Hotărârea nr. 670/2019

Hotărârea 670/2019 - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind normele de conduită în mijloacele de transport public local de persoane, constatarea și sancționarea contravențiilor.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind normele de conduită în mijloacele de transport public local de persoane, constatarea și sancționarea contravențiilor

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind normele de conduită în mijloacele de transport public local de persoane, constatarea și sancționarea contravențiilor - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 448151/1/4.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 448473/488/4.09.2019 al Direcției Generale Poliția locală și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind normele de conduită în mijloacele de transport public local de persoane, constatarea și sancționarea contravențiilor;

Reținând prevederile: Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 972/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și ale Caietului de sarcini cadru al serviciilor de transport public local, ale Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 a Parlamentului European și Consiliului Europei privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin.l, 139 și 196 din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind normele de conduită în mijloacele de transport public local de persoane, constatarea și sancționarea contravențiilor, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 767/2004 privind normele de conduită ale personalului R.A.T.U.C. și ale publicului călător în mijloacele de transport în comun.

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și Direcția Tehnică.

Nr. 670 din 10 septembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ

Anexă la Hotărârea nr. 670/2019

Regulament privind normele de conduită în mijloacele de transport public local de persoane,

constatarea si sancționarea contravențiilor

f                t                                               >

PREAMBUL

Prezentul regulament stabilește modul în care se efectuează transportul public local de călători în municipiul Cluj-Napoca și pe raza de competență a unităților adminstrativ-teritoriale membre ale Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj, obligațiile ce revin transportatorului public, organelor de control, șoferilor, precum și obligațiile ce incumbă utilizatorilor serviciului de transport public local, având ca scop desfășurarea acestuia în condiții de siguranță, confort și regularitate.

Regulamentul a fost întocmit cu respectarea prevederilor Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordinului nr. 972/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini - cadru al serviciilor de transport public local; ale Regulamentului (C.E.) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului Europei privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători; și se completează cu celelalte prevederi incidente în materie și ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL I - CONSIDERENTE PRELIMINARE ȘI DEFINIȚII

Art. 1.1. Serviciul de transport public local de persoane, prin curse regulate și curse regulate speciale, se efectuează pe raza teritorial-administrativă a municipiului Cluj-Napoca și pe raza de competență a unităților adminstrativ-teritoriale membre ale Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj (denumită în continuare A.M.T.P.C.), de către Compania de Transport Public Cluj-

Napoca S.A, transportator autorizat, așa cum acesta este definit și autorizat conform prevederilor legale, denumită în continuare C.T.P. Cluj-Napoca S.A.

Art. 1.2. Serviciul de transport public local de persoane, prin curse regulate șî curse

regulate speciale tur-retur, se efectuează pe rute și cu programe de transport prestabilite de către beneficiarul serviciului de transport sau de către cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane și poate fi desfășurat pe teritoriul localității Cluj-Napoca sau între aceasta și oricare altă localitate de pe raza județului Cluj.

Art. 1.3. Serviciul de transport public local de persoane, prin curse regulate, îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

 • a) funcționarea pe teritoriul A.M.T.P.C., respectiv în cadrul unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației;

 • b) executarea pe rute și programe de circulație prestabilite de A.M.T.P.C.;

 • c) efectuarea de către C.T.P. Cluj-Napoca S.A. cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie, microbuze deținute în proprietate sau în baza unui drept de concesiune, înmatriculate sau înregistrate, după caz, în județul Cluj;

 • d) îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate în/din mijloacele de transport public local, în puncte fixe prestabilite, denumite stații;

 • e) perceperea de către C.T.P. Cluj-Napoca S.A., pentru efectuarea acestui serviciu, a unui tarif de transport pe bază de titluri de călătorie, eliberate anticipat, de la persoanele transportante, cu respectarea normelor legale în vigoare;

 • f)  efectuarea transportul public local în condițiile stabilite de Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale.

