Hotărârea nr. 691/2019

Hotărârea 691/2019 - Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada G-ral Gheorghe Avramescu și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada G-ral Gheorghe Avramescu și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada G-ral Gheorghe Avramescu și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 516043 din 9.10.2019 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 516898 din 9.10.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada G-ral Gheorghe Avramescu și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 41 alin (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 286 alin. (4), art. 296 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 22, 23, lit. a), art. 382 alin. (2) lit. i) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3, lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Hotărârii nr. 377/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Gheorgheni Est- Cartodrom;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 15557/3/3/1/1/5/1/1/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 15557/3/3/1/1/5/1/1/1/1, teren în suprafață de 214.296 mp., care se reînscrie în CF nr. 261340, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 15557/3/3/1/1/5/1/1/1/2, teren teren în suprafață de 2.206 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație de drum.

Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, cu suprafața măsurată de 2.206 mp., cu destinație de drum.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada G-ral Gheorghe Avramescu, cu suprafața măsurată de 2.206 mp, provenind din CF nr. 261340 Cluj-Napoca, nr. topo. 15557/3/3/1/1/5/1/1/1, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 4. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada G-ral Gheorghe Avramescu din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de Ing. Nuț Olimpiu, persoană fizică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Alt. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 691 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 691/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

AMPLASAMENT:

STRADA G-ral Gheorghe Avramescu, domeniul public

MUN. CLUJ-NAPOCA


JUD. CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

PFA NUT OLIMPIU

Certificat de autorizare: RO-CJ-F Nr. 0061

CLUJ-NAPOCA

- Februarie 2019 -


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANCEI.. a<;r.sTr.i a:Afid ,1> ». .C.C.» A.vf î i;.M / r i.« li ir. i            r»5? n.13i:\


EXTRAS DE CARTE FUNCSARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 261340 Cluj-NapocaA. Partea 8. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:

15557/3/3/1/1/5/

1/1/1

216.502

suprafața inițiala a imobilului a fost de 418953 mp- vezi B8, vezi B 11

B. Partea 88. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

128071 / 03/12/2009

Act Normativ nr. L.260 publicată în MO nr.78, din 04/04/1945;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEIege, în rangul câștigat cu nr 1518/1945 c.f., dobândit prin Lege, cota actuala 302953/472953

Al / B.3

1) STATUL ROMÂN, în folosința CORPULUI VI ARMATA ca teren pentru exerciții militare

104810 / 21/09/2010

Act Normativ nr. ORDINUL 50, din 19/09/1967 emis de MINISTERUL FORȚELOR ARMATE (act administrativ nr. J-3181/01-08-2010 emis de MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE; act administrativ nr. 80992/XI1/26-07-1967 emis de MINISTERUL FORȚELOR ARMATE;);

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 170000/472953

Al

 • 1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, în administrarea

 • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

55638 / 18/05/2011

Act Administrativ nr. 55638, din 18/05/2001 emis de BCPI CLUJ;

B6

Intabulare, drept de SERVITUTEde trecere în favoarea imobilului de sub Al asupra imobilului cu nr. top. 24354/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, 24355/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, nr. cad. 278466 din CF 278466 CLU|

Al

NAPOCA, în rang serial câștigat cu nr. 31236/21.03.2011

113979 / 29/06/2016

Acțiune In Instanța nr. 15432/211/2006, din 06/01/2016 emis de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA;

,B9

Se noteaza acțiunea civilă introdusă ia Judecătoria Cluj Napoca sub nr. 15432/211/2006 de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca in contradictoriu cu Statul Român prin Ministerul finațelor publice, Ministerul Finanțelor prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice, Unitatea militară 0256, Cluj Napoca, Divizia 4 Infanterie Gemina - corp VI ARMATA, Ministerul Apărării Naționale, Municipiul Cluj -Napoca, având ca obiect dispunerea întabulării in CF a

Al

dreptului de proprietate a Regiei asupra imobilului teren in suprafață de 16,5662 ha.

