Hotărârea nr. 680/2019

Hotărârea 680/2019 - Aprobarea „Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite obținute la următoarele concursuri: olimpiadele școlare (faza internațională), examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea "Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite obținute la următoarele concursuri: olimpiade școlare (faza internațională), examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat"

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea "Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite obținute la următoarele concursuri: olimpiade școlare (faza internațională), examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat" - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 489158/1 din data de 25.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 489349 din data de 25.09.2019 al Biroului învățământ, cultură, culte, sport, societate și al Direcției juridice, prin care se propune aprobarea "Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite obținute la următoarele concursuri: olimpiade școlare (faza internațională), examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat";

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit prevederilor art. 107 alin. 1 și 3 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, coroborat cu prevederile art. 36 alin. 4 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă "Metodologia de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite obținute la următoarele concursuri: olimpiade școlare (faza internațională), examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat", conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția economică

Nr. 680 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexă la HCL nr. 680/2019


Metodologia de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite obținute la următoarele concursuri: olimpiade școlare (faza iițt^rtiațsiQm^lă), examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat


Preambul

 • 1. Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca are ca obiectiv strategic prioritar și exercitarea atribuțiilor stabilite prin lege cu privire la susținerea educației, prin promovarea învățământului de înaltă calitate și valoare, creativ și competitiv, înțeles ca un serviciu de interes public major pentru societatea actuală și viitoare. De asemenea, se dorește implicarea unităților școlare din învățământul preuniversitar și în activități educative, cultural-artistice și competiții sportive, care să lărgească orizonturile și să deschidă noi perspective asupra vieții comunității locale prin generarea de idei, atitudini și proiecte, care să creeze un cadru adecvat în vederea atingerii acestor scopuri.

 • 2. Pentru Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, sprijinirea actului educațional din unitățile de învățământ preuniversitar a reprezentat și va reprezenta o prioritate. în acest sens, se dorește crearea unui cadru adecvat atingerii acestui scop pe termen scurt și lung, prin stabilirea unor criterii de acordare a unor granturi unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • 3. Granturile se acordă unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Cluj-Napoca (școli gimnaziale, licee, colegii și seminarii), indiferent de tipul de învățământ (teoretic, vocațional sau tehnologic), care fac dovada unor rezultate deosebite în demeniul performanțelor școlare, respectiv olimpiade școlare (faza internațională), examenul de evaluare națională (elevii cu media 10) și examenul de bacalaureat (elevii cu media 10). Olimpiadele școlare internaționale, naționale și regionale sunt aprobate, anual, prin ordin al Ministerului Educației Naționale (OMEN).

 • 4. Granturile se acordă din bugetul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, cu respectarea prevederilor Legii ni; 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 36, alin. 4 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și art. 129 alin. 2, lit. d și alin. 7 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 • 5. Prin acordarea acestor granturi, se urmăresc obiectivele:

 • -  identificarea nivelului performanțelor elevilor și cadrelor didactice din ciclul preuniversitar care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare (faza internațională), examenul de evaluare națională (elevi cu media 10) și examenul de bacalaureat (elevi cu media 10);

 • -  dezvoltarea și adaptarea politicilor strategice educaționale la nivel local;

 • -  identificarea direcțiilor de evoluție/dezvoltare profesională și orientarea dezvoltării profesionale a cadrului didactic și a elevilor în vederea stimulării și obținerii unor performanțe educaționale de succes;

 • -  crearea unui mediu educațional atractiv pentru resursa umană în domeniul educațional clujean;

 • -  identificarea direcțiilor de evoluție (dezvoltare) profesională și orientarea profesională a personalului didactic, ca bază pentru elaborarea politicilor de dezvoltare instituțională și de personal ale unităților de învățământ preuniversitar;

 • -  tratarea diferențiată a personalului didactic, prin recompensarea cadrelor didactice, în urma rezultatelor excepționale obținute de elevii acestora la olimpiadele școlare (faza internațională, la examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat).

 • 6. TIPURI DE GRANTURI:

 • A. Pentru recompensarea performanțelor individuale (sau de grup) ale elevilor din învățământul preuniversitar care au obtinut un premiu la olimpiadele școlare (faza internațională).

Acest tip de grant se acordă elevilor (individual sau în grup) din învățământul preuniversitar care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare (faza internațională) aprobate anual prin ordin al Ministerului Educației Naționale.

