Hotărârea nr. 679/2019

Hotărârea 679/2019 - Încheierea acordului de parteneriat interinstituțional între Academia Română și Municipiul Cluj-Napoca, având ca scop aniversarea Centenarului Marii Uniri.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încheierea acordului de parteneriat interinstituțional între Academia Română și Municipiul Cluj-Napoca, având ca scop aniversarea Centenarului Marii Uniri

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordul de parteneriat interinstituțional între Academia Română și Municipiul Cluj-Napoca, având ca scop aniversarea Centenarului Marii Uniri -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 518668/1/10.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 518848/424 din 10.10.2019 al Biroului învățământ, cultură, culte, sport, societate, al Direcției juridice și al Direcției Economice, prin care se propune încheierea acordului de parteneriat interinstituțional între Academia Română și Municipiul Cluj-Napoca, având ca scop aniversarea Centenarului Marii Uniri;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129 alin. (2) lit. e), alin. 7 lit. a) și d), alin. (9) lit. a), alin. (10) lit. a), art. 133 alin. (1), art. 139 și art. 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat interinstituțional între Academia Română și Municipiul Cluj-Napoca, având ca scop aniversarea Centenarului Marii Uniri, conform Anexei.

Art. 2. Se mandatează primarul municipiului Cluj-Napoca cu semnarea Acordului de parteneriat interinstituțional prevăzut la art. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate.

Nr. 679 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi.)

Anexa la Hotărârea nr. 679/2019
ACORD DE PARTENERIAT INTERINSTITUTIONAL

5

nr. 531600/17.10.2019


A

încheiat între:

Academia Română, cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 125,'secW\U.CfF’ 4192472, cont IBANR025TREZ23E530200710300X, deschis la D.T.C.P. București, reprezentată prin acad. Ioan - Aurel Pop, președinte, în calitate de PARTENER, și

Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, județul Cluj, telefon 0264-596030, cod fiscal 4305857, cont R006TREZ21624510220XXXXX, deschis la BN Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentat prin Emil Boc, primar, în calitate de PARTENER.

1. OBIECTUL ACORDULUI

Obiectul acordului îl constituie cooperarea interinstituțională între Academia Română și Municipiul Cluj-Napoca în realizarea următoarelor acțiuni comune:

 • 1.1. Proiecte ocazionate de aniversarea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, așa cum acestea sunt prevăzute în programul Academiei Române de sărbătorire a Centenarului Marii Uniri, aprobat de Biroul Prezidiului Academiei Române la data de 5.07.2017 și, respectiv, în programul „Cluj 100”: 2018-2020 al Municipiului Cluj-Napoca.

 • 1.2. Schimbul de informații cu privire la demersurile, acțiunile și planurile celor două instituții referitoare la programele, proiectele și evenimentele planificate pentru aniversarea la Cluj-Napoca a Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 și a Centenarului Universității Românești din Cluj de la 1919.

 • 1.3. Organizarea și realizarea în comun a unor proiecte, manifestări și acțiuni.

2. DURATA ACORDULUI

Prezentul acord începe să producă efecte la data de 1.11.2019 și încetează la data de 31.12.2020, conform înțelegerii părților și a obligațiilor contractuale.

 • 3. OBLIGAȚIILE SI DREPTURILE PĂRȚILOR

5                     9                                                                            9

 • 3.1. Informarea reciprocă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii prezentului acord, cu privire la programele, proiectele și evenimentele planificate.

 • 3.2. Desemnarea a două persoane de contact de către cele două instituții, și anume: cercet. șt. dr. Cosmin Popa, din partea Academiei Române și d-na Ștefania Gabriella Ferencz, din partea Municipiului Cluj-Napoca, cu scopul derulării cu celeritate a schimbului de informații și organizării eficiente a programelor, proiectelor și evenimentelor planificate.

 • 3.3. Informarea reciprocă privind demersurile și acțiunile cu posibil impact asupra calendarului de programe, proiecte și evenimente planificate de cei doi parteneri.

