Hotărârea nr. 689/2019

Hotărârea 689/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Răsăritului (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Răsăritului (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Răsăritului (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 515988 din 9.10.2019 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 516926 din 9.10.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Răsăritului (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 22, 23 lit. a), ale art. 382 alin. (2) lit. i) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Codului civil, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, poziția nr. 1651;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Răsăritului (tronsonul 1), cu suprafața măsurată de 14.798 mp., provenind din CF nr. 309634 Cluj-Napoca, nr. topo. 5540, CF nr. 309668 Cluj-Napoca, nr. topo. 5831, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

—Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Răsăritului (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C, Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


ședințe de ședință, Dan Ștefan Tarcea

/^Secretarul municipiului, Jr. Aurdra RoOTa

Nr. 689 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

-jAnexă la Hotărârea nr. 689/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

3

i.

-


AMPLASAMENT:

Strada RĂSĂRITULUI - Tronson I? domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

___SC DAMAR CONSULT SRL----------

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016
AL


R O M Â'N I


EI


p a fl TEAl.
— Nf. 248 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI Și ALTE ACTE

SJJJiAR


Paaina


•a


Lunî, 20'martir ?0E

Anexa nr. 1' ia Hotărârea Guvernului nr. 193/2006


pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea


domeniului municipiilor, cu excepția


public al Județului Cluj. precum și al orașelor și comunelor din Județul Cluj, municipiului CluJ-Napoca ......................


3-447


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20,Ill.200&

HO TÂRÂRI AL E GUVERNULUI ROMÂN IE I

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului CluJ-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 , Vind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ar al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al Româniși, Partea I, nr. 684 și 834 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

'I. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂM

privind atestarea domeniului public ai Județului CiuJ, precum șl a! municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins: „Articol unic. — Se atestă apartenența la d^me

public al județului Cluj, precum și al municipiile^ Gș

r •

și comunelor din Județul Cluj a bunurilor £• jast anexele nr. 1—SO care fac parte Integrantă din jez hotărâre/

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, sr nr, 11, cu titlul „inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", sv conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINÎSTRU

CĂLIN PO PESC U -TA R.IC EANU

ConțȚaâBfflnâSâ:

p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dobre, secretar de stat

MoWunînanțefcn^jtiHteeT—

basilan Teodor Gheorgha Vlăd

București, S februarie 2006, Nr. 103.

Hotărârea Gir/eraJd nn 133/2095 a fost publicata în toVtoru' Oficial al Români?:. Panaș 1, “nr. 248 din 20 maree 2006 și ■

.....

| | | |i|ii »u.n|nr

.

teg

rv.i<s!

ft .......ț      ț’-wA-.,/.      &£Em      E«cic.t      b—s_a

j

z

■0

-1

2

................

T 3

7641

13 7-       iP-ia Ștafsn cel Mare

14512

1642

1.3.7.

P4a Timoîd CSpariU

4.000

1643

1.37.

P-la Unirii

16 610

! 1644

i.3.7.         |PuJeylctf

2.726

1645

1.3 7.         Putria

1,800

1648

1.3.7

ÎUcîâuti

î, i05

' 184'7

1.3.7.

Rshovsi

4,592

i, •m.-to

1.37

RsUcczl Perene 1

; 1649

1.3.7.

Rapsodiei

2.070

. 1(5 vil

1 3.7

Rarâu

2.620

loul

i.3.7

Râsâriluîui

22,850

1652

1.3 7

Rășinari

2,10-5

i 1653

î .3 7

Râvașutai

3,220

■>654

1 3 î

Râzbojeni

5,850

> 055

1.3.7.

Reaeîe Fercflnan*

1

5,9.3®

165B

Î.J.Z

ftemdea

2.640

; 1857

1.3 7.

ReneCascada»

4 7fi8

1558.

1.3J.

Repub sil

10.630

• Î659.

i 37.

flalaaa!

2,430

. 1660

13.7.

Rotari Kocii

î.760

' IGrj'i

i .3 7

Rodnoî

4,000

î 161’2

i 3 ?

Romei Lades

": 16113

1.3,7

Romuius Vuia

15,270

' 1664

1.3.7

Roșiori

2,160

1565

i ,:i.z

Rovine

3.079

i IftfîA

1.3 7

Rozelor

559

• 1667

1.3 7

Rubin Paîițta

1,418

1668

i.3.7.

