Hotărârea nr. 677/2019

Hotărârea 677/2019 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018, nr. 45/2019 și nr. 539/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018, nr. 45/2019 și nr. 539/2019

(repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018, nr. 45/2019 și nr. 539/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 491760 din data de 26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 491803/424 din 26.09.2019 al Biroului învățământ, cultură, culte, sport și societate și al Direcției juridice, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr.548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018, nr. 45/2019 și nr. 539/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 96 alin. (2) lit. a, b și c și alin. (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, ale art. 3 și 4 (1) lit. (a), (b) și (c) din O.M.E.N. nr. 4619/2014 privind Metodologia-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar de șia Ordinului nr. 3.160 din_l.02.2017 pentru modificarea Melodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619/2014, cât și Avizul conform, însoțit de adresa nr. 15954/19.12.2018 și înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 611358/1/21.12.2018, emise de Inspectoratul Școlar Județean Cluj;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr.

976/2018, nr. 1106/2018, nr. 45/2019 și nr. 539/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), după cum urmează:

 • I. Unități de învățământ preuniversitar de stat:

 • 1. modificarea poziției nr. 9, urmare a schimbării denumirii Colegiului Tehnic Napoca în Colegiul de Servicii în Turism Napoca;

 • 2. modificarea poziției nr. 21 (Colegiul de Tehnic de Comunicații Augustin Maior), prin adăugarea doamnei consilier local Moldovan Gabriela Iuliana ca membru al Consiliului local în consiliul de administrație și păstrarea domnului cosilier local Florian Ovidiu Valeriu, ca membru al Consiliului local în consiliul de administrație;

 • 3. modificarea poziției nr. 22, subpunctul 3 (Școala Gimnazială Traian Dârjari), prin eliminarea doamnei consilier Modovan Gabriela Iuliana, ca membru al Consiliului local în consiliul de administrație și păstrarea doamnei cosilier local Pop Loredana și a domnului Avram Ioan, ca membri ai Consiliului local în consiliul de administrație;

 • 4. modificarea poziției nr. 25, subpunctul 2 (Liceul Waldorf), prin înlocuirea doamnei Pop Alexandrina, ca membru al Consiliului local în consiliul de administrație, cu domnul Arnăutu Robert, ca membru al Consiliului local în consiliul de administrație;

 • 5. desființarea poziției nr. 35 (Colegiului Tehnic Edmond Nicolau), urmare a comasării colegiului cu Colegiul Tehnic de Comunicații Augustin Maior.

 • 6. modificarea poziției nr. 48, subpunctul 3 (Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu), prin înlocuirea domnului Anghel Marcel, ca membru al Consiliului local în consiliul de administrație, cu doamna Oana Maria Victoria Mureșan, ca membru al Consiliului local în consiliul de administrație.

II, Unități de învățământ preuniversitar particulare:

 • 1. înființarea unei noi poziții, urmare a înființării școlii Key International School și numirea domnului consilier local Jurja Marius Sorel, ca membru al Consiliului local în consiliul de administrație.

Art. H. Anexa, astfel modificată, completată și renumerotată, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu-îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate.


Nr. 677 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI            Anexă la Hotărârea nr. 677/2019

CLUJ-NAPOCA

Tabel nominal privind repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în

consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca

 • 1. Unități de învățământ preuniversitar de stat


Denumirea unității școlare și adresa

Liceul Teoretic

..Lucian iilaga"

str. Băișoara nr. 2-4 Cluj-Napoca

Liceul Teoretic ..Mihai Eminescu” B-dul21 Decembrie 1989 nr. 94-96

Cluj-Napoca

Liceul de Arte Vizuale ..Romulus Ladea”

Calea Dorobanților nr. 56 Cluj-Napoca

Numele și prenumele reprezentanților consiliului local desemnați în consiliile de administrație

 • 1. Rațiu Radu Florin - consilier local

 • 2. Molhem Mohammad-Bashar - consilier lo


3. Popa Sorana

 • 1. Gliga Florin-Valentin - consilier local

 • 2. Demostene Șofron - jurnalist, Făclia \ 'S

 • 3. Peter Valentin                           \ <1. Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local


