp r-itszs.zyim

65

584476.9700

394630.4700

0.170

159

584410.7010

394638.0410

9.722

66

584477.0S93

394630.3495

5.382

160

584419.7310

394634.4390

7.573

67

584472.3600

394627.7800

2.859

161

584426.8108

394631.7520

14.826

68

584469.8460

394626.4190

5.766

162

584440.2034

394625.3927

5.306

69

584464.8520

394623.5360

6.193

163

584445.3S04

394624.2281

9.143

70

584459.4470

394620.5130

2.649

164

584453.9494

394627.4167

3.621

71

584457.0630

394619.3580

0.635

165

584457.3430

394628.6795

11.318

72

584456.4655

394619.143S

1.415

166

5S4467.3023

394634.0569

15.645

73

584455.0S74

394619.4646

0.744

167

584481.0690

394641.4900

20.501

74

584454.4200

394619.1350

1.669

168

58449S.7470

394651.8720

20.699

- '

75

584452.9544

394618.3361

2.647

76

584450.3370

394617.9440

2.793

170

584516.2802

394662.8S40

1.728

c, r.

77

584447.5439

394617.9872

0.761

171

584517.8180

394663.6730

3.401

78

584446.8370

394618.2640

7.017

172

584520.8170

394665.2760

9.093

79

584439.8810

394619.1880

6.985

173

584528.9520

394669.3390

4.125

80

584433.1450

394621.0360

7.605

174

584532.6050

394671.2550

3.289

V \

81

584426.5S20

394624.8790

9.739

175

584535.5017

394672.8125

2.000

\ X

82

584417.4910

394628.3730

1.347

176

584536.5404

394671.1033

10.865

83

584416.1463

394628.4450

3.419

177

584546.3432

394675.7898

10.524

84

584412.8010

394629.1490

6.910

178

584555.8380

394680.3290

15.520

85

584405.9780

394630.2440

5.302

179

584569.4900

394687.7120

1.833

su

86

5S4400.7020

394630.7660

3.497

180

584568.6990

394689.3650

15.861

87

584397.2050

394630.7S60

4.279

w

\

88

584392.9300

394630.6100

8.133

V întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL Data: Iulie 2019                                                                                               >i,

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Ii travilan , strada Antonio Gaudi, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

302579

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

13725

Dram la Becaș

2878

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

335671

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

13212/3

-

405

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total supraft

ță

3283

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Nr

măr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

13725, 13212/3

Nou

Strada Antonio Gaudi

7328

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 7328 mp

Data: Iulie 2019


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada ANTONIO GAUDI, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din terew. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-C-2-II, L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Est: din punctul nr. 218 până în punctul nr. 216 neîmprejmuit ; din punctul nr. 216 până în punctul nr. 207 de gard din metal și beton; din punctul nr. 206 până în punctul nr. 202 neîmprejmuit; din punctul nr. 202 până în punctul nr. 193 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 193 până în punctul nr. 175 neîmprejmuit; din punctul nr. 175 până în punctul nr. 170 de gard din lemn și beton; din punctul nr. 170 până în punctul m. 154 neîmprejmuit; din punctul nr. 154 până în punctul nr. 152 de strada Zăvoiului; din punctul nr. 152 până în punctul m. 151 de pârâul Becaș; din punctul nr. 151 până în punctul nr. 146 neîmprejmuit; din punctul nr. 146 până în punctul nr. 133 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 133 până în punctul nr. 129 neîmprejmuit; din punctul nr. 129 până în punctul im. 128 de gard din plasă de sârmă;

-în latura de Sud: din punctul nr. 128 până în punctul nr. 127 neîmprejmuit- drum;

-în latura de Vest: din punctul nr. 127 până în punctul nr. 124 neîmprejmuit; din punctul nr. 124 până în punctul nr. 122 de gard metalic; din punctul nr. 122 până în punctul nr. 111 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 111 până în punctul nr. 103 de gard din lemn; din punctul nr. 103 până în punctul nr. 102 neîmprejmuit; din punctul nr. 102 până în punctul nr. 99 de gard de metal; din punctul nr. 99 până în punctul nr. 90 de gard din sârmă; din punctul nr. 90 până în punctul nr. 89 de pârâul Becaș; din punctul nr. 89 până în punctul nr. 88 de drum; din punctul nr. 88 până în punctul nr. 83 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 83 până în punctul nr. 71 neîmprejmuit; din punctul nr. 71 până în punctul nr. 68 de gard din lemn și beton; din punctul nr. 68 până în punctul nr. 60 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 60 până în punctul nr. 55 neîmprejmuit; din punctul nr. 55 până în punctul nr. 51 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 51 până în punctul nr. 46 de strada Alexandru Macedonski; din punctul nr. 46 până în punctul nr. 37 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 37 până în punctul nr. 29 neîmprejmuit; din punctul nr. 29 până în punctul nr. 20 de gard din piatră și metal; din punctul nr. 20 până în punctul nr. 18 de drum de acces; din punctul nr. 18 până în punctul nr. 12 de gard din lemn; din punctul nr. 12 până în punctul nr. 11 de drum de acces; din punctul nr. 11 până în punctul nr. 10 de gard din piatră și metal; din punctul nr. 10 până în punctul nr. 1 de gard din plasă de sârmă;

-în latura de Nord : din punctul nr. 1 până în punctul nr. 218 de strada Romul Ladea.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca .

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 13725 înscris în Cartea Funciară numărul 302579 a Municipiului Cluj- Napoca cu suprafața de 2878 m2, numărul topografic 13212/3 înscris în Cartea Funciară numărul 335671 a Municipiului Cluj- Napoca cu suprafața de 405 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 7328 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 7328 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.                                                J

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a cbnstațat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru, e-             \

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu :

 • 1.  PT 135913/08.12.2010 - autorizație de construire - executant DarjanTraian

 • 2.  Numărul cadastral 1757/1

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Iulie 2019


întocmit:

S.C. DAMAR CONSULT S.R.L

- rjBME&itsr