Hotărârea nr. 690/2019

Hotărârea 690/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Decebal (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Decebal (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Decebal (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 516057 din 9.10.2019 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 516988 din 9.10.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Decebal (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 22, 23 lit. a), art. 382 lit. i) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale, art. 3 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale art. 888, Titlul VII din Codul civil, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, poziția nr. 1234;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 6843/1, astfel:

  • - imobil cu nr. topo. nou 6843/1/1, teren în suprafață de 1.671 mp., care se reînscrie în CF nr. 276028 Cluj-Napoca, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

  • - imobil cu nr. topo. nou 6843/1/2, teren în suprafață de 2.986 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada Decebal (tronsonul 1).

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Decebal (tronsonul 1), cu suprafața măsurată de 4.500 mp., provenind din CF nr. 284193 Cluj-Napoca, nr. topo. 9674, CF nr. 276028 Cluj-Napoca, nr. topo. 6843/1/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Decebal (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează irecția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.eședifyte de ședință, apțȘtefan Tarcea

Cdhtfasemh


cretarul Epunicipiului, Jr. AurorayRoșca


Nr. 690 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

.1 ii
R0 M ÂNIEI _____

74 (XVIII) - Nr. 248 bis LEGÎ) DECRET^qi^jgU1 ALTE ACTE .. ., . ,

SJJ BAR

Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 193/20^ pentru modificarea Și completarea Hoiararu Guvernului nr. 869/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, P^.cum și a! ț                                  municipiilor, orașelor și comunelor dm Judeci CM.

cu excep|ia municipiului UuJ-Mapoca

k4---7--------.-----------——

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20,IIL2008

HOTĂRÂRI A'IE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor? orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Ciuj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 959/2002 ’/ind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum ș? al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează;

  • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

„hotărăhe

privind atestarea domeniului public a) județului Cluj, precum și af municipiilor, orașelor șl comunelor din județul Clujtt

  • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la d«me public ai județului Cluj, precum și al municipiilcv- 5» și comunelor din județul Cluj a bunurilor cj /Tist anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă dif. . jez hotărâre.”

  • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa ia prezenta hotărâre.

PRIM-MINÎSTRU

CĂLIN POPSSCU-TÂRICEAMU

.Conirasemnșază;

p. Ministrul administrației și Internelor,

Paul Victor Dabre,

secretar de stat

L-GA'rui iAuripi..-.' Ci-LL-'V.________________

Ssbastian Teodor Gheorghs Vlădesu.

București, 9 februarie 2006, Nr. 193.

Hotărârea Guveraulul nr. 193/2006 a fcs; oucl^'â în Monitorul Oficial bJ României, Partea 1, 'nr. 245 din 20 martie 2006 și


jcrn.iulisl

*1.7.

C»»Zhhten'Jbfof

3.7

Croitorilor

3 7

Cisciniil

3.7.

CwcubtiidiJf

3.7.

Clini Mlxîii

3 7.

&.£) Pîu^tw

3.7

Dtădw

Cfiiri ibovijjall blnlbU W&itlflE-


jjbuiti Iț^CcrtfftiS biivt j

Gwrtebh!

6y|uîy)

t!0jj

Dkicbmri CairuJ


’jborttbi Borului


]Djfol0fevâkl

Dra,n.&lij&jî

O'jHu

■btajibfțjyuR'Sfc btwvJU'd ■BÎiăhăm

-£??*Ftr.a TOadoroly_ j Eg^jÎgîiraj Vfe'i.;i■

hxficfltt _____ _

Ptifrgvfci lÎErrijîCiavust__[

tEftk|iiuuc________

ÎEvaîi R&șnvfyd-IjfemFib Zțfe_ _


dă Miili'v/iJîd JJî:pdLfcap*toi_

Arâm

Eotesfa Pcfecti

4-ufarȘll tffa Ghiatnuri


<? >** LfavfoigfrCU rjbdcii du

EM
5

.......n

7a.7ia.od

Ml.ti’tHj.iiniui Cit,7] * Nap-nc»        |‘

115,279.20

Municipiul Citi} - NapticM      1

02.071,20

Murikluiul CM - Mapieii     |

1,497.80

Mura^piiil Cluj; - Nspc-ca      |

1,512.00

Myfiicjipîîji Citxj “ Na£vll£»

264.715.20liMiMsity r'i Cluj; - NiSpjft&j       '(

Municipiul CM - Nbpierii      1

256,769.00

MunLJpiuî Cluj - Nap^sea

982,439.00

Munfcfeiul Cili:] * Ng.piaeb       i.