 • 2. Toșa Ecaterina - conf. dr., Universitatea de Arte și Design

 • 3. GrozaTiberiu


Școala Gimnazială „Ioan Bob” str. Episcop Ioan Bob nr. 10 Cluj-Napoca

Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță ” str. Paris nr. 60

Cluj-Napoca


Colegiul Tehnic

.. Raluca Ripan ” str. Bistriței nr. 21

Cluj-Napoca

Liceul Teoretic

..Eugen Pora” str. Mogoșoaia nr. 6

Cluj-Napoca


Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” str. Moldoveanu nr. 1

Cluj-Napoca


 • 1. Vișan Ovidiu Vasile - consilier local

 • 2. Bărbos Ioan

 • 3. Gliga Florin-Valentin - consilier local

 • 1. Vișan Ovidiu Vasile - consilier local

 • 2. Szep Iuliu - Opera Maghiară de Stat

 • 3. Marc Alexandru - prof. univ. dr., Academia de

Muzică „Gheorghe Dima”

1. Drăgoescu Mihai - consilier local


 • 1. Jurja Marius Sorel - consilier local

 • 2. Giurgiuman Tunde Ildiko - cadru univ., Facultatea de Medicină Veterinară, USAMV

 • 3. dr. Maloș Cristian Valeriu - cadru didactic la Facultatea de Știința Mediului

1. Morar Dan Ioan - consilier local

 • 2. Frenț Rodica - Centrul Bugetar de administrare

creșe

 • 3. Suciu Mihaela-Rodica - consilier local

  9

  Colegiul de Servicii în Turism “Napoca” str. Taberei nr. 3 Cluj-Napoca

  1. Ferdean Rareș Petru - consilier local

  2. Mândru Brândușa - S.C. Univers T

  10.

  Școala Gimnazială „Constantin BrâncușF str. Horticultorilor nr. 1

  Cluj-Napoca

  1. Gliga Florin-Valentin - consilier local

  2. Szocs Viorica

  3. Suciu Mihaela-Rodica - consilier local

  11.

  Colegiul Tehnic

  „Anghel Saligny”

  B-dul, 21 Decembrie 1989 nr. 128-130 Cluj-Napoca

  1. Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

  12.

  Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Aleea Herculane nr. 1 Cluj-Napoca

  1. Gliga Florin-Valentin - consilier local

  2. Barbu Ligia - consilier juridic Rondocarton S.R.L.

  3. Tothfalusi Andras - consilier local

  13.

  Liceul Tehnologic nr. 1 str. Maramureșului nr. 165/A Cluj-Napoca

  1. Tomoș Constantin Ioan - consilier local

  14.

  Școala Gimnazială “Nicolae lorga” str. Războieni nr. 67 Cluj-Napoca

  1. Tomoș Constantin Ioan - consilier local

  2. Boca Ambrozie - preotul parohial

  3. Molhem Mohammad-Bashar - consilier local

  15.

  Seminarul Teologic Ortodox

  P-ța Avram Iancu nr. 18 Cluj-Napoca

  1. Suciu Mihaela-Rodica - consilier local

  2. Chirilă Ioan - prof. univ. dr., Facultatea de Teologie Ortodoxă

  3. Ștefan Iloaie - conf. univ. dr., Facultatea de

  Teologie Ortodoxă

  16.

  Colegiul Tehnic de Transporturi

  „Transilvania ”

  str. Bistriței nr. 21 Cluj-Napoca

  1. Drăgoescu Mihai - consilier local

  2. Petric Carmen - Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive

  17.

  Liceul Teoretic

  1. Racz Levente Zsolt - consilier local

  „ Bathory Istvan ” str. M. Kogălniceanu nr. 2 Cluj-Napoca

  2. Deâk Ferenc

  3. Kinizsi Zoltăn - consilier local supleant

  18.

  Școala Gimnazială

  „ Ion Agârbiceanu ”

  str. Grădinarilor nr. 1

  Cluj-Napoca

  1. Pop Loredana - consilier local

  2. Ghiță Nica - Nemar Catering Cluj

  3. Pop Ioan - consilier local

  1. Moisin Radu Marin - consilier local

  19.