Rucâr

λhî.h

•1869

1.3.7.

Sâtâîukiî

1,402'

ie.®

i .j.k

Sslcă mulul

4,500

. iGH

1.3 7

Sfielilor

l.iBâ

4672

1.3 7

SâikH

................................

U7z3

4.3.7

Sarn’jil Mlcu

j 3.356

1674

1 3.7.

Sanslonriul

6.71.10

, 1575

1.3.7

Sâpăkwilor

1.283

îi'/Zo

1 3.7.

SarnfiteoqetusB

3.269

I. 1(377

î 3.7.

Saturn

3.146

16’4»

1 .3 7.

Scărilor

460

1679

1.3,7

Scărișoara

1,062

1600

1.3.7.

Scorii

3,727

1381

Î,3X

Sccîrțariîor

5.495

1662

1,3 T.

Scoria

ha'

<683

1.3.7.

Secfirillorilof

1.306

1684

1.3.7.

Seow'ieviul

4,:.Wâ

,il6S5

1.3.7.

Senină

2.946

JGtsti

1.3.7.

Septlmiu Aibini

15,870

lefi?

1.3.7,

Siirțîîu Ceiibidache

:ioH0

Tir.

Șerpuitoare

XăG?

io«9

1.3.7.

Șesului

6.855

1690

1.3.7.               Pușccrlâ

1,280

1&J1

1.3.7.

SIHuIu!

1,1100

i ÎW92

1.3.7.

Siqhlș oarei

5.090

j 160.3

1.3.7.

Siq&rnuiid TaikJt

3

2.240

1694

■i.3.7.

Siivitr OraQOmîr

|w

1605

T5.7. “

Shr<ior< Bviiîn!

1,122

îMfe Ții?.

Slmiofi Mus-4

1,277

| 1697

'i.3.7.

Sinaia

4,603

I lesa haz.

Slndicetotor

ir197

! 16»

1 3,7

Șiroiului

4,500

! 1700

1.3.7.    .....

Sil s iilor

0.910
G’j


4

. ........ 5...........................:

'■1 6 ;

