Hotărârea nr. 681/2019

Hotărârea 681/2019 - Aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2019-2020, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2019-2020, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2019-2020, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 517645 din 10.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 517709 din 10.10.2019 al Direcței Economice și al Direcției Juridice prin care se propune aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2019-2020, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ale Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin.l, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă un număr de 16.200 de burse, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca, aferent semestrului I al anului școlar 2019-2020, după cum urmează:

  • a) burse de merit         -  11.445;

  • b) burse de performanță  -     323;

  • c) burse de studiu        -     425;

  • d) burse de ajutor social   -    4.007.

Art.2. Se aprobă numărul și tipul de burse pentru fiecare instituție de învățământ preuniversitar de stat, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor Hotărârii se încredințează Direcția economică și unitățile din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Chjj apoca.


eședinte de ședință.,

fan Tarcea

uror


Nr. 681 din 16 octombrie 2019

( Hotărârea a fost aprobată cu 25 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr.681/2019


DIRECȚIA ECONOMICĂ

Tabel nominal

cu unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru care au fost aprobate burse

Nr. crt.

Untăți de învățământ preuniversitar de stat

Burse de merit

Burse de performanță

Burse de studiu

Burse de ajutor social

Total burse

1

Școala Gimnazială "loan Bob"

300

0

1

31

332

2

Școala Gimnazială "Emil Isac"

92

0

31

42

165

3

Liceul Waldorf

115

0

7

47

169

4

Școala Gimnazială "Nicolae lorga"

11

0

4

40

55

5

Școala Gimnazială "Octavian Goga"

145

2

35

44

226

6

Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși"

107

3

3

23

136

7

Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu"

162

2

2

40

206

8

Școala Gimnazială "Ion Creangă"

229

0

18

46

293

9

Liceul cu Program Sportiv

208

24

15

24

271

10

Școala Gimnazială "luliu Hațieganu"

291

11

9

44

355

11

Liceul Teoretic "Eugen Pora"

187

7

20

124

338

12

Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu"

224

2

2

58

286

13

Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"

252

3

0

82

337

14

Școala Gimnazială "Traian Dârjan"

15

37

52

15

Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"

147

0

3

55

205

16

Școala Gimnazială "Horea"

139

3

1

41

184

17

Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

78

0

23

67

168

18

Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

438

3

2

95

538

19

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

282

4

6

158

450

20

Liceul de Coregrafie și artă dramatică "O.Stroia"

122

10

9

47

188

21

Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

255

1

0

115

371

22

Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"

440

3

12

177

632

23

Liceul Teoretic "Samuel Brassai"

50

0

20

108

178

24

Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

335

30

10

100

475

25

Liceul Teoretic "Avram lancu"

542

12

5

95

654

26

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

676

18

4

73

771

27

Liceul Greco-catolic "I. Micu"

102

0

7

55

164

28

Colegiul Național "George Barițiu"

305

3

5

115

428

29

Colegiul Național "George Coșbuc"

624

9

4

55

692

30

Colegiul National "Gheorghe Șincai"

455

4

2

85

546

31

Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos"

243

11

5

182

1441

32

Liceul Teologic reformat

145“

5

15

42

207

33

Liceul Teoretic "Bathory Istvan"

420

15

5

160

600

34

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

594

10

6

143

753

35

Seminarul Teologic Ortodox

290

8

9

151

458

36

Liceul de Informatica "T. Popoviciu"

554

6

2

102

664

37

Colegiul Național "Emil Racoviță"

456

6

2

19

483

38

Liceul de Muzică "Sigismund Toduță"

392

95

14

144

645

39

Liceul Teoretic "Victor Babeș"

66

0

0

35

101

40

Liceul Teologic Baptist "Emanuel"

147

7

45

55

254

41

Colegiul Economic " Iulian Pop"

248

4

0

128

380

42

Colegiul Tehnic "Napoca"

106

0

22

110

238

Untăți de învățământ preuniversitar de stat

Burse de merit

Burse de performanță

Burse de studiu

Burse de ajutor social

Total burse

43

Liceul Tehnologic nr.1

14

0

0

58

72

44

Colegiul Th. de construcții "Anghel Saligny"

23

0

5

71

99

45

Liceul Tehnologic "Aurei Vlaicu"

18

0

6

32

56

46

Liceul Teologic Adventist "Maranatha"

24

0

0

23

47

47

Colegiul Tehnic Energetic

74

1

11

80

166

48

Colegiul Th. de ind.alimentară "Raluca Ripan"

58

0

1

60

119

49

Colegiul Th. de Transporturi "Transilvania"

15

0

5

85

105

50

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"

50

0

8

54

112

51

Colegiul Th. de comunicații "Augustin Maior"

180

1

4

150

335

TOTAL

11.445

323

425

4.007

16.200