Art. 1.4. Termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 • 1. activitate de transport public local - suma operațiunilor de transport care asigură,

=r                                                                                                                                         «

nemijlocit, deplasarea persoanelor, cu ajutorul autobuzelor, troleibuzelor, tramvaielor si microbuzelor pe distanțe și în condiții prestabilite, efectuate în cadrul serviciului;

 • 2. AMTPC - Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj;

 • 3. animal de companie - orice animal deținut sau destinat a fi deținut de către om, în special pe lângă casă, pentru agrement sau companie (Legea nr. 60/2004 privind ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor de companie, semnată la Strasbourg, la 23 iunie 2003);

 • 4. animal de companie mic - animal de companie ce poate fi transportat într-o cușcă, geantă sau acvariu cu volumul de maxim 50 cm3;

 • 5.  autovehicul - orice vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie. Vehiculele care se deplasează pe șine, denumite tramvaie nu sunt considerate autovehicule.Troleibuzele sunt considerate autovehicule;

 • 6. cap de traseu - stația de plecare sau stația de destinație a unui traseu, utilizată pentru urcarea/coborârea, după caz, a persoanelor transportate prin curse regulate de transport public local;

 • 7. călătorie - deplasarea fără întrerupere a unei persoane, între capătul de traseu de plecare și capătul de traseu de destinație pe un sens de circulație indiferent de numărul stațiilor, care se încheie cel târziu la momentul în care mijlocul de transport public local de călători, a ajuns la capătul de traseu de destinație;

 • 8. cârd de călătorie - cartela RF- ID care are rolul de titlu de călătorie; un cârd de călătorie poate avea înregistrat pe el unul sau mai multe titluri tarifare;

 • 9. licență de traseu - documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier/transportator autorizat să efectueze transport public de persoane prin curse regulate pe un anumit traseu, conform programului de transport;

 • 10. operator de transport rutier/transportator autorizat - întreprindere care deține certificat unic de înregistrare, având ca obiect de activitate activitatea de transport, deținătoare a unei licențe de transport și care efectuează transport public cu autovehicule și vehicule deținute cu orice titlu, cu excepția comodatului;

 • 11. organul de control - agenți constatatori: controlori C.T.P. Cluj-Napoca S.A., organele de control ale C.T.P. și alți agenți împuterniciți de A.M.T.P.C., desemnați să efectueze activități de constatare și sancționare a contravențiilor la activitatea de transport public local de persoane și să îndeplinească orice alte acțiuni corelative acestora;

 • 12. portofel electronic - un cont pe cârdul de călătorie care păstrează unități de validare;

 • 13. program de circulație - document utilizat în transportul public de persoane prin curse regulate, care conține în principal informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, stațiile pentru îmbarcarea-debarcarea călătorilor, distanțele dintre stații și intervalele de succedare a curselor;

 • 14. serviciu regulat de transport persoane - serviciul care asigură transportul de persoane la intervale și pe trasee stabilite, persoanele fiind îmbarcate și debarcate la puncte de oprire prestabilite;

 • 15. stație publică - spațiu delimitat, situat pe traseul unui serviciu regulat de transport de persoane, amenajat corespunzător, destinat urcării și coborârii persoanelor (călătorilor), semnalizat printr-un indicator rutier și care are în dotare un panou destinat afișării unor informații;

 • 16. traseu - parcurs care asigură legătura dintre capul de traseu al liniei de plecare și capul de traseu al liniei de destinație, pe care se efectuează transport rutier public de persoane prin servicii regulate de transport; sunt considerate trasee locale pe teritoriul A.M.T.P.C. -parcursul care asigură legătura între mai multe localități și/sau obiective, cuprinse între două capete de linie, pe care se desfășoară transportul public local de persoane;

 • 17. traseu comun - acea porțiune de linie pe care circulă mai multe mijloace de transport în același sens de circulație, delimitat de la prima stație comună până la ultima stație comună;

 • 18. transport rutier local de persoane - transportul rutier public de persoane prin servicii regulate efectuat în interiorul municipiului Cluj-Napoca, precum și în limitele A.M.T.P.C.;

 • 19. titlu de călătorie: bilete, legitimații, abonamente, autorizații de călătorie gratuită, cârduri, cartele electromagnetice, cartele fără contact, emise de autoritățile locale competente sau de operatori, după caz, în baza cărora este permis accesul în mijloacele de transport public, iar călătoria este autorizată; titlurile de călătorie sunt pe suport material sau de tip virtual, nominale sau nenominale, transmisibile sau netransmisibile, după caz.