Bf 0,561.fiO

Municipiul Cluj - Napoca

291,000.00

Munleiplui Ciu| - Napoca

984,973.00

Municipiul Ciuj - Hppora

361,206.00

Municipiul Cluj - Napoca      j

91,600.06

Municipiu! Ciuj - Napoca

1,326.00

Municipiu! Cluj - Napoca

272,305.50

Municipiu! Cluj •• Napoca

Municipiul Cluj - Nspoco

105.570.00

Municipiul C!u| - Napoca

3,1'14.00

Municipiul Cluj - Napoca

27.420.00

Municipiul Cluj - Napoca

124,530.00

Municipiul Cluj - Napoca      J

190,946.00

Municipiul Cluj - Napoca

346,£105.00

Municipiul Cluj - Napoca

352,835,00

Municipiu! Cluj - Napoca*

3.173.00

Municipiul Cluj - Napoca

203.923.40

Municipiul Cluj •• Napoca

53.4OS.92

Municipiul Cluj - Napoca

123,030.00

Municipiu! Cluj * Napoca

41,747.20

Municipiul Cluj * Napoca

237.200.00

Municipiul Ciul - Napoca

Municipiul Clu] - Napoca

964,011.00

Municipiul Ciuj - Napoca

128,080.00

Municipiu! Ciuj - Napoca

235,954.70

Municipiul CM - Napoca

33.148.70

Municipiul Cluj - Napoca

83,968.60

Municipiul Cluj - Napoca

00.760.00

Municipiul Cluj - Napoca

1.680.00

Municipiul Cluj - Napoca

266.050.00

Municipiul Cluj - Napoca

1,428.60

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

32.164.32

Municipiul Cluj • Napoca

8.112.00

Municipiul Cin} - Napoca

1,539.60

Municipiul Cluj - Napoca

877,806, iO

Municipiul Cluj - Napoca

3.775.20

Municipiul Ciuj - Napoca      ■

552.00

Municipiul Cilii - Napoca

62,976.60

Municipiul Cluj - Napoca

4.472.40

Municipiul Cluj - Napoca

280,245.00

Municipiul Ciuj - Napoca

273.50

Municipiul Cluj - Napoca

1,567.20

Municipiul Ciul • Napoca

5,265.80

Municipiul Cluj - Napoca

3.528.00

Municipiu! Cluj - Napoca

941,091.00

Municipiu! Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

5.460.40

Municipiul Cluj - Napoca

40S.301.5U

Municipiul Ciuj •• Napoca

74.718.00

Municipiul Ciuj - Napoca

106,740.00

Municipiul Cluj - Napoca

30i.a37.0S

Municipiul Cluj - Napoca

132,032.00

Municipiul Cluj - Napoca

2.244.OG

Municipiul Cluj - Napoca

j, 346.40

MUnldolui Cluj - Napoca

4,597.20

Municipiul Cluj - Napoca

327,4 71. 20

Municipiul Cluj - Napoca

70.982.10

Municipiul Cluj - Napoca      ;

229,500.00

Municipiul Cluj - Napoca      i

8,292.00

Municipiul Cluj - Napoca      j


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


; ANCP;..

A G uHlTÂ \vyrîo*A i'.Ă

.u’H’.ri .VnlA'X


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 309634 Cluj-Napoca


Nr. cerere

106074

Ziua

05

Luna

06

Anul

2019 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

I


Pagina 1 din 2


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 5540

8.938

Calea Oituz

B. Partea 11. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0 (în locul imobilelor vechi din CF 3016, 3481, 5026, 6081, 10840 Cluj și din CF 1671, 2072, 2707, înlocuite se înscriu imobilele noi distribuite prin comasatieși prevăzute la transformare);

Bl

Intabuiare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Totodată acest imobil se abnotează din aceasta carte funciară neformand obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea HI. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea H

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:5540

8.938

Calea Oituz

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL _______

Geometria pentru acest imobil nu a fostg siG

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

-

-

-

5540

Calea Oituz

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării, Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr, 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

05/06/2019, 22:45

Pagina 2 din 2

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr. cerere

108249

Ziua

02

pentru INFORMARE

Luna

07

Anul

2015

',_AN£EL. ACfcVȚIA X»Vf.1OH5îJn. F. T- a.          1 i-

rpiji-^1         (UA&&


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Oituz


A. Partea I. DESCRIEREAlIMOBILULUI


Nr. CF vechi: 1473

Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topografic

Suprafața* (mp)

\QuT>-,

^□^^JDbseryatiî / Referințe

Al

Top: 5831

3.722


 • B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate si alte drepturi reale

  Observații / Referințe

  3640 / 08.03.1938

  Act

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, distriuit prin comasatie si prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  (provenita din conversia CF 1473)

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  B2

  acest imobil se abnotează din această carte funciară, neformând obiect de circulație publică

  Al

  (provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

  Observații / Referințe

  NU SUNT

Anexa bir. 1 la Partea I

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Oituz

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top: 5831

-

-

* Suprafața este determinata in pianul de proiecție Stereo 70,

Date referitoare Ia teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra viian

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

1

drum

DA

3.722

-

-

5831

-

Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesolutionate:

Nr. Crt.

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

108237

2015-07-02

2015-07-06

Consulta re/Informare

2

108239

2015-07-02

2015-07-06

Consulta re/Informare

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor Juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ15C28616/02-07-2015, pentru serviciul de publicitate

imobiliară cu codul nr. 272,          a

Data soluționării,

1

As i sten t-registrator.

Z\ •

Referent,

06/07/2015

RODICA ABRUpAN7^.

/ i / i

Data eliberării, ,

1

V ■ .

_J.___/

/.î B

1 .. • 1

W-7

(parafa și'semnătura)   .        '/

(parafa și semnătura) ;

'■ /


OB^NTmCARB^TBfUNdAKÂ

Scara 1: 2000


Ci

aja

CD

n


Kenyermezei ut


4

?

j ■

______,n?l .


J

m-

R_

im


UP

r—

't

r4“

T-r^-

-m—fT

rrn

r-r:

«p


4

V

T.....

1

«* r*-b

pH-

F“-

-

u J

—,     MIS

m -

t r

T.

