Hotărârea nr. 674/2019

Hotărârea 674/2019 - Conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca scriitorului Eugen-Sandu Cucerzan.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca scriitorului Eugen-Sandu Cucerzan

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca scriitorului Eugen-Sandu Cucerzan - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 489874/1/25.09.2019, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 489915/424/25.09.2019, al Biroului învățământ, cultură, culte, sport, societate și al Direcției juridice, prin care se propune conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca scriitorului Eugen-Sandu Cucerzan;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Regulamentului pentru acordarea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 435/2006, a Consiliului local;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca scriitorului Eugen-Sandu Cucerzan.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul evenimente publice și Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate.

Nr. 674 din 16 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi, prin vot secret)