1 ,4 19.&0 IjtSunieijwyii CM - .M^ixjca      1

99,024.00

Mitntalpli.il Cle:| - Whfffii»

1

134.7ee.eo

MunMcOjI Cklj * Naptoss     ,

702,760.00

Cluji -

100.926.60

Municipiul Cluj - Wspcita

5.04(^00

Munlclultk' Ckij • Nu pccfl.

249,060.00

Municipiul C!u|; - Napoca

144,059.00

MuntcMui Clu| - Nu.pacft

5.410.68

M'iplicJpuljl Cluj. - NsfrtJEzi

"' 17"

.MuWpiUl Ckij - Mii pocu

41,984.401

U'jinfapniJ Ckij. - Naijciits

■...

444,334 90

î/kiCfirJpiuî Cluj - Map-acS'

......" ’"■ "J ......

200,434.00

Mui^ci/: ‘.iii G lui - Na pix&       i i

,.. ,,,

ies.6O0.5o

Mțirwclplul CM - Nsu<ick

208,310.00

Municipiul CM - Wspcfsh •

Municipiu CIl'J - NtâpiieB

1,690,60

CM - NUfÂ&E»     ■

3.504.00

Municipiul GM - Nsțxjc-și

..............

1.532,005.00

Munl-c^luJ Cluj, - Napeiîi      |,

192,132.00

Muntcipkiî C’iiffi - NjțKMJi       1

2 304.00

iMunjcMbl CU'I -              I

■: mi.

64,150.00

Municipiu Oi?) - NspscJl      1

- ■ - • • - --■

468.895.43

Munld.pkil Cbj * Napoca

........

Î.WO.tffl

MurilfJptul Cfiij • Napsch,

1 ...... .. ... .. ....

1,854.00

MunkSp.M CM - NâpBEa

, ...

Municipiul Ctfj - Norincs

Munldpyj Cluj. - fJap&tăî

207,550.00

MunicMui Cib) « Napoca

Mun'fclplul Cluj - Napoca

................. .

i,166.123.50

Munțclphjl CÎirj - Na pa#*

3', 780.00

iuhinlctpM Chi|: - Napixii

.. ............... , -.

1,812.00

Munlclpltn’ Cluj - Napach.

1,343,690,20

MiinlctpÂrî Cluj; - Napoca»      .1

3,610.20

M eni lelp kil Ciu | - Na pncxu      l

108,740.00

Miirtlric'lll -CM1 “ NlăpriM

MunSpM Clu) • Nftțxjo-     j

217,666.20

Cluj “ Nspor-H      ,j

376,334.00

Municipiul Cluj - Napeicui      1

74,658.70

Munk^pM' Cluj, - Napoca     1

62.265 00

:Mtînii,d>p Iul Cluj - Na jxm

104,398.00

Municipiul Cluj - bJâticcs

Mu’nfclpM Ciuj - Nu p-tu±n,

120.734,60 iMiinWrf Cluj - fepuca

i. 94 4.00

MunteipM Crtijl - Nu<p£p-Ji

MunleWjl Clu| - Nspoos

2,786.00

MunVJpfitâ CM - Napec^.

2,070,637.40

Mu’r&MS CM * h4?»c®

97,420.80

MlST'dpM Ckrj - Najxi»5*

.

15,912.»0'fetafea&iȘ CM - Haiwes

430,154.00

Munții CldH'iȘțspt'OT

............, . . .........

L.....

3,350.40

MixnSslpiiiî Cil- ■'iS.'siww


r1"

O

2

O

jî>

F“

>

r~

TJ

O


ro

.■fi, co

cr trf i\5 oOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


"ancpi.

ÂCE.y.Vr.ifN'A'T'fO^Al’. ii *r. ii x'o:.\ x j-l-u . ai t r:s.£ic;iT.STr'mri/| f i'mx;.».