~ruJ w» •«

:1"

1—Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Răsăritului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

588293.7560

393052.3793

2

588285.8600

393064.0000

3

588286.0138

393064.1520

4

588284.9641

393075.1055

5

588283.5732

393090.3740

6

588282.6067

393100.2568

7

588281.7561

393110.7394

8

588281.3044

393116.3589

9

588280.7544

393121.9085

10

588279.7480

393132.5033

11

588278.8181

393144.3726

12

588277.0193

393163.8971

13

588276.4247

393170.8188

14

588275.8706

393176.3223

15

588275.5446

393180.1391

16

588275.3297

393182.7256

17

588274.8679

3931S8.5576

18

588274.4300

393194.7921

19

588273.3509

393204.2064

20

588273.1140

393206.6960

21

588272.1190

393218.9860

22

588271.1390

393231.0930

23

588270.2217

393242.7136

24

588269.9385

393246.2601

25

588269.6878

393250.0714

26

588269.1126

393255.3494

27

588268.6901

393260.0202

28

588268.3305

393264.2082

29

588267.9234

393267.9287

30

588267.1846

393275.5169

31

588266.9323

393278.4264

32

588266.5152

393283.0485

33

588266.1019

393287.7642

34

588265.2041

393298.4431

35

58S264.7800

393302.8400

36

588263.1000

393322.7400

37

588261.9010

393334.6921

38

588261.8100

393335.2600

39

588261.3200

393340.3800

40

588260.9900

393344.7100

41

588260.7801

393348.5263

42

588260.1500

393354.9200

43

588259.1500

393365.1600

44

588259.1200

393365.3400

45

588258.1700

393375.5800

46

588257.9659

393378.7429

47

588257.3846

393385.1199

48

588256.7320

393393.2105

49

588256.4602

393396.7578

50

588256.3770

393398.1916

51

588255.8145

393404.8695

52

588255.4195

393410.3142

53

588254.8541

393415.3156

54

588254.2031

393427.0635

55

588253.7625

393432.5650

56

588253.5746

393434.4024

57

588253.3187

393437.1962

58

58S252.7506

393442.9189

59

588252.004S

393449.5696

60

588251.1706

393457.3476

61

588251.2677

393457.3580

62

588250.6089

393463.5167

63

588250.1958

393468.0885

64

588248.9000

393481.0900

65

588248.1400

393488.8500

66

588247.9200

393491.2400

67

588247.2900

393497.3000

68

588245.9218

393520.1122

69

588244.1419

393550.3217

70

588243.2151

393552.2950

71

588242.8393

393554.4444

72

588241.9498

393561.4132

73

588241.1144

393567.6405

74

588241.2483

393567.6559

75

588240.3731

393577.8827

76

588240.2835

393578.9S85

77

588241.0500

393579.2700

78

588242.2300

393579.4800

79

588237.5300

393600.0000

80

588238.6993

393619.0799

81

588238.7836

393619.8969

82

588239.0387

393620.5433

83

588239.0846

393621.4444

84

588236.0680

393654.5680

85

588234.8630

393667.9800

86

588233.893S

393680.3405

87

588232.7700

393690.0000

88

588230.5300

393717.7400

89

588230.2381

393724.2055

90

588229.8093

393729.7812

91

588229.2642

393735.5941

92

588228.7605

393741.3156

93

588227.9574

393750.1173

94

588227.3793

393760.0259

95

588226.4326

393768.3441

96

588225.6661

393775.1696

97

588224.9520

393781.6754

98

588224.1369

393789.4693

99

588222.8566

393802.44S6

100

588222.4440

393806.5647

101

588222.0213

393811.0407

102

588221.2888

393818.6255

103

588220.4934

393820.0485

104

58S220.7184

393830.2514

105

588218.3642

393851.5780

106

588218.5385

393S51.5972

107

588218.0321

393860.5147

108

588218.8207

393863.2621

109

588223.3708

393868.5564

110

588225.0951

393866.7139

111

588230.0240

393864.0780

112

588232.610S

393860.0708

113

588233.8809

393859.1993

114

588234.2070

393853.0910

115

588255.1720

393622.2->90

116

588258.0510

393589.7840

117

588266.1770

393499.6750

118

588275.4320

393398.2880

119

588288.1910

393258.0060

120

588294.5880

393200.6070

121

588306.2860

393060.0430

Data: Septembrie 2019TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ
(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravil

an , strada Răsăritului, Județul Cluj


A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF ■

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

309634(Nr. CF. vechi 1473

)

