Hotărârea nr. 678/2019

Hotărârea 678/2019 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017, nr. 978/2018 și nr. 541/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017, nr. 978/2018 și nr. 541/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017, nr. 978/2018 și nr. 541/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 489725 din data de 25.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 489799 din 25.09.09.2019 al Biroului învățământ, cultură, culte, sport și societate și al Direcției juridice, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017, nr. 978/2018 și nr. 541/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 96 alin. (2) lit. a, b și c și alin. (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, ale art. 3 și 4 (1) lit. (a), (b) și (c) din O.M.E.N. nr. 4619/2014 privind Metodologia-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și a Ordinului nr. 3.160 din 1.02.2017 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619/2014, cât și Avizul conform, însoțit de adresa nr. 15954/19.12.2018 și înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 611358/1/21.12.2018, emise de Inspectoratul Școlar Județean Cluj;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017, nr. 978/2018 și nr. 541/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca), după cum urmează:

  • I. Unităti de învățământ preuniversitar de stat:

  • 1. modificarea poziției nr. 9, urmare a schimbării denumirii Colegiului Tehnic Napoca în Colegiul de Servicii în Turism Napoca.

  • 2. desființarea poziției nr. 35 (Colegiului Tehnic Edmond Nicolau), urmare a comasării colegiului cu Colegiul Tehnic de Comunicații Augustin Maior.

II. Unităti de învățământ preuniversitar particulare:

1. înființarea unei noi poziții, urmare a înființării școlii Key International School și numirea domnului consilier local Jurja Marius Sorel, ca membru în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității.

Art. II. Anexa, astfel modificată, completată și renumerotată, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate.

Nr. 678 din 16 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 678/2019


Tabel nominal cu numirea reprezentanților consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în școlile de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca

1. Unități de învățământ preuniversitar de stat

Nr. crt.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentantului Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Educație

1

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” str. Băișoara nr. 2-4 Cluj-Napoca

Mureșan Adrian - consilier local

/* Assâ \ \ |        f m'.- ■■■■' 'al j        j

2

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 94-96 Cluj-Napoca

Jurja Marius Sorel - consilier local    eh irZ'Shll /P

3

Liceul de Arte Plastice

„Romulus Ladea”

Calea Dorobanților nr. 56 Cluj-Napoca

Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

4

Școala Gimnazială „Ioan Bob” str. Episcop Ioan Bob nr. 10 Cluj-Napoca

Drăgoescu Mihai - consilier local

5

Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” str. Paris nr. 60 Cluj-Napoca

Tothfalusi Andras - consilier local

6

Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” str. Bistriței nr. 21 Cluj-Napoca

Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

7

Liceul Teoretic „Eugen Pora” str. Mogoșoaia nr. 6 Cluj-Napoca

Molhem Mohammad-Bashar - consilier local

8

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” str. Moldoveanu nr. 1

Tothfalusi Andras - consilier local

Cluj-Napoca

9

Colegiul de Servicii în Turism

“Napoca”

str. Taberei nr. 3 Cluj-Napoca

Racz Levente Zsolt - consilier local

10

Școala Gimnazială

„Constantin Brâncuși”

Jurja Marius Sorel - consilier local

Cluj-Napoca

11

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” B-dul. 21 Decembrie 1989

nr. 128-130 Cluj-Napoca

Ferdean Rareș Petru - consilier local

12

Școala Gimnazială

Tomoș Constantin Ioan - consilier local

„Nicolae Titulescu”

Aleea Herculane nr. 1 Cluj-Napoca

13

Liceul Tehnologic nr. 1 str. Maramureșului nr. 165/A Cluj-Napoca

Gliga Florin-Valentin - consilier local

14

Școala Gimnazială “Nicolae lorga” str. Războieni nr. 67 Cluj-Napoca

Rațiu Radu Florin - consilier local

15

Seminarul Teologic Liceal Ortodox P-ța Avram Iancu nr. 18 Cluj-Napoca

Gliga Florin-Valentin - consilier local

16

Colegiul Tehnic de Transporturi

„Transilvania” str. Bistriței nr. 21 Cluj-Napoca

Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

17

Liceul Teoretic „Bathory Istvan” str. M. Kogălniceanu nr. 2 Cluj-Napoca

Gergely Balazs - consilier local

18

Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” str. Grădinarilor nr. 1

Cluj-Napoca

Ferdean Rareș Petru - consilier local

19

Colegiul Național „Emil Racoviță” str. M. Kogălniceanu nr. 9-11 Cluj-Napoca

Pop Loredana - consilier local

20

Școala Gimnazială „Ion Creangă” str. Peana nr. 2-4 Cluj-Napoca

Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

21

Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” str. Moților nr. 78-80 Cluj-Napoca

