Hotărârea nr. 672/2019

Hotărârea 672/2019 - Punerea în executare a Deciziei Civile nr. 1056/A/2019, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosar nr. 24787/211/2017.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind punerea în executare a Deciziei Civile nr. 1056/A/2019, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosar nr. 24787/211/2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind punerea în executare a Deciziei Civile nr. 1056/A/2019, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosar nr. 24787/211/2017 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 445852/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 446922 din 3.09.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune punerea în executare a Deciziei Civile nr. 1056/A/2019, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosar nr. 24787/211/2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând Decizia Civilă nr. 1056/A/2019 a Tribunalului Cluj, prin care s-a admis apelul declarat de Onofre Gheorghe-Ioan împotriva Sentinței Civile nr. 4257/2018, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 24787/211/2017, prevederile Legii nr. 112/1995, actualizată, ale II.G. nr. 20/1996, republicată, Procesul-vcbal al Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat din data de 13.08.2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea către Onofre Gheorghe-Ioan, având C.N.P.

a locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. General Traian Moșoiu nr. 16, ap. 13 (fostă Vasile Milea), în suprafață de 51,16 mp., înscrisă în C. F. individuală nr. 266201-C1-U11 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 123092), cu nr. topo 3593/1/XIII.

Art. 2. (1) Se însușește Proccsul-verbal de evaluare a locuinței, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prețul de vânzare al locuinței situate în municipiul Cluj-Napoca, str. General Traian Moșoiu nr. 16, ap. 13 (fostă Vasile Milea), stabilit de către Comisia tehnică mixtă de specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat, la dala de 13.08.2019, este de 65.885 lei, la care va fi aplicat coeficientul de actualizare prevăzut de lege, valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărarc.

Art. 3. (1) La data perfectării contractului de vânzare-cumpărarc, cumpărătorul va prezenta următoarele documente:

  • a) adeverință eliberată de asociația de proprictari/locatari sau orice document care atestă faptul că nu înregistrează restanțe rezultate din neachitarea cheltuielilor comune;

  • b) certificat fiscal eliberat de autoritatea locală privind obligațiile față de bugetul local;

  • c) declarație notarială din care să rezulte că atât titularul cât și membrii familiei sale (soț, soție, copii minori) nu au dobândit sau nu au înstrăinat o locuință proprietate personală, după data de 1 ianuarie 1990, în localitatea de domiciliu.

(2) In cazul nedepunerii acestor documente, contractul dc vânzare-cumpărare nu va fi încheiat.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică și Direcția Juridică.

Nr. 672 din 10 septembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

T.--—--T


România

Județul Cluj

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napqca

Nr...din           ..........2o/?


PROCES-VERBAL

încheiat azi...................


Anexa la Hotărârea nr. 672/2019


PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE

situat in Cluj-Napoca,^T.-.g.f?.rL..7?î1A.’v>.-<.-\......nr.ffe>....ap.'13 nivelul .£.........

înscris în c;f. nr....^.6.^crtr^/v7.!J.ricu nr.topo                  .......... cota indiviză«^£2>..°/c

teren atrib......... cof. normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995, aprobate prii

H.G.nr. 20 din 17.01.1996.

Titular contract de închiriere.........................

Număr contract de închiriere....................................................................................

Modul de preluare a imobilului de către Statul Român................................................


i

Valoare in preturi ian. 1990

Cei)

Coeficient de actualizae

Valoarea Actualizată

(lei)

Coeficient de actualizare

Valoarea Actualizata (lei)

-OCUINTA Su =

6 o ■

' -s 30 .CO3» 2q2-

BOXA- PIVNIȚA

Su =

2. 762

—<7-—

- 770. 3*2-

împrejmuire Magazie Șopron

%

TOTAL VALOARE

[Locuința si anexe) Valabila la data de............

0*16,67

VALOARE

ACTUALIZATA

Valabila la data

de.............


Valoare GARAJ .. valabila la data deComisia tehnică mixtă de specialitate:

1. PREȘEDINTE


DAN ȘTEFAN TARCEA- viceprimar


  • - consilier local.....

  • - consilier local....

  • - consilier local....

  • - consilier local....

  • - consilier local..

Director, Direcția Patrimoniul municipiului și Evidența Proprietății-lulia Ardeuș Sef serviciu, Serviciul Juridic, Legislație, Contracte- ...........................

Sef serviciu, Serviciul Administrare, Spații, Terenuri- Raluca Ferezan

Sef serviciu, Serviciul Evidență Patrimoniu și Cadstru- Mihaela Miron

Sef serviciu, Serrviciul Rate, Chirii, Tarife și Prețuri- Mihaela Todoruț


2. MEMBRI:


Constantin loan Tomoș Radu Florin Rațiu Molhen Mohammad- Bachar Adrian Mureșan

Gergely Balâzs


Henț Adrian V. Cristina Popovici Mircea T. Todoran Steliana Turdean

Cristina Vajas