 • 20. titlu de călătorie valabil - titlul de călătorie, aflat în posesia călătorului pe perioada deplasării, care îndeplinește condițiile de valabilitate conform ofertei tarifare (valabilitate pe perioadă, linie, zonă, categorii de călători) și care a fost validat conform instrucțiunilor de validare;

 • 21. titlul tarifar - o poziție în cadrul ofertei tarifare;

 • 22. unitate de validare - o valoare în lei care este folosită ca unitate de măsură în stabilirea costului unei călătorii;

 • 23. utilizator al serviciului de transport public local: persoană fizică (călător), beneficiară a unui serviciu de transport public local;

 • 24. validare - operațiune prin care este marcat dreptul de a călători cu un titlu tarifar;

 • 25. validatoare - aparate cu ajutorul cărora se validează titlurile de călătorie în mijloacele de transport public local de persoane și în stațiile dotate cu astfel de aparate.

în prezentul Regulament, autobuzele, troleibuzele, tramvaiele și microbuzele sunt denumite cu termenul generic de mijloace de transport public de persoane.

CAPITOLUL II - OBLIGAȚIILE CĂLĂTORILOR

Art. 2.1. Urcarea și coborârea călătorilor va fi făcută numai în stații; urcarea va fi făcută pe ușile din față și coborârea pe ușile din spate.

Art. 2.2. Se interzice călătorilor:

 • a) să urce, să coboare, să țină deschise ori să forțeze deschiderea ușilor în timpul mersului

mijlocului de transport public de persoane;

 • b) să călătorească pe scări sau pe părțile exterioare ale caroseriei unui mijloc de transport public de persoane;

 • c) să arunce din mijlocul de transport public orice fel de obiecte sau substanțe;

 • d) să deranjeze conducătorii mijloacelor de transport public în timpul exercitării funcțiunii;

 • e) să călătorească în cabina de conducere când aceasta este separată de interiorul mijlocului de transport public de persoane;

 • f)  să insulte, să aibă o atitudine jignitoare sau să molesteze organele de control și conducătorii auto.

Art. 2.3. Călătorii sunt obligați:

 • a) să-și asigure stabilitatea în timpul mersului mijlocului de transport public de persoane, folosind barele și mânerele special amplasate în interiorul salonului;

 • b) să plătească costul călătoriei și să-și procure, cu anticipație, titlul de călătorie pe liniile de transport public de persoane ale C.T.P. Cluj-Napoca S.A.;

 • c) să obțină confirmarea achiziționării titlului de călătorie prin S.M.S. și prin aplicația 24PAY înainte de urcarea în mijlocul de transport public de persoane;

 • d) să-și valideze titlul de călătorie în stație sau imediat după urcare;

 • e)  să-și valideze titlul de călătorie obligatoriu la fiecare călătorie;

 • f)  să prezinte titlul de călătorie valabil la solicitarea organului de control;

 • g) să prezinte organului de control actul de identitate, la solicitarea acestuia;

 • h) să nu aducă prejudicii bunurilor și echipamentelor din dotarea serviciului de transport public de persoane;

 • i)  să nu deterioreze mijloacele de transport;

 • j)  să aibă un comportament civilizat în raport cu organul de control, cu personalul C.T.P. Cluj-Napoca S.A. și cu ceilalți călători;

 • k) să aibă o ținută vestimentară curată care să nu deterioreze starea de curățenie a mijlocului de transport public de persoane;

 • l)  să folosească telefonul mobil, astfel încât să nu deranjeze pe ceilalți călători sau/și pe conducătorul auto.

