Hotărârea nr. 687/2019

Hotărârea 687/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Făgetului (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Făgetului (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Făgetului (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 494313/1 din 27.09.2019 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 498323/45/455 din 1.10.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Făgetului (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Codului civil și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, poziția nr. 1282;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 12984, 22874, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 12984/1, teren în suprafață de 135 mp., care se reînscrie în CF nr. 269409 Cluj-Napoca, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 12984/2, teren în suprafață de 14.396 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada Făgetului (tronsonul 1);

 • - imobil cu nr. topo. nou 22874/1, teren în suprafață de 16.464 mp., care se reînscrie în CF nr. 269280 Cluj-Napoca, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 22874/2, teren în suprafață de 14.080 mp., care se transcrie în CF nou, în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada Făgetului (tronsonul 1).

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Făgetului (tronsonul 1), cu suprafața măsurată de 51.489 mp, provenind din CF nr. 269409 Cluj-Napoca, nr. topo. 12984/2, CF nr. 269413 Cluj-Napoca, nr. topo. 22579, CF nr. 269280 Cluj-Napoca, nr. topo. 22874/2, CF nr. 269367 Cluj-Napoca, nr. topo. 22653, CF nr. 328340 Cluj-Napoca, nr. topo. 22243, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Făgetului (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 687 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 687/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:w                     _      __

Strada FĂGETULUI - Tronson I, domeniul public


MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

7                        3


BENEFICIAR:


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


EXECUTANT:


SC DAMAR CONSULT SRLMONITORUL OFICIAL

. AL .

ROMÂNIEI    ■ _____

(XVIII) •- Nr. 248 bis LEGJ( DEGRETE, HOȚArARI Șl ALTE ACTE             Lunl20 'marti(


Anexa nr. 1’ ia Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 centru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. .969/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Clui-bapoca.....■■.........

3-447


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.lli.2006-                 "

H O T Ă RARI ALE G U V E R N U L U î R O M > N IEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 , vînd atestarea domeniului public al județului Cluj, precum a» ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor șl comunelor din Județul Cluj"


 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — .Se atestă apartenența la c’nme public al județului Cluj, precum și al municipiile.-1 eș șl comunelor din Județul Cluj a bunurilor s- Rtist anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă dir. , :sz hotărâre.'*

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


PRiM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TĂRiCEAsNU p, Ministrul administrației și interrietor, Paul Victor Cobre, secretar de stai

__Ministrul finanțelor publice, S^ebastianTeodoFGhsorgHrVffidesc^—

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

;__________ -                                                                                                                                                                                                                                                                  f

•) Holârâraa Guvsoakif nr. 193/20<?6 _a .fost pubTcatâ în Monitor» Oficial a! României, Partea l,Jnr. 248 din 20 martie >00o șl b.u si în acesi număr bis.


MON11ORUL OFICIAL AL ROwIAMIEÎ, PARTEA !, Mr. 248 bîs/20.HÎ.20DS

oc?'

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ


Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Cluj-Napoca

" ĂNCPl              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

7 r y.ș ?w< i r- s -vps« 5 â x,>

Carte Funciară Nr. 269409 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imoblluiuj

  TEREN Intravilan


Nr, CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Făgetului, Jud, Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 12984

14.531

B» Partea ÎL Proprietari și acta

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și aJte drepturi reale

Referința

3340 / ©3/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept comasație, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNlCiPiUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Aceste imobile se abnotează din acest CF. neformând obiect de circulație Dublică .

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea OL SARCINI] .

înscrieri privind dezmembrămlnteie dreptului de proprietate, drepturi reale ds garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

I eren


_________Carte Anexa Kt,


1 La Partea 9


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 12984

14.531

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.


_________ DETAU) liMfARB IMOBIL_________

Geometria pentru acest imobti nu a fostg sit.


Date referitoare ia teren


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

14.531

-

-

12984


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legy S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna publicitate imobiliară cu codul nr. 2.72.

Data soluționării,

13-11-2017

Data eliberării,

1 X4W-W


.48^4/5^11-2017 in suma de 20, pentru serviciul des

\

■ \

?-■ î

/


r--—

I Candidia^QQ^ BENTA |          referentj


(parafa și semharjrăȘOficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-MapocaEXTRAS DE CARTE FUHCiÂRĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 269413 Cluj-Napoca • A. Partea !. Descrierea Imobilului

  TEREN Necunoscut


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Făgetului, Jud, Cluj

Mr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 22579

12.337

 • B. Partea !1. Proprietari și aci©

  înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 1 08/03/1938

  Act nr. 0;

  81

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

  B2

  Acest imobil se adnotează clin această c.f. neformând obiect dej             Al

  circulație oublică

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea 111. SARCONi =

înscrieri privind desmsmbrămintel® dreptului da proprietate,

drepturi reala da garanția și sarcini__

NU SUNT


Anexa Mr. 1 La Partea i

T eren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:22579

12.337

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo /O.

DETALII LINIARE IMOBIL ■    __________

Geometria p&îîni n&st imobil nu a fostg sit-

Data referitoare 8a teren

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 ROM, -Chitanța interna nr.48344/09-11-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării, 13-11-2017

Data eliberării,

-h-W 2017


Asistent Reg.iștratS^j’e,

\ -■


7^, *"Refere rrtrQ-—--

Candidla/Rornina BENT/\


(parafa și semnătura) \


Mr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

-

12.337

-

-

22579


Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

«’îViKVÎÎ'tf                         PENTRU IHFORMARE

rin

Carte Funciară Nr. 269280 Cluj-Napoca

A» Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Făgetului, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr, topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referința

Al

Top: 22874

30.544

8. Partea 3], Proprietari șl acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și aîte drepturi reale

Referințe

3S4© / D8/O3/1S38

Act nr. în locul Imobilelor din CF 3016, 3431, 5025, 6081,10840, 1671, 2072, 2707;

Bl

Intabulare, drept de PROPRiETA I Eimobil distribuit prin cornasație și prevăzut la transformare, dobândit prin Leae, cota actuala 1/1

Al

1) MUMîCiPiUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

I otodată imobilul se adnotează din cartea funciară Deformând obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

64328 / ©3/06/201©

Act Administrativ nr. 88863/431, din 27/04/2010 emis de PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA;

.83

Se modifică denumirea imobilului de sub Al din " Drum la Făget" în denumirea actuală “ Strada Făgetului “.

Al

C. Partea 3H. SARCINI .

înscrieri privind dezmambrămintela dreptului da proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

NU SUNT

Âzisxa mK 1 La Partea 3

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 22874

30.544

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

______________DETAU1 LINIARE IMOBIL _______, Geometria pentru acsst imobil nu afsstgsit.

Date referitoare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

-

30.544

-

-

-

Strada Făgetului

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                                                            ?

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.48344/09-11-2017 in suma de 20, pentru serviciul de' publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 10-11-2017

Data eliberării,

/ /

13. NOV. 2017
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CIuj-Napoca


ALLCEL

..Xifr.NîlA FUTW^/fJ.A


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru informare

Carte Funciară Nr. 269367 CIuj-NapocaA. Partea 3. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. CIuj-Napoca, Str Făgetului, Jud. Cluj

Ms-,

Cri

Nr. cadastral Mr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 22653

9.212

Eh Partea L. Pro^riațarâ și acta

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și afte drepturi reale

Referințe

3S40 / 03/03/1038

Act nr. 0;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATt, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

totodată, acest imobil se adnotează , neformând obiect de circulație publică

Al

OBSERVA1H: (provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea OL SARCINI .

  înscrieri privind desmembiâmlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcină

  Referința

  MU SUNT


Anexa Mr, 1 La Partea 9

Târârii


Nr cadastral

Suprafața (mp)*|

Top: 22653

9.212


* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.


_ .T ‘ . P.ETALil.'tlWlARE (MOBIL <           , -

(igsraeîrta pSîfrâ flâăfimi® ««s'/sțfgss.


Date referitoare ia teren


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața

(mp)

i aria

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

9.212

-

-

-


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiileVi vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.                                       / A\

Prezentul extras de carte funciară este valabil ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile! legii.

S-a achitat tariful de 20 ROM, -Chitanța interna nr.48344/09-11-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

13-11-2017

Data eliberării,
Jstrator, ©3 RAI CA


-Refsrafit,

Candidla-?gjyrfni BENȚA

(parafa și semnătura)


Document care conține date cu caracter personal, protejata de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 2 din 2


formular ycfsiur&n 1.1


Oficiul cie Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 328340 Cluj-Napoca


TEREN Necunoscut


A. Partea 5, Descrierea
Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj                                /

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* {mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1131

1,454

Drum într-o Tablă

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alt-a drepturi reale

  Referința

  3540 / 98/03/1933

  Cerere nr. 3640, din 09/03/1938 emis de .;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRlETATEdistribuite prin comasația, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  32

  Imobilul se abnotează din acest cf neformând obiect de circulație publică

  Al

 • C. Partea 033. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrfimintate dreptului ti® proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

FonTiular Ytfsfu.'-eii 2.1

Carts Funciară Nr. 328340 Comuna/Oraș/Municiplu: Cluj-Napoca Ânsxa Nr. 1 La Partea ii

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referința

Top: 1131

1.464

Drum într-o Tablă

Date referitoare Sa teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

-

1.464

-

-

22243

j aren


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.51782/05-12-2017 in publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


, pentru serviciul'


(parafb și se'mpâfui?


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Făgetului, Județul Cluj


A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topc

).

