Hotărârea nr. 686/2019

Hotărârea 686/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Colonia Breaza, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Colonia Breaza, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada strada Colonia Breaza din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 494281/1 din 27.09.2019 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 498300/45/455 din 1.10.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Colonia Breaza din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Codului civil și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, poziția nr. 1196;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 20544, 19835, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 20544/1, teren în suprafață de 3.931 mp., care se reînscrie în CF nr. 329167 Cluj-Napoca, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 20544/2, teren în suprafață de 1.346 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada Colonia Breaza;

 • - imobil cu nr. topo. nou 19835/1, teren în suprafață de 6.493 mp., care se reînscrie în CF nr. 318694 Cluj-Napoca, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 19835/2, teren în suprafață de 1.492 mp., care se transcrie în CF nou, în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada Colonia Breaza.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Colonia Breaza, cu suprafața măsurată de 2.838 mp., provenind din CF nr. 329167 Cluj-Napoca, nr. topo. 20544/2, CF nr. 318694 Cluj-Napoca, nr. topo. 19835/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Colonia Breaza din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 686 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 686/ 201'9

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

3

AMPLASAMENT:

Strada COLONIA BREAZA, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

"                       3

BENEFICIAR:MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016


CLUJ-NAPOCA

-IULIE 2019-


romătoi___________

p A-R T E A i .                               i .._ț pn'martir W

74 (XVIII) Nr, 248 bis LEG|> DECREt£ HOTĂRÂM Șl ALTE ACTE            Luni, 20 rrnn^ ,Qc

SJ2MAB

Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 183/2006 oenku modificarea și completarea Holararh Guvernului nr. 889/2002 privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum șî a! municipiilor, orașetor și comunelor din Judejui Cluj, cu excepția municipiului uluj-Napoua......................

2                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 248 bis/20.1IL2006-

HO T Ă R ÂR1 ALE GUVERNUL Uî RO M A NIEi

GUVERNUL ROMÂNEI

H O TÂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002
privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor șl comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Ciuj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr, 989/2002

•zind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum țs al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Gluj-Napoca, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 884 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

 • 1, TJciul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al Județului Ciul precum șl al municipiilor, orașelor șl comunelor clin Județul Cluj1

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins;

„Articol unic. — Se atestă apartenența la drtme public al județului Cluj, precum și al rnunicipiilor sș și comunelor din județul Cluj a bunurilor ej ' jpsr anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din , jez hotărâre.” .

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor sare apa domeniului public al municipiului Cluj’Napoca”, sv conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MMSTRU

CĂLIM POPESCU-TĂRJCEÂMU

.Contrasemneagâ:

p. Ministrul administrației și internelor.

Paul Victor Datore,

secretar de stat

—___

Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006, Nr. 193.

’) Hotărârea Gwes-tdul nr, ț33/2âgș a tosî publicata în Mcntoru» Oficial sî Româniși, Partaa Ifi nr, 243 din 20 martie 2006 și '-i!j

CARTE FUNCIARA iVR. 318694 Comuna/Oras/Munldplu: Cluj-NapocaANCT țfttS'TM X.ÎȚ11Î?ML\ Uf I I DH H l 51 P< 3î.îuJt37il ra«3IS>Mjl.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru INFORMARE

Oficiu! de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-NapocaNr.carare

79589

Ziua

04

Luna

05

Anul

2016


A. Partea I. DESCRIEREA ZMDSÎWLUZ

TEREN                                                                                Nr. CF vechi: 1473

Adresa; Cluj-Napoca

Nr crî

Plr.sadastrai

Nr.topografls

Suprafața4 (mp)

Observații / Referința

Al

Top: 19835

7.985

__________               B. Partea IZ. PROPRIETAR si ACTE

I        înscrieri privitoare te dreptul da proprietate si alta drepturi reale       j     Observații / Referința

13540 / OB.03.1338                                ‘                          |

Act nr, in locul Imobilelor vechi din CP 3016, 3481, 5026, 6081, 10840 Cluj șl din CF 1671, 2072, 2707, înlocuite se înscriu Imobilele no! distribuite prin comasatie șl prevăzute la transformare

81

Lntebulare, drept de PROPRIETATc, se înscriu Imobilele noi distribuite prin comasatie șl prevăzute la transformare, dobândit prin Lege, cote actuala 1/1