Art. 2.4. Titlurile de călătorie predefinite de tip bilet valabil dau dreptul la o singură călătorie fără întrerupere, pe traseul fixat mijlocului de transport public de călători, pentru cursa respectivă. în cazul în care mijlocul de transport nu-și mai poate continua cursa, titlul de călătorie rămâne valabil, până la destinație, pentru mijlocul de transport următor. Aceste titluri de călătorie sunt netransmisibile.

Art. 2.5. Sunt scutiți de plata taxelor de călătorie copiii care nu au împlinit vârsta de șase ani.

Art. 2.6. Titlurile de călătorie predefmite de tip abonament vor putea fi folosite în perioada pentru care au fost eliberate, călătorul având dreptul la călătorii în număr nelimitat pe liniile pentru care au fost eliberate și pe alte linii, pe porțiunea de traseu comun.

Art. 2.7. Titlul de călătorie pe unitate de timp valabil dă dreptul la mai multe călătorii în unitatea de timp achiziționată. Unitatea de timp achiziționată reprezintă timpul între prima și ultima validare, călătorul putându-și continua suplimentar călătoria până la destinație.

Art. 2.8. Călătorii au obligația să obțină confirmarea achiziționării titlului de călătorie prin SMS și prin aplicația 24PAY înainte de urcarea în mijlocul de transport în comun.

Art. 2.9. La solicitarea organelor de control C.T.P. Cluj-Napoca S.A., călătorii sunt obligați să prezinte dovada deținerii unui titlu de călătorie valabil.

Art. 2.10. Conducătorii auto au dreptul de a verifica titlurile de călătorie pentru a permite accesul în mijloacele de transport public local de persoane a C.T.P. Cluj-Napoca SA.

Art. 2.11. în mijloacele de transport public de călători ale CTP Cluj-Napoca S.A. se interzice:

 • a) transportarea de mărfuri și de bunuri; bagajele persoanelor sunt admise numai dacă nu depășesc volumul a două locuri, pentru acestea călătorul fiind obligat să dețină titlu de călătorie. Pentru bagajele cu volum mic, care se țin în mână, nu se percepe taxă;

 • b) transportarea de materiale sau substanțe inflamabile, explozibile, radioactive, toxice ori a altor substanțe periculoase ca: butelii de aragaz, butelii pentru oxigen, bidoane cu benzină sau petrol, bidoane cu carbid, pelicule cinematografice neambalate în cutii metalice duble, obiecte voluminoase, casante, materiale cu acțiune caustico-corosivă, precum și alte obiecte sau mărfuri interzise în transportul public conform legislației în vigoare;

 • c) transportarea materialelor care ar putea produce neajunsuri celorlalți călători prin mirosul emanat sau/și prin riscul de a murdări;

 • d) cerșitul;

 • e)  lipirea de afișe în interiorul sau exteriorul mijlocului de transport public de persoane; afișajul va fi făcut numai de către personalul desemnat din cadrul C.T.P. Cluj-Napoca S.A, în conformitate cu dispozițiile în vigoare;

 • f)  comercializarea oricăror mărfuri sau obiecte;

 • g) murdărirea și degradarea mijlocului de transport public de persoane, inscripționarea cu vopsea, carioca, grafitti a dotărilor autovehiculului, a bunurilor și echipamentelor din dotarea serviciului de transport public de persoane;

 • h) sprijinirea de geamuri, uși și pe pliurile burdufului mijlocului de transport public de persoane pentru asigurarea stabilității în timpul mersului;

 • i)  fumatul și utilizarea țigărilor electronice în mijlocul de transport public de persoane;

 • j)  călătoria în stare de ebrietate;

 • k) împiedicarea de către călători a închiderii sau deschiderii ușilor;

 • l)  ocuparea locurilor rezervate pentru femei gravide, copii mici, persoane cu dizabilități și bătrâni în cazul în care în mijlocul de transport public au urcat astfel de călători;

 • m) deschiderea ușilor în trafic;