  Colegiul Național

  „Emil Racoviță” str. M. Kogălniceanu nr. 9-Îl Cluj-Napoca

  2. prof. Borojni Rodica - vicepreședintele Asociației Absolvenților Colegiului Național „Emil Racoviță”

  3. Petrușel Adrian - prof. dr., decan al Facultății de

  Matematică și Informatică a Universității Babeș-Bolyai

  20.

  Școala Gimnazială

  „Ion Creangă” str. Peana nr. 2-4

  Cluj-Napoca

  1. Rațiu Radu Florin - consilier local

  2. Băcilă Gabriela - asistent univ., Universitatea

  Tehnică

  3. Ferdean Rareș Petru - consilier local

  21.

  Colegiul Tehnic de Comunicații

  .August in Maior" str. Moților nr. 78-80 Cluj-Napoca

  1. Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

  2. Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

  22.

  Școala Gimnazială

  “Traian Dârjan ” str. Traian Vuia nr. 76

  Cluj-Napoca

  1. Pop Loredana - consilier local

  2. Avram Ioan - preot, Asociația „Down”

  23.

  Colegiul Național „ George Barițiu ” str. Emil Isac nr. 10

  Cluj-Napoca

  1. Jurja Marius Sorel - consilier local

  2. Zotic Vasile - conf. univ. dr., Facultatea de

  Geografie, UBB

  3. Păunescu Mihai - reprezentant PrintArt

  24.

  Liceul Teoretic

  „Onisifor Ghibu" str. Al. Vlahuță nr. 12-14 Cluj-Napoca

  1. Moisin Radu Marin - consilier local

  2. Varga Marius - preot paroh

  3. Gergely Balazs - consilier local

  25.

  Liceul

  „ Waldorf”

  str. Sergiu Celibidache nr. 8-12

  Cluj-Napoca

  1. Olah Emese - consilier local

  2. Amăutu Robert - președinte al Fundației „Educație pentru Libertate”

  3. Radu Roșea - membru al Asociației pentru promocarea Pedagogiei Waldorf

  26.

  Liceul Teoretic ..Brassai Samiie!' B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 7

  Cluj-Napoca

  1. Nistor Daniel - consilier local

  2. Grabân Zsolt

  27.

  Liceul Unitarian

  „Janos Zsigmond”

  1. Rezi Elek

  2. Hegedus Csilla

  d-gui zi oecemorie îyoy nr. y

  Cluj-Napoca

  3. Talpas Botond

  28.

  Colegiul Economic „Iulian Pop" str. Emil Isac nr. 19 Cluj-Napoca

  1. Dan Ioan Morar - consilier local

  29.

  Școala Gimnazială

  „Horea”

  1. Ferdean Rareș Petru - consilier local

  str. Horea nr. 19/A

  Cluj-Napoca

  z. Ispas Silviu Iraian - Institutul de Formare

  Economică și Socială

  3. Pop Loredana - consilier local

  30.

  Colegiul Tehnic

  ../Inu/ls/m?”

  str. Decebal nr. 41

  1. Mureșan Adrian - consilier local

  Cluj-Napoca

  31.

  Școala Gimnazială de Muzică .Augustin Bena ' str. Horea nr. 19/B Cluj-Napoca

  1. Mureșan Adrian - consilier local

  32.

  Școala Gimnazială „ Emil IsaA str. G. Bruno nr. 46

  Cluj-Napoca

  1. Găbudean Călin Marcel - consilier local supleant

  2. Ciui Alexandru - preot

  3. Radu Florin Rațiu - consilier local

  33.

  Liceul Tehnologic .Alexandru Borza" str. Al. Vaida-Voevod nr. 57 Cluj-Napoca

  1. Mureșan Adrian - consilier local

  34.

  Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” str. Constanța nr. 6 Cluj-Napoca

  1. Pop Loredana - consilier local

  2. Vișan Vasile Ovidiu - consilier local

  3. Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

  35.

  Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” str. Al. Vaida-Voevod nr. 55 Cluj-Napoca

  1. Pop Ioan - consilier local

  2. Borcilă Mircea - prof. univ. dr., Facultatea de

  Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai”

  3. Chirilă Ioan - prof. dr., Facultatea de Teologie Ortodoxă, Univ. „Babeș-Bolyai”

  36.

  Liceul Teologic Baptist „Emanuel” str. 11 Octombrie nr. 3 Cluj-Napoca

  1. Tothfalusi Andras - consilier local

  2. Cioflica Liviu - pastor baptist

  37.

  Liceul Teologic Adventist „Maranatha ” str. Mehedini nr. 80/A Cluj-Napoca

  1. Tothfalusi Andras - consilier local

  2. Asanache Romeo - reprezentantul Bisericii

  Adventiste din România

  38.

  Școala Gimnazială

  „Al. Vaida-Voevod”

  1. Moldo van Gabriela Iuliana - consilier local

  2. Ilea Octavian - dr. ing., Universitatea Tehnică

  str. Oltului nr. 83 Cluj-Napoca

  3. Drăgoescu Mihai - consilier local

  39.

  Colegiul Tehnic Energetic str. Pascaly nr. 2-4 Cluj-Napoca

  1. Suciu Mihaela-Rodica - consilier local

  40.

  Liceul Teologic Reformat str. M. Kogălniceanu nr. 16 Cluj-Napoca

  1. Gergely Balazs - consilier local

  2. Duy Erika

  3. Incze Bordi Ildiko

  41.

  Liceul Teoretic .Apacz.ai Csere Janos" str. I. C. Brătianu nr. 26 Cluj-Napoca

  1. Kinizsi Zoltân - consilier local supleant

  2. Dane Tibor Kalman

  3. Gergely Balasz - consilier local

  42.

  Liceul Teoretic

  1. Pop Ioan - consilier local

  „Victor Babeș”

  str. Meseriilor nr. 20 Cluj-Napoca

  2. Costin Monica - economist, Spitalul Clinic Județean

  3. Negean Vasile - conf. dr., Spitalul CFR Cluj

  43.

  Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micii' str. Moților nr. 24 Cluj-Napoca

  1. Constantea Radu Mihai - consilier local

  2. prof. Furtună Marius - preot, consilier eparhial

  44.

  Școala Gimnazială

  “Iuliu Ilațieganu" str. Grigore Alexandrescu nr. 16 Cluj-Napoca

  1. Jurja Marius Sorel - consilier local

  2. Gligor Gheorghe - conf. dr. ing., Universitatea Tehnică

  3. Morar Dan Ioan - consilier local

  45.

  Colegiul Național „Gheorghe Șinciti " str. Avram Iancu nr. 3

  Cluj-Napoca

  1. Găbudean Călin Marcel - consilier local supleant

  2. Bonda Adriana - șef lucrări, USAMV

  3. Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

  46.

  Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică

  „Octavian Stroia ”

  Calea Turzii nr. 2 Cluj-Napoca

  1. Molhem Mohammad-Bashar - consilier local

  2. Solomon Vasile - maestru de balet, Opera Română

  47.

  Liceul de Informatică „ Tiberiu Popoviciu ” Calea Turzii nr. 140-142

  Cluj-Napoca

  1. Suciu Mihaela-Rodica - consilier local

  2. Pop Ovidiu - conf. dr. ing., Facultatea de

  Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,

  Universitatea Tehnică

  3. Oana Maria Victoria Mureșan, șef serviciu, Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni

  48.

  Liceul cu Program Sportiv

  str. Arinilor nr. 9 Cluj-Napoca

  1. Rațiu Radu Florin - consilier local

  2. Morar Dan Ioan - consilier local

  3. Mischian Mircea Dorin - avocat

  49.

  Școala Gimnazială „ Octavian Goga ” str. Peana nr. 16

  Cluj-Napoca

  1. Rațiu Radu Florin - consilier local

  2. Molhem Mohammad-Bashar - consilier local

  3. Nistor Daniel - consilier local

  50.

