Hotărârea nr. 685/2019

Hotărârea 685/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Turzii, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Turzii, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Turzii, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 494300/1 din 27.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 498250/45/455 din 1.10.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Turzii, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Codului civil și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, poziția nr. 1146;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 12979, 13032/1/3, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 12979/1, 13032/1/3/1, teren în suprafață de 10.516 mp., care se reînscrie în CF nr. 263802 Cluj-Napoca, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 12979/2, 13032/1/3/2, teren în suprafață de 25.688 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, Calea Turzii.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului Calea Turzii, cu suprafața măsurată de 107.934 mp, provenind din CF nr. 303275 Cluj-Napoca, nr. topo. 2344, CF nr. 336208 Cluj-Napoca, nr. topo. 1357, CF nr. 288179 Cluj-Napoca, nr. topo. 1398, CF nr. 303259 Cluj-Napoca, nr. topo. 2154, CF nr. 315918 Cluj-Napoca, nr. topo. 12979., CF nr. 263802 Cluj-Napoca, nr. topo. 12979/2, 13032/1/3/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1.997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile-de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului Calea Turzii din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată

 • A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 685 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 685/2019

AMPLASAMENT:

CALEA TURZII, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

'                     3

*                                                                                                                                                                                       I»

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRfc-

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016BUMAR

Anaxa nr. 11 Ia Hotărârea Guvernului nr. 133/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public aî JudețuiUi Cluj, precum șf al municipiilor, orașelor și cbmuneior din județul CM, cu excepția municipiului Csuș-Napcca

2                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bls/20JIL200&

HOTĂRÂRI AL E GUVERNULUI ROMÂN I E i

GUVERNUL ROMÂN®

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

excepția municipiului Cluj-Napoca")


privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor șl comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Ciuj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta horarare.

Articol unic, — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 ’/ind -atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ?i- al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Ckij-Napoca. publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

  „HOTĂRÂRE

  privind atestarea domeniului public a! Județului Ciul, precum și a! municipiilor, orașelor șl comunelor din județul Cluj"


 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins;

„Articol unic. — .Se atestă apartenența la drtme public al județului Cluj, precum și al municipiile1" ’sș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor pj anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă di?, . :ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr» 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlu! „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MIN1STRU

CÂLW POPESOU-TĂRICEANU

.Conirasșmnșagâ:

p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dobre, secretar ds stat

--finanțelor publice, Sebasilan Teodor Gheorgha Vlădesu,

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

’) Hotărârea


«Ul                         “=i!! "                ” a    ......."  'z

. 8 at S3

6

U

i:

'■-5

t.3

c.i

E

.J

2


263802

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr.

22237

Ziua

14

PENTRU INFORMARE

Luna Anul

02 2017

■'H'l r-S—1—.

X Kjyțicmmu «ici is.X

Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară CLUJ.........

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CIuj-Napoca


A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. CIuj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 12979,

13032/1/3

36.204

teren pentru Calea Turzil

B. Partea Ii. Proprietari și acte

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

7342 / 09/07/1992

Cerere nr. 0 (paln de împărțire vizat de Consiliul Local al Mun. Cluj);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

acest imobil se abnotează, nefacând obiect de circulație civilă

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea IIL SARCINI .

înscrieri privind dezmembramintale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

________Carte Funciară Nr. 263802 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr, 1 La Partea li

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 12979,

13032/1/3

36,204

teren pentru Calea Turzii

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

■'     ■     ■    -                 • ■ ■■ r DHĂ^IțHNIAR£ IMOBIL; -.. fi' --   ■        ■      |

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

-

-

-

-

Geometria pentru acest imobil nu a fost găsită r


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.6297/14-02-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

15-02-2017

Data eliberării,

/ /

"Ancei...

n »:.t;.,v             •:■ Ki

’i-nr irrr-vrri.Mfii'r.ci ‘-k\


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

| Nr. cerere

46093

■     Ziua

14

1    Luna

03

î    Anul

2018

Cod verificareBiroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 315918 Cluj-Napoca

A. Partea L Descrierea imobâilukn

TEREN Necunoscut                                                             Nr. CF vechi:1473

Adresa: Jud. Cluj A - / LlH jp-l

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 12979.

49.755

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEdistribuite prin comasatie si prevăzute la transformare, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

imobilul se abnoteaza din aceasta carte funciara neformand obiect de circulație publica

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea HI. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

______Carte Funciară Nr. 315918 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr» 1 La Partea 1

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:12979.

49.755

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_______' DETALII LlNIARE IMOBIL

Date referitoare Sa teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

-

49.755

-

-

-

Șoseaua Cluj-Oradea
CARTE FUNCIARA NR. 303259 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr. ce re re

19693 '

Ziua

13

pentru INFORMARE

Luna

02

Anul

2014


A NC PI   Oficiul de. Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea I. (Foaie de avere)


TEREN intravilan                                                               Nr. CF vechi: 1473 cluJ - Napoca •

Adresa: Cluj-Napoca, Calea Episcop N. Ivan

Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 2154

Din acte: 3205; Masurata: -

-

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

3640 / 08.03.1938

Act

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, distribuit prin comasație si prevăzut la transfomare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al        |

(provenita din conversia CF 1473 Cluj - Napoca)

1 | MUNICIPIUL CLUJ ■

B2

acest imobil se abnotează din această carte funciară neformând obiect de circulație publică

Al        I

(provenita din conversia CF 1473 Cluj - Napoca)

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

înscrieri privitoare la sarcini                                                          |

Observații / Referințe

NU SUNT
■ CARTE FUNCIARA NR. 303259 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 !a Partea I

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Calea Episcop N. Ivan

Nr.

cadastral

Suprafața măsură ta (mp) *

Observații / Referințe

Top: 2154

-

-

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70,

Date referitoare .la teren

Nr. crt

Categoria de folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

1

drum

DA

Din acte:3205; Masurata:-

2154

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală; păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 ROM, chitanța nr. CJ14C5717/13-02-2014, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr, 272,

Data soluționării,

17/02/2014


Asistent-registrator,

KINGA SZABOU

Data eliberării,

(senrnătucă),-]

■> ■


pen r™ acest fii miafosfg sit


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.10504/14-03-2018 publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


in


suma de 20, pentru serviciul de


Data soluționării, 16-03-2018

Data eliberării,

/ / ..


Asistent Registrator,

CARLA CORINA TODORAN PESCARUS /A kl Â,


Referent)

—-dL /

ILiii3T^u^

__^(pa^afa^și:țemnătura) :


i

L,__..... _                                 .        . .. .                  '-- jresr.


»?/

*


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 288179 Cluj-Napoca


TEREN Intravilan


Nr. cerere

11336

Ziua

22

Luna

01

Anul

2018A. Partea L Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Episcop N. Ivanjud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1398

9.025


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEimobil distribuit prin comasație și orevăzut la transformare, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Acest imobil se abnotează din această cartea funciară neformând obiect de circulație Dublică.

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)


C. Partea Hi. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Carte Funciară Nr. 288179 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca Anexa Nr. 1 La Partea II

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:1398

9.025

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70,

DETALII LINIARE IMOBIL


Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

9.025

-

-

1398

strada EPISCOP N. IVAN


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.2644/22-01-2018 in suma de 20, pentru serviciul


publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării,

25-01-2018


Data eliberării,Referent,

■.....- "

1 ...........'—-('parafa -și semnătura)

/

/

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

....Ancei...

.«Wrî.r«rvhniuU


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336208 Cluj-Napoca

A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan                                                                      Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Calea Ep Nicolae Ivan, Jud, Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1357

1.809

B. Partea ii. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. cerere nr. 3640, din 08/03/1938 emis de

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEcomasație și transformare, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ, domeniul public

142787 / 29/07/2019

Act Administrativ nr. FISA MIJLOCULUI FIX, din 29/07/2019 emis de PRIMĂRIA CLUJ; Act Administrativ nr. EXTRAS DE CF NR 1473 COPIE, din 29/07/2019 emis de .;

B3

Se notează reconstituirea datelor cu privire la suprafața imobilului

Al

C. Partea HI. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea 3

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:1357

1.809

* Suprafața este d

eterminată in planul de proiecție Stereo 70.

■ DETALII LINIARE IMOBIL            ’ ■,

Ge&metrfa pentru acest iimbii nu aft/Ktgsit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr, topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

1.809

-

-

1357

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate/imobiliară cu codul nr. 252.

/ . /L-

Asistent-Reg isțrăto r,

ioaMa cRiltimrporA

Data soluționării,

05-08-2019

Data eliberării,(parafa și semnătura)


j __-

-(parafp și semnătura)


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr. ce re re

19694

fi c

Ziua

13

pentru INFORMARE

Luna

• 02

Anul .

2014


ANCPT Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea I. (Foaie de avere)

TEREN intravilan                                                                        Nr. CF vechi: 14/3

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Episcop N. Ivan

Nr crt

Nr.cadastral

Nr,topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 2344

Din acte: 18452; Măsurată: -

-

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe.

3640 / 08.03.1938

Act

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, prin comasatie si prevăzut la transformare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al         |

(provenita din conversia CF 1473) i

1 | MUNICIPIUL CLUJ

•••!

B2

Imobilul se abnotează neformând obiect de circulație publică

ai            1                  ’ ' i

(provenita din conversia CF 147.3 j. |

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

înscrieri privitoare la sarcini

NU SUNT

Document care cortine date cu caracter personal, protejate de prevederile Lepii Nr. 677/2001.

Observații / Referințe


Panina 1 din ?


Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Episcop N. Ivan

• Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp) *

Observații / Referințe

Top: 2344

-

-

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categoria de folosința

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

1

drum

DA

Din acte: 18452; Masurata:-

2344

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ14C5717/13-02-2014, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

17/02/2014


Asistent-registra tor,

' RODICAjABRUDAN


Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970 Calea Turzii, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj


U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


442

583024.77)6

392500.0779

443

583036.6341

392496.1964

444

583037.813S

392495.8379

445

583037.7790

392494.1510

446

583041.7370

392493.2360

447

583047.7840

392491.9350

448

583054.5700

392490.9400

449

583056.6460

392490.5370

450

583062.9870

392489.8630

451

583070.5250

392489.1220

452

583070.3720

392490.8670

453

583097.2080

392490.6370

454

583097.1914

392491.4911

455

583120.5310

392494.4550

456

583120.6140

392498.4290

457

583120.6410

392500.7066

458

583135.4700

392501.7140

459

583136.5960

392501.6700

460

583139.1810

392500.2320

461

583139.1290

392499.8640

462

583139.0780

392498.7760

463

5S3187.4970

392507.3800

464

583191.4700

392508.0396

465

583190.7490

392504.1970

466

583246.2300

392513.9710

467

583289.7500

392522.5860

468

583293.2940

392522.81150

469

583298.9340

392523.8S20

470

583315.2400

392526.4300

471

583318.3630

392526.9180

472

583328.8230

392528.5390

473

583332.6430

392529.1520

474

5S336O.395O

392533.5370

475

583370.2520

392535.5470

476

5S3401.5230

392540.7260

477

583409.3561)