Al         1

(provenite din conversia CF 1473)

1) MOiMicrpiuL cluj

02

Totodată acest Imobil se abnotează din aceasta carte funciară nerormand obiect da drtulajle publică

A1 ~T"

(provenita din conversia CF 1473)

I

[nu sunt


C. Partea HL SARCZN2

înscrieri privind dezmambraminîaia dreptului da proprietate, drepturile reale da garanția si sarcini

Cbsarvatlî / ReferințeCARTE FUNCIARA NR. 318694 Camurw/Oras/Mimldpiu: Cluj-Napocz

Ansxa Hr. 13a Parfcaa î

TEREN

Adresat Cluj-Napoca

Nr, cadastral

Suprafața măsură ta (mp)a

Observații / Referința

Top: 19335

-

-

“ Suprafața este determinata In pianul de proiecție Stereo 70.

©sta refarîtcare la teren

crt

Categoria folosința

Intra viian

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr.

parsala

Nr.

Topografic

Observații / Referința

1

drum

-

-

-

19335

Drum la Dealul Steluței

Pentru acest imaâaH exista «armatoarele cereri nesolutlonatet

Nr. Cri.

Nr. cerere

Data earara

Tarman

•eliberară

Obiect carera

1

798S4

2016-05-04

2013-05-05

Cansultera/Informare

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din cartea funciara originală; păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum sl pentru dezbaterea succesiunilor; iar Informațiile prezentata sunt susceptibile de orice modificare; In condițiile leali.

S-a achitat tariful de 20 ROM, chitanța nr. CJ16C22119/04-05-2015, pentru serviciul de publicitate Imobiliara cu codul nr. 272;

Data soluționării; 05/05/2015Oficiu! de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Cluj-Mapoca


kt.'i l> J. C A » *.t 1 *7 St rrsH-frrTArr snrwitJAKl


EXTRAS DE CARTE FUMOARÂ PEMTRȘJ îiOOME

Carte Funciară Nr. 329167 CluJ-Napoca


Nr. cerare

26995

Ziua

3.4

Luna

0.2

AnuJ

2018

Cod verificareÂ. Partea L Descrierea iimobHu-M

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa; Loc. Ciuj-Napoca, Str Maxim Covaciu, jud. Cluj

Mr.

Cri

Nr. cadastral Mr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 20544

5.277

Strada Maxim Covaciu

B. Partea IL Proprietari șâ acte

înscrieri privitoare Ia dreptei de proprietate și alte drepturi real®

Referințe

364© 7 08/03/1938

Act nr. din 08/03/1938 emis de

Bl

Intabulate, drept de PROPRIE i Al Ecu titlu de drept comasație și prevăzute la transformare, dobândit orin Leqe, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

52

acest imobil se abnotează din acest cf.neformând obiect de circulație publică

Al

C. Partea »L SARCINII .
înscrieri privind dszmembrămlnteîe dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcină

NUSUNT

Pagina 1 din 2

Formular versiunea 1.1


Extrase pentru informare cn-iine la adresa apay.ancpi.ro


______Carte Fundară Nr. 329167 Comuna/Oraș/Munlcipiu: Cluj-Napo' i

Ăns.zCa Nr. 1 La Partea 3
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 20544

5.277

Strada Maxim Covaciu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL_______

Geometria pentmGcest imobil nuajostgsit..

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața

(mp)

i aria

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

5.277

-

-

20544

Strada Maxim Covaciu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.6093/14-02-2018 in suma de 20, pentru serviciul da publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

21-02-2018

Data eliberării,

extrase pentru informare on-iine la adresa epay.ancpl.roFormular versiunea 1.1


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Colonia Breaza, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.


Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

329167

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

205^

14

Strada Maxim Covaciu

5277

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

318694

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

1981

5

-

7985

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

13262

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTop

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

329167

(Nr. CF. vechi 1473)

20544/1

Strada Maxim Covaciu

3931

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

20544/2

Strada Maxim Covaciu

1346

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

318694

(Nr. CF. vechi 1473)

19835/1

-

6493

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

19835/2

-

1492

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

20544/2, 19835/2

Nou

strada Colonia Breaza

2838

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 2838 mp

Data: Iulie 2019

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Strada Colonia Breaza, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj

UAT CLUJ-NAPOCA - Cod SIRUTA 54984

Nr. Pct.