269409(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

1298

4

-

14531

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

269413(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

2257

9

-

12337

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

269280(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

2287

4

Strada Făgetului

30544

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

269367(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

2265

3

-

9212

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

328340(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

2224

3

Drum într-o Tablă

1464

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

68088

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

Num

ărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

269409(Nr. CF. vechi 1473)

12

984/1

-

135

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

12

984/2

-

14396

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

269280(Nr. CF. vechi 1473)

22

874/1

Strada Făgetului

16464

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

22

874/2

Strada Făgetului

14080

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

12984/2, 22874/2, 22579,

22653, 22243

Nou

Strada Făgetului

51489

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 51489 mp

Data: Iulie 2019


Inventar d

e coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970

strada Făgetului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

Nr. Pct

X fm]

Y

fini

I

583028.1910

392457.2110

113

582070.6660

392114.4130

219

581295.5930

391463.9260

331

580453.6400

391072.7170

583020 0940

392453.2450

114

582056.7970

392111.1390

220

581290.6848

391461.2133

332

580429.5800

391065.8170

3

583012 6920

392441.7940

115

582045.7100

392108.5400

221

581282.1840

391456.5150

333

580427.2290

391064.9220

4

582998 4770

392430.2380

116

582040.6370

392107.1430

222

581281.5040

391455.9140

334

580423.6510

391062.9740

582994 4060

392427.1110

117

582026.5200

392103.4900

223

581278.1620

391454.0490

335

580419.41)00

391060.6610

6

582989 3070

392424.2770

118

582019.2630

392101.7350

224

581273.6090

391451.6360

336

580413.3400

391057.1270

7

582985 8870

392422.6630

119

582007.0400

392098.7800

225

581267.0920’

391447.6930

337

580409.9370

391054.9460

g

582968 6550

392414.5520

120

581970.0000

392095.1900

226

581263.9470

391445.0600

338

580401.7840

391050.7740

9

58’968 1040

392414 2827

121

581960.8000

392094.3400

227

581243.1420

391432.5240

339

580391.4190

391045.0860

10

582967 6020

392415.3600

122

581951.7560

392095.8050

228

581237.5240

391428.9880

340

580386.0060

391034.4100

11

582963 9640

392413 6970

123

581947.4730

392095.2520

229

581229.9130

391422.8130

341

580381.3340

391031.1600

11

58’961 2337

392412.4485

124

581934.9900

392091.6420

230

581217.7680

391411.3360

342

580375.8134

391026.8319

1 3

582961 7280

392411.3946

125

581931.6850

392090.0310

231

581212.3190

391405.7360

343

580372.8340

391030.4820

14

582955 4960

392408.5540

126

581926.9440

392087.3760

232

581200.5940

391392.7890

344

580367.3200

391027.6890

15

58’951 3790

392406 7270

127

581920.1500

392081.4060

233

581180.7920

391373.0490

345

580355.6090

391021.7220

16

582942.4360

392402.8820

128

581915.0600

392076.4150

234

581177.4640

391369.9800

346

580357.2950

391017.2730

17

58’934 6580

392399.3680

129

581911.9910

392072.6270

235

581173.4280

391365.6380

347

580339.6110

391007.2500

18

58’930 0770

392397 3660

130

581910.6250

392069.2840

236

581169.9350

391362.1560

348

580322.5260

390997.5670

19

582922 1440

392393.8810

131

581908.7540

392064.9150

237

581159.7620

391351.7200

349

580303.7106

390989.4069

1()

58’919 0590

392392.5500

132

581906.2770

392059.2590

238

581156.4770

391348.4440

350

580303.5520

390990.2910

i[

58’909 4840

392388.2510

133

581905.1670

392055.4920

239

581147.4320

391338.4600

351

580283.8360

390983.5630

77

582903 8940

392385.5820

134

581902.5070

392045.5070

240

581128.4400

391323.5510

352

580283.0330

390985.3290

22

582902 8600

392384.8400

135

581901.2150

392040.0730

241

581128.1160

391323.6150

353

580268.0380

390985.7180

"U

58’89’ 1000

392378.8500

136

581899.1380

392028.2010

242

581126.1700

391322.4010

354

580253.8820

390987.7710

58’887 08’0

392373 4950

137

581897.3520

392020.0690

243

581124.1675

391321.1503

355

580235.7430

390989.9700

ifi

58’886 5500

392373.3470

138

581895.9800

392016.0240

244

581123.4200

391321.7400

356

580222.6049

390991.4273

17

58’884 6860

392369.4890

139

581887.6310

391993.1960

245

581112.2486

391314.6916

357

580222.3800

390992.3100

i8

58’879 ’060

392350.7780

140

581871.4240

391958.4960

246

581112.2284

391314.5366

358

580192.5100

390989.4400

10

58’876 4440

392341.7400

141

581869.0820

391953.2630

247

581096.0405

391304.2931

359

580173.6500

390979.4100

30

58’875 0690

392337.5460

142

581865.1660

391944.9890

248

581093.6376

391302.6756

360

580163.6000

390966.3000

ii

58’869 4750

392329 5580

143

581860.2750

391933.9960

249

581093.4800

391302.8500

361

580163.6300

390966.2400

32

58’863 8800

392321 5700

144

581858.2040

391931.4310

250

581090.2000

391300.6800

362

580161.3100

390956.9000

33

58’863 8120

3923’1.4910

145

581856.2080

391926.6710

251

581083.0500

391296.3900

363

580159.7700

390922.9100

34

58’856 0740

392315.8130

146

581853.1050

391918.3040

252

581069.6200

391287.7900

364

580155.3600

390911.5800

35

58’850 4140

392311 6590

147

581851.7760

391914.8390

253

581058.5800

391279.2680

365

580151.7900

390904.7600

16

582835.8960

392303.7780

148

581847.6830

391904.3370

254

581047.3620

391265.8890

366

580136.0000

390877.4700

37

58’817 8860

392295.0740

149

581843.5890

391892.5540

255

581045.2930

391263.2050

367

580130.9600

390868.8400

38

58’806 6790

392289.8850

150

581841.9610

391888.6090

256

581044.3500

391262.0400

368

580113.4000

390847.2000

39

58’79’ ’3’0

39’284 3380

151

581838.6880

391877.8170

257

581043.6000

391262.4870

369

580095.2000

390825.3000

40

582765 4030

39’274.8490

152

581837.6360

391874.1640

258

581036.1360

391249.7530

370

580077.9800

390805.3600

41

58’755 7160

392’71.4025

153

581836.3940

391870.8040

259

581028.6720

391237.0200

371

580069.5900

390793.0200

41

58’75’ 1814

392270.1449

154

581833.8390

391857.8710

260

581029.2273

391236.3922

372

580061.9700

390780.1600

43

58’719 3560

392258.4660

155

581827.4510

391834.2980

261

581026.0470

391230.8780

373

580062.5389

390779.9583

44

58’717 5290

392257.7600

156

581822.3270

391814.5810

262

581023.8300

391227.0560

374

580060.5035

390776.5954

45

58’704 8830

392253.3350

157

581819.1230

391804.5100

263

581022.9800

391225.7720

375

580052.6370

390778.6540

46

58’70’ 7750

392252.5780

158

581817.6310

391799.8890

264

581023.3530

391225.5060

376

580068.1010

390803.0310

47

582681.7130

392245.3180

159

581816.3300

391795.2090

265

581021.2819

391221.8842

377

580087.1890

390826.8130

48

392230.7580

160

581808.6220

391781.7040

266

581017.6470

391216.6780

378

580110.9160

390854.7710

49

58’650 4731

392230.0617

161

581801.1020

391769.3740

267

581007.9070

391200.1670

379

580112.1380

390856.2110

50

58’645 94’0

392228.4660

162

581796.5670

391763.5800

268

581000.9813

391188.9323

380

580114.3980

390858.8730

51

58’607 34’0

392214.7840

163

581791.2820

391757.4000

269

580997.2760

391184.0370

381

580130.1310

390882.2200

58’603 1530

39’213 2061

164

581787.7370

391754.3940

270

580985.8210

391173.4950

382

580139.8280

390898.4720

22

58’603 0930

392213.5760

165

581783.6190

391751.1410

271

580976.7170

391167.8860

383

580144.9350

390907.0320

58’600 9100

39’212.9590

166

581783.4490

391749.4490

272

580970.2090

391164.4180

384

580147.3163

390932.0659

58’589 1000

392208 5850

167

581783.5501

391746.4234

273

580958.4580

391159.6840

385

580149.5755

390955.8204

582573 7630

392203.3100

168’

581763.9011

391742.5569

274

580945.3870

391156.0750

386

580149.9220

390959.4690

57

58’566 1450

392’00.7030

168

581752.5688

391740.3269

275

580938.6820

391154.7440

387

580150.4130

390964.6230

58

58’558 4190

392198.9380

169'

581745.8615

391737.1979

276

580927.1820

391152.5550

388

580150.8820

390969.5590

59

58’536 4750

392190 9040

169

581744.2356

391736.4393

277

580903.9940

391148.5550

389

580149.7840

390980.7110

60

582535.4370

392190.9840

170'

581730.6080

391732.6665

278

580889.9520

391148.2300

390

580156.7750

390984.9740

61

58’510 5570

39’182.6040

170

581708.5876

391726.5701

279

580870.5130

391150.4800

391

580163.7440

390988.5560

fii

58’487 3840

392173.9950

171

581693.9222

391720.1202

280

580854.8640

391152.4630

392

580166.5230

390994.3530

63

58’484 4840

39’171 4690

172

581675.6243

391707.5885

281

580837.9750

391154.6950

393

580166.8610

390994.6500

64

58’467 8080

39’168.1270

173

581659.2111

391689.5064

282

580832.6870

391155.4980

394

580167.9200

390995.5770

58’462 3080

392167.0980

174

581638.8806

391662.1058

283

580799.5430

391161.6060

395

580168.2740

390995.8860

66

58’458 44’0

392166 1660

174

581628.2447

391644.6114

284

580784.9530

391164.0210

396

580169.7420

390995.5530

67

58’451 9850

392166 2940

175

581619.2577

391629.8293

285

580772.4540

391166.2000

397

580171.0920

390995.6120

531443 9190

392166.0220

175'

581615.0282

391624.9250

286

580766.6200

391166.3000

398

580176.0755

390997.0101

69

58’438 ’040

392165.0710

176

581595.7289

391602.5467

287

580743.8000

391172.0100

399

580180.1210

390998.1450

70

531417 4780

392164.1190

177

581584.8783

391593.6732

288

580743.7760

391172.0570

400

580189.0810

391000.5520

71

58’425 4320

392163.9380

178

581568.4493

391583.6946

289

580733.7480

391174.7970

401

580190.7943

391001.1665

7"’

58’4’3 3860

392163 7560

179

581568.0710

391583.8150

290

580724.6190

391178.3030

402

580192.4100

391001.7460

73

58’412 6300

392162.8020

180

581565.0880

391582.3180

291

580710.05’0

391184.5770

402'