65324 / 08/04/2019

Act Administrativ nr. 597, din 04/07/2019 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 112441, din 13/06/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 67058, din 09/04/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 376949, din 23/07/2019 emis de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 355282/45/455, din 10/07/2019 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 59204, din 29/03/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 59672, din 29/03/2019 emis de BCPI CLUI-NAPOCA;

Bll

Se notează dezlipirea suprafeței de 239 mp din imobilul de sub A.l și transcrierea acesteia cu nrtop 15557/3/3/1/1/5/1/1/1/2 si titlu de lege

Al f

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea 8

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:

15557/3/3/1/1/5/1/

1/1

216.502

suprafața inițiala a imobilului a fost de 418953 mp- vezi B8, vezi B 11

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

- -I /   :   ' v : DETALII LINIARE IMOBIL Ț. - j .1.1 uLV '

CifismstEKi pen,îm.ac@s£ iiii&bii

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

216.502

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

27/08/2019, 10:30

Pagina 3 din 3


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

TABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR

A. SITUAȚIA CONFORM C.F. :

NR.

C.F.

NR. TOP.

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF.

(m.p.)

PROPRIETARI

261340

15557/3/3/

1/1/5/1/1/1

teren

216502

Drept de proprietate in favoarea :

STATUL ROMAN , cota 302953/472953 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, 170000/472953

B. SITUAȚIA PROPUSA- DEZLIPIRE:

NR.

C.F.

NR. TOP.

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF.

( m.p.)

PROPRIETARI

261340

15557/3/3/1

/1/5/1/1/1/1

teren

214296

Drept de proprietate in favoarea :

STATUL ROMAN , cota 302953/472953 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, 170000/472953

15557/3/3/1

/1/5/1/1/1/2

drum

2206

C. SITUAȚIA PROPUSA- PRIMA ÎNSCRIERE

NR.

C.F.

NR. TOP.

NR. CAD.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAF.

(m.p. )

PROPRIETARI

NOU

15557/3/3/1

/1/5/1/1/1/2

Strada General Gheorghe Avramescu

2206

Drept de proprietate in favoarea :

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

ÎNTOCMIT :

P.F.A Nut Olimpiu

PERSOANĂ F1ZSCĂ AUTORIZATĂ

Ing. NUȚ OLIMPIU

Autorizația seria RO-CJ-F nr. 0061 Cluj-Napoca, str. Ion Ghica, nr. 18 Tel : 0751570004, 0745096891

MEMORiU TEHNIC

 • 1. Adresa Imobilului :

Mun. Cluj-Napoca, str. G-ral Gheorghe Avramescu, jud. Cluj

 • 2.  Tipul lucrării :

Prima înscriere a imobilului.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren :

 • a.  Operațiuni în faza de documentare a lucrării

în faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfășurat următoarele operațiuni :

 • •  studierea documentelor puse la dispoziție de către solicitant și stabilirea actelor ce trebuiesc procurate pentru întocmirea documentației cadastrale;

 • •  documentare ia OCPl/BCPI Cluj în legătură cu situația imobilului și

f                                 a vecinilor acestuia ;

 • •  procurarea informațiilor necesare efectuării lucrării : puncte ale rețelei geodezice și planuri.

 • •  stabilirea datei de efectuare a lucrărilor în teren.

 • b.  Localizarea și identificarea imobilului:

Imobilul este situat în mun. Cluj-Napoca, str. Gheorghe Avramescu și are următorii vecini : la N — cartier MapN, ia E — Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, la S — pârâul Becaș, la V — Baza sportivă și de Agrement.

 • c. Descrierea generală a imobilului:

Imobilul este constituit din teren în suprafață de 2206 mp identificat parțial cu nr. topo. 15557/3/3/1/5/1/1 înscris în CF nr. 261340 Cluj-Napoca în favoarea Statului Român în folosința Corpului VI Armată ca teren pentru exerciții militare și în favoarea Muncipiului Cluj-Napoca în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 632/16.05.2017 terenul se identifică în totalitate cu str. G-ral Gheorghe Avramescu.

 • 4.  Operațiuni topo-cadastrale efectuate :

 • a. Metodele și aparatura folosită la măsurători.

 • • Au fost ridicate topografic limitele de proprietate și detaliile de planimetrie și relief distincte identificate în teren. Măsurătorile topografice s-au efectuat cu aparatură de precizie (receptor GNSS Sokkia GSR2700ISX cu frecvență multiplă simultană GPS, GLONASS și SBAS), prin metoda cinematică în timp real, corecțiile diferențiale fiind recepționate de la stația ROMPOS CLUJ. Transformarea coordonatelor în sistem STEREOGRAFIC 1970 s-a realizat cu aplicația TransDatRO 4.01 pusă la dispoziție de ANCPI și implementată în aparatura GNSS. Datele obținute din măsurători au fost memorate automat, ulterior fiind transferate în sistemele electronice de birou, în vederea prelucrării acestora.

o Autoverificarea s-a realizat prin redeterminarea coordonatelor colțurilor imobilului de pe limita de sud și de pe limita de nord prin reinițializarea receptorului GNSS

o Aparatură folosită : receptor GNSS Sokkia GSR2700ISX cu frecvență multiplă GPS, GLONASS și SBAS.