X

[ml

Y

[ml

146

589310.1170

391670.1350

151

589329.8710

391669.5880

152

589329.9079

391670.1392

153

589335.7584

391669.9747

154

589338.9218

391669.7178

155

589341.4700

391669.5470

156

589347.1974

391669.1851

157

589347.4220

391668.8280

160

589365.8330

391666.5890

161

589365.8210

391666.3829

162

589385.3500

391663.5670

163

589389.9350

391662.7450

164

589396.6840

391661.4090

165

589399.7300

391660.S240

166

589409.1140

391659.5380

166’

589410.4100

391659.5460

167

589417.0140

391660.4240

1

589436.2952

391655.0498

2

589437.5530

391645.9330

3

589441.5243

391629.3309

5

589443.0520

391621.3300

6

589445.8440

391620.4260

7

589444.9150

391617.4520

8

589443.4360

391612.5740

9

589441.0940

391605.4280

10

589438.8540

391598.8960

11

589437.7930

391595.9530

13

589434.9400

391588.9760

14

589433.5330

391584.0550

15

589432.9770

391582.4980

16

589429.3150

391574.6730

17

589425.1960

391565.8720

18

5S9426.2371

391565.3256

19

589421.7613

391557.2457

20

589411.2290

391540.7120

21

589409.9540

391540.8770

22

589408.3480

391538.5020

23

589405.0980

391533.5610

25

589399.8180

391524.8780

26

589396.8160

391519.6400

27

5S9390.9170

391509.6310

28

589380.9692

391486.8237

28'

589379.9835

3914S4.5639

29

589370.9965

391468.1152

30

589366.2041

391469.2984

31

589376.6560

391488.7050

32

589385.6220

391510.6540

33

589388.7960

391515.9000

34

589396.6330

391528.9270

35

5S9396.6680

391528.9140

36i

589404 5450

391541 9341L

37

589405.4470

391543.0070

38

589410.9170

391551.4600

39

589414.2150

391556.9960

40

589416.9990

391561.6010

40'

589417.5794

391561.2945

41'

589419.2988

391564.7488

41

589418.9431

391564.9372

42

589420.0090

391567.1990

43

589421.6250

391570.8020

44

589423.3279

391574.8434

45

589423.5100

391574.7430

46

589425.1010

391579.0590

47'

589432.0180

391597.8250

47

589432.2500

391598.0000

48

589433.2700

391600.7100

49

589434.9400

391610.7000

51

589433.0500

391628.2200

52

589421.8700

391649.1200

53

589414.8800

391650.8400

54

589414.6470

391650.8920

55

589410.8120

391651.7520

56

589406.3320

391652.6740

57

589401.6690

391653.4890

58

589398.6470

391653.9870

59

589393.3660

391654.8490

60

589389.5360

391655.4280

61

589382.8360

391656.6130

62

589377.5850

391657.4360

63

589371.4690

391658.4690

64

589366.8450

391659.3510

65

589361.1910

391660.2900

66

589358.3730

391660.6830

67

589354.3139

391660.8335

68

589344.3947

391661.2092

69

589336.5320

391661.3673

70

589332.0530

391661.3560

71

589316.2540

391661.3570

72

589308.3890

391661.5900

73

589304.1145

391661.8034

74

589301.9904

391661.9055

76

589290.1368

391662.1532

77

589286.8700

391662.2590

78

589279.3733

391662.3709

79

589279.3817

391662.2331

80

589274.5400

391661.9390

81

589265.2177

391661.5912

82

589251.2100

391661.2120

83

589248.3515

391661.1658

84

589246.1380

391660.9076

85

589244.4616

391660.4588

87

589242.3631

391659.7440

89

589240.0278

391658.3490

90

589238.5768

391656.5S46

91

589234.7365

391667.5939

92

589240.5788

391667.8335

93

589245.7556

391668.0493

94

589251.6888

391668.3367

95

589257.9848

391668.6193

96

589262.7004

391668.7385

97

589270.1957

391669.0868

98

589274.9610

391669.2411

101

589279.5602

391669.3317

102

589285.9541

391669.5441

104

589289.7867

391669.6184

105

589296.0825

391669.873S

107

5S9302.6433

391669.8466


\ \ A \

’-V

întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL

7                 '4

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Strada Colonia Breaza, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj

UAT CLUJ-NAPOCA - Cod SIRUTA 54984

l Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

146

589310.1170

391670.1350

19.762

151

589329.8710

391669.5880

0.552

152

589329.9079

391670.1392

5.853

153

589335.7584

391669.9747

3.174

154

589338.9218

391669.7178

2.554

155

589341.4700

391669.5470

5.739

156

5S9347.1974

391669.1851

0.422

157

589347.4220

391668.8280

18.547

160

589365.8330

391666.5890

0.206

161

589365.8210

391666.3829

19.731

162

589385.3500

391663.5670

4.658

163

589389.9350

391662.7450

6.880

164

589396.6840

391661.4090

3.102

165

589399.7300

391660.8240

9.472

166

589409.1140

391659.5380

1.296

166'

589410.4100

391659.5460

6.662

167

589417.0140

391660.4240

20.016

1

589436.2952

391655.0498

9.203

2

589437.5530

391645.9330

17.070

3

589441.5243

391629.3309

8.145

5

589443.0520

391621.3300

2.935

6

589445.8440

391620.4260

3.116

7

589444.9150

391617.4520

5.097

8

589443.4360

391612.5740

7.520

9

589441.0940

391605.4280

6.905

10

589438.8540

391598.8960

3.128

11

589437.7930

391595.9530

7.538

13

589434.9400

391588.9760

5.118

14

589433.5330

391584.0550

1.653

15

589432.9770

391582.4980

8.639

16

589429.3150

391574.6730

9.717

17

589425.1960

391565.8720

1.176

18

589426.2371

391565.3256

9.237

19

589421.7613

391557.2457

19.603

20

589411.2290

391540.7120

1.286

21

589409.9540

391540.8770

2.867

22

589408.3480

391538.5020

5.914

23

589405.0980

391533.5610

10.162

25

589399.8180

391524.8780

6.037

26

589396.8160

391519.6400

11.618

27

589390.9170

391509.6310

24.882

28

589380.9692

391486.8237

2.465

28'

5S9379.9835

391484.5639

18.744

29

589370.9965

391468.1152

4.936

30

589366.2041

391469.2984

22.042

31

589376.6560

391488.7050

23.710

33

589388.7960

391515.9000

15.203

34

589396.6330

391528.9270

0.037

35

589396.6680

391528.9140

15.217

36

589404.5450

391541.9340

1.402

37

589405.4470

391543.0070

10.068

38

589410.9170

391551.4600

6.444

39

589414.2150

391556.9960

5.381

40

589416.9990

391561.6010

0.656

40'

41'

 • 41

 • 42

 • 43

 • 44

 • 45

 • 46

47'