A+l

5540

Calea Oituz

8938

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

309668(Nr. CF. vechi 1473

)

A+l

5831

-

3722

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

12660

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

5540, 5831

Nou

Strada Răsăritului

14798

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 14798 mp

Data: Septembrie 2019


Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Răsăritului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

1 Dr

Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+l)

X[m]

Y(m]

1

588293.7560

393052.3793

14.049

____2

588285.8600

393064.0000

0.216

3

588286.0138

393064.1520

11.004

4

5S8284.9641

393075.1055

15.332

5

588283.5732

393090.3740

9.930

6

588282.6067

393100.2568

10.517

7

588281.7561

393110.7394

5.638

8

588281.3044

393116.3589

5.577

9

588280.7544

393121.9085

10.642

10

58S279.7480

393132.5033

11.906

11

58S278.8181

393144.3726

19.607

12

588277.0193

393163.8971

6.947

13

588276.4247

393170.8188

5.531

14

588275.8706

393176.3223

3.831

15

588275.5446

393180.1391

2.595

16

588275.3297

393182.7256

5.850

17

588274.8679

393188.5576

6.250

18

588274.4300

393194.7921

9.476

19

588273.3509

393204.2064

2.501

20

588273.1140

393206.6960

12.330

21

588272.1190

393218.9860

12.147

22

588271.1390

393231.0930

11.657

23

588270.2217

393242.7136

3.558

24

588269.9385

393246.2601

3.820

25

588269.6878

393250.0714

5.309

26

588269.1126

393255.3494

4.690

27

5S8268.6901

393260.0202

4.203

28

588268.3305

393264.2082

3.743

29

588267.9234

393267.9287

7.624

30

588267.1846

393275.5169

2.920

31

588266.9323

393278.4264

4.641

32

588266.5152

393283.0485

4.734

33

588266.1019

393287.7642

10.717

34

588265.2041

393298.4431

4.417

35

58S264.7S00

393302.8400

19.971

36

588263.1000

393322.7400

12.012

37

588261.9010

393334.6921

0.575

38

58S261.S100

393335.2600

5.143

39

588261.3200

393340.3800

4.343

40

58S260.9900

393344.7100

3.822

41

588260.7801

393348.5263

6.425

42

588260.1500

393354.9200

10.289

43

588259.1500

393365.1600

0.182

44

588259.1200

393365.3400

10.284

45

588258.1700

393375.5800

3.169

46

588257.9659

393378.7429

6.403

47

588257.3846

393385.1199

8.117

48

588256.7320

393393.2105

3.558

49

588256.4602

393396.7578

1.436

50

588256.3770

393398.1916

6.702

51

588255.8145

393404.8695

5.459

52

588255.4195

393410.3142

5.033

53

588254.8541

393415.3156

11.766

54

588254.2031

393427.0635

5.519

55

588253.7625

393432.5650

1.847

56

588253.5746

393434.4024

2.805

57

588253.3187

393437.1962

5.751

58

588252.7506

393442.9189

6.692

59

5SS252.0048

393449.5696

7.823

60

588251.1706

393457.3476

0.098

61

588251.2677

393457.3580

6.194

62

588250.6089

393463.5167

4.590

63

588250.1958

393468.0885

13.066

64

5S8248.9000

393481.0900

7.797

65

588248.1400

393488.8500

2.400

66

588247.9200

393491.2400

6.093

67

588247.2900

393497.3000

22.853

68

588245.9218

393520.1122

30.262

69

588244.1419

393550.3217

2.180

70

588243.2151

393552.2950

2.182

71

588242.8393

393554.4444

7.025

72

588241.9498

393561.4132

6.283

73

588241.1144

393567.6405

0.135

74

588241.2483

393567.6559

10.264

75

588240.3731

393577.8827

1.109

76

588240.2835

393578.9885

0.817

77

588241.0500

393579.2700

1.199

78

58S242.2300

393579.4800

21.051

79

588237.5300

393600.0000

19.116

80

588238.6993

393619.0799

0.821

81

588238.7836

393619.8969

0.695

82

588239.0387

393620.5433

0.902

83

588239.0846

393621.4444

33.261

84

588236.0680

393654.5680

13.466

85

588234.8630

393667.9800

12.398

86

588233.8938

393680.3405