580192.4105

391001.7461

74

58’412 6067

392163.1197

181

581560.8960

391580.2460

292

580699.7360

391187.3900

403

580198.9110

391002.7140

75

582410 0700

392162.9340

182

581551.4150

391575.5690

293

580690.9740

391189.2480

404

580’15.7860

391002.6000

 • 76

 • 77

58’408.9910

58’403 5640

392162.8480

392162.3840

184

581539.5370

391570.4170

295

580679.1240

391187.1340

406

580233.3910

391001.4902

78

58’399 3590

392162.0550

185

581538.8730

391570.2800

296

580675.3100

391182.6080

407

580253.5116

390999.7899

79

58’393 7540

392161 0360

186

581538.5332

391571.6901

297

580669.1170

391172.9070

408

580257.8363

390999.4530

80

58’392 7581

392160.9467

187

581523.1511

391564.1097

298

580668.1340

391162.8730

409

580262.5461

390999.1583

81

58’368 46’0

392158.7600

188

581520.6787

391562.8771

299

580669.2500

391143.3480

410

580263.1594

390999.0199

81

58’365 5079

39’158.4939

189

581520.8672

391561.9569

300

580668.5760

391133.9960

411

580266.3098

390998.8042

83

58’344 6461

392156.6162

190

581520.5000

391561.7790

301

580668.8690

391 125.9230

412

580270.7280

390998.4060

84

531344 1500

392161.0170

191

581511.6470

391557.8490

302

580661.2050

391113.5380

413

580272.9410

390998.2310

85

58’337 8’60

392160 1510

192

581470.9000

391538.7330

303

580645.8800

391104.2360

414

580276.4480

390998.1140

86

58’327 2590

392158.7090

193

581461.3700

391533.0970

304

580642.2870

391105.3090

415

580281.3560

390998.6210

87

58’3’4 1’80

392158.2490

194

581447.0990

391527.3720

305

580639.4390

391104.3210

416

580287.6680

390999.7150

88

58’308 9640

392156.0000

195

581440.2610

391524.4430

306

580637.1070

391104.0460

417

580291.0160

391000.2740

89

58’309 8447

392151.3056

196

581431.4590

391520.6790

307

580621.8120

391099.5460

418

580294.3050

391000.9640

90

58”93 6’76

392148 1048

197

581424.7310

391517.6850

308

580619.2990

391098.5020

419

580297.0570

391002.3450

91

58’284 6940

392146.3410

198

581421.9820

391516.3710

309

580605.1460

391094.9740

420

580301.4770

391004.1840

91

58”77 ’800

392146.0520

199

581418.1880

391514.9340

310

580594.2640

391092.8220

421

580304.4980

391005.9000

93

582275.2800

392146.0750

200

201

581416.1990

581415.7060

391513.8’70

391513.2710

311

580590.3460

580590 ’”0

391092.3460

391093 1’20

 • 422

 • 423

580308.3260

580314.6220

391007.9220

391011.5280

 • 94

 • 95

582257.9510

531146 4060

392145.7010

392145.4510

202

581414.2720

391512.6540

313

580575.5810

391091.2810

424

580317.5290

391013.2230

96

531117 4100

392145 0410

203

581411.4170

391511.1890

314

580574.5150

391091.1380

425

580327.3484

391018.5997

97

58”06 5800

392144.2230

204

581403.8310

391507.6110

315

580570.4620

391091.0330

426

580331.1150

391020.3600

98

58”06 5961

392144 0362

205

581399.6400

391506.6200

316

580563.0580

391090.5520

427

580331.5930

391020.5730

99

58’188 0418

392142 3631

206

581387.0800

391502.8800

317

580557.8080

391090.1080

428

580336.5436

391022.6561

100

58’186 5080

392142 1160

207

581387.2637

391502.2493

318

580540.2510

391088.3150

429

580353.2586

391033.9092

101

58’173 0231

392139.9403

208

581385.6560

391501.5820

319

58054027-53.

391087.5906

430

580354.6360

391034.7640

102

582170.0515

.392139.4609

209

581380.7690

391499.4770

32(1-'

580533.4920

.391087.0080

431

- 580359.7040

391038.2190

103

58’158 1840

392137.5460

210

581373.7463

391496.6586

. -321A

580529.3660

391086.5860

432

580366.6610

391042.6370

104

58’145 0343

392133.8067

211

581363.0146

391492.2923

-.'322

-. 580524.3510

391086.0510

433

580369.7390

391044.5470

106

58’14’ 0548

39’132.9595

212

581360.5900

391491.5600

323

580523.8700

391084.9700.

434

580372.7300

391046.4190

107

58’084 ’816

392116.5309

213

581346.7600

391485.7500

324

.. 580519.9000

391084.8900-

435

580376.5700

391051.8020

108

58’08’ 5130

39’116 0280

214

581322.3300

391476.0800

325

■ 58051'7.9010

391084.8810

436

580383.1920

391055.2290

109

582081.1370

392115.5970

215

581322.5321

391475.4486

326

.580505.6210

-• 391084.8270

110

58’075 4360

392113.8100

216

581315.8370

391472.6090

327

- 580505.4562

- 391085’4871

111

58’071 8070

392112.6730

217

581309.8400

391470.0130

328

580493.9850

•391082.7070

r           '     \

11’

58’070 5822

392112.3865

218

581303.7460

391467.4140

329

580488.6200

-39108I-.-2010

*

330

580470.6210

-39)076.2550

— i • ''