392541.S870

47S

583424.4090

392544.6290

479

583424.6450

392543.3810

480

583471.7660

392551.0590

481

583551.8699

392563.6780

482

583551.9260

392563.5580

483

583554.5700

392564.0700

484

583565.1600

392564.4460

485

583596.7270

392569.7730

486

583597.0230

392570.0390

487

5S3611.2170

392572.4450

488

583612.5290

392572.6330

489

583623.5490

392574.2570

490

583630.2600

392575.1300

491

583648.4600

392577.9400

492

583651.6590

392578.5670

493

583657.3180

392579.4320

494

583658.4140

392579.5790

495

583666.1690

392580.7730

496

583668.0610

392581.0340

497

583672.7250

392581.7540

498

583677.9660

392582.5770

499

583682.5960

392583.3040

500

5S36SS.2090

392584.1400

501

5S3694.7440

392585.1140

502

583698.6810

392585.8460

503

583701.6510

392586.2710

504

583701.7193

392585.7858

505

583706.6721

392586.4710

506

583722.4190

392588.6490

507

583739.6580

392591.5730

508

583739.6210

392591.8610

509

583742.5860

392592.3280

510

583743.5740

392592.4830

511

583757.9910

392594.7530

512

583761.5650

392595.4440

513

583765.9860

392596.0740

514

583766.9160

392596.2320

515

583773.2000

392597.1430

516

583805.2650

392600.6510

517

583808.7370

392601.1560

518

583810.9620

392601.4470

39260 ’ 6869

520

583828.7424

392604.1208

521

5S3840.5550

392606.0270

522

583S43.5200

392607.2390

523

583857.6820

392609.7810

524

583S70.4700

392612.0760

525

5838S2.2900

392613.7730

526

583890.4580

392615.0950

527

583894.3430

392615.7250

528

583894.3250

392614.1720

529

583954.8557

392623.3928

530

5S3976.3300

392627.9870

531

5839S0.4440

392629.0440

532

583984.5570

392630.1090

533

583987.5S00

392631.1720

534

583990.2090

392632.4780

535

584017.3260

392633.9240

536

584032.4520

392636.4140

537

584065.5200

392642.8790

53S

584087.8060

392649.6900

539

584109.4520

392656.8860

540

584109.4840

392657.0810

541

5S4122.8320

392661.3870

542

584126.6070

392662.9170

543

584129.9330

392663.9530

544

584136.2200

392666.3490

545

584139.5000

392667.5800

546

5S4I43.5430

392669.1720

547

584155.8080

392674.0650

548

584164.8040

392677.2640

549

584171.7780

392679.7390

550

584175.5061

392681.0932

551

584175.6050

392680.8210


552

5S4184.3300

392683.9S9I)

661

584960.9090

392923.4260

553

584188.3090

392685.5120

662

584964.9861)

392925.3640

554

584191.1351

392686.5179

663

5S4976.0340

392931.6(110

555

584194.0330

392687.5490

664

584980.1920

392933.5090

556

584217.7010

392696.4640

665

584986.0250

392937.5230

557

584217.9279

392695.8614

666

584990.8860

392941.0300

558

584222.8800

392697.7260

667

584995.1880

392943.7020

559

584233.6514

392701.2622

668

5S4999.6420

392946.4340

560

584243.1223

392704.6279

669

5850(12.3610

392948.2400

561

584243.3210

392704.4910

670

585006.2790

392951.9591)

562

584263.1120

392711.7900

671

585009.1620

392954.7390

563

5S4263.7630

392712.0230

672

585013.0050

392958.8830

564

584274.6240

392716.0940

673

585017.3530

392964.0360

565

584277.7340

392717.2600

674

585026.8900

392978.5740

566

584283.6780

392719.1030

675

585031.8280

392986.9180

567

584288.7490

392720.7100

676

585031.2860

392987.2240

568

584291.9830

392721.8800

677

585037.3430

392998.66(10

569

5S4296.9870

392723.7080

678

585042.8680

393009.7340

570

5S4302.0850

392725.5250

679

585048.8890

393018.7310

571

584305.1910

392726.62S0

680

585055.1540

393025.2240

572

584309.5030

392728.3960

681

585059.5650

393028.8070

573

584324.0100

392733.5490

682

585064.0870

393031.9620

574

584327.0210

392734.8680

683

585067.4350

393033.6790

575

584349.4460

392742.9920

684

585072.1040

393035.9290

576

584352.8270

392744.3140

685

585077.4540

393037.972(1

577

584356.0650

392745.401(1

686

585081.9780

393039.4710

578

584365.7120

392748.8700

687

585087.2210

393040.6320

579

584366.7470

392749.2550

688

585089.4370

393041.0150

580

584370.8S20

392750.6940

689

585092.3360

393041.3740

581

584373.6510

392751.8110

690

585099.6190

393040.9850

582

584379.9544

392754.0111

691

585100.3280

393040.35S0

583

584379.9416

392754.0565

692

585110.8790

393039.6000

584

584387.9150

392756.9050

693

585126.0170

393036.8880

585

584392.1670

392758.4240

694

585125.8200

393037.130(1

584409.1270

392764.4810

695

585132.9960

393035.6284

587

584409.0146

392764.9422

696

585134.6580

393035.3370

5S8

584415.6110

392766.6950

697

585138.8740

393(134.4250

589

584437.3350

392774.4500

698

585146.4150

393(132.3350

590

584452.6620

392779.6300

699

5S5150.2740

393031.3270

591

584459.434(1

392782.215(1

700

585164.3232

393027.0653

592

584463.3090

392783.4530

701

585164.6380

393026.6970

593

584477.2600

392788.0290

702

585170.6940

393024.9620

594

584483.5133

392790.2(149

703

585189.8130

393019.6310

595

584501.2950

392796.5840

704

585193.5130

393019.1360

596

584520.7800

3928(13.8700

705

585195.7430

393018.8370

597

584520.9010

392803.9670

706

585201.4380

393018.6150

598

584531.3290

392807.8570

7(17

585206.1690

393019.1440

599

584538.7260

392810.2460

708

585208.3790

393019.9650

600

584542.9560

392811.7710

709

585210.6570

393020.S990

601

584549.1310

392814.(1450

710

58522(1.7330

393024.7450

602

584550.1180

392814.3990

711

585225.7830

393028.506(1

603

584559.6331

392817.8374

712

585228.9010

393031.3270

604

584565.3162

392819.9622

713

5S5230.3600

393032.7840

605

584580.2774

392825.5486

714

585232.5260

393035.2880

606

584580.2800

392825.570(1

715

585232.9870

393035.854(1

607

584596.9700

392831.4300

716

585237.64(10

393041.5590

608

584601.8700

392833.1700

717

585239.8630

393044.2940

609

584605.5200

392834.4300

718

585246.1730

393051.6520

610

584608.63(10

392835.9100

719

585248.0790

393054.0540

611

5S4620.9250

392S4O.573O

720

585249.5600

393055.72(10

612

584621.0580

39284(1.49(10

721

5S5260.2700

393067.8700

613

584636.2320

392845.7830

722

585263.7190

393071.0020

614

584651.4260

392S51.318(1

723

585266.8860

393074.202(1

615

584657.9000

392853.6450

724

585272.9570

393078.445(1

616

584661.8621)

392855.2221)

725

585275.6180

393079.8640

617

584670.8360

392858.5190

726

585282.9750

393083.6430

618

5S4675.9990

392860.3090

727

585283.8840

393084.0850

619

584680.8890

392861.6610

72S

585288.0090

393086.0550

620

584696.7900

392866.700(1

729

585291.8470

393087.2770

621

584710.3300

392870.25(10

730

585297.9950

393088.4790

61

584710.4820

392870.6430

731

585300.1650

393088.7640

623

5S4717.5470

392872.1580

732

585303.1750

393089.3530

624

5847'14.8180

392873.6500

733

585304.9990

393090.0630

624'

584725.0770

392S73.7370

734

585307.9330

393092.1760

625

584732.0100

392874.9770

735

585325.7801)

393088.8100

626

584737.8720

392876.045(1

736

585327.4806

393087.8066

627

584739.4590

392S76.3660

737

585348.276(1

393082.882(1

62S

584740.3480

392876.6060

738

585352.8330

393OS 1.9570

630

584747.5620

392877.9090

74(1

585376.8800

393075.4201)

63|

584750.5630

392878.4470

741

585377.0930

393075.5030

1 632

584753.4170

392878.9660

742

585397.7100

393069.7070

1 633

584756.6470

392879.5830

743

585409.4370

393066.4110

1 634

584761.0400

392880.4040

744

585409.459(1

393066.2101)

1 635

584767.3050

392881.6740

745

585433.177(1

393059.749(1

1 636

584780.9310

392884.244(1

746

585433.2196

393059.8968

1 637

584786.5320

392S84.9440

747

585445.3690

393056.7400

1 638

584793.7150

392886.2080

748

585456.8340

393053.672(1

1 639

584806.7080

392888.6600

749

585459.9510

393052.8570

i 640

5S4818.8580

392S90.9970

750

585468.9580

393050.4110

1 641

584830.9740

392892.9791)

751

585471.6610

393049.6870

1 642

584835.5780

392893.7680

752

585477.9710

393047.9390

1 643

584839.7950

392894.4910

753

5S5481.3420

393046.9950

I 644

5S4843.6450

392895.1500

754

585491.5460

393044.308(1

1 645

584856.5520

392897.613(1

755

5S5494.3390

393043.4880

i 646

584868.1370

392899.6240

756

585497.6340

393042.532(1

1 647

584S6S.6300

392899.7100

757

585520.56(10

393036.5150

i 648

5848S3.0076

392902.4453

758

585536.8200

393031.9540

1 649

584SS3.1720

392902.6070

759

585543.4.350

393031.0550

1 650

584891.1200

392903.8760

760

585546.7660

393031.5130

1 651

584S98.2850

392905.1940

761

585558.9100

393037.3300

1 652

584910.2680

392907.3430

762

585573.5000

393037.1400

1 653

584917.4380

392908.8360

763

585580.9520

393037.1200

1 654

584922.9480

392910.2930

764

585584.5310

393037.085(1

1 655

584935.2900

392913.8600

765

585593.4440

393036.7460

1 656

584937.0600

392914.0350

766

585603.5017

393(136.5833

1 657

584941.0360

392915.0790

767

585603.5800

393036.1790

1 658

584951.7370

392919.2280

768

5S5614.6100

393035.9910

1 659

584953.3910

392919.8960

769

585629.2470

393035.6630

1 660

584956.0220

392921.2390

770

585633.(1370

393036.0580


771

585642.2830

393037.0310

772

585645.1460

393037.3200

773

585650.2500

393037.9650

774

585651.7660

393037.9670

775

585669.1050

393040.431(1

776

585687.4380

393044.4450

777

585697.3340

393046.3870

778

585705.805(1

39304S.69S0

779

585716.9590

393051.7280

780

585721.7010

393052.9950

781

585731.0540

393055.3670

782

585738.0230

393056.8870

783

58575(1.7190

393059.7470

7S4

585753.8320

393060.4400

785

585756.1250

393060.9630

786

585760.9000

393061.8660

787

585765.5740

393062.7650

788

585771.8960

393063.8940

789

585775.0206

393064.4438

790

585775.1376

393064.4648

791

585779.7796

393065.2808

792

585781.2220

393065.6126

793

585781.2410

393065.6170

794

585783.6960

393066.1810

795

585784.8350

393066.4430

796

585786.8040

393066.8290

797

585787.7300

393067.0110

798

585792.6200

393067.9030

799

585797.0810

393068.8440

800

585801.5490

393069.6790

801

585803.9628

393070.1266

802

585818.8480

393(172.7770

803

585836.6910

393075.1780

8(14

585840.4670

393075.6990

805

585842.1300

393076.1100

8(16

585861.4400

393078.520(1

807

585861.2950

393078.8000

808

585880.9250

393081.7900

809

585881.1070

393081.4640

810

585882 0700

39K181.6600

811

585881.880(1

393081.9920

812

585885.7970

393082.6980

813

585885.950(1

393082.4200

814

585894.1140

393083.6310

815

585915.5900

393083.920(1

816

585926.95(10

3930S5.3600

817

585931.7900

393086.1000

SIS

585937.2900

393086.8500

819

585937.2327

393087.4462

S20

585943.3630

393089.5190

821

585952.640(1

393092.6860

822

585955.7250

393093.7620

823

585966.8010

393097.3340

824

585971.3900

393098.8850

825

585991.6710

393105.3020

826

585991.5729

393105.5119

827

586013.9963

393113.0224

828

586019.5549

393114.7671

829

586019.58(1(1

393114.4600

830

586043.35(10

393122.4800

831

586063.570(1

393128.9900

832

586063.820(1

393129.9300

833

586074.8550

393136.1530

834

586075.97S0

393135.6390

835

586083.6544

393133.1503

836

586084.1453

393133.0780

837

586086.5200

393132.7305

S3S

586089.5042

393131.9121

839

586089.3720

393131.4300

840

586089.8477

393131.2996

841

586090.0694

393132.0361

842

586093.1442

393130.948S

843

586093.0870

393130.7870

844

586105.1280

393127.2740

845

586110.5160

393124.5330

846

586113.0930

393123.2810

847

586117.4560

393120.8700

848

586128.397(1

393115.5150

849

586128.5290

393115.7541

850

586133.9674

393112.8174

851

586138.5500

393110.3500

852

586138.8260

393110.2920

853

5S6151.9630

393103.5600

854'