9.725

87

5S8232.7700

393690.0000

27.830

88

58S230.5300

393717.7400

6.472

89

588230.2381

393724.2055

5.592

90

588229.8093

393729.7812

5.838

91

588229.2642

393735.5941

5.744

92

588228.7605

393741.3156

8.838

93

588227.9574

393750.1173

9.925

94

588227.3793

393760.0259

8.372

95

588226.4326

393768.3441

6.868

96

588225.6661

393775.1696

6.545

97

588224.9520

393781.6754

7.836

98

588224.1369

393789.4693

13.042

99

588222.8566

393802.4486

4.137

100

588222.4440

393806.5647

4.496

101

588222.0213

393811.0407

7.620

102

588221.2888

393818.6255

1.630

103

588220.4934

393820.0485

10.205

104

588220.7184

393830.2514

21.456

105

588218.3642

393851.5780

0.175

106

588218.5385

393851.5972

8.932

107

58821S.0321

393860.5147

2.858

108

58S218.8207

393863.2621

6.981

109

588223.3708

393868.5564

2.523

110

588225.0951

393866.7139

5.589

111

588230.0240

393864.0780

4.770

112

588232.6108

393860.0708

1.540

113

588233.8809

393859.1993

6.117

115

588255.1720

393622.2290

32.572

116

588258.0510

393589.7840

90.475

117

588266.1770

393499.6750

101.809

118

588275.4320

393398.2880

140.861

119

588288.1910

393258.0060

57.754

120

588294.5880

393200.6070

141.050

121

588306.2860

393060.0430

14.688

S = 14798 mp P=1657.973m

Data: Septembrie 2019întocmit: SC DAMARCONSULT SRL


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada RĂSĂRITULUI, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-H.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din punctul nr. 121 până în punctul nr. 113 neîmprejmuit-Magistrala CFR- 300;

-în latura de Est: din punctul nr. 113 până în punctul nr. 109 de Canalul Morii;

-în latura de Sud : din punctul nr. 109 până în punctul nr. 105 de gard de metal; din punctul nr. 105 până în punctul nr. 104 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 104 până în punctul nr. 103 de strada Ion Viteazu; din punctul nr. 103 până în punctul nr. 100 de gard din lemn și beton; din punctul nr. 100 până în punctul nr. 96 de gard din metal și beton; din punctul nr. 96 până în punctul nr. 94 de gard din lemn; din punctul nr. 94 până în punctul nr. 93 de strada Gherasim Domide; din punctul nr. 93 până în punctul nr. 87 de gard de lemn; din punctul nr. 87 până în punctul nr. 86 de strada Roșiori; din punctul nr. 86 până în punctul nr. 85 de gard de beton; din punctul nr. 85 până în punctul nr. 84 de gard din metal; din punctul nr. 84 până în punctul nr. 80 neîmprejmuit; din punctul nr. 80 până în punctul nr. 79 de strada Livezii; din punctul nr. 79 până în punctul nr. 76 neîmprejmuit; din punctul nr. 76 până în punctul nr. 69 de gard metalic; din punctul nr. 69 până în punctul nr. 68 de strada Paris; din punctul nr. 68 până în punctul nr. 64 de gard din lemn; din punctul nr. 68 până în punctul nr. 54 de gard din beton și metal; din punctul nr. 54 până în punctul nr. 53 de strada Olănești; din punctul nr. 53 până în punctul nr. 37 de gard din metal și beton; din punctul nr. 37 până în punctul nr. 36 de strada Zizinului; din punctul nr. 36 până în punctul nr. 35 de gard din beton; din punctul nr. 35 până în punctul nr. 23 de gard metalic; din punctul nr. 23 până în punctul nr. 22 de strada Călimănești; din punctul nr. 22 până în punctul nr. 11 de gard de lemn, beton și metal; din punctul nr. 11 până în punctul nr. 10 de strada Ecaterina Varga; din punctul nr. 11 până în punctul nr. 6 de gard din plasă de sârrnă; din punctul nr. 6 până în punctul nr. 5 de strada Blănarilor; din punctul nr. 5 până în punctul nr. 4 de gard din plasă de sâmă; din punctul nr. 4 până în punctul nr. 2 de gard de beton;

-în latura de Vest: din punctul ni". 2 până în punctul nr. 1 de strada Parcul Feroviarilor; din punctul nr.