\ 'AĂ

.ntocmit: SC DAMAJ^GQNSULT SRL

Data: Iulie 2019

pag. 1 din 2
Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970

strada Făgetului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


437

580391.4500

391060.5210

438

580392.7930

391061.7800

439

580426.6380

391078.9930

440

580433.4750

391082.1690

441

580452.1770

391085.3020

442

580510.3060

391098.1360

443

580537.2700

391100.2170

444

580559.3540

391102.2550

445

580566.5770

391102.1200

446

580582.8710

391103.3630

447

580590.2360

391105.2470

448

580600.1763

391108.5294

449

580604.7850

391109.7970

450

580621.7300

391114.8140

451

580622.1230

391115.7765

452

580630.5070

391118.5450

453

580632.3728

391115.5751

454

580640.0868

391118.6743

455

580645.7428

391121.0388

456

580650.5548

391124.8903

457

580653.2357

391129.1560

458

580654.4729

391135.9910

459

580653.8230

391149.6123

460

580652.1200

391170.6970

461

580655.7060

391184.1440

462

580656.4360

391186.5160

463

580662.7210

391197.2440

464

580670.6880

391204.0830

465

580682.0844

391206.4441

466

580682.0300

391206.2300

467

580689.9700

391206.0400

468

580700.4800

391204.7000

469

580702.3400

391204.9710

470

580706.4560

391203.5930

471

580708.3040

391203.0580

472

580728.1110

391193.0670

473

580742.7790

391187.6110

474

580762.4100

391180.9880

475

580762.4602

391182.0692

476

580783.3971

391176.9541

477

580784.7245

391176.8091

478

580812.7958

391172.4239

479

580819.8216

391170.8410

480

580839.0115

391166.7465

481

580838.9885

391166.5500

482

580857.4360

391163.5200

483

580857.4655

391163.7933

484

580871.9431

391162.4528

485

580885.1520

391160.8880

486

580901.4270

391161.1510

487

580911.2660

391161.3000

488

580916.5460

391161.7420

489

580927.6320

391164.0240

490

580943.4705

391167.2994

491

580943.2710

391167.8500

492

580952.3530

391171.1410

493

580963.1240

391175.8330

494

580971.7780

391180.9440

495

580980.1090

391186.7070

496

580982.9130

391189.4800

497

580983.0280

391189.4180

498

580996.3700

391206.8480

499

580996.6050

391206.7300

500

581001.0710

391213.6720

501

581006.3960

391222.3600

502

581012.4610

391234.0770

503

581019.7259

391246.5572

504

581019.8750

391246.6350

505

581021.2840

391248.8420

506

581022.4274

391250.7380

507

581024.7440

391253.7230

508

581026.6333

391257.4800

509

581030.4670

391263.7290

510

581031.8870

391266.2330

511

581037.8570

391275.6840

sn

581044.2950

391285.3460

513

581046.4970

391284.5260

514

581058.4990

391294.3350

515

581056.6460

391295.0890

516

581069.9730

391303.5900

517

581077.5500

391308.2100

518

581081.2200

391310.4500

519

581083.5030

391311.8520

520

581088.3500

391314.8100

521

581096.3020

391319.7090

522

581096.6940

391319.8210

523

581104.2870

391324.2400

524

581112.7170

391329.0850

525

581113.4370

391329.5490

526

581114.7730

391328.9980

527

581120.2820

391332.7830

528

581125.2690

391336.5330

529

581137.9810

391347.6680

530

581145.4340

391355.0950

532

581168.9810

391379.7590

533

581175.5640

391386.4400

534

581178.8570

391389.8420

535

581187.5500

391399.1290

536

581189.4040

391401.0050

537

581192.0350

391403.7770

538

581204.8040

391417.0740

539

581205.1788

391417.4240

540

581205.4940

391417.2730

541

581215.8761

391427.9049

542

581222.3439

391434.5281

543

581225.5400

391437.8010

544

581233.6900

391442.1730

545

581243.1270

391449.5490

546

581266.7380

391466.0860

547

581278.0370

391471.2700


548

581283.4290

391473.6200

549

581289.6960

391476.0590

550

581293.2930

391477.0970

551

581297.7360

391479.7290

552

581312.1790

391485.2950

553

581322.4120

391489.1370

554

581322.2316

391490.3196

555

581322.7400

391490.5370

556

581326.4280

391491.9420

557

581337.6900

391496.2110

558

581359.4900

391505.3350

559

581384.5250

391515.7560

560

581394.8040

391520.0910

561

581398.3360

391521.7190

562

581405.1860

391524.4620

563

581410.7310

391527.0100

564

581423.2330

391531.8870

565

581427.7480

391533.9030

566

581432.4560

391535.8580

567

581442.4280

391539.9630

568

581447.2410

391541.9420

569

581461.6410

391547.8650

570

581467.0526

391550.1630

571

581466.6700

391551.0640

572

581478.3350

391556.8350

573

581491.0280

391562.9670

574

581491.7641

391561.7900

575

581506.9920

391569.1261

576

581518.6195

391574.6301

577

581530.3180

391580.6490

578

581534.8810

391582.9020

579

581535.9660

391583.7320

580

581545.2550

391588.6000

581

581545.2553

391588.5998

582

581567.8405

391600.0661

583

581574.2969

391603.9172

584

581585.6505

391613.4676

585

581589.7374

391617.2647

586

581603.7049

391634.9066

587

581611.8480

391647.2055

588

581627.3742

391670.4910

589

581638.3220

391687.8440

590

581647.5120

391697.1250

591

581649.6710

391699.6690

592

581663.1370

391715.4900

593

581674.9180

391725.1370

594

581682.9840

391730.5620

595

581688.3560

391733.3690

596

581694.8820

391735.7960

597

581705.4390

391740.1230

598

581712.2740

391742.8300

599

581717.8310

391744.2320

600

581723.0210

391745.5880

601

581734.9120

391748.4220

602

581743.4970

391750.6850

603

581756.5470

391753.8300

604

581764.3040

391756.0320

605

581772.6550

391759.5090

606

581777.6210

391762.8130

607

581790.1130

391776.6080

608

581799.6360

391793.8740

609

581806.0690

391807.7640

610

581807.1920

391807.3860

611

581813.5100

391830.1950

612

581815.7150

391838.6730

613

581822.5050

391867.0440

614

581824.1850

391874.0440

615

581825.3490

391878.7570

616

581826.9290

391883.2640

617

581829.9470

391891.3880

618

581831.3480

391895.1230

619

581832.7920

391899.0180

620

581840.0580

391918.8210

621

581839.6303

391918.9812

622

581843.9930

391930.6310

581847.5910

391940.5110

624

581849.1790

391944.3820

625

581851.5300

391949.9920

626

581854.0470

391955.4670

627

581855.8190

391959.1790

628

581858.0010

391963.7490

629

581859.3520

391966.5780

630

581861.2290

391970.5090

631

581868.5460

391985.7670

632

581873.6930

391998.6130

633

581873.7970

391998.5210

634

581874.3728

392000.5197

635

581875.0890

392000.9980

636

581876.3020

392004.9540

637

581878.0710

392010.6970

638

581881.1130

392020.7390

639

581880.2420

392020.8910

640

581881.3740

392024.8210

641

581882.5700

392024.5640

642

581883.8400

392029.3100

643

581889.1500

392049.7940

644

581890.7930

392055.8840

645

581894.5961

392070.2131

646

581895.5400

392073.2800

647

581901.5510

392085.6590

648

581903.5276

392084.6746

649

581903.5990

392084.6390

650

581913.5980

392094.2800

651

581913.1857

392094.5037

652

581911.6150

392095.3560

653

581913.7270

392099.6350

654

581915.2690

392103.0180


655

581915.7711

392104.1196

656

581917.7060

392103.2280

657

581921.5820

392100.6130

658

581930.2500

392101.0160

659

581939.9270

392104.3160

660

581954.8150

392106.7640

661

581962.0470

392106.9770

662

581971.5420

392112.0080

663

581971.4220

392109.8780

664

581979.4700

392110.3300

665

581996.7380

392111.4750

666

582016.0250

392114.0200

667

582032.2550

392117.8040

668

582037.0700

392119.1040

669

582047.0740

392121.6790

670

582053.8130

392123.4130

671

582070.5530

392129.2170

672

582083.9300

392133.5940

673

582103.0610

392140.2330

674

582110.5130

392142.7470

675

582119.4670

392146.2230

676

582125.9620

392147.9330

677

582131.1080

392149.0120

678

582136.1880

392150.1340

679

582140.4500

392150.8160

680

582140.3890

392151.6400

681

582150.4600

392152.8030

682

582154.5290

392153.3200

683

582182.8310

392157.8020

684

582182.7661

392158.7660

685

582202.2640

392160.3330

686

582214.0300

392161.2830

687

582217.4020

392161.5550

688

582222.5920

392161.9950

689

582225.5700

392162.1669

690

582234.8940

392162.7050

691

582245.9590

392163.0660

692'

582253.1410

392163.3003

692

582253.1410

392163.3000

693

582254.1450

392163.3330

694

582269.7150

392164.8990

695

582299.0970

392168.1810

696

582304.0390

392168.9630

697

582335.8090

392172.7890

698

582335.7384

392173.3421

699

582359.5710

392175.7800

700

582370.7590

392176.5910

701

582375.7490

392176.8980

702

582391.6920

392177.9400

703

582411.2770

392179.5420

704

582415.6510

392179.8350

705

582418.6920

392181.2380

706

582422.8702

392181.1606

707

582423.7500

392180.6810

708

582447.6190

392181.6960

709

582448.6640

392181.9280

710

582464.0780

392182.5160

711

582474.2980

392185.3630

712

582489.3230

392189.9080

713

582496.9660

392192.2020

714

582502.0660

392193.7560

715

582506.2320

392195.1190

716

582508.4290

392195.8790

717

582509.7850

392196.3490

718

582510.3681

392196.6236

719

582521.1181

392200.3429

720

582526.0378

392202.0066

721

582529.4133

392203.1054

722

582529.5598

392202.9845

723

582561.8935

392214.6536

724

582562.5050

392214.8490

725

582593.6600

392226.4360

726

582599.0790

392228.3500

727

582617.5570

392235.1620

728

582619.8630

392236.4300

729

582625.4780-

392238.5570

730

582625.9170

392238.2110

731

582639.0490

392243.0690

732

582643.6760

392244.7950

733

582654.2820

392248.7460

734

582664.5260

392252.2770

735

582691.1980

392262.0670

736

582716.9430

392271.2820

737

582739.6690

392279.6370

738

582743.4330

392280.9900

739

582744.3750

392281.3280

740

582757.9537

392286.2089

741

582757.9520

392286.2130

742

582758.8980

392286.5800

743

582767.5830

392289.9960

744

582778.8430

392294.4250

745

582786.4880

392296.9690

746

582791.6410

392298.9950

747

582805.4610

392304.0450

748

582806.7680

392304.6640

749

582814.0120

392308.0250

750

582828.7880

392314.9760


751

582831.0698

392316.0365

752

582835.0060

392318.4060

753

582853.7190

392329.6720

754

582854.3030

392329.4402

755

582861.1813

392337.6366

756

582864.9114

392345.3901

757

582868.6613

392356.3518

758

582866.7739

392363.1039

759

582867.4710

392364.7000

760

582866.8914

392366.8821

761

582872.5200

392376.0100

762

582878.2200

392383.1800

763

582882.7600

392390.1200

764

582906.3451

392402.2106

765

582932.8337

392413.5779

766

582933.0616

392413.0088

767

582938.8878

392415.8460

768

582946.8523

392419.1941

769

582954.3727

392422.2412

770

582960.8724

392424.8400

771

582960.6780

392425.2692

772

582965.1042

392427.9867

773

582969.8410

392430.8950

774

582974.5910

392433.3750

775

582979.5910

392435.8810

776

582983.9260

392438.1320

777

582985.9154

392439.4096

778

582989.8120

392440.3640

779

582998.9820

392455.6530

780

583001.9700

392464.0710

781

583003.0690

392472.1830

782

583001.2422

392479.4873

783

583014.8680

392466.4520

784

583016.1450

392465.6860


Data: Iulie 2019


pag. 2 din 2
. întocmit: SC DAMArFoNSULT SRL

/ :a-J 'd\. ,Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Făgetului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

111

112

 • 113

 • 114

oă-iu/i.au iu

582070.5822

582070.6660

582056.7970

JVJI l-i.O/JU

392112.3865

392114.4130

392111.1390

1.-O3

2.028

14.250

11.388

X[tn]

Yftn]

1

583028.1910

392457.2110

9.016

115

582045.7100

392108.5400

5.262

583020.0940

392453.2450

13.635

116

582040.6370

392107.1430

14.582

3

583012.6920

392441.7940

18.320

117

582026.5200

392103.4900

7.466

4

582998.4770

392430.2380

5.133

118

582019.2630

392101.7350

12.575

582994.4060

392427.1110

5.834

119

582007.0400

392098.7800

37.214

6

582989.3070

392424.2770

3.782

120

581970.0000

392095.1900

9.239

7

582985.8870

392422.6630

19.045

121

581960.8000

392094.3400

9.162

8

582968.6550

392414.5520

0.613

122

581951.7560

392095.8050

4.319

9

582968.1040

392414.2827

1.189

123

581947.4730

392095.2520

12.995

10

582967.6020

392415.3600

4.000

124

581934.9900

392091.6420

3.677

11

582963.9640

392413.6970

3.002

125

581931.6850

392090.0310

5.434

12

582961.2337

392412.4485

1.164

126

581926.9440

392087.3760

9.044

13

582961.7280

392411.3946

6.849

127

581920.1500

392081.4060

7.129

14

582955.4960

392408.5540

4.504

128

581915.0600

392076.4150

4.875

15

582951.3790

392406.7270

9.735

129

581911.9910

392072.6270

3.611

16

582942.4360

392402.8820

8.535

130

581910.6250

392069.2840

4.753

17

582934.6580

392399.3680

4.999

131

581908.7540

392064.9150

6.175

18

582930.0770

392397.3660

8.665

132

581906.2770

392059.2590

3.927

19

582922.1440

392393.8810

3.360

133

581905.1670

392055.4920

10.333

20

582919.0590

392392.5500

10.496

134

581902.5070

392045.5070

5.585

21

582909.4840

392388.2510

6.194

135

581901.2150

392040.0730

12.052

582903.8940

392385.5820

1.273

136

581899.1380

392028.2010

8.326

23

582902.8600

392384.8400

12.315

137

581897.3520

392020.0690

4.271

24

582892.1000

392378.8500

7.339

138

581895.9800

392016.0240

24.307

25

582887.0820

392373.4950

0.552

139

581887.6310

391993.1960

38.298

26

582886.5500

392373.3470

4.285

140

581871.4240

391958.4960

5.733

27

582884.6860

392369.4890

19 497

141

581869.0820

391953.2630

9.154

28

582879.2060

392350.7780

9.451

142

581865.1660

391944.9890

12.032

29

582876.4440

392341.7400

4.414

143

581860.2750

391933.9960

3.297

30

582875.0690

392337.5460

9.752

144

581858.2040

391931.4310

5.162

31

582869.4750

392329.5580

9.753

145

581856.2080

391926.6710

8.924

32

582863.8800

392321.5700

0.104

146

581853.1050

391918.3040

3.711

33

582863.8120

392321.4910

9.598

147

581851.7760

391914.8390

11.271

34

582856.0740

392315.8130

7.021

148

581847.6830

391904.3370

12.474

35

582850.4140

392311.6590

16.519

149

581843.5890

391892.5540

4.268

36

582835.8960

392303.7780

20.003

150

581841.9610

391888.6090

11.277

37

582817.8860

392295.0740

12.350

151

581838.6880

391877.8170

3.801

38

582806.6790

392289.8850

15.475

152

581837.6360

391874.1640

3.582

39

582792.2320

392284.3380

28.458

153

581836.3940

391870.8040

13.183

40

582765.4030

392274.8490

10.282

154

581833.8390

391857.8710

24.423

41

582755.7160

39'»'’71.4025

3.752

155

581827.4510

391834.2980

20.372

42

582752.1814

392270.1449

34.841

156

581822.3270

391814.5810

10.568

43

582719.3560

392258.4660

1.959

157

581819.1230

391804.5100

4.856

44

582717.5290

392257.7600

13.398

158

581817.6310

391799.8890

4.857

45

582704.8830

392253.3350

2.240

159

581816.3300

391795.2090

15.550

46

582702.7750

392252.5780

22.278

160

581808.6220

391781.7040

14.442

47

582681.7130

392245.3180

34.486

161

581801.1020

391769.3740

7.358

48

582650.4510

392230.7580

0.697

162

581796.5670

391763.5800

8.132

49

582650.4731

392230.0617

4.804

163

581791.2820

391757.4000

4.648

50

582645.9420

392228.4660

40.953

164

581787.7370

391754.3940

5.248

51

582607.3420

392214.7840

4.476

165

581783.6190

391751.1410

1.701

582603.1530

392213.2061

0.375

166

581783.4490

391749.4490

3.027

582603.0930

392213.5760

2.269

167

581783.5501

391746.4234

20.026

54

582600.9100

392212.9590

12.594

168'