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 284193 Cluj-Napoca


Nr. cerere

106071

Ziua

05

Luna

06

Anul

2019

Cod verificareA. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1431

Adresa; Loc. Cluj-Napoca, StrTraian, Nr. 90, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr, cadastral

Nr, topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 9674

1.514

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI

Top: 9674-C1

Loc. Cluj-Napoca, StrTraian, Nr. 90, lud. Cluj

Depozitul pentru lemne de foc al Municipiului Cluj - casă din cărămidă, acoperită cu tinivhea, cu 1 cameră

Al.2

CAD:C2

Top: 9674-C2

Loc. Cluj-Napoca, StrTraian, Nr. 90, lud. Cluj

casă din lemn, tencuită, acoperită cu tinichea, cu 2 bucătării, 2 camere si dependințe

B. Partea IL Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEdistribuit prin comasație și prevăzut la transformare, dobândit prin Leae, cota actuala 1/1

Al, Al.l, Al.2

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1431)

C. Partea Iii. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea S

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 9674

1.514

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL      _________

Geometria pentru acent imobil jiu a font g nit.

Date referitoare Ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1.514

-

-

-

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

CAD:CI

Top: 9674-C1

construcții administrative si social culturale

-

Cu acte

Depozitul pentru lemne de foc al Municipiului Cluj - casă din cărămidă, acoperită cu tinivhea, cu 1 cameră

Al.2

CAD:C2

Top: 9674-C2

construcții de locuințe

-

Cu acte

casă din lemn, tencuită, acoperită cu tinichea, cu 2 bucătării, 2 camere și dependințe

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

05/06/2019, 22:45

Pagina 2 din 2

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr, cerere

106075

Ziua

05

Luna

06

Anul

2019Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ZANCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

*^8»'                  PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 276028 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc, Cluj-Napoca, Str Decebal, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 6843/1

7.064

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEcomasație și transformare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Se notează faptul că imobilul se abnotează din această carte funciară , neformând

obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

41399 / 19/04/2012

Act Administrativ nr. 1296, din 30/01/2012 emis de BCPI CLUJ NAPOCA;

B5

Se notează dezmembrarea imobilului cu nrtop 6843 cu suprafața de 7064 mp de sub A.l astfel cu nr top 6843/1 și suprafața de 4657 mp se reânscrie în această carte funciară în favoarea vechiului proprietar, cu nr top 6843/2 și suprafața de 2407 mp se transcriere cu titlu de leqe în cartea funciară 288427 în favoarea vechiului proprietar

Al

C, Partea III. SARCINI .

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr, 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 6843/1

7.064

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL      _________ GflfZFBefrifl pen tru acest imobii mia fost g .wf.

Date referitoare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

7.064

-

-

6843/1

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCP1 conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

05/06/2019, 22:58

Pagina 2 din 2
...... TT.'JSS™'


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intrav


’ilan , strada Decebal, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Top o.

284193

(Nr. CF. vechi 1431)

A+l

967

4

-

1514

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

276028

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

6843

/I

-

4657

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

6171

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopt

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

276028

(Nr. CF. vechi 1473)

6843/1/1

-

1671

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

6843/1/2

-

2986

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

9674, 6843/1/2

Nou

Strada Decebal

4500

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 4500 mp

Data: Septembrie 2019Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Decebal, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

Data: Septembrie 2019
Nr. Pct.