 • B. Pentru recompensarea performantelor individuale ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar ai căror elevi au obtinut premii la olimpiadele internaționale (menționate mai sus)

Acest tip de grant se acordă cadrelor didactice îndrumătoare din învățământul preuniversitar ai căror elevi au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare internaționale aprobate anual prin ordin al Ministerului Educației Naționale.

C. Pentru recompensarea performantelor individuale (sau de grup) ale elevilor din învățământul preuniversitar care au obtinut media 10 la examenul de evaluare națională

Acest tip de grant se acordă elevilor din învățământul preuniversitar care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională. Evaluarea națională pentru elevii de clasa a VUI-a este un examen național și reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Cu această ocazie, sunt testate cunoștințele de limba și literatura română, respectiv matematică a absolvenților de clasa a VUI-a.

 • D. Pentru recompensarea performantelor individuale obținute de cadrele didactice din învățământul preuniversitar ai căror elevi au obtinut media 10 la examenul de evaluare națională

Acest tip de grant se acordă cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de limba și literatura română și matematică care s-au ocupat de pregătirea elevilor absolvenți de clasa a VUI-a și care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională.

E. Pentru recompensarea performantelor individuale (sau de grup) ale elevilor din învățământul preuniversitar care au obtinut media 10 Ia examenul de bacalaureat

Acest tip de grant se acordă elevilor din învățământul preuniversitar care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, drept recompensă pentru efortul depus și mulțumire pentru exemplul pe care îl dau comunității.

F. Pentru recompensarea performantelor individuale obținute de cadrele didactice din învățământul preuniversitar ai căror elevi au obtinut media 10 la examenul de bacalaureat

Acest tip de grant se acordă cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care s-au ocupat de pregătirea elevilor absolvenți de clasa a XH-a și care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat.

Etapele evaluării

 • 7. După încheierea fiecărei etape a următoarelor concursuri: olimpiade școlare (faza internațională), examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat, unitățile școlare care au avut rezulate deosebite vor înainta o cerere/solicitare pentru a beneficia de grant, însotiță de o documentație (situație) de premiere a elevilor și a profesorilor către Primăria municipiului Cluj-Napoca. Documentația va cuprinde următoarele: tabel cu numele și prenumele elevilor/profesorilor, disciplina predată de profesor/i, diplomele doveditoare (în copii, în conformitate cu originalul) pentru elevii care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare (faza internațională), date de contact ale premianților (telefon, adresă de e/mail).

 • 8. După primirea acestei documentații de la fiecare școală, datele vor fi centralizate de către Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate, din cadrul Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte. Se vor întocmi Proiecte de hotărâre de Consiliu local în acest sens, pentru alocarea sumelor de bani în vederea premierii.

 • 9. După alocarea sumelor de bani, constând în premii, în baza prevederilor art. 107, alin. 3 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, se va încheia un contract de finanțare (conform modelului de Contract ce constituie Anexa 1 la Metodologie), cu fiecare unitate de învățământ preuniversitar, pentru cele trei tipuri de concursuri: olimpiade școlare (faza internațională), examenul de evaluare națională (elevi cu media 10) și examenul de bacalaureat (elevi cu media 10).

 • 10. Pentru participarea la festivitatea de premiere, elevii și profesorii vor fi anunțați telefonic și prin e/mail cu privire la ziua, ora și locul unde va avea loc festivitatea.

 • 11. La festivitatea de premiere, vor fi invitați și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Cluj să participe la eveniment, alături de presa locală.

Acordarea premiilor

 • 12. Ceremonia de acordare a premiilor din prezenta metodologie se va face în cadru festiv, fiind organizată de Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, respectiv de către Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj și unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Cluj-Napoca

 • 13. Elevii și profesorii premiați vor primi: un premiu în bani, o diplomă și un buchet de flori.

 • 14. Sumele de bani vor fi alocate prin hotărâre de Consiliu local, pentru fiecare concurs (olimpiade școlare/faza intemațională/examenul de evaluare națională/examenul de capacitate) în parte, având în vedere faptul că au loc de desfășurare la date diferite.

 • 15. Cheltuielile privind organizarea și desfășurarea festivităților de premiere a elevilor și profesorilor vor fi suportate de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca (premiile în bani, diplomele, florile etc.).