586163.692(1

393(197.3220

854

586163.8799

393097.4898

586167 7280

393095.3510

856

586174.0400

393091.8200

857

586175.7740

39309(1.930(1

858

586185.3400

393086.0200

859

58620(1.(1950

393083.7780

860

5862(17.8460

393083.098(1

861

586216.477(1

393084.508(1

862

586221.5570

393087.7130

863

586225.2382

393092.3596

864

586230.0242

393090.9862

S65

586320.8320

393062.2561

1 866

586359.7410

393049.9460

1 867

586362.5382

393056.1912

1 868

586373.4994

393052.1502

1 869

586374.0605

393051.9434


C 1

Nr.

X

Y

Pcl.

Im]

[ml

1

585834.6095

393047.5344

2

585826.3013

393062.8382

3

585811.9634

393059.7171

4

585820.5225

393044.4722- ?v

întocmit: SC DAMĂRi CONSULT SRL M:


Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970 Calea Turzii, Municipiul Cluj - Napoca, județul Cluj


U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


442

583024.7716

392500.0779

443

583036.6341

392496.1964

444

583037.8138

392495.8379

445

5S3O37.779O

392494.1510

446

583041.7370

392493.2360

447

583047.7840

392491.9350

44X

583054.5700

392490.9400

449

583056.6460

39249(1.5370

450

583062.9870

392489.8631)

451

583070.5250

3924X9.1220

452

583070.3720

392490.8670

453

583097.2080

392490.6370

454

583097.1914

392491.4911

455

583120.5310

392494.4550

456

583120.6140

392498.4290

457

583120.6410

392500.7066

458

583135.4700

392501.7140

459

583136.5960

392501.6700

460

583139.1810

392500.2320

461

583139.1290

392499.864(1

462

583139.0780

392498.7760

463

583187.4970

392507.3S00

464

583191.4700

392508.0396

465

583190.7490

392504.1970

466

583246.2300

392513.9710

467

583289.7500

392522.5860

468

583293.2940

392522.S050

469

583298.9340

392523.8820

470

583315.2400

392526.4300

471

583318.3630

392526.9180

472

583328.8230

392528.5390

473

583332.6430

392529.1520

474

583360.3950

392533.5370

475

583370.2520

392535.5470

476

583401.5230

392540.7260

477

583409.3560

392541.8870

478

583424.4090

392544.6290

479

583424.6450

392543.3810

480

583471.7660

392551.0590

481

583551.8699

392563.6780

482

583551.9260

392563.5580

483

583554.5700

392564.0700

484

583565.1600

392564.4460

485

583596.7270

392569.7730

486

583597.0230

392570.0390

487

583611.2170

392572.4450

488

583612.5290

392572.6330

489

583623.5490

392574.2570

490

583630.2600

392575.1300

491

583648.4601)

392577.9400

492

583651.6590

392578.567(1

493

583657.3180

392579.4320

494

583658.4140

392579.5790

495

583666.1690

3925S0.7730

496

583668.0610

392581.0340

497

583672.7250

392581.7540

498

583677.9660

392582.5770

499

583682.5960

3925S3.3O4O

500

583688.2090

392584.1400

501

583694.7440

392585.1140

502

583698.6810

392585.8460

503

583701.6510

392586.2710

504

583701.7193

392585.7858

505

583706.6721

392586.4710

506

583722.4190

392588.6490

507

583739.6580

392591.5730

508

583739.6210

392591.8610

509

583742.5860

392592.3280

510

583743.5740

392592.4830

511

583757.9910

392594.7530

512

583761.5650

392595.4440

513

583765.9860

392596.074(1

514

583766.9160

392596.2320

515

583773.2000

392597.1430

516

583S05.2650

392600.6510

517

583808.7370

392601.1560

518

583810.9620

392601.4470

519

5X3819 Y. 13

392602.6869

520

583828.7424

392604.1208

521

583840.5550

392606.0270

522

583X43.5200

392607.2390

523

583857.6X2(1

392609.7810

524

5X3870.4700

392612.0760

525

583882.2900

392613.7730

526

5X3X90.4580

392615.0950

527

583894.3430

392615.7250

528

58.3X94.3250

392614.1720

529

583954.8557

392623.3928

530

583976.3300

392627.9X7(1

531

5839X0.4440

392629.044(1

532

583984.5570

392630.1090

533

5S3987.5S00

392631.1720

534

583990.2090

392632.47X0

535

584017.3260

392633.9240

536

584032.4520

392636.414(1

537

584065.5200

392642.8790

538

584087.8060

392649.690(1

539

584109.4520

392656.S860

540

584109.4X40

392657.0X10

541

584122.8320

392661.3870

542

584126.6070

392662.9170

543

584129.9330

392663.9530

544

584136.2200

392666.3490

545

584139.5000

392667.5SOO

546

584143.5430

392669.1720

547

584155.81)80

392674.(1650

548

584164.8040

392677.2640

549

584171.7780

392679.7390

550

584175.5061

3926S 1.0932

551

584175.6050

392680.8210


552

584184.3300

392683.9890

553

584188.3090

392685.512(1

554

5X4191.1351

392686.5179

555

5X4194.033(1

392687.5490

556

584217.7010

392696.464(1

557

5S4217.9279

392695.8614

558

584222.8800

392697.7260

559

584233.6514

392701.2622

560

584243.1223

392704.6279

561

584243.3210

392704.4910

562

584263.1120

392711.7900

563

584263.7630

392712.0230

564

584274.6240

392716.0940

565

584277.7340

392717.2600

566

584283.6780

392719.1030

567

584288.7490

392720.7100

568

584291.9830

392721.8800

569

584296.9870

392723.7080

57(1

584302.0850

392725.5250

571

584305.1910

392726.6280

572

584309.5030

392728.3960

573

584324.0100

392733.5490

574

584327.0210

392734.8680

575

584349.446(1

392742.9920

576

584352.8270

392744.3140

577

584356.0650

392745.4010

578

584365.7120

392748.87(10

579

584366.7470

392749.2550

5S0

584370.8820

392750.6940

5X1

584373.6510

392751.8110

582

584379.9544

392754.0111

583

584379.9416

392754.(1565

584

584387.9150

392756.9050

585

584392.1670

392758.4240

586

584409.1270

392764.4810

587

584409.0146

392764.9422

58S

584415.611(1

392766.6950

1 589

584437.335(1

392774.4500

590

584452.6620

392779.6300

591

584459.4340

392782.2150

592

584463.3090

392783.4530

593

584477.2600

392788.0290

594

5X4483.5133

392790.2049

595

584501.2950

392796.5840

596

58452(1.780(1

392803.8700

597

584520.9010

392803.9670

598

584531.3290

392X07.8570

599

584538.7260

392810.2460

60(1

584542.9560

392811.7710

601

584549.1310

392814.0450

602

584550.118(1

392S 14.3990

603

584559.6331

392S 17.8374

6(14

584565.3162

392819.9622

605

584580.2774

392825.5486

606

584580.2800

392825.570(1

6(17

5X4596.9700

392831.430(1

608

584601.8700

392833.1700

609

584605.5200

392834.4300

610

392X35.9100

611

584620.9250

392840.5730

612

584621.0580

392X40.490(1

613

584636.232(1

392X45.7830

614

584651.4260

392851.3180

615

584657.90(10

392853.6450

616

584661.8620

392855.2220

617

58467(1.8360

392858.5190

618

584675.9990

39286(1.3090

619

5X46S0.8890

392861.6610

620

584696.7900

392866.7000

621

5X4710.3300

392870.2500

622

584710.4820

392870.6430

623

584717.5470

392872.1580

624

5X4724.8180

392X73.65(10

624'

584725.0770

392X73.7370

625

584732.0100

392X74.9770

626

584737.8720

392X76.0451)

627

584739.4590

392876.3660

628

58474(1.3480

392876.6060

630

584747.5620

392S77.9090

631

5X4750.5630

392878.4470

632

5X4753.4170

392X78.9660

633

584756.6470

392879.5830

634

5X4761.0400

392880.4040

635

584767.3050

392881.6740

636

5847X0.9310

3928X4.2440

637

584786.5320

392884.9441)

638

5X4793.7150

392XS6.2080

639

584806.7(1X0

392888.6600

640

5X4818.8580

392S90.9970

641

5X4830.9740

392892.9790

i 642

584835.5780

392893.7681)