581763.9011

391742.5569

11.550

582589.1000

392208.5850

16.219

168

581752.5688

391740.3269

7.401

582573.7630

392203.3100

8.052

169'

581745.8615

391737.1979

1.794

57

582566.1450

392200.7030

7.925

169

581744.2356

391736.4393

14.140

58

582558.4190

392198.9380

23.368

170'

581730.6080

391732.6665

22.849

59

582536.4750

392190.9040

1.041

170

581708.5876

391726.5701

16.021

60

582535.4370

392190.9840

26.253

171

581693.9222

391720.1202

22.178

61

582510.5570

392182.6040

24.720

172

581675.6243

391707.5885

24.420

62

582487.3840

392173.9950

3.846

173

581659.2111

391689.5064

34.119

63

582484.4840

392171.4690

17.008

174

581638.8806

391662.1058

20.474

64

582467.8080

392168.1270

5.595

174

581628.2447

391644.6114

17.300

65

582462.3080

392167.0980

3.977

175

581619.2577

391629.8293

6.476

66

582458.4420

392166.1660

6.458

175'

581615.0282

391624.9250

29.551

67

582451.9850

392166.2940

3.078

176

581595.7289

391602.5467

14.017

68

582448.9190

392166.0220

10.757

177

581584.8783

391593.6732

19.222

69

582438.2040

392(65.0710

10.768

178

581568.4493

391583.6946

0.397

70

582427.4780

392164.1190

2.054

179

581568.0710

391583.8150

3.338

71

582425.4320

392163.9380

2.054

180

581565.0880

391582.3180

4.676

72-

582423.3860

39'’163 7560

10.798

181

581560.8960

391580.2460

10.572

73

582412.6300

392162.8020

0.319

182

581551.4150

391575.5690

W

74

582412.6067

392163.1197

2.543

183

581544.0673

391571.7118

4.712

75

582410.0700

392162.9340

1.082

184

581539.5370

391570.4170

0.678

76

582408.9910

392162.8480

5.447

185

581538.8730

391570.2800

1.450

77

582403.5640

392162.3840

4.218

186

581538.5332

391571.6901

17.149

78

582399.3590

392162.0550

5.697

187

581523.1511

391564.1097

2.763

79

582393.7540

392161.0360

1.000

188

581520.6787

391562.8771

0.939

80

582392.7581

392160.9467

24.394

189

581520.8672

391561.9569

0.408

81

582368.4620

392158.7600

2.966

190

581520.5000

391561.7790

9.686

82

582365.5079

392158.4939

20.946

191

581511.6470

391557.8490

45.008

83

582344.6461

392156.6162

4.419

192

581470.9000

391538.7330

11.072

84

582344.2500

392161.0170

6.482

193

581461.3700

391533.0970

15.377

85

582337.8260

392160.1510

10.665

194

581447.0990

391527.3720

7.439

86

582327.2590

392158.7090

3.165

195

581440.2610

391524.4430

9.573

87

582324.1280

392158.2490

15.330

196

581431.4590

391520.6790

7.364

88

582308.9640

392156.0000

4.776

197

581424.7310

391517.6850

3.047

89

582309.8447

392151.3056

16.530

198

581421.9820

391516.3710

4.057

90

582293.6276

392148.1048

9.106

199

581418.1880

391514.9340

2.276

200

581416.1990

391513.8270

0.743

91

582284.6940

392146.3410

7 420

92

582277.2800

392146.0520

2.000

201

581415.7060

391513.2710

1.561

93

582275.2800

392146.0750

17.333

202

581414.2720

391512.6540

3.209

94

582257.9510

392145.7010

11.548

203

581411.4170

391511.1890

8.387

95

582246.4060

392145.4510

19.000

204

581403.8310

391507.6110

4.307

96

582227.4100

392145.0410

20.846

205

581399.6400

391506.6200

13.105

97

582206.5800

392144.2230

0.187

206

581387.0800

391502.8800

0.657

98

582206.5961

392144.0362

18.630

207

581387.2637

391502.2493

1.741

99

582188.0418

392142.3631

208

581385.6560

391501.5820

5.321

100

582186.5080

392142.1160

13.659

209

581380.7690

391499.4770

7.567

101

582173.0231

392139.9403

3.010

210

581373.7463

391496.6586

11.586

102

582170.0515

392139.4609

12.021

211

581363.0146

391492.2923

2.533

103

582158.1840

392137.5460

13.671

212

581360.5900

391491.5600

15.001

104

582145.0343

392133.8067

3.098

213

581346.7600

391485.7500

26.274

106

582142.0548

392132.9595

60.064

214

581322.3300

391476.0800

0.663

107

582084.2816

392116.5309

1.839

215

581322.5321

391475.4486

7.272

108

582082.5130

392116.0280

1.442

216

581315.8370

391472.6090

6.535

109

582081.1370

392115.5970

5.975

217

581309.8400

391470.0130

6.625

110

582075.4360

392113.8100

3.803

318

581303.7460

391467.4140

8.868

Data: Iulie 2019

pag.

219

581295.5930

391463.9260

5.608

220

581290.6848

391461.2133

9.713

334

580423.6510

391062.9740

4.840

221

581282.1840

391456.5150

0.908

335

580419.4000

391060.6610

7.015

,T>

581281.5040

391455.9140

3.827

336

580413.3400

391057.1270

4.042

223

581278.1620

391454.0490

5.153

337

580409.9370

391054.9460

9.158

224

581273.6090

391451.6360

7.617

338

580401.7840

391050.7740

11.823

225

581267.0920

391447.6930

4.102

339

580391.4190

391045.0860

11.970

226

581263.9470

391445.0600

24.290

340

580386.0060

391034.4100

5.691

227

581243.1420

391432.5240

6.638

341

580381.3340

391031.1600

7.015

228

581237.5240

391428.9880

9.801

342

580375.8134

391026.8319

4.712

229

581229.9130

391422.8130

16.710

343

580372.8340

391030.4820

6.181

230

581217.7680

391411.3360

7.814

344

580367.3200

391027.6890

13.144

231

581212.3190

391405.7360

17.467

345

580355.6090

391021.7220

4.758

232

581200.5940

391392.7890

27.960

346

580357.2950

391017.2730

20.327

233

581180.7920

391373.0490

4.527

347

580339.6110

391007.2500

19.638

234

581177.4640

391369.9800

5.928

348

580322.5260

390997.5670

20.509

235

581173.4280

391365.6380

4.932

349

580303.7106

390989.4069

0.898

236

581169.9350

391362.1560

14.574

350

580303.5520

390990.2910

20.832

237

581159.7620

391351.7200

4.639

351

580283.8360

390983.5630

1.940

238

581156.4770

391348.4440

13.472

352

580283.0330

390985.3290

15.000

239

581147.4320

391338.4600

24.145

353

580268.0380

390985.7180

14.304

240

581128.4400

391323.5510

0.330

354

580253.8820

390987.7710

18.272

241

581128.1160

391323.6150

2.294

355

580235.7430

390989.9700

13.219

242

581126.1700

391322.4010

2.361

356

580222.6049

390991.4273

0.911

243

581124.1675

391321.1503

0.952

357

580222.3800

390992.3100

30.008

244

581123.4200

391321.7400

13.209

358

580192.5100

390989.4400

21.361

245

581112.2486

391314.6916

0.156

359

580173.6500

390979.4100

16.519

246

581112.2284

391314.5366

19.157

360

580163.6000

390966.3000

0.067

247

581096.0405

391304.2931

2.897

361

580163.6300

390966.2400

9.624

248

581093.6376

391302.6756

0.235

362

580161.3100

390956.9000

34.025

249

581093.4800

391302.8500

3.933

363

580159.7700

390922.9100

12.158

250

581090.2000

391300.6800

8.338

364

580155.3600

390911.5800

7.698

251

581083.0500

391296.3900

15.948

365

580151.7900

390904.7600

31.529

581069.6200

391287.7900

13.947

366

580136.0000

390877.4700

9.994

253

581058.5800

391279.2680

17.460

367

580130.9600

390868.8400

27.868

254

581047.3620

391265.8890

3.389

368

580113.4000

390847.2000

28.475

581045.2930

391263.2050

1.499

369

580095.2000

390825.3000

26.346

256

581044.3500

391262.0400

0.873

370

580077.9800

390805.3600

14.922

257

581043.6000

391262.4870

14.760

371

580069.5900

390793.0200

14.948

258

581036.1360

391249.7530

14.759

372

580061.9700

390780.1600

0.604

259

581028.6720

391237.0200

0.838

373

580062.5389

390779.9583

3.931

260

581029.2273

391236.3922

6.366

374

580060.5035

390776.5954

8.131

261

581026.0470

391230.8780

4.418

375

580052.6370

390778.6540

28.868

262

581023.8300

391227.0560

1.540

376

580068.1010

390803.0310

30.495

263

581022.9800

391225.7720

0.458

377

580087.1890

390826.8130

36.669

264

581023.3530

391225.5060

4.172

378

580110.9160

390854.7710

1.889

265

581021.2819

391221.8842

6.350

379

580112.1380

390856.2110

3.492

266

581017.6470

391216.6780

19.170

380

580114.3980

390858.8730

28.153

267

581007.9070

391200.1670

13.198

381

580130.1310

390882.2200

18.925

268

581000.9813

391188.9323

6.139

382

580139.8280

390898.4720

9.968

269

580997.2760

391184.0370

15.568

383

580144.9350

390907.0320

25.147

270

580985.8210

391173.4950

10.693

384

580147.3163

390932.0659

23.862

271

580976.7170

391167.8860

7.374

385

580149.5755

390955.8204

3.665

272

580970.2090

391164.4180

12.669

386

580149.9220

390959.4690

5.177

273

580958.4580

391159.6840

13.560

387

580150.4130

390964.6230

4.958

274

580945.3870

391156.0750

6.836

388

580150.8820

390969.5590

11.206

275

580938.6820

391154.7440

11.706

389

580149.7840

390980.7110

8.188

276

580927.1820

391152.5550

23.530

390

580156.7750

390984.9740

7.836

277

580903.9940

391148.5550

14.046

391

580163.7440

390988.5560

6.429

278

580889.9520

391148.2300

19.569

392

580166.5230

390994.3530

0.450

279

580870.5130

391150.4800

15.774

393

580166.8610

390994.6500

1.407

280

580854.8640

391152.4630

17.036

394

580167.9200

390995.5770

0.470

281

580837.9750

391154.6950

5.349

395

580168.2740

390995.8860

1.505

282

580832.6870

391155.4980

33.702

396

580169.7420

390995.5530

1.351

283

580799.5430

391161.6060

14.789

397

580171.0920

390995.6120

5.176

284

580784.9530

391164.0210

12.688

398

580176.0755

390997.0101

4.202

285

580772.4540

391166.2000

5.835

399

580180.1210

390998.1450

9.278

286

580766.6200

391166.3000

23.524

400

580189.0810

391000.5520

1.820

287

580743.8000

391172.0100

0.053

401

580190.7943

391001.1665

1.716

288

580743.7760

391172.0570

10.396

402

580192.4100

391001.7460

0.001

289

580733.7480

391174.7970

9.779

402’

