Hotărârea nr. 688/2019

Hotărârea 688/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cucului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cucului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cucului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 493968/1 din 27.09.2019 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 494126/45/455 din 27.09.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cucului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Codului civil precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, poziția nr. 1225;

Potrivit dispozițiunilor ari. 129, 133 alin. (1) și art. 139 și 196 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Cucului, cu suprafața măsurată de 1.508 mp., cu destinație de drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Cucului din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

—Art.-43-. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția. Economică.


Nr. 688 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


Anexă la Hotărârea nr. 688/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

AMPLASAMENT:

Strada „CUCULUI”, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ *

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016

3•. AL

R O M Â'N IEI

Luni, 20'martir )0t


| 74 (XVI!!) - Nr, 24S bis LEGI. DECRETE, HOTĂRÂRI Șl ALTt ACns

F~—---^——-—7 '■  7AȚ7G.~7.J;...—-

SUMAH .

Pagina

Anexa nr. 1' la Hotărârea Guvernului nr, 123/2003 pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului domeniului public al Județului Uu|, precum Ti al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Clt»-Nap*jca.....■................


nr.


539/2002 privind atestarea


3-447


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.iIL2008-

H O T A R Â R 1 A' L A A A A A ,-'i A ■ ’ A A ;   ■; A A A A I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca1)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 989/200.2 . Vind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum șt a! municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Clui-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 684 și 6-34 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor șl comunelor din ludei ui Ciul"


  • 2, Articolul unic va avea următorul cuprins: „Articol unic. — Se atestă apartenența la dome

-public al județului Cluj, precum și al munîcipiilo-- ‘ șl comunelor din județul Cluj a bunurilor sț jpst anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă din ,'ez hotărâre."

  • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, sr nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care ape domeniului public ai municipiului Ciuj-Napoca”, av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCL’-TÂRICEANU p. Ministrul administrației și întemeicr, Paul Victor Do bre, secretar de stat

__Ministrul finanțelor publice, Sebastian TeodorGheorgHeVIâSâscr

București, 9 februarie 2006.

Nr, 193.

i

I                                                                                        .

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA !, Nr. 248 bis/20.)IL2006
Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Strada Cucului, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj

UAT CLUJ-NAPOCA - Cod SERUTA 54984

Nr. Pct.

X

W

Y

Im]

1

589038.4910

391165.5850

2

589039.4990

391171.0070

3

589042.9040

391 185.8040

4

589044.6320

391191.6500

5

589053.0760

391208.3610

6

589061.1180

391219.0380

7

589073.4340

391239.8420

8

589081.8790

391254.8740

9

589088.5750

391267.2350

10

589088.7751

391267.1022

11

589091.1099

391270.9682

12

589099.1840

391284.3373

13

589114.7070

391300.6620

14

589118.6600

391304.9510

15

589125.6770

391312.9420

16

589126.9810

391314.5860

17

589127.5910

391315.0900

18

589128.3000

391315.2700

19

589130.6663

391318.4552

20

589130.5340

391318.6150

21

589130.6620

391319.4240

22

589135.1480

391325.4320

23

589137.3249

391327.4183

24

589139.2800

391330.0500

25

589122.6390

391331.9790

26

589122.3990

391328.8040

27

589122.1650

391325.5960

28

589121.6410

391322.3430

29

589120.5710

391320.2800

30

589117.5430

391316.5450

31

5891 1 1.8350

391310.3560

32

589108.3490

391306.6010

33

589106.7010

391304.7140

34

589102.0340

391299.4870

35

589101.9200

391299.3320

36

589092.5750.