Găbudean Călin Marcel - consilier local supleant

22

Școala Gimnazială “Traian Dârjan” str. Traian Vuia nr. 76 Cluj-Napoca

Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

23

Colegiul Național „George Barițiu” str. Emil Isac nr. 10 Cluj-Napoca

Morar Dan Ioan - consilier local

24

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” str. Al. Vlahuță nr. 12-14 Cluj-Napoca

Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

25

Liceul „Waldorf ‘ str. Sergiu Celibidache nr. 8-12

Olah Emese - consilier local

Cluj-Napoca

26

Liceul Teoretic „Brassai Samuel”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 7 Cluj-Napoca

Nistor Daniel - consilier local

27

Liceul Unitarian „Janos Zsigmond”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9

Gergely Balazs - consilier local

Cluj-Napoca

28

Colegiul Economic „Iulian Pop” str. Emil Isac nr. 19

Cluj-Napoca

Vișan Ovidiu Vasile - consilier local

29

Școala Gimnazială „Horea” str. Horea nr. 19/A Cluj-Napoca

Jurja Marius Sorel - consilier local

30

Colegiul Tehnic „Ana Aslan” str. Decebal nr. 41 Cluj-Napoca

Suciu Mihaela Rodica - consilier local

31

Școala Gimnazială de Muzică

„Augustin Bena”

str. Horea nr. 19/B

Cluj-Napoca

Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

32

Școala Gimnazială „Emil Isac” str. G. Bruno nr. 46 Cluj-Napoca

Tomoș Constantin Ioan - consilier local

33

Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” str. Al. Vaida-Voevod nr. 57 Cluj-Napoca

Găbudean Călin Marcel - consilier local supleant

34

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” str. Constanța nr. 6 Cluj-Napoca

Sărmaș Ioan Sabin - consilier local

35

Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” str. Al. Vaida-Voevod nr. 55 Cluj-Napoca

Pop Ioan - consilier local

36

Liceul Teologic Baptist „Emanuel” str. 11 Octombrie nr. 3 Cluj-Napoca

Pop Ioan - consilier local

37

Liceul Teologic Adventist „Maranatha” str. Mehedinți nr. 80/A

Constantea Radu Mihai - consilier local

38

Școala Gimnazială „Al. Vaida-Voevod” str. Oltului nr. 83

Cluj-Napoca

Pop Loredana - consilier local

39

Colegiul Tehnic Energetic str. Pascaly nr. 2-4 Cluj-Napoca

Moisin Radu Marin - consilier local

40

Liceul Teologic Reformat

Olah Emese - consilier local

str. M. Kogălniceanu nr. 16 Cluj-Napoca

41

Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos” str. I. C. Brătianu nr. 26

Cluj-Napoca

Kinizsi Zoltân - consilier local supleant

42

Liceul Teoretic „Victor Babeș” str. Meseriilor nr. 20 Cluj-Napoca

Sărmaș Ioan Sabin - consilier local

43

Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” str. Moților nr. 24 Cluj-Napoca

Moisin Radu Marin - consilier local

44

Școala Gimnazială “Iuliu Hațieganu” str. Grigore Alexandrescu nr. 16 Cluj-Napoca

Racz Levente Zsolt- consilier local

45

Colegiul Național „Gheorghe Șincai” str. Avram Iancu nr. 3 Cluj-Napoca

Pop Ioan - consilier local

46

Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică

„Octavian Stroia”

Calea Turzii nr. 2 Cluj-Napoca

Jurja Marius Sorel - consilier local

47

Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Calea Turzii nr. 140-142 Cluj-Napoca