580192.4105

391001.7461

6.572

290

580724.6190

391178.3030

15.861

403

580198.9110

391002.7140

16.875

291

580710.0520

391184.5770

10.693

404

580215.7860

391002.6000

13.737

292

580699.7360

391187.3900

8.957

405

580229.5230

391002.5250

4.004

293

580690.9740

391189.2480

4.633

406

580233.3910

391001.4902

20.192

294

580686.3420

391189.3550

7.552

407

580253.5116

390999.7899

4.338

U)8

580257 8363

lonooo asm

4,719

296

580675.3100

391182.6080

11.509

409

580262.5461

390999.1583

0.629

297

580669.1170

391172.9070

10.082

410

580263.1594

390999.0199

3.158

298

580668.1340

391162.8730

19.557

411

580266.3098

390998.8042

4.436

299

580669.2500

391143.3480

9.376

412

580270.7280

390998.4060

2.220

300

580668.5760

391133.9960

8.078

413

580272.9410

390998.2310

3.509

301

580668.8690

391125.9230

14.565

414

580276.4480

390998.1140

4.934

302

580661.2050

391113.5380

17.927

415

580281.3560

390998.6210

6.406

303

580645.8800

391104.2360

3.750

416

580287.6680

390999.7150

3.394

304

580642.2870

391105.3090

3.015

417

580291.0160

391000.2740

3.361

305

580639.4390

391104.3210

2.348

418

580294.3050

391000.9640

3.079

306

580637.1070

391104.0460

15.943

419

580297.0570

391002.3450

4.787

307

580621.8120

391099.5460

2.721

420

580301.4770

391004.1840

3.474

308

580619.2990

391098.5020

14.586

421

580304.4980

391005.9000

4.329

309

580605.1460

391094.9740

11.093

422

580308.3260

391007.9220

7.256

310

580594.2640

391092.8220

3.947

423

580314.6220

391011.5280

3.365

311

580590.3460

391092.3460

0.786

424

580317.5290

391013.2230

11.195

312

580590.2220

391093.1220

14.756

425

580327.3484

391018.5997

4.158

313

580575.5810

391091.2810

1.076

426

580331.1150

391020.3600

0.523

314

580574.5150

391091.1380

4.054

427

580331.5930

391020.5730

5.371

315

580570.4620

391091.0330

7.420

428

580336.5436

391022.6561

20.150

316

580563.0580

391090.5520

5.269

429

580353.2586

391033.9092

1.621

317

580557.8080

391090.1080

17.648

430

580354.6360

391034.7640

6.134

318

580540.2510

391088.3150

.—(L725-

431

580359.7040

391038.2190

8.241

319

580540.2753

391087.5906

. •, 6.808

432

580366.6610

391042.6370

3.622

320

580533.4920

391087.0080

4.148

433

580369.7390

391044.5470

3.529

321

580529.3660

391086.5860

5.043

. 434

580372.7300

391046.4190

6.612

322

580524.3510

391086.0510

' 1.183

.' -435

580376.5700

391051.8020

7.456

323

580523.8700.

391084.9700

. 3.971.

r 436

580383.1920

391055.2290

9.808

324

580519.9000'

391084.8900

-■1.999

’-rt

’ 437

580391.4500

391060.5210

1.841

325

580517.9010

391084.8810

•12.280

438

580392.7ț?30

391061.7800

37,971

326

580505.6210

391084.8270'

0.680

439

580426.6380

391078.9930

7.539

327

580505.4562

391085 4871

11.803

■ • -

440

580433.4750

391082.1690

18.963

328

580493.9850

391082.7070

5.-572

C ' o

44L

>580452.1770-

391085.3020

59.529

329

580488.6200

391081.2010

18.666

442

580510.3060

391098.1360

27.044

330

580470.6210

391076.2550

17.346

—-

443

580537.2700

39110(3.2170

2'. 178

331

580453.6400

391072.7170

25.030

■f

\ \

332

580429.5800

391065.8170

. 2.516

333

580427.2290

391064.9220

• .4.074

\.\ \

din 2

r-

întocmit: SC DAM^AR CONSULT SRL

---W


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Făgetului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