1 643

584839.7950

392894.4910

1 644

584843.6450

392895.1500

645

584856.5520

392897.6130

646

5X4868.1370

392899.6240

647

584868.6300

392899.7100

648

584883.0076

392902.4453

649

584883.1720

392902.607(1

65(1

584891.12(10

392903.8760

651

584898.2850

3929(15.1940

652

584910.2680

392907.3430

653

584917.43X0

392908.8360

654

584922.94X0

392910.2930

655

584935.291)0

392913.860(1

656

584937.(1600

392914.0350

657

584941.0360

392915.0790

658

584951.7370

392919.2280

659

584953.3910

392919.8960

660

584956.(1220

392921.2390


661

584960.9090

92923.426(1

662

5S4964.9860

92925.3640

663

584976.034(1

92931.6(110

664

584980.1920

92933.5090

665

584986.0250

92937.5230

666

584990.886(1

92941.(1300

667

584995.188(1

92943.7020

668

584999.642(1

92946.4340

669

585002.3610

92948.2400

670

585006.2790

92951.9590

671

585009.1620

92954.7390

672

585013.0050

92958.8830

673

585017.3530

92964.036(1

674

585026.8900

92978.574(1

675

585031.82X0

92986.9180

676

585031.2860

92987.2240

677

585037.3430

92998.6600

678

585042.8680

93009.7340

679

585048.8890

93018.7310

680

585055.1540

93025.2240

681

585059.5650

93028.8(17(1

682

585064.0870

93031.9620

683

585067.4350

93033.6790

684

585072.1040

93035.9290

685

585077.4540

93037.9720

686

585081.9780

93039.4710

6S7

585087.2210

93040.6320

688

585089.4370

93041.0150

689

5851)92.3360

93041.374(1

690

585099.6190

93040.9850

691

585100.3280

93040.358(1

692

585110.8790

93039.6000

693

585126.0170

93O36.8X8O

694

585125.8200

93037.1300

695

585132.9960

93035.6284

696

585134.6580

93035.3370

697

585138.8740

93034.4250

698

585146.4150

93032.3350

699

585150.274(1

93031.3270

700

585164.3232

93027.0653

701

585164.6380

93026.6970

702

5X5170.6940

93024.9620

703

585189.8130

93019.6310

704

585193.5130

93019.1360

705

5S5195.7430

93018.8370

706

585201.4380

93018.6150

7(17

585206.1690

93019.1440

708

585208.3790

93019.965(1

709

5X5210.6570

93020.8990

71(1

585220.7330

93024.7450

711

585225.7830

93028.5060

712

585228.9010

93(131.3270

713

585230.3600

93032.7X40

714

585232.5260

93035.2X80

715

585232.9870

93035.8540

716

585237.6400

93041.559(1

717

585239.8630

93044.294(1

718

585246.1730

93051.6520

719

585248.0790

93054.0540

720

5S5249.5600

93055.7200

721

585260.2700

93067.870(1

722

585263.7190

93071.0020

723

5X5266.886(1

93074.2020

724

585272.9570

93078.4450

725

5X5275.6IS0

93079.8640

726

585282.9750

930X3.643(1

727

585283.8840

93084.0850

728

5852X8.009(1

93086.0550

729

585291.8470

930X7.2770

730

585297.9950

930XX.4790

731

58530(1.1650

9308X.7640

732

585303.1750

930X9.353(1

733

585304.9990

9309(1.0630

734

585307.9330

93092.1760

735

585325.7X00

930X8.8100

736

585327.4806

93087.8066

737

5X5348.276(1

930X2.8X20

73S

585352.8330

930X1.9570

74(1

585376.8800

93075.420(1

741

585377.0930

93075.5030

742

5X5397.7100

93069.7(170

743

5X5409.4370

93066.4110

744

5X5409.4590

93066.2100

745

585433.1770

93059.7490

746

585433.2196

93059.8968

747

585445.3691)

93056.741)0

748

585456.8340

93053.6720

749

585459.9510

93052.8570

75(1

585468.95X0

9305(1.4110

751

585471.6610

93049.6870

752

5X5477.9710

93(147.9390

753

5854X1.3420

93046.995(1

754

5X5491.5460

93(144.3080

755

585494.3390

93043.48X0

756

585497.6340

93042.5320

757

585520.5600

93036.5150

758

585536.8200

93031.9540

759

585543.4350

93031.0550

760

5X5546.7660

93031.5130

761

5X5558.9100

93037.3300

762

5X5573.5000

93037.1400

763

585580.9520

93037.1200

764

585584.5310

93037.0850

765

585593.4440

93036.7460

766

585603.5017

93036.5833

767

585603.5800

93036.1790

768

585614.6100

393035.991(1

769

5X5629.2470

393035.6630

770

5X5633.0370

393036.058(1


771

585642.2X30

93037.031(1

772

585645.1460

93037.3200

77.3

58565(1.2500

93037.9650

774

585651.7660

9303 7.9670

775

585669.1050

93040.4310

776

585687.4380

93044.4450

777

585697.3340

93046.3870

778

585705.8(150

9304S.69X0

779

585716.9590

93051.7280

780

585721.7010

93052.9950

7X1

585731.(1540

93055.367(1

782

585738.0230

93056.8870

783

585750.7190

93059.7470

784

585753.8320

93060.4400

785

585756.1250

93060.9630

7X6

585760.90110

93061.866(1

787

585765.5740

93062.7650

788

5X5771.8960

93063.894(1

789

585775.0206

93 064.4438

790

585775.1376

93064.4648

791

585779.7796

93065.2808

792

5857X1.2220

93065.6126

793

585781.2410

93065.6170

794

585783.6960

93066.1810

795

5S5784.8350

93066.4430

796

585786.8040

93066.8290

797

585787.73(10

930 67.0110

798

585792.620(1

93067.9030

799

585797.0810

93068.8440

800

5X5801.5490

93069.6790

801

585803.9628

93070.1266

802

585818.8480

930 72.7770

803

585836.6910

93075.1780

804

585840.4670

93075.6990

805

585842.1300

93076.1100

806

585861.4401)

93(178.5201)

8(17

585861.295(1

93078.80(10

808

585880.9250

93081.7900

809

585881.1070

930X1.4640

810

585882.0700

930S 1.6600

811

585881.8800

93081.9920

812

585885.7970

93082.6980

813

585885.950(1

93082.4200

814

585894.1140

93083.6310

815

585915.5900

93083.9200

816

585926.9500

93085.3600

817

585931.7900

93086.1000

818

585937.2900

93086.8500

819

5X5937.2327

93087.4462

820

585943.3630

93089.5190

821

585952.6400

93092.686(1

822

585955.7250

93(193.762(1

823

585966.8010

93097.3340

824

585971.3900

93098.8X50

825

5X5991.6710

93105.3020

826

585991.5729

93105.5119

827

586013.9963

93113.0224

828

586019.5549

93114.7671

829

586019.5800

93114.4600

830

586043.3500

93122.4800

831

5S6063.5700

93128.9900

832

586063.8200

93129.9300

833

5S6O74.855O

93136.1530

834

586075.9780

93135.6390

835

586083.6544

93133.1503

836

586084.1453

93133.0780

837

586086.5200

93132.7305

838

586089.5042

93131.9121

839

586089.3720

93131.4300

84(1

586089.8477

93131.2996

! X41

586090.0694

93132.0361

1 842

586093.1442

93130.9488

84.3

586093.087(1

93130.7870

844

586105.1280

93127.2740

845

586110.5160

93124.533(1

846

5861 13.0930

93123.2810

847

586117.4560

93120.8700

848

586128.3970

93115.5150

849

586128.5290

93115.7541

850

586133.9674

93112.8174

851

586138.5500

9311(1.3500

852

586138.8260

93110.292(1

X53

586151.963(1

93103.56(1(1

854'

586163.6920

93097.32211

854

586163.8799

93097.489S

OL’liliJIL

856

586174.0400

93091.8200

857

586175.7740

93090.930(1

858

586185.3400

93086.0200

859

586200.095(1

93083.7780

86(1

586207.8460

93083.098(1

861

586216.4770

93084.5080

862

586221.5570

93087.7130

863

586225.2382

93092.3596

1 864

58623(1.(1242

93090.9X62

1 865

586320.832(1

93062.2561

866

586359.741(1

93049.946(1

867

586362.5382

93056.1912

868

5X6373.4994

93052.1502

869

586374.0605

93051.9434


C l

Nr.

X

Y

l’cl.

f‘»l

[ml

1

585834.6(195

393047.5344

2

585826.3013

393062.8382

3

58581 1.9634

393059.7171

4

5X5820.5225

393044.4722'' întocmit: SC DAMARvCONSULT SRL
K3


Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 Calea Turzii, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


1 Dr

120

585313.0500

Nr.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

Dfi.rl)

121

122

585307.0550

585301.0600

Pcl.

,X[.n)

Y[n>]

 • 123

 • 124

585302.3670

585296.7100

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

11

12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

21

 • 23

 • 24

 • 25

 • 26

 • 27

 • 28

 • 29

 • 30

 • 31

 • 32

 • 33

 • 34

586364.7980

586338.2360

586328.5860

586327.7100

 • 586323.7640

 • 586320.7640

586315.5070

586314.2092

586286.3160

586259.7560

 • 586259.5100

586254.7370

586248.2910

586223.7810

586221.2810

586208.5630

586206.0160

586205.4210

586205.6600

586195.8300

586189.9740

586182.1480

586173.4310

586161.5550

586159.3280

586150.4940

586132.5590

586128.0660

586121.8800

 • 586117.5100

393031.0330

393036.0470

393037.1150

393037.2610

393037.5340

393037.1470

393034.0630

393032.3116

393039.0210

393045.8040

393044.9420

393046.3770

393048.1770

393054.7790

393055.2470

393057.8150

393058.3400

393058.4250

393059.3000

393062.2080

393063.9390

393067.5250

393071.4930

393076.7900

393077.8710

393082.5030

393092.6140

393095.0130

393097.8100

393100.0100

27.031

9.709

0.888

3.955

3.025

6.095

2.180

28.689

27.412

0.896

4.984

6.693

25.384

2.543

 • 12.975

2.601

0.601

0.907

10.251

6.106

8.608

9.578

13.004

 • 2.475

 • 9.975

20.589

5.093

6.789

4.893

 • 12.475

 • 125

 • 126

 • 127

 • 128

 • 129

 • 130

 • 131

 • 132

 • 133

 • 134

 • 135

 • 136

 • 137

 • 138

 • 139

 • 140

 • 141

 • 142

 • 143

 • 144

 • 145

 • 146

 • 147

 • 148

 • 149

 • 150

 • 151

 • 152

 • 153

 • 154

585287.2980 585276.4300 585273.4430 585254.7470 585253.2270 585247.4760 585243.2380 585239.3630 585237.7140 585233.1620 585228.9110

 • 585223.8990 585217.4340 585208.8020 585201.9800 585195.6290 585187.0160 585183.1280 585176.6410 585176.2860

 • 585159.8990 585140.1310 585121.6140 585104.8900 585097.9850 585091.7740 585083.1230 585077.6670 585072.7950 585071.5420

35

586105.8000

393104.3100

4.974

155

585067.8730

36

586101.0690

393105.8470

5.807

156

585065.0960

37

586095.5320

393107.5970

7.641

157

585059.0110

38

586088.2380

393109.8740

3.022

158

585051.1840

39

586085.3290

393110.6910

10.005

159

585046.3660

40

586075.7460

393107.8160

1.380

159'

585043.8950

41

586074.4150

393107.4510

2.999

160

585041.2290

42

586071.5230

393106.6560

1.307

161

585038.4820

43

586070.2630

393106.3090

12.439

162

585034.6040

44

586058.2630

393103.0350

3.233

162'

585033.9030

45

586055.1200

393102.2790

0.056

163

585033.1080

46

586055.0655

393102.2658

1.354

164

585023.5160

47

586054.7000

393103.5700

16.294

165

585021.1350

48

586039.1577

393098.6766

5.250

166

585020.0410

49

586034.1500

393097.1000

0.302

167

585016.1200

50

586034.0602

393097.3882

15.584

168

585015.2860

51

586019.1820

393092.7530

4.630

169

585013.0440

52

586014.7450

393091.4310

6.661

170

585011.9880

53

586008.4200

393089.3420

6.820

171

585009.1508

54

586001.9170

393087.2870

6.679

172

584979.0738

55

585995.4830

393085.4960

3.296

172'

584978.4186

56

585992.3950

393084.3430

8.113

173

584977.6040

57

585984.6570

393081.9060

4.742

174

584974.4130

58

585980.1110

393080.5580

14.975

175

584971.0260

59

585965.7990

393076.1500

2.024

176

584967.5010

60

585963.9040

393075.4400

13.003

177

584963.4310

61

585951.4910

393071.5660

5.599

178

584962.7596

62

585946.1440

393069.9060

10.474

179

584941.7900

63

585936.2230

393066.5480

0.883

1X0

584922.3450

64

585935.9457

393067.3S61

9.915

181

584919.8740

65

585926.3220

393064.999(1

5.794

182

584917.8630

66

585921.0870

393062.5160

3.410

183

584917.0540

67

585918.0370

393060.9910

14.907

184

584916.9110

68

585904.6130

393054.5090

111.278

185

584915.3340

69

585895.2740

393050.2160

11.043

186

584908.7050

70

585884.7237

393046.9553

9.767

187

584895.4590

70'