Valorificarea rezultatelor evaluării

 • 16. Din punct de vedere instituțional, rezultatele implementării prezentei metodologii vor servi la:

 • - informarea conducerii unităților de învățământ preuniversitar, a inspectoratului școlar județean, a comunității interesate despre personalul didactic, științific, profesoral și managerial al corpului didactic, cât și cu privire la performanțele elevilor și ale profesorilor de pe raza municipiului Cluj-Napoca;

 • - fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea planului operațional și strategic al instituțiilor de învățământ preuniversitar;

 • - acordarea de recompense elevilor și cadrelor didactice care aduc contribuții notabile la dezvoltarea cunoașterii științifice de profil și dezvoltarea capacității intelectuale;

 • - atragerea de noi resurse umane de calitate în sistemul educațional preuniversitar clujean;

 • - creșterea prestigiului unităților de învățământ unde se pot obține performanțe educaționale și a sistemului educațional de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • 17. Din punct de vedere individual, rezultatele obținute pot servi la:

 • - recunoașterea și aprecierea instituțională a eforturilor și a performanțelor școlare realizate de fiecare cadru didactic și elev;

 • - elaborarea propriilor proiecte de dezvoltare și perfecționare profesională;

 • - creșterea gradului de responsabilizare față de performanțele școlare.

18. Reglementări aplicabile pentru implementarea granturilor acordate în cadrul Metodologiei:

 • - Legea nr. 1/2011 a educației naționale;

 • - O.UG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • - Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice;

 • - Ordinul nr. 3016/09.01.2019 privind aprobarea competițiilor școlare internaționale, naționale și regionale 2019;

 • - O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare.

 • 19. Metodologia cuprinde Anexa 1 - Modelul contractului de finanțare.

Metodologia de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite obținute de elevi și profesori la următoarele concursuri: olimpiade școlare (faza internațională), examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat

CONTRACT DE FINANȚARE

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

9

 • 1. Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților 3, județul Cluj, cod 400000, tel./fax 0264/598526, cod de înregistrare fiscală 4305857, în calitate de finanțator, reprezentat legal de domnul EMIL BOC, având funcția de Primar al municipiului Cluj-Napoca, pe de o parte

ȘÎ

 • 2. Unitatea de învățământ .................................................................................................................., cu

sediul în municipiul Cluj-Napoca, str.........................................................,  nr...................,

reprezentată de .............................................................................................., având funcția de director,

denumit în continuare beneficiar, pe de altă parte, având în vedere Hotărârea de Consiliu local nr. 680/2019, care stabilește "Metodologia de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite obținute de elevi și profesori la următoarele concursuri: olimpiade școlare (faza internațională), examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat", am convenit încheierea prezentului contract de finanțare.

Art. 1. Obiectul contractului de finanțare

Obiectul acestui contract îl reprezintă acordarea finanațării nerambursabile de la bugetul Consiliului

local        al        muncipiului        Cluj-Napoca       unității        de       învățământ

preuniversitar ........................................................................, pentru rezultate deosebite obținute de

elevi și profesori la următoarele:...........................................................................................................

Art. 2. Responsabilitățile părților

(1), Responsabilitățile beneficiarul sunt următoarele:

 • 1. Să pună la dispoziția finanțatorului datele corecte referitoare la performanțele elevilor și profesorilor din unitățile de învățământ preuniversitar, conform "Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite obținute la următoarele concursuri: olimpiade școlare (faza internațională), examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat", aprobată

prin HCLnr. 680/2019.

 • 2. Să respecte destinația sumelor acordate în baza contractului de finanțare.

 • 3. Să utilizeze suma alocată de către finanțator exclusiv pentru premierea elevilor/profesorilor care au obținut rezultate deosebite în cadrul concursurilor/competițiilor, conform art. 1 din contract.

 • 4. Să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord.

 • 5. Să transmită finanțatorului datele de contact ale premianților, să anexeze diplome sau alte documente solicitate (în copie, în conformitate cu originalul) ale elevilor care au oținut rezultate deosebite la următoarele concursuri: olimpiade școlare (faza internațională), examenul de evaluare națională (elevi cu media 10) și examenul de bacalaureat (elevi cu media 10).