X [ml

Y

Tml

1

588247.2450

392827.6430

2

588273.2510

392822.8050

3

588278.0012

392821.8239

4

588283.7145

392839.6713

5

588277.4398

392841.9457

6

588278.0349

392849.1066

7

588278.3528

392853.0556

8

588278.9359

392862.9034

9

588277.4926

392864.3356

10

588270.4358

392899.7529

11

588268.3511

392917.5420

12

588270.1670

392923.9603

13

588272.5350

392930.6318

14

588274.8268

392935.3557

15

588279.0912

392941.9833

16

588283.3642

392947.0158

17

588287.6520

392951.1312

18

588292.7165

392955.0391

19

588297.5356

392958.0183

20

588299.4688

392959.1557

21

588307.1010

392961.9040

22

588322.3775

392967.6958

23

588318.5961

392987.9218

24

588314.0300

392987.3600

25

588304.7100

392985.5100

26

588296.7600

392983.0100

27

588282.6000

392975.0500

28

588274.3010

392968.8490

29

588273.8071

392971.9321

30

588271.2529

392970.3939

33

588259.9420

392961.0770

34

588255.3595

392956.5767

35

588253.6140

392949.1470

36

588251.0252

392932.2370

37

588249.7782

392921.4300

38

588248.8280

392911.2220

39

588248.6370

392890.3640

40

588254.6039

392864.9067

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Decebal, Municipiul Cluj - Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

1 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

588247.2450

392827.6430

26.452

2

588273.2510

392822.8050

4.850

3

588278.0012

392821.8239

18.740

4

588283.7145

392839.6713

6.674

5

588277.4398

392841.9457

7.186

6

588278.0349

392849.1066

3.962

7

588278.3528

392853.0556

9.865

8

588278.9359

392862.9034

2.033

9

588277.4926

392864.3356

36.113

10

588270.4358

392899.7529

17.911

11

588268.3511

392917.5420

6.670

12

588270.1670

392923.9603

7.079

13

588272.5350

392930.6318

5.250

14

588274.8268

392935.3557

7.881

15

588279.0912

392941.9833

6.602

16

588283.3642

392947.0158

5.943

17

588287.6520

392951.1312

6.397

18

588292.7165

392955.0391

5.666

19

588297.5356

392958.0183

2.243

20

588299.4688

392959.1557

8.112

21

588307.1010

392961.9040

16.338

22

588322.3775

392967.6958

20.576

23

588318.5961

392987.9218

4.601

24

588314.0300

392987.3600

9.502

25

588304.7100

392985.5100

8.334

26

588296.7600

392983.0100

16.244

27

588282.6000

392975.0500

10.360

28

588274.3010

392968.8490

3.122

29

588273.8071

392971.9321

2.982

30

588271.2529

392970.3939

14.654

33

588259.9420

392961.0770

6.423

34

588255.3595

392956.5767

7.632

35

588253.6140

392949.1470

17.107

36

588251.0252

392932.2370

10.879

37

588249.7782

392921.4300

10.252

38

588248.8280

392911.2220

20.859

39

588248.6370

392890.3640

26.147

40

588254.6039

392864.9067

37.983

S = 4500 mp P=439.624m

Data: Septembrie 2019MEMORIU TEHNIC

  • 1. Adresa imobil: Strada Decebai, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

  • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

  • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „dram” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-II.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 10 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 10 până în punctul nr. 11 de dram de acces; din punctul nr. 11 până în punctul nr. 20 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 20 până în punctul nr. 21 de drum de acces; din punctul nr. 21 până în punctul nr. 22 neîmprejmuit; din punctul nr. 22 până în punctul nr. 23 de strada Oașului;

-în latura de Est: din punctul nr. 23 până în punctul nr. 34 neîmprejmuit;

-în latura de Sud: din punctul nr. 34 până în punctul nr. 39 de strada Traian; din punctul nr. 39 până în punctul nr. 1 de gard din plasă de sârmă și beton;

-în latura de Vest: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 2 de strada Căii Ferate.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 13200 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 9674 înscris în Cartea Funciară numărul 284193 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 1514 m2; numărul topografic 6843/1 înscris în Cartea Funciară numărul 276028 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 4657 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 4500 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 4500 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Decebai” se vor întocmi un număr de două documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

  • 4.  Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda radierii combinată cu măsurători prin tehnologia GNSS-KTK ROMPOS cu GPS cu dublă frecvența Hl-Target VIO.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Septembrie 2019Nr

cadastral

Suprafața măsurată imobilului (mp)

a

Adresa imobilului

4500

Municipiul Cluj-Napoca, intravilan, Strada Decebal, județul Cluj


Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj- Napoca


A. Date referitoar

la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

4500

-

Total

4500

-

B. Date referitoare la

..

construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

-

Total

-

Suprafața totală măsurată a

imobilului = 4500 mp

Suprafața din act =

4500 mp