Hotărârea nr. 683/2019

Hotărârea 683/2019 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 3 din blocul IA.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:                                                                             

C L U J – N A P O C A                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                              

H O T Ă R Â R E

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul    Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 3                               din blocul 1A

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului     nr. 3 din blocul 1A – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 494171/2019 al primarului municipiului              Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 494263 din 1.10.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 3 din blocul 1A;

zând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată, ale Hotărârii              nr. 448/1999, ale Hotărârii nr. 733/1999 și ale Hotărârii nr. 94/2001;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență         nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe durata existenței construcției asupra cotei actuale de 1339/11.650 (reprezentând cota de 26,78 mp.), parte din terenul de sub construcție, în suprafaţă de 233 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, înscris în C.F. nr. 261736 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 143808), sub nr. topo. 23404/2, 23405/2, în favoarea domnului Iticsohn Leon, având C.N.P.                și a doamnei Iticsohn Aurelia, având C.N.P.                 , începând cu data de 23.09.2002, urmare dobândirii în proprietate a apartamentului nr. 3, în baza Contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin Încheierea nr. 1628 din 23.09.2002.

Art. 2. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe o durată de 49 de ani asupra suprafeței de 112,86 mp., parte din terenul pentru alei și spații verzi, în suprafaţă de  4.101 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, înscris în C.F. nr. 268565 Cluj-Napoca    (nr. C.F. vechi 143808), sub nr. topo. 23404/7, 23405/7, în favoarea domnului Iticsohn Leon, având C.N.P.             și a doamnei Iticsohn Aurelia, având C.N.P.         , începând cu data de 23.09.2002, urmare dobândirii în proprietate, a apartamentului nr. 3, în baza Contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin Încheierea nr. 1628 din 23.09.2002.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcţia economică şi Direcția juridică.

 

 

                                                                                                                  Preşedinte de şedinţă,

                                                                                                         Ec. Dan Ștefan Tarcea

 

 

                                                                                                             Contrasemnează:

                                                                                                        Secretarul municipiului,

                                                                                                             Jr. Aurora Roșca

Nr. 683 din 16 octombrie 2019                  

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)