 • b. Sistem de coordonate : STEREOGRAFIC 1970

 • c.  Puncte geodezice vechi și noi folosite

  Den punct x           y        z

  dese

  Puncte vechi

  CLUJ 586683.807  391054.388  429.154

Puncte noi

 • d. Starea punctelor geodezice vechi :

 • e.  Măsurători efectuate în rețeaua de îndesire și ridicare și pentru ridicarea detaliilor topografice, clasice și GPS, descrierile topografice ale punctelor noi din rețeaua de îndesire și ridicare, au fost arhivate la executant pentru a fi prezentate la solicitarea oficiului teritorial.

 • f.  Inventarul de coordonate și calculul analitic al suprafețelor sunt prezentate în documentația cadastrală.

  Data: 16.02.2019


Executant

Ing. Nuț Olimpiu

Sistem de coordonate: STEREOGRAFIC 1970

Sistem de cote: Marea Neagră 1975

Den punct x

y         z

dese

Puncte vechi

CLUJ 586683.807

391054.388  429.154

Puncte noi

Puncte radiate

206

586631.939

396185.241  -

207

586578.901

396144.895

-

208

586442.665

396032.690

-

208

586573.255

396140.229

-

209

586439.804

396030.099

-

210

586437.200

396027.250

-

211

586434.875

396024.169

-

212

586432.850

396020.883

-

416

586622.664

396178.185

• -

417

586590.090

396153.406

-

1859

586626.394

396190.742

328.660

1860

586621.726

396187.436

328.610

1861

586623.245

396184.950

327.980

1862

586622.025

396186.039

329.670

1863

586617.053

396189.485

329.620

1864

586615.580

396189.192

326.360

1865

586613.708

396181.429

328.360

1869

586601.720

396169.186

328.190

1870

586600.592

396170.480

329.440

1871

586596.714

396174.139

329.340

1872

586595.838

396174.173

326.300

1873

586598.761

396169.632

326.570

1875

586593.165

396165.221

328.620

1876

586584.437

396157.691

328.820

1878

586566.456

396143.660

328.950

1879

586560.195

396139.259

329.040

1882

586545.872

396128.337

328.960

1939

586489.803

396082.844

329.150

1940

586469.802

396065.832

328.290

1942

586483.219

396077.780

328.960

1944

586496.020

396087.088

329.300

1973

586423.540

396029.302

328.490

1974

586447.611

396048.237

328.240

1975

586625.633

396191.123

1976

586617.518

396184.950

1977

586584.944

396160.171

1978

586573.619

396151.556

1979

586567.846

396146.786

1980

586437.107

3 y6 03 y.124

1981

586433.801

396036.130

1982

586430.656

396032.690

1983

586427.849

396028.969

1984

586425.545

396025.237

Executant ing. Nut Olimpiu

Sistem de coordonate: STEREOGRAFIC 1970

Sistem de cote: MAREA NEAGRA 1975 Parcela (str.G-ral Gheorghe Avramescu)

| Cod punct |-

1 1

Coordonate puncte

1

Lungimi laturi D(i,i+1)

X

1

1               y

i -

1 --- |-

1975 |

586625.633

396191.123 |

10.196

1976 j

586617.518

396184.950 j

40.928

1977 |

586584.944

396160.171 j

14.229

1978 |

586573.619

396151.556 j

7.489

1979 |

586567.846

396146.786 |

169.363

1980  |

586437.107

396039.124

4.460

1981 j

586433.801

396036.130 j

4.661

1982

586430.656

396032.690 j

4.661

1983

586427.849

396028.969 j

4.386

■ 1984 j'

■5'86425.545

396025.237 j

8.504

212

586432.850

396020.883 |

3.860

211 |

"586434.875

|     396024.169 |

3 . 860

. 210 |

586437.200

396027.250 j

3 . 860

209 | '

■586439.804

î      396030.099 j

3.860

| -           208 j

586442.665

|-     396032.690. |

169.170

208 j

586573.255

j     396140.229 j

7.325

207 j .