444

580559.3540

391102.2550

7.224

445

580566.5770

391102.1200

16.341

446

580582.8710

391103.3630

7.602

447

580590.2360

391105.2470

10.468

448

580600.1763

391108.5294

4.780

449

580604.7850

391109.7970

17.672

450

580621.7300

391114.8140

1.040

451

580622.1230

391115.7765

8.829

452

580630.5070

391118.5450

3.507

453

580632.3728

391115.5751

8.313

454

580640.0868

391118.6743

6.130

455

580645.7428

391121.0388

6.164

456

580650.5548

391124.8903

5.038

457

580653.2357

391129.1560

6.946

458

580654.4729

391135.9910

13.637

459

580653.8230

391149.6123

21.153

460

580652.1200

391170.6970

13.917

461

580655.7060

391184.1440

2.482

462

580656.4360

391186.5160

12.433

463

580662.7210

391197.2440

10.500

464

580670.6880

391204.0830

11.638

465

580682.0844

391206.4441

0.221

466

580682.0300

391206.2300

7.942

467

580689.9700

391206.0400

10.595

468

580700.4800

391204.7000

1.880

469

580702.3400

391204.9710

4.341

470

580706.4560

391203.5930

1.924

471

580708.3040

391203.0580

22.184

472

580728.1110

391193.0670

15.650

473

580742.7790

391187.6110

20.718

474

580762.4100

391180.9880

1.082

475

580762.4602

391182.0692

21.553

476

580783.3971

391176.9541

1.335

477

580784.7245

391176.8091

28.412

478

580812.7958

391172.4239

7.202

479

580819.8216

391170.8410

19.622

480

580839.0115

391166.7465

0.198

481

580838.9885

391166.5500

18.695

482

580857.4360

391163.5200

0.275

483

580857.4655

391163.7933

14.540

484

580871.9431

391162.4528

13.301

485

580885.1520

391160.8880

16.277

486

580901.4270

391161.1510

9.840

487

580911.2660

391161.3000

5.298

488

580916.5460

391161.7420

11.318

489

580927.6320

391164.0240

16.174

490

580943.4705

391167.2994

0.586

491

580943.2710

391167.8500

9.660

492

580952.3530

391171.1410

11.749

493

580963.1240

391175.8330

10.051

494

580971.7780

391180.9440

10.130

495

580980.1090

391186.7070

3.944

496

580982.9130

391189.4800

0.131

497

580983.0280

391189.4180

21.950

498

580996.3700

391206.8480

0.263

499

580996.6050

391206.7300

8.254

500

581001.0710

391213.6720

10.190

501

581006.3960

391222.3600

13.194

502

581012.4610

391234.0770

14.441

503

581019.7259

391246.5572

0.168

504

581019.8750

391246.6350

2.618

505

581021.2840

391248.8420

2.214

506

581022.4274

391250.7380

3.778

507

581024.7440

391253.7230

4.205

508

581026.6333

391257.4800

7.331

509

581030.4670

391263.7290

2.879

510

581031.8870

391266.2330

11.179

511

581037.8570

391275.6840

11.610

512

581044.2950

391285.3460

2.350

513

581046.4970

391284.5260

15.500

514

581058.4990

391294.3350

2.001

515

581056.6460

391295.0890

15.807

516

581069.9730

391303.5900

8.874

517

581077.5500

391308.2100

4.300

518

581081.2200

391310.4500

2.679

519

581083.5030

391311.8520

5.678

520

581088.3500

391314.8100

9.340

521

581096.3020

391319.7090

0.408

522

581096.6940

391319.8210

8.785

523

581104.2870

391324.2400

9.723

524

581112.7170

391329.0850

0.857

525

581113.4370

391329.5490

1.445

526

581114.7730

391328.9980

6.684

527

581120.2820

391332.7830

6.240

528

581125.2690

391336.5330

16.899

581137 9810

391347.6680

10.522

530

581145.4340

391355.0950

4.451

531

581148.6450

391358.1770

29.654

532

581168.9810

391379.7590

9.379

533

581175.5640

391386.4400

4.735

534

581178.8570

391389.8420

12.721

535

581187.5500

391399.1290

2.638

536

581189.4040

391401.0050

3.822

537

581192.0350

391403.7770

18.435

58 P04 8040

391417 0740

0.513

539

581205.1788

391417.4240

0.350

540

581205.4940

391417.2730

14.860

541

581215.8761

391427.9049

9.257

542

581222.3439

391434.5281

4.575

543

581225.5400

391437.8010

9.249

544

581233.6900

391442.1730

11.978

545

581243.1270

391449.5490

28.826

546

581266.7380

391466.0860

12.431

547

581278.0370

391471.2700

5.882

548

581283.4290

391473.6200

6.725

549

581289.6960

391476.0590

3.744

550

581293.2930

391477.0970

5.164

551

581297.7360

391479.7290

15.478

552

581312.1790

391485.2950

10.930

553

581322.4120

391489.1370

1.196

554

581322.2316

391490.3196

0.553

555

581322.7400

391490.5370

3.947

556

581326.4280

391491.9420

12.044

557

581337.6900

391496.2110

23.632


Data: Iulie 2019


308

581359.4900

391505.3350

27.117

559

581384.5250

391515.7560

11.156

560

581394.8040

391520.0910

3.889

561

581398.3360

391521.7190

7.379

562

581405.1860

391524.4620

6.102

563

581410.7310

391527.0100

13.420

564

581423.2330

391531.8870

4.945

565

581427.7480

391533.9030

5.098

566

581432.4560

391535.8580

10.784

567

581442.4280

391539.9630

5.204

568

581447.2410

391541.9420

15.571

569

581461.6410

391547.8650

5.879

570

581467.0526

391550.1630

0.979

571

581466.6700

391551.0640

13.014

572

581478.3350

391556.8350

14.097

573

581491.0280

391562.9670

1.388

574

581491.7641

391561.7900

16.903

575

581506.9920

391569.1261

12.864

576

581518.6195

391574.6301

13.156

577

581530.3180

391580.6490

5.089

578

581534.8810

391582.9020

1.366

579

581535.9660

391583.7320

10.487

580

581545.2550

391588.6000

0.000

581

581545.2553

391588.5998

25.329

582

581567.8405

391600.0661

7.518

583

581574.2969

391603.9172

14.836

584

581585.6505

391613.4676

5.579

585

581589.7374

391617.2647

22.502

586

581603.7049

391634.9066

14.750

587

581611.8480

391647.2055

27.987

588

581627.3742

391670.4910

20.518

589

581638.3220

391687.8440

13.061

590

581647.5120

391697.1250

3.337

591

581649.6710

391699.6690

20.776

592

581663.1370

391715.4900

15.227

593

581674.9180

391725.1370

9.721

594

581682.9840

391730.5620

6.061

595

581688.3560

391733.3690

6.963

596

581694.8820

391735.7960

11.409

597

581705.4390

391740.1230

7.352

598

581712.2740

391742.8300

5.731

599

581717.8310

391744.2320

5.364

600

581723.0210

391745.5880

12.224

601

581734.9120

391748.4220

8.878

602

581743.4970

391750.6850

13.424

603

581756.5470

391753.8300

8.063

604

581764.3040

391756.0320

9.046

605

581772.6550

391759.5090

5.965

606

581777.6210

391762.8130

18.611

607

581790.1130

391776.6080

19.718

608

581799.6360

391793.8740

15.307

609

581806.0690

391807.7640

1.185

610

581807.1920

391807.3860

23.668

611

581813.5100

391830.1950

8.760

612

581815.7150

391838.6730

29.172

613

581822.5050

391867.0440

7.199

614

581824.1850

391874.0440

4.855

615

581825.3490

391878.7570

4.776

616

581826.9290

391883.2640

8.666

617

581829.9470

391891.3880

3.989

618

581831.3480

391895.1230

4.154

619

581832.7920

391899.0180

21.094

620

581840.0580

391918.8210

0.457

621

581839.6303

391918.9812

12.440

622

581843.9930

391930.6310

10.515

623

581847.5910

391940.5110

4.184

624

581849.1790

391944.3820

6.083

625

581851.5300

391949.9920

6.026

626

581854.0470

391955.4670

4.113

627

581855.8190

391959.1790

5.064

628

581858.0010

391963.7490

3.135

629

581859.3520

391966.5780

4.356

630

581861.2290

391970.5090

16.922

631

581868.5460

391985.7670

13.839

632

581873.6930

391998.6130

0.139

633

581873.7970

391998.5210

2.080

635

581875.0890

392000.9980

4.138

636

581876.3020

392004.9540

6.009

637

581878.0710

392010.6970

10.493

638

581881.1 130

392020.7390

0.884

639

581880.2420

392020.8910

4.090

640

581881.3740

392024.8210

1.223

641

581882.5700

392024.5640

4.913

642

581883.8400

392029.3100

21.161

643

581889.1500

392049.7940

6.308

644

581890.7930

392055.8840

14.825

645

581894.5961

392070.2131

3.209

646

581895.5400

392073.2800

13.761

647

581901.5510

392085.6590

2.208

648

581903.5276

392084.6746

0.080

649

581903.5990

392084.6390

13.890

650

581913.5980

392094.2800

0.469

651

581913.1857

392094.5037

1.787

652

581911.6150

392095.3560

4.772

653

581913.7270

392099.6350

3.718

654

581915.2690

392103.0180

1.211

655

581915.7711

392104.1196

2.130

656

581917.7060

392103.2280

4.676

657

581921.5820

392100.6130

8.677

658

581930.2500

392101.0160

10.224

659

581939.9270

392104.3160

15.088

660

581954.8150

392106.7640

7.235

661

581962.0470

392106.9770

10.746

662

581971.5420

392112.0080

2.133

663

581971.4220

392109.8780

8.061

664

581979.4700

392110.3300

17.306

665

581996.7380

392111.4750

19.454

666

582016.0250

392114.0200

16.665

667

582032.2550

392117.8040

4.987

668

582037.0700

392119.1040

10.330

669

582047.0740

392121.6790

6.959

670

582053.8130

392123.4130

17.718


 • 671

 • 672

 • 673

 • 674

 • 675

 • 676

 • 677

 • 678

 • 679

 • 680

681

682

 • 683

 • 684

 • 685

 • 686

 • 687

 • 688

 • 689

 • 690

 • 691

692'

 • 692

 • 693

 • 694

 • 695

 • 696

 • 697

 • 698

 • 699

 • 700

 • 701

 • 702

 • 703

 • 704

 • 705

 • 706

 • 707

 • 708

 • 709

 • 710

 • 711

 • 712

 • 713

 • 714

 • 715

 • 716

 • 717

 • 718

 • 719

582070.5530 582083.9300 582103.0610 582110.5130 582119.4670 582125.9620 582131.1080 582136.1880 582140.4500 582140.3890 582150.4600 582154.5290 582182.8310 582182.7661 582202.2640 582214.0300 582217.4020 582222.5920 582225.5700 582234.8940 582245.9590 582253.1410 582253.1410 582254.1450 582269.7150 582299.0970 582304.0390 582335.8090 582335.7384 582359.5710 582370.7590 582375.7490

 • 582391.6920 582411.2770 582415.6510

 • 582418.6920 582422.8702 582423.7500 582447.6190 582448.6640 582464.0780 582474.2980 582489.3230 582496.9660 582502.0660 582506.2320 582508.4290 582509.7850 582510.3681 582521.1181

392129.2170 392133.5940 392140.2330 392142.7470 392146.2230 392147.9330 392149.0120 392150.1340 392150.8160 392151.6400 392152.8030 392153.3200 392157.8020 392158.7660

 • 392160.3330 392161.2830 392161.5550 392161.9950 392162.1669 392162.7050 392163.0660 392163.3003 392163.3000

 • 392163.3330 392164.8990 392168.1810 392168.9630 392172.7890 392173.3421 392175.7800 392176.5910 392176.8980 392177.9400 392179.5420 392179.8350 392181.2380 392181.1606 392180.6810 392181.6960 392181.9280 392182.5160 392185.3630 392189.9080 392192.2020 392193.7560 392195.1190 392195.8790 392196.3490 392196.6236 392200.3429

14.075

20.250

7.865

9.605

6.716

5.258

5.202

4.316

0.826

10.138

4.102

28.655

0.966

19.561

11.804

 • 3.383

5.209

2.983

9.340

11.071

7.186

0.000

1.005

 • 15.649

29.565

5.003

32.000

0.558

23.957

11.217

4.999

15.977

 • 19.650

 • 4.384

3.349

4.179

1.002

23.891

1.070

15.425

10.609

15.697

7.980

5.332

4.383

2.325

1.435

0.645

11.375

5.193

 • 720

 • 721

 • 722

 • 723

 • 724

 • 725

 • 726

 • 727

 • 728

 • 729

 • 730

582529.4133

582529.5598

582561.8935

582562.5050

582593.6600

582599.0790

582617.5570

582619.8630

582625.4780

582625.9170

392203.1054

392202.9845

392214.6536

392214.8490

392226.4360

392228.3500

392235.1620

392236.4300

392238.5570

392238.2110

0.190

34.375

0.642

33.240

5.747

19.694

2.632

6.004

0.559

14.002


 • 731

 • 732

 • 733

 • 734

 • 735

 • 736

 • 737

 • 738

 • 739

 • 740

 • 741

 • 742

 • 743

 • 744

 • 745

 • 746

 • 747

 • 748

 • 749

 • 750

 • 751

 • 752

 • 753

 • 754

 • 755

 • 756

 • 757

 • 758

 • 759

 • 760

 • 761

 • 762

 • 763

 • 764

 • 765

 • 766

 • 767

 • 768

 • 769

 • 770

 • 771

 • 772

 • 773

 • 774

 • 775

582639.0490

582643.6760

582654.2820

582664.5260

582691.1980

582716.9430

582739.6690

582743.4330

582744.3750

582757.9537

582757.9520

582758.8980

582767.5830

582778.8430

582786.4880

582791.6410

582805.4610

582806.7680

582814.0120

582828.7880

582831.0698

582835.0060

582853.7190

582854.3030

582861.1813

582864.9114

582868.6613

582866.7739

582867.4710

582866.8914

582872.5200

582878.2200

582882.7600

582906.3451

582932.8337

582933.0616

582938.8878

582946.8523

582954.3727

582960.8724

582960.6780

582965.1042

582969.8410

 • 582974.5910

 • 582979.5910

392243.0690 392244.7950 392248.7460 392252.2770 392262.0670 392271.2820 392279.6370 392280.9900 392281.3280 392286.2089 392286.2130 392286.5800 392289.9960 392294.4250 392296.9690 392298.9950 392304.0450 392304.6640 392308.0250 392314.9760 392316.0365 392318.4060 392329.6720 392329.4402 392337.6366 392345.3901 392356.3518 392363.1039 392364.7000 392366.8821 392376.0100 392383.1800 392390.1200 392402.2106 392413.5779 392413.0088 392415.8460 392419.1941 392422.2412 392424.8400 392425.2692 392427.9867 392430.8950 392433.3750 392435.8810

4.938

11.318

10.835

28.412

27.344

24.213

4.000

1.001

14.429

0.004

1.015

9.333

12.100

8.057

5.537

14.714

1.446

7.986

16.329

2.516

4.594

21.843

0.628

10.700

8.604

11.585

7.011

1.742

2.258

10.724

9.160

8.293

26.504

28.825

0.613

6.480

8.640

8.114

7.000

0.471

5.194

5.558

5.358

5.593

4.885

 • 776

 • 777

 • 778

 • 779

 • 780

 • 781

 • 782

 • 783

 • 784

582983.9260

582985.9154

582989.8120

582998.9820

583001.9700

583003.0690

583001.2422

583014.8680

583016.1450

392438.1320

392439.4096

392440.3640

392455.6530

392464.0710

392472.1830

392479.4873

392466.4520

392465.6860

2.364

4.012

17.828

8.933

8.186

7.529

18.857

1.489

14.729

S =51489 mp P=7622.799m
pag. 2 din 2

întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada FĂGETULUI, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-C-2-I, L-34-48-C-C-2-III, L-34-48-C-C-4-I și L-34-48-C-c-3-II.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 782 de Calea Turzii;

