Hotărârea nr. 684/2019

Hotărârea 684/2019 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 8 din blocul 1D, și a garajului G11.

CONSILIUL. LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPO CA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca. str, Bucegi nr. 1 A, teren aferent apartamentului nr. 8

din blocul 1D, si a garajului CtI I

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului dc concesiune asupra terenului, situai în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 8 din blocul 1D, și a garajului Gll proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 494183/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate dc inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 494251 din 1.10.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența, proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune transmiterea dreptului dc concesiune asupra terenului, situat in municipiu' Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 8 din blocul 1D, și a garajului Gll,

Având avizul comisiei dc specialitate;

Văzând prevederile T.-egii nr. 50/1991, republicată și actualizată, ale Hotărârii nr. 448/1999, ale I lotârârii nr. 733/1999, alo Hotărârii nr. 94/2001 și ale l lotărârii nr. 133/2017;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. I, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Â R Ă ȘT E :

Art. 1. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe durata existenței construcției asupra cotei de 635/1000 parte din terenul aferent apartamentului nr. 8, respectiv din suprafața, de 33.56 mp., parte din terenul dc sub construcție, în suprafață de 233 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA. înscris în C.F. nr. 284840 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 144308). sub nr. topo. 23404/4, 23405/4, în favoarea domnului Neag Stclica, având C.N.P.                 si a doamnei Neag Ancuta. având C.N.P.

începând cu data dc 28.02.2018, urmare dobândirii în proprietate, a culci dc 635/1000 parte din apartamentul nr. X. în haza contractului dc vâiizare-cumpăraie, autentificat prin încheierea nr. 544 din 28.02.2018.

Art. 2. Se aprobă transmiterea dreptului dc concesiune pe o durată de 49 am asupra cotei de 635/1000 parte din terenul aferent apartamentului nr. X, respectiv din suprafața de 136.57 mp., parte din terenul pentru aici și spații verzi. în suprafață de 4.101 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 268565 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 143808), sub nr. topo. 23404/7, 23405/7, în favoarea domnului Neag Stelică, având C.N.P.                 și a doamnei Neag Ancuta, având C.N.P.

începând cu data dc 28.02.2018. urmare dobândirii în proprietate, a cotei dc 635/1000 parte din apartamentul nr. 8, în baza contractului du vâiizarc-cumpărarc. autentificat prin încheierea nr. 544 din 28.02.2018.

Art. 3. Se aprobă transmiterea dreptului dc concesiune pe durala existenței construcției asupra cotei de 17,64/282 pane din terenul de sub construcție, în suprafață dc 282 rup., situai în. municipiul Cluj-Napoca, str. Rucsgt nr. IA. înscris în C.F. nr. 26X616 Cluj-Napoca (nr. C.F. vecin 156723), sub nr. cad. 8463, în favoarea domnului Neag Stelică, având C.N.P.......------„ și a doamnei Neag Ancuta, având C.N.P.

începând cu data dc 28.02.2018, uimare dobândirii în proprietare, a garajului Gll, în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin. încheierea nr. 544 din 28.02.20l8.

Art. 4. Se aprobă, transmiterea dreptului de concesiune pe durata existentei construcției asupra cotei actuale de 1439/10.000 parte din terenul de sub construcție, în suprafața dc 233 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, slr. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 284840 Cluj-Napoca (nî. C.F. vechi 144308), sub nr. topo. 23404/4,23405/4, în favoarea domnului Ghcrman Marius, având C.N.P.                , începând cu data de 29.05.2018, urmare dobândirii în

proprietate, a apartamentului nr. 8, în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 1322 din 29.05.2018.

Ari. 5. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe o durată de 49 ani asupra suprafeței de 136,57 mp., parte din terenul pentru alei și spații verzi, în suprafață dc 4.101 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1 A. înscris în C.F. nr. 268565 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 143808), sub nr. topo. 23404/7,23405/7, în favoarea domnului Ghcrman Marius, având C.N.P.                  începând cu data dc 29.05.2018, urmare dobândirii în

proprietate, a apartamentului nr. 8, în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 1322 din 29.05.2018.

Ari. 6. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe durata existenței construcției asupra cotei actuale de 1.764/28.200 parte din terenul de sub construcție, în suprafață de 282 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 268616 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 15672.3), sub nr. cad. 8463, în favoarea domnului Ghcrman Marius, având C.N.P.                  începând cu data du 29.05.2018, urmare dobândirii în

proprietate, a garajului G11, în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 1322 din 29.05.2018.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii sc încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridica.

Președinte de ședință, )an Ștefan larcca


vzeontraseează:

'J .-^Secretarul r/unicipiului.

Jr. Auro/a ROȘCA

Nr. 68*- din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)