Rațiu Radu Florin - consilier local

48

Liceul cu Program Sportiv str. Arinilor nr. 9 Cluj-Napoca

Morar Dan Ioan - consilier local

49

Școala Gimnazială „Octavian Goga” str. Peana nr. 16

Cluj-Napoca

Vișan Ovidiu Vasile - consilier local

50

Colegiul Național „George Coșbuc” str. Avram Iancu nr. 70-72 Cluj-Napoca

Sărmaș Ioan Sabin - consilier local

51

Liceul Teoretic „Avram Iancu” str. Onisifor Ghibu nr. 25 Cluj-Napoca

Drăgoescu Mihai - consilier local

J

B-dul Muncii nr. 199-201

Cluj-Napoca

2. Unități de învățământ preuniversitar particulare

Nr. crt.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentantului Consiliului local desemnat în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în educație

1

Liceul Teoretic, JÎLF' str. T. Mihaly nr. 56, tel. 0264/440811 Cluj-Napoca

Tomoș Constantin Ioan - consilier local

2

Transylvania College.

The Cambridge International School

Moldovan Gabriela luliana - consilier local

.2__


in Cluj

(fosta Școala Internațională Cluj) str. Băișoara nr. 2/A, tel. 0264/418991

Cluj-Napoca

3

Școala Gimnazială Reformată

„Talentum” Cluj-Napoca

(fosta Școala Elementară Reformată „Montessori”) str. Victor Deleu nr. 2, tel. 0264/437473

Cluj-Napoca

Gergely Balazs - consilier local

4

Școala Gimnazială Internațională

..Spectrum ” Cluj-Napoca

(fostă Școala Internațională „Spectrum”)

Calea Mănăștur nr. 22-24, tel. 0264/438351 Cluj-Napoca

Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

5

Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo” Cluj-Napoca

(fostul Liceu Creștin „Pro Deo”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/A, tel. 0264/414974 Cluj-Napoca

Sărmaș Ioan Sabin - consilier local

6

Liceul Tehnologic

„Virgil Madgearu” Cluj-Napoca (fostul Grup Școlar de Management Economic și Drept Administrativ „Virgil Madgearu”) str. Horea nr. 19/A, tel. 0264/426111 Cluj-Napoca

Ferdean Rareș Petru - consilier local

7

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Cluj-Napoca (fostul Liceu UCECOM „Spiru Haret”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55,

Drăgoescu Mihai - consilier local

tel. 0264/541948

Cluj-Napoca

8

Liceul Tehnologic „Horea, Cloșca și Crișan” Cluj-Napoca (fostul Liceu Economic „Horea, Cloșca și Crișan”) str. Emil Isac nr. 10,

Mureșan Adrian - consilier local

tel. 0264/596697

Cluj-Napoca

9

Școala Gimnazială „Christiana”

Cluj-Napoca

Aleea Moldoveanu nr. 3 tel. 0723/537819 Cluj-Napoca

Constantea Radu Mihai - consilier local3


f?

J10

Școala Primară „Montessori Scltule” CIuj-Napoca str. Brașov nr. 33, tel. 0740/558418

Cluj-Napoca

Ferdean Rareș Petru - consilier local

11

Școala Primară „Kinderland”

Cluj-Napoca

str. A. Densușianu nr. 42 Cluj-Napoca tel. 0364/410617

Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

12

Royal School in Transylvania str. Henri Barbusse nr. 44-46 Cluj-Napoca tel. 0364/805802 fax 0364/805803

Corina Ecaterina Croitoru - consilier local

13

Liceul Teoretic „Horea, Cloșca și

Crișan”

str. Emil Isac nr. 10 Cluj-Napoca

tel. 0264/596697

Drăgoescu Mihai - consilier local

14

Școala Primară „Panda” str. Fagului nr. 79-81/A Cluj-Napoca tel. 0771/208268

Drăgoescu Mihai - consilier local

15

Key International School aleea Prof. Valeriu Bologa nr. 3, bl. 3, parter

Cluj-Napoca tel. 0771/192638

Jurja Marius Sorel - consilier local

/    s     -X *■ \