  Colegiul Național

  „ George Coșbuc ” str. Avram Iancu nr. 70-72 Clui-Nanoca

  1. Vișan Ovidiu Vasile - consilier local

  2. Buzdugan Gheorghe - S. C. Bimet S.R.L.

  3. Vaida Ovidiu - cadru didactic, UBB

  51.

  Liceul Teoretic „Avram Iancu ” str. Onisifor Ghibu nr. 25 Cluj-Napoca

  1. Sărmaș Ioan Sabin - consilier local

  2. Jurja Marius Sorel - consilier local

  3. Ferdean Rareș Petru - consilier local

  52.

  Liceul Tehnologic

  1. Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

  „Aurel Vlaicu '

  B-dul Muncii nr. 199-201

  Cluj-Napoca

2. Unități de învățământ preuniversitar particulare

Nr.

crt.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentanților consiliului local desemnați în consiliile de administrație

1

Liceul Teoretic „ELF” str. T. Mfihaly nr. 56 Cluj-Napoca tel. 0264/440811

Jurja Marius Sorel - consilier local

2

Transylvania College.

The Cambridge International School in Cluj

(fosta Școala Internațională Cluj) str. Băișoara nr. 2/A Cluj-Napoca tel. 0264/418991

 • 1. Moisin Radu Marin - consilier local

 • 2. Constantea Radu Mihai - consilier local

3

Școala Gimnazială Reformată „Talentum” Cluj-Napoca (fosta Școala Elementară Reformată „Montessori”) str. Victor Deleu nr. 2 Cluj-Napoca tel. 0264/437473

Olah Emese - consilier local

4

Școala Gimnazială Internațională „Spectrum” Cluj-Napoca (fostă Școala Internațională „Spectrum”) Calea Mănăștur nr. 22-24 Cluj-Napoca tel. 0264/438351

Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

5

Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo” Cluj-Napoca (fostul Liceu Creștin „Pro Deo”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/A

 • 1. Pop Ioan - consilier local

 • 2. Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

Cluj-Napoca

tel. 0264/414974

6

Liceul Tehnologic

„ Virgil Madgearu” Cluj-Napoca (fostul Grup Școlar de Management Economic și Drept Administrativ „Virgil Madgearu”) str. Horea nr. 19/A

Drăgoescu Mihai - consilier local

Cluj-Napoca

tel. 0264/426111

7

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Cluj-Napoca (fostul Liceu UCECOM „Spiru Haret”)

Gliga Florin-Valentin - consilier local

str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/A

Cluj-Napoca

tel. 0264/541948

8

Liceul Tehnologic „Horea, Cloșca și Crișan” Cluj-Napoca

(fostul Liceu Economic „Horea, Cloșca și Crișan”) str. Emil Isac nr. 10 Cluj-Napoca tel. 0264/596697

Vișan Ovidiu Vasile - consilier local

9

Școala Gimnazială „Christiana” Cluj-Napoca Aleea Moldoveanu nr. 3

Cluj-Napoca tel. 0264/457553

Constantea Radu Mihai - consilier local

10

Școala Primară

„Montessori Schule” Cluj-Napoca str. Brașov nr. 33, Cluj-Napoca tel. 0740/558418

Olah Emese - consilier local

11

Școala Primară „Kinderland” Cluj-Napoca

str. A. Densușianu nr. 42 Cluj-Napoca tel. 0364/410617

Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

12

Royal School in Transylvania str. Henri Barbusse nr. 44-46 Cluj-Napoca tel. 0364/805802 fax 0364/805803

Corina Ecaterina Croitoru - consilier local

Xțlî & / O v

13

Liceul Teoretic

„Horea, Cloșca și Crișan ” str. Emil Isac nr. 10

Cluj-Napoca

Drăgoescu Mihai - consilier local

I (

tel. 0264/596697

--------------------------------------X O        s-

••. 'b,;c"

14

Școala Primară Panda str. Fagului nr. 79-81/A Cluj-Napoca tel. 0771/208268

Drăgoescu Mihai - consilier local

15

Key International School aleea Prof. Valeriu Bologa nr. 3, bl. 3, parter

Cluj-Napoca tel. 0771/192638

Jurja Marius Sorel - consilier local