Hotărârea nr. 69/2019

Hotărârea 69/2019 - Aprobarea P.U.Z. de restructurare unitate industrială (incinta Lukoil), str. Beiușului nr. 74; beneficiară: S.C. Lukoil România S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. de restructurare unitate industrială (incinta Lukoil), str. Beiușului nr. 74

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare unitate industrială (incinta Lukoil), str. Beiușului nr. 74 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 579216 din 3.01.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea P.U.Z de restructurare unitate industrială (incinta Lukoil), str. Beiușului nr. 74;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 628 din 11.07.2018 și Avizul Arhitectului șef nr. 1053 din 19.11.2018, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă P.U.Z de restructurare unitate industrială (incinta Lukoil), str. Beiușului nr. 74,


beneficiară: S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L., întocmit în scopul stabilirii de reglementări și indici urbanistici, după cum urmează:

Prin PUZ se detaliază condițiile de amplasare, echipare și configurare a clădirilor, posibilitățile maxime de ocupare și utilizare a depozitului de carburanți Lukoil.

UTR Ei L - zona de activități economice cu caracter industrial - incinta depozitului Lukoil

  • - regimul de construire: deschis;

  • - înălțimea maximă admisă: (l-2S)+P+4+R, Hmax. cornișă - 21 m, Hmax. - 25 m;

  • - indici urbanistici: P.O.T. maxim = 60%, C.U.T. maxim = 1,2;

  • - retragerea minimă față de aliniament: 5.00 m;

  • - retragerile minime față de limitele laterale și posterioare:

  • -  6 m față de limita nordică și estică, dar nu mai puțin de H/2;

  • -  5 m față de limita sudică^dar nu mai puțin de H/2;

  • - circulațiile și accesele: accesul la incinta Lukoil se realizează din strada Beiușului pe un drum uzinal. Prin P.U.Z. se reconfigurează circulațiile din interiorul unității industriale și se reglementează un acces suplimentar pe parcelă pe latura vestică, cu menținerea celor existente;

  • - echiparea tehnico-edilitară: zonă echipată edilitar complet.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art 2_- se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani.

Art. 3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Președinte de ședință, £c.«Dan-Ștefan Tarcea

SEMNEAZĂ:


Nr. 69 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)