585875.2300

393044.6600

12.314

188

584877.6730

71

585863.2000

393042.0300

0.348

189

584859.1910

72

585862.8550

393042.0760

20.734

190

584833.7240

73

585842.5844

393037.7169

14.00S

191

584831.9820

74

585828.9530

393034.4890

1.855

192

584819.9890

75

585827.1880

393033.9180

4.187

193

584805.2440

76

585823.1100

393032.9710

2.480

194

584790.7000

77

585820.6770

393032.4920

4.903

195

584790.6960

78

585815.8830

393031.4660

16.380

196

534774.5300

79

585799.8750

393027.9940

9.269

197

584770.2110

80

585790.7720

393026.2450

25.344

198

584758.5080

81

585765.9631

393021.0666

6.485

199

584758.4360

82

585759.6410

393019.6210

3.758

200

584757.9420

585755.9710"

3.554

201

384740.3J10

84

585752.4890

393018.0990

5.925

202

584740.3915

85

585746.6656

393017.0043

15.947

203

584726.1420

86

585731.0600

393013.7200

3.106

204

584709.6340

87

585728.0370

393013.0080

6.679

205

584704.8590

88

585721.4900

393011.6860

14.275

206

584704.7586

89

585707.5890

393008.4410

1.745

207

584690.8940

90

585705.8900

3930(18.0430

15.717

208

584690.9944

91

585690.2290

393009.3660

5.743

209

584684.1030

92

585686.5327

393013.7611

4.496

210

584677.0781)

93

585682.1280

393012.8580

15.021

211

584666.5840

94

585667.3550

393010.1390

3.061

212

5X4664.10X0

95

585664.4200

393009.2690

2.233

213

584658.0560

96

585662.4640

393008.1920

16.440

214

584647.9900

97

585646.1390

393006.250(1

18.143

215

5X4623.3860

98

585628.085(1

393004.455(1

12.215

216

584604.3500

99

585615.9770

393002.8390

2.859

217

584570.3220

100

585613.4820

393004.2340

35.291

218

584570.3470

101

585578.2000

393005.0460

14.623

219

584562.9270

102

585563.7060

393006.9850

1.590

22(1

584530.3170

103

585562.1930

393006.4950

20.740

221

584524.3700

104

585541.9530

393011.0220

24.744

222

584523.2610

105

585517.9154

393016.8909

0.533

223

584488.2900

106

585518.0280

393017.4120

16.639

224

584477.0901)

107

585501.9470

393021.6850

17.010

225

584466.1200

108

585485.5310

393026.1410

21.462

226

584455.4200

109

585464.7800

393031.6200

29.867

227

584448.2800

110

585435.9910

393039.5730

13.279

228

584441.6800

III

585423.1550

393042.9740

13.393

229

584437.5700

112

585410.1780

393046.2880

8.410

230

584426.8500

113

585402.0350

393048.3890

28.174

231

584411.0600

114

585374.4570

393054.1530

3.117

232

584406.4200

115

585372.1030

393056.1960

37.011

233

584404.2900

116

585336.3410

393065.7280

1.598

234

584403.9540

117

585334.7990

393066.1490

7.834

235

584387.6750

118

585327.1800

393067.9700

5.373

236

584365.499(1

119

585321.8700

393068.7900

8.885


393069.8600

5.999

393069.6400

5.999

393069.42(10

3.884

237

584355.6020

392719.2750

393065.7620

5.764

238

584347.9950

392716.1190

393064.6590

12.203

239

584340.0290

392713.3550

393056.8920

13.918

241)

584336.2940

392712.3280

393048.1970

3.839

241

584335.51110

392712.0410

393045.7860

24.007

242

584331.3800

392710.5400

393030.7270

2.086

243

584329.1600

392709.7440

393029.2990

8.840

244

584325.3240

392708.3850

393022.5850

6.333

245

584325.3170

392708.0(130

393017.8790

5.457

246

584319.2200

392705.8150

393014.0370

2.168

247

584295.9970

392697.204(1

393012.6290

5.533

248

584289.0170

392694.8050

393009.4830

5.299

249

584283.1910

392692.9050

393006.3200

5.522

250

584263.6520

392685.8610

393004.0010

6.900

251

584257.3780

392683.7180

393001.5900

8.793

252

584230.7540

392673.9770

392999.9160

6.855

253

584220.1770

392670.2340

392999.2430

6.352

254

584217.7017

392669.3882

392999.1530

8.686

255

584217.6610

392669.7730

393000.2770

3.975

256

584211.6090

392667.5800

393001.1060

6.753

257

584203.6500

392664.6690

393002.9840

258

584203.7250

392664.2105

393003.3070

17.045

259

584198.5910

392662.3510

393007.9970

20.549

260

584197.6760

392662.0370

393013.6090

19.030

261

584194.3300

392660.7900

393017.9980

16.894

262

584191.6300

392659.7950

393020.3900

6.915

263

584185.9350

392657.7170

393020.7660

6.211

264

584182.0700

392656.3230

393020.7050

8.845

265

584174.3860

392653.5550

393018.8610

5.900

266

584169.8700

392651.9620

393016.6160

5.491

267

584166.9880

392650.8200

393014.0X4(1

1.466

268

584157.9980

392647.5070

393013.3230

4.783

269

584147.9240

392643.7960

393010.2540

4.028

270

584141.0210

392641.2680

393007.3360

10.854

271

584128.4740

392636.7040

392998.3480

17.860

272

584126.2420

392635.3180

392982.2940

10.660

273

584079.4570

392618.6760

392972.785(1

5.200

274

584066.8820

392616.1460

392968.2100

5.299

275

584030.1960

392610.4940

392963.6300

5228

276

584027.7070

392610.0990

392959.1820

6.627

277

584018.5420

392608.6500

392953.8080

1.309

278

584010.5210

392607.0860

392952.7030

2.547

279

584001.8540

392605.4410

392950.2830

19.668

280

583966.7014

392600.7851

392933.1120

8.109

281

583967.0220

392598.1874

392925.3600

4.619

282

583888.4200

392585.0698

392920.8720

21.595

283

583888.5529

392582.5203

392899.6360

5.450

284

583855.5680

392578.9900

392894.2500

17.725

285

583794.4660

392572.6870

392876.6670

7.384

286

583780.0015

392571.0853

392869.3590

20.816

287

583779.3860

392573.7520

392848.7370

30.213

288

583762.7910

392571.4320

392851.6011

3.700

289

583749.5590

392569.0870

392855.2422

2.918

290

583722.2740

392565.0380

392858.0440

6.050

291

583695.2410

392561.1260

392863.1840

5.021

292

583672.9830

392557.6350

392866.8900

4.074

293

583671.0110

392557.2840

392868.9330

4.129

294

583599.2140

392547.1340

392869.6280

3.486

295

583582.5840

392542.9980

392866.2072

21.152

296

583581.8040

392543.8980

392868.9800

19.762

297

583524.8250

392534.3440

392872.5040

2.608

298

583499.3540

392530.1302

392873.33X0

2.725

299

5X3493.1830

392530.3500

392875.1770

2.269

300

583460.9440

392525.4280

392877.2970

2.125

301

583428.7260

392520.5040

392879.4170

1.622

302

5S3401.3060

392514.0320

392879.79X0

6.636

303

583394.07X0

392513.2440

392879.5040

13.283

304

583388.0490

392512.1250

392878.5130

17.949

305

583382.2970

392511.0950

392876.(1980

18.742

306

583378.5670

392510.4970

392872.9850

25 828

307

583370.8830

392508.9950

392868.6790

1.844

308

583367.1380

392508.4230

392868.0750

11.993

309

583343.0960

392504.9540

392868.1740

15.008

310

583339.1520

392504.3410

392865.3760

14.823

310'

583337.4050

392504.078(1

392862.5130

0.095

311

583317.9456

392500.9114

392862.6080

16.413

312

583301.6428

392498.0430

392859.769(1

4.38S

313

583294.7130

392497.1840

392858.9920

11.899

314

583287.836(1

392496.3280

392856.8410

0.336

315

583267.3800

392493.3940

392857.1690

1.001

316

583259.7520

392492.4330

392858.0400

17.977

317

583252.6530

392491.1890

110

uruoit snso

392853.2197

14.541

319

583238.5690

392488.702(1

392850.3210

16.992

320

583218.8090

392485.6090

392846.2930

4.934

321

583199.0500

392482.5130

392845.0510

0.356

322

583183.2400

392480.0300

392845.3928

14.274

323

583171.0400

392478.1200

392841.9990

0.356

324

583159.5940

392476.3730

392841.6572

7.183

325

583158.0450

392476.0310

392839.6330

7.437

326

583149.3690

392474.6140

392837.1920

11.246

327

583144.5910

392473.9210

392833.1500

2.479

328

583143.5930

392474.0340

392833.28(10

6.439

329

583117.9640

392470.066(1

392831.0820

10.899

330

583117.4300

392469.6570

392826.9040

26.639

331

583111.1210

392468.629(1

392816.6930

20.285

332

583105.3780

392467.9850

392809.6840

36.127

333

583099.6550

392467.4870

392797.548(1

0.104

334

583090.6450

392466.9470

392797.4470

7.893

335

583087.1680

392466.8180

392794.7560

34.721

336

583084.0710

392466.7040

392782.8340

6.329

337

583076.4080

392466.4950

392780.6680

1.180

338

583069.5980

392466.4930

392780.2650

37.136

339

583063.5610

392465.7650

392767.7700

11.917

340

583042.4220

392463.2140

392763.70(10

11.670

341

583041.3730

392463.4020

392759.7200

11.345

342

583(130.7740

392458.4180

392755.9500

7.612

343

583028.1910

392457.2110

392753.3100

7.079

344

583016.1450

392465.6860

392750.7500

4.345

345

583014.8680

392466.4520

392749.3400

11.350

346

583001.2422

392479.4873

392745.6100

16.801

347

583001.1770

392479.7480

392739.8700

4.938

348

582983.1250

392497.1790

392738.1800

2.255

349

582951.5100

392521.8110

392737.4400

0.910

350

582919.490(1

392546.4100

392736.5940

17.303

351

582899.0500

392561.0300'

392730.7300

23.392

352

582862.6200

392589.7500

392723.287(1

10.679

353

1582842.3894

392606.8174

354

582821.9980

392627.5750

355

1582775.0860

392669.6560


356

582775.5903

392667.0715

(1.116

8.236

357

5X2775.4810

392667.1090

23.210

8.432

35S

582758.2130

392682.6180

1.208

3.874

359'