 • 6. Lista cadrelor didactice și lista elevilor, transmise de unitățile de învățământ preuniversitar, vor constitui anexă care vor face parte integrantă din prezentul contract.

(2). Responsabilitățile finanțatorului sunt următoarele:

 • 1. Să pună la dispoziția unităților de învățământ sumele necesare recompensării elevilor și profesorilor care se încadrează în performanțele stabilite de metodologie.

 • 2. Să respecte listele cu datele furnizate de beneficiarii grantului.

 • 3. Să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord.

Art. 3. Valoarea finanțării

 • 1.  Premiile acordate elevilor premiați la următoarele concursuri: olimpiade școlare (faza internațională), examenul de evaluare națională (elevi cu media 10) și examenul de bacalaureat (elevi cu media 10) au fost stabilite prin Hotărâre de Consiliul local, astfel:

 • 2. Premiul în valoare de......................de lei se va acorda fiecărui elev care a obținut un premiu la faza

internațională a olimpiadelor școlare.

 • 3. Premiul în valoare de ................... de lei se va acorda fiecărui elev care a obținut media 10 la

examenul dee val uarc națională.

 • 4. Premiul în valoare de ................... de lei se va acorda fiecărui elev care a obținut media 10 la

examenul de bacalaureat.

 • 5. Premiul în valoare de...................de lei se va acorda fiecărui cadru didactic a cărui elev/elevi au

obținut rezultate deosebite la următoarele concursuri: olimpiade școlare (faza internațională), examenul de evaluare națională (elevi cu media 10) și examenul de bacalaureat (elevi cu media 10).

Art. 4. Prevederi privind cererile de plată, plățile si termenele de plată

 • 1. Finanțarea unităților de învățământ preuniversitar în vederea acordării de granturi pentru premierea elevilor și a profesorilor care au obținut rezultate deosebite la următoarele concursuri: olimpiade școlare (faza internațională), examenul de evaluare națională (elevi cu media 10) și examenul de bacalaureat (elevi cu media 10) se va face de la bugetul local.

 • 2. Unitatea de învățământ preuniversitar ....................... va

primi suma de ..................., aprobată prin HCL nr............./............., constând în valoarea premiilor

acordate profesorilor a căror elevi au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare intemaționale/elevi care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională/elevi care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat.

 • 3. Unitătea de învățământ preuniversitar ....................................................................................... va

primi suma de ....................., aprobată prin HCL nr............./............., constând în valoarea premiilor

acordate profesorilor a căror elevi au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare intemaționale/elevi care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională/elevi care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat.

 • 4. Plățile se vor face prin transfer bancar din partea Primăriei municipiului Cluj-Napoca în contul fiecărei unități școlare din învățământul preuniversitar.

 • 5. Documentația solicitată/listele depuse de unitățile de învățământ preuniversitar se vor depune în termen de 15 zile de la data aprobării hotărârii de Consiliu local, conform prevederilor contractuale.

 • 6. Plățile se vor face în lei românești (RON) în termen de 30 de zile de la prezentarea documentelor justificative de către unitățile de învățământ preuniversitar.

Art. 5. Durata contractului de finanțare

 • - Contractul de finanțare intră în vigoare de la data semnării acestuia de către părți.

 • - Durata prezentului contract de finanțare este de 1 an.

Art. 6. Alte clauze

 • 1. în eventualitatea unui litigiu între părți, se va încerca soluționarea acestuia pe cale amiabilă.

 • 2. Orice modificare sau completare la prezentul contract de finanțare poate fi efectuată doar prin acte adiționale, semnate de ambele părți.

 • 3. în situația în care nu se poate ajunge la o înțelegere pe cale amiabilă, litigiul va fi soluționat de către instanțele judecătorești competente de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

încheiat azi,


în două exemplare originale, unul pentu finanțator și unul

pentru benefiaciar.

BENEFIACIAR,

Municipiul Cluj-Napoca

EMIL BOC,


Primar


Unitatea de învățământ preuniversitar,

Director,

Direcția economică

Director executiv,

Olimpia Moigrădan,

Direcția juridicăDirector executiv,

Jr. Alina Aurelia Rus

Direcția generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte

Director general,

Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate

Șef birou,

Ioan Vasile Țene,

Biroul învățământ, cultură, culte,

sport, societate

Consilier superior,

Ioana Camelia Râmniceanu-Torsin,