Hotărârea nr. 68/2019

Hotărârea 68/2019 - Aprobarea P.U.Z. de regenerare urbană, str. Albac-Aleea Azuga și P.U.D. pentru construire parking 2S+D+P+E+T, str. Albac; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z de regenerare urbană, strada Albac-Aleea Azuga și P.U.D. pentru construire parking 2S+D+P+E+T, str. Albac

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z de regenerare urbană, strada Albac-Aleea Azuga și a P.U.D. pentru construire parking 2S+D+P+E+T, str. Albac - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 41446 din 25.02.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea P.U.Z de regenerare urbană, strada Albac-Aleea Azuga și a P.U.D. pentru construire parking 2S+D+P+E+T, str. Albac;

Având în vedere Avizul Arhitectului Șef nr. 13 din 31.01.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă P.U.Z. de regenerare urbană, strada Albac-Aleea Azuga și P.U.D. pentru construire parking 2S+D+P+E+T, str. Albac, întocmit în scopul stabilirii de reglementări urbanistice, după cum urmează:

Prevederi P.U.Z- R.L.U propuse

UTR Lc_A* - Ansambluri de locuințe colective, realizate înainte de anul 1990, supuse regenerării urbane, cu subzonele S_P , S_Is și S_L*

-funcțiunea predominantă', locuințe colective și dotări în clădiri existente;

-indici urbanistici'. P.O.T. Max = 30%; C.U.T. max = 1,2 - parcele comune; C.U.T. max = 1,5 - parcele de colț;

-înălțimea maximă admisă:

  • -  P - pentru construcții pavilionare temporare și ediculele pe structura ușoară aferente amenajărilor peisagere;

  • -  S+P - pentru construcții edilitare;

  • -  S+P+7E - pentru blocurile de locuințe existente;

-retragerea față de aliniament, față de limitele laterale și posterioară: pentru construcții noi, altele decât construcții edilitare, puncte gospodărești și pavilioane cu caracter de mobilier urban - nu este cazul;

-circulațiile: str. Liviu Rebreanu, str. Rășinari, str. Albac, aleea Azuga și aleea Padiș - se reconfigurează profilele, cu păstrarea amprizei existente;

-staționarea autovehiculelor. în pachete de parcaje amplasate la sol; acestea vor fi amenajate conform planșei de reglementări urbanistice, respectându-se zonele marcate în sensul acesta; -echiparea tehnico-edilitară: zonă echipată edilitar complet.

-U.T.R S_P - Subzona destinată construcțiilor pentru parcaje colective de cartier în cadrul U.T.R JLc_A*

-funcțiunea predominantă', clădiri pentru parcări;

-regimul de construire: izolat; -înălțimea maximă admisă: pentru construcții noi - 2S+D+P+E +T (T - terasă circulabilă); -indici urbanistici: P.O.T. max = 60%; C.U.T. max = 3;

-retragerea față de aliniament: se păstrează regula zonei;

-retragerea față de limitele laterale și posterioare: în baza P.U.D.;

-accesele: circulațiile și accesele în parking vor fi realizate în baza P.U.D.; -echiparea tehnico-edilitară: zonă echipată edilitar complet.

-U.T.R S_Is - subzonă de instituții și servicii publice de interes public, construite în clădiri dedicate în cadrul UTR Lc_A*

-funcțiunea predominantă: funcțiuni de cult;

-regimul de construire: deschis;

-înălțimea maximă admisă: se menține înălțimea existentă; -indici urbanistici: P.O.T. max,= 60%; C.U.T. max.= 1.2;

-retragerea față de aliniament, față de limitele laterale și posterioară: se mențin retragerile existente;

-circulațiile, accesele: din str. Rășinari, str. Albac;

-staționarea autovehiculelor: la sol, în interiorul parcelei;

-echiparea tehnico-edilitară: zona este echipată edilitar complet.

-U.T.R S_L* -Subzonă de locuințe cu regim redus de înălțime pe parcele izolate în interiorul ansamblului de locuințe colective supus regenerării urbane

Sunt admise lucrări de întreținere curentă a construcțiilor existente și a amenajărilor, modificări interioare și exterioare, reparații, fără amplificarea volumelor existente, conversii funcționale potrivit funcțiunilor terțiare.

Prevederi P.U.D. - propuse

Prin P.U.D. se detaliază subzonă destinată construcțiilor pentru parcaje colective (imobilul nr. cad. 323445), respectiv amplasarea unui parking cu regim de înălțime 2S+D+P+E+T, unde T reprezintă terasă circulabilă acoperită cu pergole, precum și amenajările exterioare aferente.

  • -  retragerea minimă față de limita estică: 5.25 m;

  • -  retragerea minimă față de limita nordică: 6.45 m;

  • -  amplasare pe limita de proprietate sudică',

  • -  accesul auto și pietonal: din aleea Azuga;

  • -  echiparea tehnico-edilitară: existentă în zonă.

Art. 2 -

Art. 3 -Nr. 68 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)