5S2757.0400

392682.3292

0.0(13

0.835

359

582757.0380

392682.3310

5.438

4.394

360

582751.7590

392681.0270

2.562

2.358

361

582751.1630

392683.5190

4.426

4.070

362

582750.1350

392687.8240

3.144

0.382

363

582752.8960

392689.3280

17.099

6.478

364

582739.4280

392699.8630

13.955

24.768

365

582728.5500

392708.6050

11.172

7.381

366

582718.1220

392712.6140

9.839

6.128

367

582708.9820

392716,2560

5.690

20.770

368

582703.6850

392718.3330

12.321

6.630

369

582692.2030

392722.8(130

17.982

28.350

370

582674.5330

392726.1380

63.945

11.220

371

582610.8840

392719.98X0

34.773

2.616

372

582576.3940

392715.5580

7.217

0.387

373

582569.1800

392715.3550

7.501

6.437

374

582561.6800

392715.4820

46.034

8.475

375

582515.7040

392717.7830

14.420

0.465

376

582501.3260

392718.8890

6.609

5.460

377

582495.0300

392720.9000

30.897

0.967

378

582464.2100

392723.0790

2.035

3.571

379

582462.1800

392723.2230

18.245

2.87S

380

582443.9800

392724.5100

2.528

6.062

381

582441.4820

392724.1220

6.000

4.109

382

582435.5260

392724.8470

1.029

8.167

383

582434.5040

392724.9710

4.274

4.789

384

582430.2620

392725.4890

4.887

3.100

385

582425.3963

392725.9464

4.043

9.581

386

582421.3801

392726.4105

1.725

10.736

387

582419.6676

392726.6192

6.459

7.351

388

582413.2280

392727.1170

5.255

13.351

389

582407.9830

392727.4460

12.942

2.627

390

582395.1790

392729.3280

15.197

49.657

391

582380.3640

392732.7120

15.480

12.827

392

582365.9974

392738.4758

23.521

37.119

393

582374.6143

392760.3613

4.223

2.520

394

582378.0279

392757.3757

8.287

9.279

395

582385.7061

392754.7588

11.939

8.172

396

582397.0205

392750.9471

11.219

8.822

397

582407.9835

392748.5642

19.769

35.46(1

398

582427.5326

392745.6206

26.131

2.617

399

582453.4671

392742.4194

4.066

79.689

400

582457.5035

392741.9266

24.059

2.553

401

582481.5470

392741.0650

36.522

33.173

402

582517.9610

392738.2570

23.360

61.426

403

582540.9678

392734.2077

12.749

14.553

404

582553.7088

392733.7641

0.695

2.737

405

582553.7576

392734.4577

34.474

16.756

406

582588.1346

392737.0431

1.978

13.438

407

582587.7910

392738.9910

31.243

27.584

408

582617.8640

392747.4600

21.360

27.315

409

582639.1350

392749.4050

25.809

22.530

410

582664.7920

392746.6060

2.258

2.003

411

582664.7600

392744.3480

29.159

72.511

412

582693.8790

392742.8210

13.718

17.137

413

582706.9940

392738.7980

19.459

1.191

414

582725.4140

392732.5260

16.635

57.774

415

582740.4433

392725.3967

9.032

25.817

416

582748.0670

392720.5540

25.606

6.175

417

582769.5900

392706.6820

31.170

32.613

418

582791.8100

392684.8230

1.530

32.592

419

5X2791.9204

392686.3495

33.175

28.173

420

582813.5980

392661.2360

15.540

7.271

421

582823.7520

392649.4720

1.659

6.132

422

582824.9990

392648.3780

21.402

5.843

423

582841.5630

392634.825(1

16.561

3.778

424

582854.3530

392624.3040

19.266

7.829

425

582869.2900

392612.1360

5.78(1

3.788

426

582873.8380

392608.5690

14.055

24.291

427

582885.0880

392600.1440

9.073

3.991

428

582892.4590

392594.8540

13.112

1.767

429

582903.1270

392587.2310

20.911

19.715

430

582919.8730

392574.7070

5.130

16.553

431

582923.9320

392571.5700

17.514

6.983

432

582937.7900

392560.8600

39.519

6.930

433

582969.600(1

392537.410(1

2.590

20.665

434

582969.5500

392534.8200

20.253

7.688

435

582985.6100

392522.4800

0.569

7.207

436

582985.7043

392523.0408

16.913

4.147

437

582999.3580

392513.0600

6.053

10 H5 II

an-nno rj-m

A J70

20.001

439

583009.5170

392505.7340

1.963

20.00(1

440

583009.9780

392507.6426

6.351

16.004

441

583015.3962

392504.3293

10.294

12.349

442

583024.7716

3925(10.0779

12.4X1

11.579

443

5X3036.6341

392496.1964

1.233

1.586

444

583037.8138

392495.8379

1.687

8.791

445

583037.7790

392494.1510

4.062

4.828

446

583041.7370

392493.236(1

6.185

1.004

447

583(147.7840

392491.9350

6.X59

25.934

448

583054.5700

392490.9400

2.115

0.673

449

583056.6460

392490.5370

6.377

6.392

450

583062.9870

392489.863(1

7.574

5.779

451

583070.5250

392489.1220

1.752

5.745

452

583070.3720

392490.8670

26.837

9.026

453

583097.2080

392490.6370

0.854

3.479

454

583097.1914

392491.4911

23.527

3.099

455

583120.5310

392494.4550

3.975

7.666

456

583120.6140

39249X.4290

2.278

6.810

457

583120.6410

392500.70 66

14.863

6.081

458

583135.470(1

392501.7140

1.127

21.292

459

583136.5960

392501.6700

2.958

1.066

460

583139.1810

392500.2320

0.372

11.712

461

583139.1290

392499.8640

1.089

2.851

462

583139.0780

392498.7760

49.178

14.729

463

583187.4970

392507.3800

4.027

1.489

464

583191.4700

392508.0396

3.910

18.857

465

583190.7490

392504.1970

56.335

0.269

466

583246.2300

392513.9710

44.364

-25.094

467

583289.7500

392522.5860

3.551

40.078

468

5X3293 ■>94(1

1925228050

5.742

40.378

469

583298.934(1

392523.X820

16.504

25.130

47(1

583315.2400

392526.4300

3.161

46.389

471

583318.3630

392526.91X1)

10.585

26.468

472

583328.8230

392528.5390

3.869

29.098

473

583332.6430

392529.1520

28.096

2.633

c

\ '■ '


Data: August 2019


pag. 1 din 2


întocmit: SC DA1VIAR CONSULT SRL


Calculul Suprafețelor


Sistem de proiecție Stereografic 1970 Calea Turzii, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


fit

JOJOUU.37JU

1V.UUV

475

583370.2520

392535.5470

31.697

476

583401.5230

392540.7260

7.919

477

583409.3560

392541.8870

15.301

478

583424.4090

392544.6290

1.270

479

583424.6450

392543.3810

47.742

48(1

583471.7660

392551.0590

81.092

481

583551.8699

392563.6780

0.132

482

583551.9260

392563.5580

2.693

483

583554.5700

392564.0700

10.597

484

583565.1600

392564.4460

32.013

485

583596.7270

392569.7730

0.398

486

583597.0230

392570.0390

14.396

487

583611.2170

392572.4450

1.325

488

583612.5290

392572.6330

11.139

489

583623.5490

392574.2570

6.768

49(1

583630.2600

392575.1300

18.416

491

583648.4600

392577.9400

3.260

492

583651.6590

392578.5670

5.725

493

583657.3180

392579.4320

1.106

494

583658.4140

392579.5790

7.846

495

583666.1690

392580.7730

1.910

496

583668.0610

392581.0340

4.719

497

583672.7250

392581.7540

5.305

498

583677.9660

392582.5770

4.687

499

583682.5960

392583.3040

5.675

500

583688.2090

392584.1400

6.607

501

583694.744(1

392585.1140

4.004

502

583698.6810

392585.8460

3.000

503

583701.6510

392586.2710

0.490

504

583701.7193

392585.7858

5.000

505

583706.6721

392586.4710

15.897

506

583722.4190

392588.6490

17.485

507

583739.6580

392591.5730

0.290

508

583739.6210

392591.8610

3.002

509

583742.5860

392592.3280

1.000

510

583743.5740

392592.4830

14.595

511

583757.9910

392594.7530

3.640

512

583761.5650

392595.4440

4.466

513

583765.9860

392596.0740

0.943

514

583766.9160

392596.2321)

6.350

515

583773.2000

392597.1430

32.256

516

583805.2650

392600.6510

3.509

517

583808.7370

392601.1560

2.244

518

583810.9620

392601.4470

8.391

519

583819.2613

392602.6869

9.589

520

583828.7424

392604.1208

11.965

521

583840.5550

392606.0270

3.203

522

583843.5200

392607.2390

14.388

523

583857.6820

392609.7810

12.992

524

583870.4700

392612.0760

11.941

525

583882.2900

392613.7730

8.274

526

583890.4580

392615.0950

3.936

527

583894.3430

392615.7250

1.553

528

583894.3250

392614.1720

61.229

529

583954.8557

392623.3928

21.960

530

583976.3300

392627.9870

4.248

531

583980.4440

392629.0440

4.249

532

583984.5570

392630.1090

3204

533

583987.5800

392631.1720

2.936

534

583990.2090

392632.4780

27.156

535

584017.3260

392633.9240

15.330

536

584032.4520

392636.4140

33.694

537

584065.5200

392642.S790

23.304

538

584087.8060

392649.6900

22.811

539

584109.4520

392656.8860

0.198

540

584109.4840

392657.0810

14.025

541

584122.8320

392661.3870

4.073

542

584126.6070

392662.9170

3.484

543

584129.9330

392663.9530

6.728

544

584136.2200

392666.3490

3.503

545

584139.5000

392667.5800

4.345

546

584143.5430

392669.1720

13.205

547

584155.8080

392674.0650

9.548

548

584164.8040

392677.2640

7.400

549

584171.7780

392679.7390

3.966

550

584175.5061

392681.0932

0.290

551

584175.6050

392680.8210

9.282

552

584184.3300

392683.9890

4.261

553

584188.3090

392685.5120

3.000

334

584T7T7T35T’

3926815.5179

555

584194.0330

392687.5490

25.291

556

584217.7010

392696.4640

0.644

557

584217.9279

392695.8614

5.292

558

584222.8800

392697.7260

11.337

559

584233.6514

392701.2622

10.051

560

584243.1223

392704.6279

0.241

561

584243.3210

392704.4910

21.094

562

584263.1120

392711.7900

0.691

563

584263.7630

392712.0230

11.599

564

584274.6240

392716.0940

3.321

565

584277.7341)

392717.2600

6.223

566

584283.678(1

392719.1030

5.320

567

584288.7490

392720.7100

3.439

56S

584291.9830

392721.8800

5.327

569

584296.9870

392723.7080

5.412

570

584302.0850

392725.525(1

3.296

571

584305.1910

392726.6280

4.660

572

584309.5030

392728.396(1

15.395

573

584324.0100

392733.5490

3.287

574

584327.0210

392734.8680

23.851

575

584349.4460

392742.9920

3.630

576

584352.8270

392744.3140

3.416

577

584356.0650

392745.4010

10.252

578

584365.7120

392748.8700

1.104

579

584366.7470

392749.2550

4.378

580

584370.8820

392750.6940

2.986

581

584373.6510

392751.81 10

6.676

582

584379.9544

392754.0111

0.047

583

584379.9416

392754.0565

8.467

584

584387.9150

392756.9050

4.515

585

584392.1670

392758.4240

18.009

586

584409.1270

392764.4810

0.475

587

584409.0146

392764.9422

6.825

588

584415.6110

392766.6950

23.067

589

584437.335(1

392774.4500

16.179

590

584452.6620

392779.6300

7.249

591

584459.4340

392782.2150

4.068

592

584463.3090

392783.4530

14.682

593

584477.2600

392788.0290

6.621


595

584501.2950

392796.5840

20.803

596

584520.7800

392803.8700

0.155

597

584520.9010

392803.9670

11.130

598

584531.3290

392S07.8570

7.773

599

584538.7260

392810.2460

4.497

600

584542.9560

392811.7710

6.580

601

584549.1310

392S 14.0450

1.049

602

584550.1180

392814.3990

10.117

603

584559.6331

392817.8374

6.067

604

584565.3162

392819.9622

15.970

605

584580.2774

392825.5486

0.022

606

584580.2800

392825.5700

17.689

607

584596.9700

392831.4300

5.200

608

584601.8700

392833.1700

3.861

609

584605.5200

392834.4300

3.444

610

584608.6300

392835.9100

13.150

611

584620.9250

392840.5730

0.157

612

584621.0580

392840.4900

16.071

613

584636.2320

392845.7830

16.171

614

584651.4260

392851.3180

6.880

615

584657.9000

392853.6450

4.264

616

584661.8620

392855.2220

9.560

617

584670.8360

392858.5190

5.464

618

584675.9990

39286(1.3090

5.073

619

584680.8890

392861.6610

16.680

620

584696.7900

392866.7000

13.998

621

584710.3300

392870.2500

0.421

622

584710.4821)