1 până în punctul nr. 121 neîmprejmuit - Magistrala CFR - 300;

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 22850 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 5540 înscris în Cartea Funciară numărul 309634 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 8938 m2; numărul topografic 5831 înscris în Cartea Funciară numărul 309668 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 3722 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat ___suprafața de 14798 m2.___________________________________________________________________________ Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 14798 m“ conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Răsăritului” se vor întocmi un număr de patru documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

\ ■

/VĂj - Ă

■ » CZH

V

'        '"'i

 • 1.  Numărul cadastral 256081 - dosar nr. 117130/05.11.2009- executant Mamara Nicolae

 • 2.  PT 81286/2012 - executant Gabor Viorel

  4.


Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS cu GPS cu dublă frecvența HI-TARGET v30.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Septembrie 2019


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

Nr.uaJmUul

Adwu lliuilillulul

Mimldpiul Cluj- Napiiei. iilliadUiv rUlala tUaâlihllul, jllJulul Cilii

Nr. Caiwa Fluidul

l'ullatea AJluîuiilialiv TeriluiInU (UAT)

Clu|>Na|uui

............M

lulll*|u|â

Suprafața liiip)

Mențiuni

i

DH

li7-«

Tuul

HM

U DaWiafcrtluawtaom.lim.lli

C«l

Ucuiiuțu

Suprafața «uuillutUU

MaiUiuul

CI

Tulul

Suprafața illii aii * H7VS mp

Exuauiuni: SC DAMAIl CONSULT SIU.

luMicUur

/sÂ'

DalK Sqiluiiilirlu Jlll»

Stampila nci'l

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

SERVICIUL REVENDICĂRI, FOND FUNCIAR SI REGISTRU AGRICOL

Nr. 491926 /304/30.09.2019

CĂTRE

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

BIROU EVIDENȚA STRĂZI

Ca urmare Notei interne cu nr. de mai sus, prin care ne solicitați să vă informăm despre situația revendicării imobilului situat în str.Răsăritului f.n., identificat cu nr.topo 5540 și 5831, vă comunicăm că acesta nu a fost revendicat în baza Legii nr. 10/2001 și nici in baza legilor fondului funciar.

ȘEF SERVICIU,, COSMINA CANDREA

întocmit, \ |

Liliana Giffl&u

SIM1ON TUSA


DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI

ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

BIROUL EVIDENȚĂ STRĂZI

Nr. 491926/455/07.10.2019

CĂTRE

I

DIRECȚIA JURIDICĂ

Serviciul Contencios

El                                                                                                                                                                                                                                      .                                          .                               .

Prin prezenta, vă rugăm să ne comunicați dacă pentru numerele topografice 5540 și 58311 teren aferent străzii Răsăritului, există la acest moment litigiu pe rol. Anexăm nota nr. 491926/304/30.09.2019 transmisă de către Serviciul Revendicări Fond funciar si R.A.

3

Vă mulțumim pentru colaborare,

Șef Birou, OvidiuRațiu

Consilier juridic, Cristina Stanciu 2 ex.

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

BIROUL EVIDENȚĂ STRĂZI

Nr. 491926/455/26.09.2019

CĂTRE

Serviciul Revendicări, fond funciar și registru agricol

Prin prezenta, vă rugăm să ne comunicați dacă pentru numerele topografice 5540 și 5831 aferente străzii Răsăritului, au fost depuse cereri de revendicare în temeiul Legii nr. 10/2001 ori în baza legilor fondului funciar, precum și dacă au făcut obiectul unor decizii de validare/invalidare de către ANRP.

Vă mulțumim pentru colaborare,


Șef Birou, OvidiuRațiu \[ Insp. Ing., Zsolt Farkas

Consilier juridic, Cristina Stanciu •

2 ex.CF


CF Răsăritului (tronsonl) -total masurat-14798mp

-•CF309634, top. 5540, CF vechi 1473-act-8938mp •'CF309668, top. 5831, CF vechi 1473-act-3722mp total act-12660mp


diferența de 2138mp (cu atat mai mult avem masurat)