 • 47

 • 48

 • 49

 • 51

 • 52

 • 53

 • 54

 • 55

 • 56

 • 57

 • 58

 • 59

 • 60

61

62

 • 63

 • 64

 • 65

 • 66

 • 67

 • 68

 • 69

 • 70

 • 71

 • 72

 • 73

 • 74

 • 76

 • 77

 • 78

 • 79

 • 80

81

82

 • 83

 • 84

 • 85

87

 • 89

 • 90

 • 91

 • 92

 • 93

 • 94

 • 95

 • 96

589417.5794

589419.2988

589418.9431

589420.0090

589421.6250

589423.3279

589423.5100

589425.1010

589432.0180

589432.2500

589433.2700

589434.9400

589433.0500

 • 589421.8700

589414.8800

 • 589414.6470

589410.8120

589406.3320

589401.6690

 • 589398.6470

589393.3660

589389.5360

589382.8360

589377.5850

589371.4690

589366.8450

589361.1910

5S9358.3730

589354.3139

589344.3947

589336.5320

589332.0530

589316.2540

589308.3890

589304.1145

589301.9904

589290.1368

 • 589286.8700

589279.3733

589279.3817

589274.5400

589265.2177

589251.2100

589248.3515

589246.1380

589244.4616

589242.3631

589240.0278

589238.5768

589234.7365

589240.5788

589245.7556

589251.688S

589257.9848

589262.7004

391561.2945

391564.7488

391564.9372

391567.1990

391570.8020

391574.8434

391574.7430

391579.0590

391597.8250

391598.0000

391600.7100

391610.7000

391628.2200

391649.1200

391650.8400

391650.8920

391651.7520

391652.6740

391653.4890

391653.9870

391654.8490

391655.4280

391656.6130

391657.4360

391658.4690

391659.3510

391660.2900

391660.6830

 • 391660.8335

391661.2092

391661.3673

391661.3560

391661.3570

391661.5900

391661.8034

391661.9055

391662.1532

391662.2590

391662.3709

391662.2331

391661.9390

391661.5912

391661.2120

391661.1658

391660.9076

391660.4588

391659.7440

391658.3490

391656.5846

391667.5939

 • 391667.8335

39166S.0493

39166S.3367

391668.6193

391668.7385

 • 3.859

0.403

2.500

3.949

4.386

0.208

4.600

20.000

0.291

2.896

10.129

17.622

23.702

7.199

0.239

3.930

4.574

 • 4.734

3.063

5.351

3.874

6.804

5.315

6.203

4.707

5.731

2.845

4.062

9.926

7.864

4.479

15.799

7.868

4.280

2.127

11.856

3.269

7.49S

0.138

4.851

9.329

14.013

 • 2.859

2.229

 • 1.735

2.217

2.720

2.284

11.660

5.847

5.181

5.940

6.302

4.717

7.503

 • 97

 • 98

101

102

 • 104

 • 105

107

589270.1957

589274.9610

589279.5602

589285.9541

589289.7867

5S9296.0825

589302.6433

391669.086S

391669.2411

391669.3317

391669.5441

391669.6184

391669.873S

391669.8466

4.768

4.600

6.397

3.833

6.301

6.561

7.479

S = 2838 mp P=817.236m


MEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa imobil: Strada COLONIA BREAZA, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-2-III.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 30 până în punctul nr. 37 neîmprejmuit; din punctul nr. 37 până în punctul nr. 40 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 40 până în punctul nr. 41 de dram de acces; din punctul nr. 41 până în punctul nr. 45 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 45 până în punctul nr. 47 neîmprejmuit; din punctul nr. 47 până în punctul nr. 51 de gard de metal și beton; din punctul nr. 51 până în punctul nr. 52 de gard de lemn; din punctul nr. 52 până în punctul nr. 60 de metal și beton; din punctul nr. 60 până în punctul nr. 77 de gard de lemn, metal și beton; din punctul nr. 77 până în punctul nr. 80 de gard de metal și beton; din punctul nr. 80 până în punctul nr. 90 de gard de beton; din punctul nr. 90 până în punctul nr. 91 de strada Codrului;

-în latura de Est: din punctul nr. 91 până în punctul nr. 110 de gard de metal și beton; din punctul nr. 91 până în punctul nr. 107 de gard de metal și beton; din punctul nr. 107 până în punctul nr. 146 neîmprejmuit — drum de acces; din punctul ni". 146 până în punctul nr. 152 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 152 până în punctul nr. 166 de gard din metal și beton; din punctul nr. 166 până în punctul nr. 167 de dram (strada Colonia Breaza); din punctul nr. 167 până în punctul nr. 1 neîmprejmuit;

-în latura de Nord: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 2 de dram-stradă; din punctul nr. 2 până în punctul nr. 9 de gard de lemn, metal și beton; din punctul nr. 9 până în punctul nr. 20 neîmprejmuit; din punctul nr. 20 până în punctul nr. 27 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 27 până în punctul nr. 29 neîmprejmuit;

-în latura de Vest: din punctul nr. 29 până în punctul nr. 30 neîmprejmuit.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 1361 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat ca parte din : numărul topografic 20544 înscris în Cartea Funciară numărul 329167 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 5277 m2, numărul topografic 19835 înscris în Cartea Funciară numărul 318694 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 7985 m",

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 2838 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 2838 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv in urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4.  Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii și prin tehnologia GNSS-RTKROMPOS cu GPS cu dublă frecvența HI-TARGET V30.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au foșt.determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecventa HI-TARGET V30 materializate cu picheți metalici. •.                   \

- z •       AU-v

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Iulie 2019PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI


Scara 1:1000Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

2838

Municipiul Cluj- Napoca, intravilan. strada Colonia Breaza, judeptl Cluj


Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-Napoca


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

2838

B. Date referitoare la construcții

Cod

Desiina|ia

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

Tolal

Suprafața totală măsurată a imobilului = 2S38 mp Suprafața din act = 2338 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren ș

Semnătura și ștampila"'' Data: iulie 2019

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de dale integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Ștampila BCP1