392870.6430

7.226

623

584717.5470

392872.1580

7.422

624

584724.8180

392873.6500

0.273

624'

584725.0770

392873.7370

7.043

625

584732.0100

392874.9770

5.958

626

584737.8720

392876.0450

1.619

627

584739.4590

392876.3660

0.921

628

584740.3480

392876.6060

2.895

629

584743.2020

392877.0890

4.436

630

584747.5620

392877.9090

3.049

631

584750.5630

392878.4470

2.901

632

584753.4170

392878.9660

3.288

633

584756.6470

392879.5830

4.469

634

584761.0400

392880.4040

6.392

635

584767.3050

392881.6740

13.866

636

584780.9310

392884.2440

5.645

637

584786.5320

392884.9440

7.293

638

584793.7150

392886.2080

13.222

639

584S06.7080

392888.6600

12.373

640

584818.8580

392890.9970

12.277

641

584830.9740

392892.9790

4.671

642

584835.5780

392893.7680

4.279

643

584839.7950

392894.4910

3.906

644

584843.6450

392895.1500

13.140

645

584856.5520

392897.6130

11.758

646

584868.137(1

392899.6240

0.500

647

584868.6300

392899.7100

14.635

648

584883.0076

392902.4453

0.231

649

584883.1720

392902.6070

8.049

650

584891.1200

392903.8760

7.285

651

584898.2850

392905.1940

12.174

652

584910.2680

392907.3430

7.324

653

584917.4380

392908.8360

5.699

654

584922.9480

392910.2930

12.847

655

584935.2900

392913.8600

1.779

656

584937.061)0

392914.0350

4.111

657

584941.0360

392915.0790

11.477

658

584951.7370

392919.2280

1.784

659

584953.3910

392919.8960

2.954

660

584956.0220

392921.2390

5.354

661

584960.9090

392923.4260

4.514

662

584964.9860

392925.3640

12.687

663

584976.0340

392931.6010

4.575

664

584980.1920

392933.5090

7.081

665

584986.0250

392937.5230

5.994

666

584990.8860

392941.0300

5.064

667

584995.1880

392943.7020

5.225

668

584999.6420

392946.4340

3.264

669

585002.3610

392948.2400

5.402

670

585006.2790

392951.9590

4.005

671

585009.1620

392954.7390

5.652

672

585013.0050

392958.8830

6.742

673

585017.3530

392964.0360

17.387

C-7 1

58 50 Ti 891)0

WW!| <7J(1

0 Mf,

675

585031.8280

392986.9180

0.622

676

585031.2860

3929S7.2240

12.941

677

585037.3430

392998.6600

12.376

678

585042.8680

393009.7340

10.826

679

585048.8890

393018.7310

9.023

680

585055.1540

393025.2240

5.683

681

585059.5650

393028.8070

5.514

682

585064.0870

393031.9620

3.763

6S3

585067.4350

393033.6790

5.183

684

585072.104(1

393035.9290

5.727

685

585077.4540

393037.9720

4.766

686

585081.9780

393039.4710

5.370

687

585087.2210

393040.6320

2.249

688

585089.4370

393041.0150

2.921

689

585092.3360

393041.3740

7.293

690

585099.6190

39304(1.9850

0.946

691

585100.3280

393040.3580

10.578

692

585110.8790

393039.6000

15.379

693

585126.0170

393036.8880

0.312

694

585125.8200

393037.1300

7.331

695

585132.9960

393035.6284

1.687

696

585134.6580

393035.3370

4.314

697

585138.8740

393034.4250

7.825

698

585146.4150

393032.3350

3.988

699

585150.2740

393031.3270

14.681

700

585164.3232

393027.0653

0.485

701

585164.6380

393026.6970

6.301)

702

585170.6940

393024.9620

19.848

703

585189.8130

393019.6310

3.733

704

585193.5130

393019.1360

2.250

705

585195.7430

393018.8370

5.699

706

585201.4380

393018.6150

4.760

707

585206.1690

393019.1440

2.358

708

585208.3790

393019.9650

2.462

709

585210.6570

393020.8990

10.785

710

585220.7330

393024.7450

6.297

711

585225.7830

393028.5060

4.205

712

585228.9010

3930313270

2.062


713

585230.3600

393032.7840

3.311

714

585232.5260

393035.2880

0.730

715

585232.9870

393035.8540

7.362

716

585237.6400

393041.5590

3.524

717

585239.8630

393044.2940

9.693

718

585246.1730

393051.6520

3.066

719

585248.0790

393054.0540

2.229

720

585249.5600

393055.7200

16.196

721

585260.2700

393067.8700

4.659

722

585263.7190

393071.0020

4.502

723

585266.8860

393074.2020

7.407

724

585272.9570

393078.4450

3.016

725

585275.6180

393079.8640

8.271

726

585282.9750

393083.6430

1.011

727

585283.8840

393084.0850

4.571

728

585288.0090

393086.0550

4.028

729

585291.8470

393087.2770

6.264

730

585297.9950

393088.4790

2.189

731

585300.1650

393088.7640

3.067

732

585303.1750

393089.3530

1.957

733

585304.9990

393090.0630

3.616

734

585307.9330

393092.1760

18.162

735

585325.7800

393088.8100

1.975

736

585327.4806

393087.8066

21.371

737

585348.2760

393082.8820

4.650

738

585352.8330

393081.9570

11.449

739

585363.8500

393078.8400

13.471

740

585376.8800

393075.4200

0.229

741

585377.0930

393075.5030

21.416

742

585397.710(1

393069.7070

12.181

743

585409.4370

393066.4110

0.202

744

585409.4590

393066.2100

24.582

745

585433.1770

393059.7490

0.154

746

585433.2196

393059.8968

12.553

747

585445.3690

393056.7400

11.868

748

585456.8340

393053.6720

3.222

749

585459.9510

393052.8570

9.333

750

585468.9580

393050.4110

2.798

751

585471.6610

393049.6870

6.548

752

585477.9710

393047.9390

3.501

753

585481.3420

393046.9950

10.552

754

585491.5460

393044.3080

2.911

755

585494.3390

393043.4880

3.431

756

585497.6340

393042.5320

23.702

757

585520.5600

393036.5150

16.888

758

585536.8200

393031.9540

6.676

759

585543.4350

393031.0550

3.362

760

585546.7660

393031.5130

13.465

761

585558.9100

393037.3300

14.591

762

585573.5000

393037.1400

7.452

763

585580.9520

393037.1200

3.579

764

585584.5310

393037.0850

8.919

765

585593.4440

393036.7460

10.059

766

585603.5017

393036.5833

0.412

767

585603.5800

393036.1790

11.032

768

585614.6100

393035.9910

14.641

769

585629.2470

393035.6630

3.811

770

585633.0370

393036.0580

9297

771

585642.2830

393037.0310

2.878

772

585645.1460

393037.3200

5.145

773

585650.2500

393037.9650

1.516

774

585651.7660

393037.9670

17.513

775

585669.1050

393040.4310

18.767

776

5856S7.4380

393044.4450

10.085

777

585697.3340

393046.3870

8.781

778

585705.8050

393048.6980

11.558

779

585716.9590

393051.7280

4.908

780

585721.7010

393052.9950

9.649

781

585731.0540

393055.3670

7.133

782

585738.0230

393056.8870

13.014

783

585750.7190

393059.7470

3.189

784

585753.8320

393060.4400

2.352

785

585756.1250

393060.9630

4.860

786

585760.9000

393061.8660

4.760

787

585765.5740

393062.7650

6.422

788

585771.8960

393063.8940

3.173

1   789

585775.0206

393064.4438

0.119

790

585775.1376

393064.4648

4.713

791

585779.7796

393065.2808

1.480

793

585781.2410

393065.6170

2.519

794

585783.6960

393066.1810

1.169

795

585784.8350

393066.4430

2.006

796

585786.8040

393066.8290

0.944

797

585787.7300

393067.01 10

4.971

1   798

585792.6200

393067.9030

4.559

'   799

585797.0810

393068.8440

4.545

800

585801.5490

393069.6790

2:455

801

585803.9628

393070.1266

15.119

802

585818.8480

393072.7770

18.004

1   803

585836.6910

393075.1780

.3.812

804

585840.4670

393075.6990

1.713

805

585842.1300

393076.1100

19.460

806

585861.4400

393078.5200

0.315

807

585861.2950

393078.8000

19.856

i   808

585880.9250

393081.7900

'■ 0.373

809

585881.1070

393081.4640

0.983

: 810

585882.0700

393081.6600

0.383

] 811

585881.8800

393081.9920

3.980

812

585885.7970

393082.6980

0.317

813

585885.9500

393082.4200

8.253

814

585894.1140

393083.6310

21.478

815

585915.5900

393083.9200

11.451

816

585926.9500

393085.3600

4.896

817

585931.7900

393086.1000

5.551

818

585937.290(1

393086.8500

0.599

819

585937.2327

393087.4462

6.471

1 820

585943.3630

393089.5190

9.803

821

585952.6400

393092.6860

3.267

822

585955.7250

393093.7620

11.638

823

585966.8010

393097.3340

4.844

824

585971.3900

393098.8850

21.272

825

585991.6710

393105.3020

0.232

826

585991.5729

393105.5119

23.648

827

586013.9963

393113.0224

5.826

828

586019.5549

393114.7671

0.308

829

586019.5800

393114.4600

25.087

i 830

586043.3500

393122.4800

21.242

I 8.31

586063.5700

393128.9900

0.973


833

586074.8550

393136.1530

1.235

834

586075.9780

393135.6390

8.070

835

586083.6544

393133.1503

0.496

836

586084.1453

393133.0780

2.400

837

586086.5200

393132.7305

3.094

838

586089.5042

393131.9121

0.500

839

586089.3720

393131.4300

0.493

840

586089.8477

393131.2996

0.769

841

586090.0694

393132.0361

3.261

842

586093.1442

393130.9488

0.172

843

586093.0870

393130.7870

12.543

844

586105.1280

393127.2740

6.045

845

586110.5160

393124.5330

2.865

846

586113.0930

393123.2810

4.985

847

586117.4560

393120.8700

12.181

848

586128.3970

393115.5150

0.273

849

586128.5290

393115.7541

6.181

850

586133.9674

393112.8174

5.205

851

586138.5500

393110.3500

0.282

852

586138.8260

393110.2920

14.761

853

586151.9630

393103.5600

13.285

854'

586163.6920

393097.3220

0.252

854

5S6163.8799

393097.4898

4.403

855

586167.7280

393095.3510

7.233

856

586174.0400

393091.8200

1.949

857

586175.7740

393090.9300

10.753

858

586185.3400

393086.0200

14.924

859

586200.0950

393083.7780

7.781

860

586207.8460

393083.0980

8.745

861

586216.4770

393084.5080

6.007

862

586221.5570

393087.7130

5.928

863

586225.2382

393092.3596

4.979

864

586230.0242

393090.9862

95.244

865

58632(1.8320

393062.2561

40.810

866

586359.7410

393049.9460

6.843

867

586362.5382

393056.1912

11.682

868

586373.4994

393052.1502

0.598

869

586374.0605

393051.9434

22.870

S- 107934 mp P=8761.900m


C I

Nr. Pcl.

