Hotărârea nr. 675/2019

Hotărârea 675/2019 - Conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului dr. Ioachim-Eugen Lupu, personalitate marcantă a vieții medicale clujene.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului dr. Ioachim-Eugen Lupu, personalitate marcantă a vieții medicale clujene

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului dr. Ioachim-Eugen Lupu, personalitate marcantă a vieții medicale clujene - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 489186/1/25.09.2019, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 489294/424/25.09.2019, al Biroului învățământ, cultură, culte, sport, societate și al Direcției juridice, prin care se propune conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului dr. Ioachim-Eugen Lupu, personalitate marcantă a vieții medicale clujene;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Regulamentului pentru acordarea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 435/2006, a Consiliului local;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului dr. Ioachim-Eugen Lupu, personalitate marcantă a vieții medicale clujene.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul evenimente publice și Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate.Nr. 675 din 16 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi, prin vot secret)