-în latura de Est: din punctul nr. 782 până în punctul nr. 777 neîmprejmuit; din punctul nr. 777 până în punctul nr. 773 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. '1TS până în punctul nr. 765 de gard de lemn; din punctul nr. 765 până în punctul nr. 763 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 763 până în punctul nr. 753 de gard din metal și beton; din punctul nr. 753 până în punctul nr. 752 neîmprejmuit; din punctul nr. 752 până în punctul nr. 750 de strada Gherase Dendrino; din punctul nr. 750 până în punctul nr. 747 de gard din metal și beton; din punctul nr. 747 până în punctul nr. 744 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 744 până în punctul nr. 739 de gard din lemn și beton; din punctul nr. 739 până în punctul nr. 737 de Aleea Hortensiei; din punctul nr. 737 până în punctul nr. 736 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 736 până în punctul nr. 730 de gard de metal și beton; din punctul nr. 730 până în punctul nr. 727 de strada Crișan Mircioiu; din punctul nr. 727 până în punctul nr. 723 de gard din piatră și metal; din punctul nr. 723 până în punctul nr. 722 neîmprejmuit; din punctul nr. 722 până în punctul nr. 719 de gard din metal și beton; din punctul nr. 719 până în punctul nr. 707 de gard din lemn; din punctul nr. 707 până în punctul nr. 705 de strada Cetinei; din punctul nr. 705 până în punctul nr. 692 de gard de sârmă, beton și metal; din punctul nr. 692 până în punctul nr. 684 de gard de metal; din punctul nr. 684 până în punctul nr. 662 de gard din lemn , metal și beton; din punctul nr. 662 până în punctul nr. 654 neîmprejmuit; din punctul nr. 654 până în punctul nr. 632 de gard din lemn , metal și beton; din punctul nr. 632 până în punctul nr. 620 neîmprejmuit; din punctul nr. 620 până în punctul nr. 607 de gard de lemn; din punctul nr. 607 până în punctul nr. 606 de strada Dumitru Braharu; din punctul nr. 606 până în punctul nr. 601 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 601 până în punctul nr. 598 de gard din metal; din punctul nr. 598 până în punctul nr. 589 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 589 până în punctul nr. 588 de strada Petre Dulfii; din punctul nr. 588 până în punctul nr. 579 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 579 până în punctul nr. 576 de gard din lemn; din punctul nr. 576 până în punctul nr. 559 de gard din lemn, metal și beton; din punctul nr. 559 până în punctul nr. 551 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 551 până în punctul nr. 550 de drum de acces; din punctul nr. 550 până în punctul nr. 546 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 546 până în punctul nr. 545 neîmprejmuit; din punctul nr. 545 până în punctul nr. 544 de gard din lemn și beton; din punctul nr. 544 până în punctul nr. 543 de strada Galaction Liviu Munteanu; din punctul nr. 543 până în punctul nr. 540 de gard din metal și beton; din punctul nr. 540 până în punctul nr. 528 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 528 până în punctul nr. 521 de gard din metal și beton; din punctul nr. 521 până în punctul nr. 515 de gard din beton; din punctul nr. 515 până în punctul nr. 512____________

neîmprejmuit; din punctul nr. 512 până în punctul nr. 499 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr.

499 până în punctul nr. 497 de gard din lemn; din punctul nr. 497 până în punctul nr. 490 neîmprejmuit; din punctul nr. 490 până în punctul nr. 482 de gard din beton și lemn; din punctul nr. 482 până în punctul nr. 474 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 474 până în punctul nr. 465 neîmprejmuit; din punctul nr. 465 până în punctul nr. 463 de gard de lemn și beton; din punctul nr. 463 până în punctul nr. 452 neîmprejmuit; din punctul nr. 452 până în punctul nr. 446 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 446 până în punctul nr. 435 neîmprejmuit; din punctul nr. 435 până în punctul ni". 434 de pârâu; din punctul nr. 434 până în punctul nr. 429 de gard de beton și lemn; din punctul nr. 429 până în punctul nr. 408 de gard din metal și beton; din punctul nr. 408 până în punctul nr. 405 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 405 până în punctul nr. 403 de gard din metal și beton; din punctul nr. 403 până în punctul nr. 396 neîmprejmuit; din punctul nr. 396 pâhă în punctul nr. 391 de strada Foișorului; din punctul nr. 391 până în punctul nr. 389 neîmprejmuit; din'punctul nr'. 389 până în

punctul nr. 388 de strada Cerbului; din punctul nr. 388 până în punctul nr. 375 neîmprejmuit; -în latura de Sud: din punctul nr. 375 până în punctul nr. 374 de strada Făgetului-extravilan;

-în latura de Vest: din punctul nr. 374 până în punctul nr. 351 neîmrejmuit; din punctul nr. 351 până în punctul nr. 350 de gard din metal din punctul nr. 350 până în punctul nr. 344 neîmprejmuit; din punctul nr. 344 până în punctul nr. 340 de gard din lemn; din punctul nr. 340 până în punctul nr. 339 de pârâu; din punctul nr. 339 până în punctul nr. 332 de gard din lemn; din punctul nr. 332 până în punctul nr. 326 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 326 până în punctul nr. 322 neîmprejmuit; din punctul nr. 322 până în punctul nr. 309 de gard din metal și lemn; din punctul nr. 309 până în punctul nr. 305 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 305 până în punctul nr. 300 neîmprejmuit; din punctul nr. 300 până în punctul nr. 299 de strada Poieniței; din punctul nr. 299 până în punctul nr. 288 neîmrejmuit; din punctul nr. 288 până în punctul nr. 286 de gard de beton; din punctul nr. 286 până în punctul nr. 285 de strada Ursului; din punctul nr. 285 până în punctul nr. 283 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 283 până în punctul nr. 281 neîmprejmuit; din punctul nr. 281 până în punctul nr. 272 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 272 până în punctul nr. 271 de drum de acces; din punctul nr. 271 până în punctul nr. 264 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 264 până în punctul nr. 256 neîmprejmuit; din punctul nr. 256 până în punctul nr. 240 de gard din metal și beton; din punctul nr. 240 până în punctul nr. 237 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 237 până în punctul nr. 233 de gard din metal; din punctul nr. 233 până în punctul nr. 227 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 227 până în punctul nr. 226 de Diurnul Sfântul Ioan; din punctul nr. 226 până în punctul nr. 214 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 214 până în punctul nr. 206 de gard din metal și beton; din punctul nr. 206 până în punctul nr. 200 neîmprejmuit; din punctul nr. 200 până în punctul nr. 193 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 193 până în punctul nr. 192 de strada D.D. Roșea; din punctul nr. 192 până în punctul nr. 167 de gard din beton, lemn și metal; din punctul nr. 167 până în punctul nr. 151 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 151 până în punctul nr. 148 de gard din beton; din punctul nr. 148 până în punctul nr. 144 de gard din lemn; din punctul nr. 144 până în punctul nr. 140 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 140 până în punctul nr. 137 neîmprejmuit; din punctul nr. 137 până în punctul nr. 132 de gard din lemn, metal și beton; din punctul nr. 123 până în punctul nr. 122 de pârâul Popii; din punctul nr. 122 până în punctul nr. 89 neîmprejmuit; din punctul nr. 80 până în punctul nr. 78 de drum de acces; din punctul nr. 78 până în punctul nr. 63 de gard de metal; din punctul nr. 63 până în punctul nr. 59 neîmprejmuit; din punctul nr. 59 până în punctul nr. 58 de gard metalic; din punctul nr. 58 până în punctul nr. 57 de strada Ulmului; din punctul nr. 57 până în punctul nr. 54 de gard din metal și lemn; din punctul nr. 54 până în punctul nr. 51 de dram de acces; din punctul nr. 51 până în punctul nr. 50 neîmprejmuit; din punctul nr. 50 până în punctul nr. 48 de dram de acces; din punctul nr. 48 până în punctul nr. 47 de strada Eugen Ionesco; din punctul nr. 47 până în punctul nr. 40 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 40 până în punctul nr. 38 de gard din lemn; din punctul nr. 38 până în punctul nr. 33 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 33 până în punctul nr. 16 de gard din metal și beton; din punctul nr. 16 până în punctul nr. 13 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 13 până în punctul nr. 3 de gard din lemn; din punctul nr. 3 până în punctul nr. 2 de strada Kos Karoly; din punctul nr. 2 până în punctul nr. 1 de gard din plasă de sârmă;

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu :

 • > numărul topografic 12984 înscris în Cartea Funciară numărul 269409 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 14531 m2;

 • > numărul topografic 22579 înscris în Cartea Funciară numărul 269413 a Municipiului

---------------Cluj-Napoca cu suprafața de 12337 m2;___________________?_________________________

 • > numărul topografic 22874 înscris în Cartea Funciară numărul 269820 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 30544 m",

 • > numărul topografic 22653 înscris în Cartea Funciară numărul 269367 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 9212 m",

 • > numărul topografic 22243 înscris în Cartea Funciară numărul 328340 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 1464 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 51489 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 51489 m" conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Făgetului” se vor întocmi un număr de două documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară

pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

 • 1.  Numărul cadastral 331468 - executant Feher Calin

 • 2.  Numărul cadastral 5179 — dosar 16486/E3/20.10.2004 — exec. Moldovan Ioan

 • 3.  Numărul cadastral 259509 -dosar nr. 47097/28.04.2011- executant Cojocnean Gheorghe

 • 4.  Numărul cadastral 7057- dosar nr. 16451-16300E3/29.08.2005 - executant Topo Cenan

 • 5.  Numărul cadastral 4552-dosar 6456/E3/24.05.2004- executant Topovest

 • 6.  Numărul cadastral 4362- dosar nr. 4465/E3/16.04.2004 - executant Dan Aurel

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost deteiminate 10 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența HI-TARGET V30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Iulie 2019


întocmit: .

S.C. DAMAR CONSULT S.R.L

.....  .......... ~   - r-Ț-                                                   '  ‘.':V,------.JÎOTff/feJffi. ;

c