Coordonate pcl.de contur

D(i,i+1)

X[m|

Y[m|

1

5858.34.6095

393047.5344

17.414

2

585826.3013

393062.8382

14.674

3

585811.9634

393059.7171

17.483

.4

585820.5225

393044.4722

14.416

S =243 mp P=63.987mîntocmit: SC DAMAR CONSULT SRL


MEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa imobil: CALEA TURZII, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

i

 • 2.  Tipul lucrării-. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință

„diurn” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-C-2-I, L-34-48-C-C-2-II și L-34-48-C-a-4-IV.

Pe teren este edificată o construcție, neevidențiată în extrasul de carte funciară:

CI — cu categoria de folosință CIE — „construcții industriale și edilitare”, având suprafața construită

la sol de 243 mp și folosința „ PASAJ DENIVELAT”

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din pct. 5 până în pct. 869 de Piața Ștefan cel Mare;

-în latura de Est: din pct. 869 până în pct. 867 de strada Posada; din pct. 867 până în pct. 863 neîmprejmuit; din pct. 863 până în pct. 860 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 860 până în pct. 859 de strada Lutoasă; din pct. 859 până în pct. 858 neîmprejmuit; din pct. 858 până în pct. 856 de gard de metal; din punctul nr. 856 până în punctul nr. 854 de gard de lemn; din pct. 854 până în pct. 853 de gard de metal; din pct. 853 până în pct. 850 de aliniamentul construcțiilor; din pct. 850 până în pct. 847 neîmprejmuit; din pct. 847 până în pct. 833 de aliniamentul construcțiilor; din pct. 834 până în pct. 831 de strada Brașov; din pct. 831 până în pct. 827 de gard din piatră și metal; din pct. 827 până în pct. 819 de gard din beton și metal; din pct. 819 până în pct. 807 neîmprejmuit; din pct. 807 până în pct. 802 de gard din lemn, beton și metal; din pct. 802 până în pct. 801 de strada Nicolae Iorga; din pct. 801 până în pct. 784 de gard din piatră și metal; din pct. 784 până în pct. 780 de gard din lemn; din pct. 780 până în pct. 777 de gard metalic; din pct. 777 până în pct. 776 de strada Ady Endre; din pct. 776 până în pct. 774 de gard din lemn; din pct. 774 până în pct. 769 de gard din metal; din pct. 769 până în pct. 761 de gard din lemn și plasă de sârmă; din pct. 761 până în pct. 760 de strada Gheorghe Doja; din pct. 760 până în pct. 757 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 757 până în pct. 740 de gard din beton și metal; din pct. 740 până în pct. 735 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 735 până în pct. 734 de strada Iosif Vulcan; din pct. 734 până în pct. 710 de gard din beton și metal; din pct. 710 până în pct. 709 de strada Eftimie Murgu; din pct. 709 până în pct. 693 de gard din beton și metal; din pct. 693 până în pct. 689 neîmprejmuit; din pct. 689 până în pct. 675 de gard din beton și metal; din pct. 675 până în pct. 673 de aliniamentul contracției; din pct. 673 până în pct. 664 de gard din beton și plasă de sârmă; din pct. 664 până în pct. 663 de strada Brăduțului; din pct. 663 până în pct. 644 de gard din beton și metal; din pct. 644 până în pct. 641 neîmprejmuit; din pct. 641 până în pct. 640 de gard din lemn; din pct. 640 până în pct. 621 de gard din beton și metal; din pct. 621 până în pct. 620 neîmprejmuit; din pct. 620 până în pct. 617 de gard din beton; din pct. 617 până în pct. 609 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 609 până în pct. 599 de gard din beton și metal; din pct. 599 până în pct. 598 de strada Wolfgang Amadeus Mozart; din pct. 598 până în pct. 594 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 594 până în pct. 587 de gard din plasă de sârmă; din pct. 587 până în pct. 575 de gard din beton și metal; din pct. 575 până în pct. 571 de aliniamentul exterior

____al trotuarului; din pct. 571 până în pct. 566 de gard metalic: din pct. 566 până în pct, 560 de___________________ aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 560 până în pct. 550 de gard metalic; din pct. 550 până în pct. 547 de gard de lemn; din pct. 547 până în pct. 536 de gard din metal și beton; din pct. 536 până în pct. 534 neîmprejmuit - str. Bună Ziua; din pct. 534 până în pct. 527 neîmprejmuit; din pct. 527 până în pct. 522 de gard de metal și beton; din pct. 522 până în pct. 517 de gard din lemn; din pct. 517 până în pct. 516 de strada Pakei Lajos; din pct. 516 până în pct. 515 de aliniamentul exterior al trotuarului;

din pct. 515 până în pct. 508 de gard din metal și beton; din pct. 508 până în pct. 501 neîmprejmuit; din pct. 501 până în pct. 491 de gard de metal; din pct. 491 până în pct. 488 neîmprejmuit; din pct. 488 până în pct. 485 de strada Mihai Românul; din pct. 485 până în pct. 481 neîmprejmuit; din pct. 481 până în pct. 468 de gard metalic; din pct. 468 până în pct. 463 neîmprejmuit; din pct. 463 până în pct. 457 de gard din metal; din pct. 457 până în pct. 454 de gard din lemn; din pct. 454 până în pct. 452 de gard metalic; din pct. 452 până în pct. 444 de gard din lemn; din pct. 444 până în pct. .432 de gard din beton și metal; din pct. 432 până în pct. 393 neîmprejmuit;

-în latura de Sud: din pct. 393 până în pct. 392 de diurnul național DN 1 - spre Turda;

-în latura de Vest: din pct. 392 până în pct. 382 de gard din beton și lemn; din pct. 382 până în pct. 380 neîmprejmuit-drum acces; din pct. 382 până în pct. 374 neîmprejmuit; din pct. 374 până în pct. 371 de gard din plasă de sârmă; din pct. 371 până în pct. 370 de gard din metal; din pct. 370 până în pct. 365 de gard din lemn; din pct. 365 până în pct. 352 neîmprejmuit; din pct. 352 până în pct. 350 de gard de metal; din pct. 350 până în pct. 346 de gard din plasă de sârmă; din pct. 346 până în pct. 343 de strada Făgetului; din pct. 343 până în pct. 329 de gard din plasă de sârmă; din pct. 329 până în pct. 319 de gard din beton și metal; din pct. 319 până în pct. 314 de gard din lemn; din pct. 314 până în pct. 307 de gard din metal; din pct. 307 până în pct. 302 de gard de lemn; din pct. 302 până în pct. 286 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 286 până în pct. 285 de strada Alecu Russo; din pct. 285 până în pct. 284 neîmprejmuit; din pct. 284 până în pct. 283 de gard metalic; din pct. 283 până în pct. 280 neîmprejmuit; din pct. 280 până în pct. 279 de gard din plasă de sârmă; din pct. 279 până în pct. 278 de strada Grigore Moisil; din pct. 278 până în pct. 273 de gard metalic; din pct. 273 până în pct. 270 neîmprejmuit; din pct. 270 până în pct. 269 de strada Miko Imre; din pct. 269 până în pct. 252 de gard din metal și beton; din pct. 252 până în pct. 247 neîmprejmuit; din pct. 247 până în pct. 240 de gard din beton și metal; din pct. 240 până în pct. 234 neîmprejmuit; din pct. 234 până în pct. 223 de gard de metal; din pct. 223 până în pct. 217 de gard din beton; din pct. 217 până în pct. 211 neîmprejmuit; din pct. 211 până în pct. 210 de strada Cometei; din pct. 210 până în pct. 194 de gard din lemn, metal și beton; din pct. 194 până în pct. 192 neîmprejmuit; din pct. 192 până în pct. 191 de strada Meteor; din pct. 191 până în pct. 172 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 172 până în pct. 171 de strada Observatorului; din pct. 171 până în pct. 162 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 162 până în pct. 158 de gard metal și beton; din pct. 158 până în pct. 156 neîmprejmuit; din pct. 156 până în pct. 122 de gard din beton și metal; din pct. 122 până în pct. 117 de gard din plasă de sârmă; din pct. 117 până în pct. 114 neîmprejmuit; din pct. 114 până în pct. 113 de strada Jozsef Attila; din pct. 113 până în pct. 110 de gard din plasă de sânnă; din pct. 110 până în pct. 104 neîmprejmuit; din pct. 104 până în pct. 103 de strada Gh. Pop de Băsești; din pct. 103 până în pct. 97 neîmprejmuit; din pct. 97 până în pct. 96 de strada Silviu Dragomir; din pct. 96 până în pct. 92 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 92 până în pct. 90 de strada Zaharia Bârsan; din pct. 90 până în pct. 86 neîmprejmuit; din pct. 86 până în pct. 81 de gard de metal și beton; din pct. 81 până în pct. 80 neîmprejmuit; din pct. 80 până în pct. 79 de strada Aviator Bădescu; din pct. 79 până în pct. 70 de gard de metal și beton; din pct. 70 până în pct. 69 de strada Alba Iulia; din pct. 69 până în pct. 44 de gard de metal și beton; din pct. 44 până în pct. 39 de aliniamentul construcțiilor; din pct. 39 până în pct. 34 de gard de metal și beton; din pct. 34 până în pct. 31 de aliniamentul construcțiilor; din pct. 31 până în pct. 18 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 18 până în pct. 13 de aliniamentul construcțiilor; din pct. 13 până în pct. 12 de strada Avram Iancu; din pct. 12 până în pct. 5 de aliniamentul exterior al trotuarului.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 42470 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 2344 înscris în Cartea Funciară numărul 303275 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 18452 m2; numărul topografic 1357 înscris în Cartea Funciară numărul 336208 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 1809 m2; numărul topografic 1398 înscris în Cartea Funciară numărul 288179 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 9025 m2; numărul topografic 2154 înscris în Cartea Funciară numărul 303259 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 3205 m2; numărul topografic 12979. înscris în Cartea -Funciară numărul 34-§948-a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 49755 m2; numărul topografic-12979, 13032/1/3 înscris în Cartea Funciară numărul 263802 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 36204 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 107934 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 107934 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a. constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

w

V.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

 • 1.  Nr. cadastral 277804

 • 2.  Nr. cadastral 14152- dosar nr. 93776/21.11.2007 - executant Nutiu Marius

 • 3.  Nr. cadastral 16603, nr. cad 16602-dosar34115/19.03.2008-executant Arhitop

  4.


Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 12 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

August 2019


întocmit:

S.C. DAMAR CONSULT S.R.LLJEEA..                    ........- - —_____________—/ _+. a

BEL DE MIȘCARE PARCELARA (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , CALEA TURZII, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topt

303275(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

234

-

18452

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

336208(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

135'

-

1809

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

288179(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

1391

Strada Episcop N. Ivan

9025

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

303259(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

215'

-

3205

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

315918(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

1297

).

Șoseaua Cluj-Oradea

49755

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

263802(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

12979, 13(

32/1/3

Teren pentru Calea

Turzii

36204

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

118450

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

263802(Nr. CF. vechi 14

73)

12979/1, 13032/

1/3/1

Teren pentru Calea Turzii

10516

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

12979/2, 13032/

1/3/2

Teren pentru Calea Turzii

25688

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

2344. 1357. 1398.2154.

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nou

12979., 12979/2,

13032/1/3/2

Nou

CALEA TURZII

107934

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 107934 mp

/o

Data: August 2019

—s

O    *

|o\

i

întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL

(<

JS®

1 ) >»

1/ <

/ A 9 /

AuyRO-B-J, Nr.

0998

•1L

4 /

* y

<. o

W -