 • 3.4. Obligațiile Academiei Române

  • 3.4.1. Academia Română împreună cu institutele de cercetare din subordine (inclusiv cu cele din Cluj-Napoca) se obligă să se implice operativ, să susțină proiectele, manifestările și acțiunile cu caracter științific (conferințe, simpozioane, dezbateri, lansări de carte, elaborări de lucrări din sfera culturală, expertize pentru proiectarea de monumente, recondiționarea unor case memoriale) care respectă standardele academice, activități incluse în programul „Cluj 100”: 2018-2020 al Municipiului Cluj-Napoca, fără a implica obligații financiare din partea Academiei Române.

  • 3.4.2. Academia Română se obligă să menționeze Municipiul Cluj-Napoca pe prima pagină a volumelor tipărite din seria „Civilizația Românească / Romanian Civilization”, iar denumirea instituției să fie însoțită de semnele heraldice ale primăriei.

 • 3.5. Obligațiile Municipiului Cluj-Napoca

  • 3.5.1. Municipiul Cluj-Napoca se obligă să menționeze Academia Română în calitate de PARTENER INSTITUȚIONAL pe toate materialele de promovare dedicate programului „Cluj 100”: 2018-2020 al Municipiului Cluj-Napoca.

  • 3.5.2. Municipiul Cluj-Napoca se obligă să includă sigla Academiei Române, cu respectarea elementelor componente, a proporțiilor și culorilor, în toate materialele publicitare legate de promovarea programului „Cluj 100”: 2018-2020 al Municipiului Cluj-Napoca.

  • 3.5.3. Academia Română va beneficia de sprijinul Municipiului Cluj-Napoca pentru tipărirea volumelor din seria „Civilizația românească / Romanian Civilization” în cuantum de 94.200 lei, care urmează a fi distribuite unităților de învățământ preuniversitar, instituțiilor de învățământ superior și bibliotecilor școlare de pe raza municipiului Cluj-Napoca și de susținerea în organizarea altor manifestări culturale.

4. LITIGII

Eventualele litigii ce decurg din derularea acestui acord vor fi soluționate pc cale amiabilă. în caz contrar, vor fî de competența instanțelor de judecată.

5. NOTIFICĂRI

în înțelesul prezentului acord, orice notificare adresată de o parte celeilalte părți va fi considerată îndeplinită dacă va fi transmisă în timp util, în scris, datată și semnată, la adresele menționate la începutul acestui acord.

6. CLAUZE FINALE

 • 6.1. Neîndeplinirea parțială sau totală de către una dintre părți a prevederilor prezentului acord atrage rezilierea de plin drept a acordului începând cu data notificării de către cealaltă parte.

 • 6.2. Forța majoră exonerează de orice răspundere partea care o invocă, cu condiția notificării cazului de forță majoră și a actelor doveditoare.

 • 6.3. Orice modificare a prezentului acord va fi făcută numai cu acordul părților, prin semnarea unui act adițional.

 • 6.4. Prezentul acord se supune legii române.

 • 6.5. Datele prezentului acord nu pot fi transmise unor terțe părți.

 • 6.6. Prezentul acord nu poate fi cedat unui terț.

Prezentul acord a fost încheiat astăzi, 1.11.2019, în două exemplare cu valoare de original, unul pentru Academia Română, în calitate de PARTENER, și unul pentru Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de PARTENER.

Academia Română

Președinte, acad. loan Aurei Pop

Municipiul Cluj-Napoca

Primar,

Emil Boc

Vicepreședinte,

acad. Victor Spinei,

Coordonator al programului

Centenar al Academiei Române


Direcția generală comunicare, dezvoltare locală, management proiecte Director general,

Ștefania Gabriella Ferencz


Direcția Juridică Director executiv, Alina Aurelia Rus

Direcția Economică

J

Director executiv, Olimpia Moigrădan

Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate

Șef birou,

loan Vasile Țene

Consilier superior,

Grigore Laurențiu Rotar