391287.6710

37

589081.2410

391270.2350

38

589070.6550

391250.9800

39

589066.2046

391242.4415

40

589060.8740

391233.2985

41

589060.8085

391233.1843

42

589060.9260

391233.1020

43

589057.6110

391227.2800

44

589057.1906

391227.5506

45

589052.6493

391220.5378

46

589053.0920

391220.2170

47

589046.9800

391210.6800

48

589045.2200

391209.2550

49

589041.6979

391200.7594

50

589036.5300

391185.3000

51

589031.1700

391166.9100

Data: Iunie 2019

»
întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL


1 Dr

Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y[m]

1

589038.4910

391165.5850

5.515

2

589039.4990

391171.0070

15.184

3

589042.9040

391185.8040

6.096

4

589044.6320

391191.6500

18.723

5

589053.0760

391208.3610

13.367

6

589061.1180

391219.0380

24.176

7

589073.4340

391239.8420

17.242

8

589081.8790

391254.8740

14.058

9

589088.5750

391267.2350

0.240

10

589088.7751

391267.1022

4.516

11

589091.1099

391270.9682

15.618

12

589099.1840

391284.3373

22.527

13

589114.7070

391300.6620

5.833

14

589118.6600

391304.9510

10.635

15

589125.6770

391312.9420

2.098

16

589126.9810

391314.5860

0.791

17

589127.5910

391315.0900

0.731

18

589128.3000

391315.2700

3.968

19

589130.6663

391318.4552

0.207

20

589130.5340

391318.6150

0.819

21

589130.6620

391319.4240

7.498

22

589135.1480

391325.4320

2.947

23

589137.3249

391327.4183

3.278

24

589139.2800

391330.0500

16.752

25

589122.6390

391331.9790

3.184

26

589122.3990

391328.8040

3.217

27

589122.1650

391325.5960

3.295

28

589121.6410

391322.3430

2.324

29

589120.5710

391320.2800

4.808

30

589117.5430

391316.5450

8.419

31

589111.8350

391310.3560

5.124

32

589108.3490

391306.6010

2.505

33

589106.7010

391304.7140

7.007

34

589102.0340

391299.4870

0.192

35

589101.9200

391299.3320

14.943

36

589092.5750

391287.6710

20.796

37

589081.2410

391270.2350

21.973

38

589070.6550

391250.9800

9.629

39

589066.2046

391242.4415

10.583

40

589060.8740

391233.2985

0.132

41

589060.8085

391233.1843

0.143

42

589060.9260

391233.1020

6.700

43

589057.6110

391227.2800

0.500

44

589057.1906

391227.5506

8.355

45

589052.6493

391220.5378

0.547

46

589053.0920

391220.2170

11.327

47

589046.9800

391210.6800

2.265

48

589045.2200

391209.2550

9.197

49

589041.6979

391200.7594

16.300

50

589036.5300

391 185.3000

19.155

51

589031.1700

391166.9100

7.440

S = 1508 mp P=412.882m

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Strada Cucului, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj

UAT CLUJ-NAPOCA - Cod SIRUTA 54984întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL


Data: Iunie 2019

MEMORIU TEHNIC

  • 1.  Adresa imobil: Strada Cucului, Extravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

  • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte fiinciară.

  • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în extravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-2-III.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 3 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 3 până în punctul nr. 5 de gard de metal și beton; din punctul nr. 5 până în punctul nr. 6 de strada Dropiei; din punctul nr. 6 până în punctul nr. 7 de gard din beton; din punctul nr. 7 până în punctul nr. 10 de gard din lemn; din punctul nr. 10 până în punctul nr. 11 neîmprejmuit; din punctul nr. 11 până în punctul nr. 12 de gard din cărămidă și metal; din punctul nr. 12 până în punctul nr. 13 de gard din lemn și beton; din punctul nr. 13 până în punctul nr. 14 de strada Dealului; din punctul nr. 14 până în punctul nr. 24 de gard din piatră și metal;

-în latura de Est: din punctul nr. 24 până în punctul nr. 25 de strada Sanatorului;

-în latura de Sud : din punctul nr. 25 până în punctul nr. 37 de gard din beton și metal; din punctul nr. 37 până în punctul nr. 38 de gard din lemn; din punctul nr. 38 până în punctul nr. 42 de gard din metal și beton; din punctul nr. 42 până în punctul nr. 48 de gard de beton; din punctul nr. 48 până în punctul nr. 49 de gard din beton; din punctul nr. 49 până în punctul nr. 51 neîmprejmuit;

-în latura de Vest: din punctul nr. 51 până în punctul nr. 1 de strada Privighetorii.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 1246 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 1508 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 1508 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă ----frecvența STONEX S9 materializate cu picheți- metalici.--

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:


Iunie 2019


întocmit:    \-

_-------.