586578.901

396144.895

14.058

:     ■   '417

58'6590.090

:     396153.406

40.928

'       416

586622.664

|      396178.185 j

11.654

' 206 |

586631.939

396185.241 j

8.623

| --- ;

S(str:

.G-ral Gheorghe

Avramescu)=2206mp

Executant ing. Nut Olimpiu

ANEXA 2

la Hotărârea nr. 632/2017 '■

fiegia-Aufonontia-a-Domenlului Public Cluj-Mapoca

Nr. cad.-16839r.r;-L-0T-87:y? iSsm'Smpft-


e®i*2xi4sî’


£

;eb*E


Str. Jurământului ."v"$


— PUD ap ro6af prjn;:HCLv NrA27ir$în$1 i/0Â:2006

UTR CiLA;'"


PLAN DE SITUAȚIE

3

P.U.Z. - Gheorgheni est - Cartodrom. pentru ansamblu imobiliar pentru IVLAp.N aprobat prin Hotărârea nr. 377/2009


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Secțiune pian cadastral: L-34-48-C-b-3-l, L-34-48-C-b-3-lli

Scara 1 : 5.000

Mun. Cluj-Napoca, str. G-ral Gheorghe Avramescu, jud. Cluj


Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp.)

Mențiuni

1 Dr

Drum

2206

str. G-ral Gheorghe Avramescu. Imobil neimprejmuit.

-

-

-

-

Total:

2206

-

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

\ \206

V     /+16

CV   /    V\ -

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp.)

Mențiuni

-

-

-

-

Total:

-

-

-

i                             Suprafața totala masurata a imobilului = 2206 mp.

Suprafața din act = 2206 mp.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii unor Străzi din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 17673 din 20.04.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

Avînd în vedere Avizul nr. 2/12.04.2017 al Comisiei județene Cluj pentru atribuire de denumiri și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit.”c", al. 5 lît. "d". 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. — Se aprobă schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei 1 (lista denumirilor de străzi schimbate) și a Anexei 2 (plan de situație), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă menținerea încadrării străzilor cărora li se schimbă denumirea în zona fiscală "D", cf. Anexei nr. 1.

Art. 3. - Cir îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism și Direcția Taxe și Impozite locale.

. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

~            Ștefan Tarcea

* i

4-------------=-----___-------


i Vr --‘i       ______________________

\ A V^W.RzfFG0NTRASEMNEAZAf "':i                ©Secretarul municipiului,

J:       f Roșea


Nr. 632 din 16 mai 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)
.          .    • .,- V'r-7^:7            ..

ărrutjK vwii pj/tȚg.

,’/<J r-             $/>/ c StPL '/£'2O/i L ■?''•■

.//x?, ///;.?A?. A? WS-J- 7^//■<><:/-/‘-x z>£ Ze-.;; .’./.

'Ty/j-V.c 7bp y'p'ZZV.:


L pȚaM
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția Generală de Urbanism

Anexa 1

la Hotărârea nr. 632/2017


Lista denumirilor de străzi schimbate în zona Gheorgheni est

(proiectate în P.U.Z. - Gheorgheni est - Cartodrom, pentru ansamblu imobiliar pentru M.Ap.N aprobat prin Hotărârea nr. 377/2009)

Denumire actuală

amplasament

Denumire schimbată

zona fiscală

1.

Str. Toma Caragiu

str. "A" dinPUZ

Str. Mareșal Constantin

Prezan

„D”

2.

Str. Josika Sămuel

str. "B" din PUZ

Str. Cavaleriei

O

Str. Szamoskozy Istvăn

str. "C" din PUZ

Str. G-ral Constantin

Christescu

„D”

4.

Str. Dina Cocea

str. "D" din PUZ

Str. Străjerului

„D”

5.

Str. Amza Pellea

str. "E" dinPUZ

Str. G-ral Nicolae

Dăscălescu

„D”

6.

Str. Lucia Sturdza

Bulandra

str. "F" din PUZ

Str. 25 Octombrie 1944

„D”

7.

Str. Szervâtiusz Jeno

str. "G" din PUZ

Str. G-ral Gheorghe Anghelescu

„D”

8.

Str. Tony Bulandra

str. "H" din PUZ

Str. Jurământului

„D”

9.

Str. Cholnoky Jeno

str. "I" din PUZ

Str. Gemina

„D”

10.

Str. Silvia Popovici

str. "J" din PUZ

Str. G-ral Filip Agricola

„D”

11.,

Str. Dem Rădulescu

str. "K" din PUZ „

- Stf.-Gtral Gheorghe AVrames'cu

„D”