Hotărârea nr. 673/2019

Hotărârea 673/2019 - Achiziția, de pe piața liberă, a unei locuințe, în conformitate cu procedura aprobată prin Hotărârea nr. 508/2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind achiziția, de pe piața liberă, a unei locuințe, în conformitate cu procedura aprobată prin Hotărârea nr. 508/2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind achiziția, de pe piața liberă, a unei locuințe, în conformitate cu procedura aprobată prin Hotărârea nr. 508/2019  - proiect din inițiativa

primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 515904/1/9.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 516923/45/30/9.10.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției juridice și al Direcției economice prin care se propune achiziția, de pe piața liberă, a unei locuințe, în conformitate cu procedura aprobată prin Hotărârea nr. 508/2019;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 7 lit. q) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 863 lit. a) și d) Cod civil și ale Elotărârii nr. 508/2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate, precum și Procesele-verbale din data de 24.09.2019 și 4.10.2019 ale Comisiei de negociere și stabilire a prețului de achiziție a imobilelor de locuit succeptibile a avea destinația de locuințe sociale;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă achiziția, de pe piața liberă, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Clăbucet nr. 5, ap. 25, sc. II, et. 4, identificat prin nr. cadastral 251490-C1-U34, compus din: patru camere, o bucătărie, o cămară de alimente, o baie, un hol, două debarale, un wc, un balcon, cu suprafața utilă de 79,54 mp., părți indivize comune în cotă de 2,17/100 parte, teren atribuit în folosință în cotă de 21/945 parte, înscris în CF nr. 251490-C1-U34 Cluj-Napoca, cu drept de proprietate, dobândit prin cumpărare, în favoarea lui Man Ioan și soția, Man Viorica, bun comun, la prețul de 94,400 euro., în lei, la cursul B.N.R. din data plății.

(2) Vânzătorii, Man Ioan și soția, Man Viorica, vor preda apartamentul în termen de 30 de zile de la data încasării prețului.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția tehnică și Direcția economică.<«.' jf^q^e^inte de ședință, ân Ștefan Tarcea

a. j ■ vSecretaniUnunicipiului, Jr. AuroraRoșca

Nr. 673 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)