.X'-v-'S:.C. DAMAR CONSULT S.R.L

Nr. cadastral

Suprafa|a măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

1508

Municipiul Cluj-Napoca, extravilan, strada Cucului, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj- Napoca


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categoric de folosință

Suprafa{a (mp)

Mențiuni

1

DR

1508

Total

1508

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinafia

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 1508 mp Suprafața din act = 1508 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL___

Inspector

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si coresoondcnta acesteia

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

cu realitatea din teren

- \>

Semnătura și parafa

Data:

Ștampila BCPI

Data: Iunie 2019


SERVICIUL REVENDICĂRI, FOND FUNCIAR ȘI REGISTRU AGRICOL

Nr. 363019/455/304 din 15.07.2019

Către,

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI SI EVIDENTA PROPRIETĂȚII

BIROUL EVIDENTA STRĂZI

Urmare notei interne inregistrata cu numărul de mai sus, va comunicam ca din informațiile deținute de Serviciul Revendicări fond funciar si registrul agricol reiese ca la punere in posesie a persoanelor indreptatite, s-a tinut cont de drumul Ds 169.

<7

//

Sef serviciu:/

_ CQSMINA CANpREA

întocmit: Mihai Alexandru Boldor (2ex.)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM

BIROUL STRATEGII URBANE

Cluj-Napoca, Calea Moților nr.3, tel 0264-336 216

Răspuns la nota interna - nr. 363068/45/455/2019

Către,

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI SI EVIDENTA PROPRIETĂȚII BIROUL EVIDENTA STRĂZI

Strada Cucului este situată într-o zonă constituită a municipiului din cartierul Dâmbul Rotund, așa cum apare pe planul stradal al Municipiului din 1970, cât și PUG 1999, PUG 2014. Traseul actual al străzii urmează traseul din documentațiile de urbanism menționate.

Arh. Andreea Mureșan Șef birou, Biroul Strategii urbane

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI SI EVIDENTA PROPRIETĂȚII

BIROUL EVIDENTA STRĂZI

NR. 363068/455 din 15.07.2019

CĂTRE

DIRECȚIA GENERALA URBANISM

BIROUL STRATEGII URBANE

In vederea promovării hotărârilor de Consiliu local privind inscrierea in sistemul integrat de cadstru si carte funciara a imobilelor denumite strada Cucului si strada Privighetorii, va solicitam sa ne comunicați daca traseul straziilor amintite urmeaza direcția impusa prin Documentație PUG/PUZ/PUD, aprobata prin hotarare a consiliului local, destinata circulație publice.

Anexam plan stradal cu evidențierea străzii Cucului si străzii Privighetorii.

Va mulțumim pentru colaborare.

Sef birou,

Ovdiu Ratiu . /

4

Cons., Juridic

Cristina Stanciu </■>£/'&/

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI SI EVIDENTA PROPRIETĂȚII

BIROUL EVIDENTA STRĂZI

NR. 363019/455 din 15.07.2019

CĂTRE

SERVICIUL REVENDICĂRI FOND FUNCIAR

în vederea promovării hotărârilor de Consiliu local privind inscrierea in sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor denumite strada Cucului si strada Privighetorii, vă solicităm să ne informați dacă la punerea în posesie a persoanelor îndreptățite prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor fondului funciar, s-a ținut cont de existenta Drumului identificat cu indicativul Ds 169, conform hărților topografice 1:5000, azi strada Cucului și strada Privighetorii.

Anexam în copie plan de încadrare în zonă 1:5000.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Sef birou, ■' \1

”) Hotărârea Guveradui nr. 193/2096^a .loaî pud sarâ in A-<? aaa^ Ofciai s P.omwte, ;-?:!« A nr. 21o a.i. w .n-rtte 2006

si în acest număr bis.