 • n) transportarea de păsări și animale vii, cu excepția cazurilor aprobate prin hotărâri ale consiliului local sau prin alte acte normative. Accesul persoanelor însoțite de câini în mijloacele de transport public este permis numai în condițiile respectării art. 6 din Hotărârea nr. 354/2015, modificată prin Hotărârea nr. 264/2017, prin care s-a aprobat Regulamentul privind deținerea câinilor și accesul persoanelor însoțite de câini în Municipiul Cluj-Napoca. Nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 6 din Hotărârea nr. 354/2015 dă dreptul conducătorului autovehiculului să solicite persoanei însoțite de câine părăsirea mijlocului de transport, iar aceasta este obligată să se conformeze;

H                                                                                                                                         S»

 • o) transportarea pisicilor este permisă numai în geantă de transport pentru animale de companie;

 • p) transportarea animalelor de companie mici, altele decât câini și pisici, este permisă numai în geantă, cușcă sau alt accesoriu de transport special, cu volumul de maxim 50 cm;3

 • q) deteriorarea instalațiilor de sonorizare și informare, audio și video, din interiorul mijlocului de transport public de persoane;

 • r)  activarea nejustificată a instalației de oprire a mijlocului de transport public de persoane;.

 • s)  călătoria fără însoțitor sau asistent personal a persoanelor care, conform legii, beneficiază de asistent personal sau însoțitor.

CAPITOLUL III - PRINCIPALELE DREPTURI ALE CĂLĂTORILOR

Art. 3. Principalele drepturi ale călătorilor, beneficiari ai serviciului de transport public local de persoane sunt următoarele:

 • a) să beneficieze liber și nediscriminatoriu de serviciul de transport public local de persoane;

 • b) să aibă acces la informațiile publice cu privire la serviciul de transport public local de persoane;

 • c) aducerea la cunoștința utilizatorilor a hotărârilor consiliului local cu privire la transportul public local de persoane;

 • d) să conteste hotărârile consiliului local în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct sau indirect, provocat de acestea, în condițiile legii;

 • e) să solicite și să primească, în condițiile legii, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatorul de transport prin nerespectarea obligațiilor asumate prin contractul de atribuire a gestiunii;

 • f)  să sesizeze autorităților administrației publice locale orice deficiențe constatate în efectuarea serviciilor de transport public local și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;

 • g)  să renunțe, în condițiile legii, la serviciile contractate;

 • h) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații guvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementarilor privind serviciul de transport public local;

 • i)  în condițiile legii de facilități, să beneficieze, pentru plata serviciului de transport public local, anumite categorii de călători și persoane fizice.

CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE CTP CLUJ-NAPOCA S.A.

R                                                                                           R

Art. 4. CTP Cluj Napoca S.A. este obligată:

 • a)  să asigure condițiile de execuție a transportului în condiții de regularitate, siguranță și confort;

 • b) să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de titlu de călătorie valabil;

 • c) să pună în circulație mijloace de transport public în stare tehnică corespunzătoare, curate, dezinfectate, ventilate pe timp călduros;

 • d) să asigure mijloace de transport public cu un aspect interior și exterior corespunzător, conform dispozițiilor legale;

 • e) să pună în circulație mijloace de transport public prevăzute cu numărul vagonului, numărul liniei pe care circulă, în trei locuri vizibile (în față, lateral și în spate), care să cuprindă stația inițială, stația finală, precum și numerele de înregistrare eliberate de consiliul local;

 • f)  să ridice de pe traseu autovehiculele defecte și să retragă tramvaiele defecte la depou;

 • g) să înlocuiască stâlpii, rețelele și celelalte dotări avariate sau cu aspect necorespunzător, în cel mai scurt timp posibil;

 • h) să întrețină în stare corespunzătoare toate instalațiile din dotarea serviciului de transport public, din punct de vedere funcțional și estetic.

CAPITOLUL V - OBLIGAȚIILE CONDUCĂTORILOR AUTO

Art. 5. Conducătorii auto ai CTP Cluj-Napoca S.A., au următoarele obligații:

 • a)  să respecte cu strictețe graficul de circulație, traseul și oprirea în stațiile stabilite;

 • b) să oprească pentru urcarea sau coborârea călătorilor numai în stațiile desemnate ca atare;

 • c) să deschidă ușile numai după ce mijlocul de transport public a fost oprit în stație;

 • d) să închidă ușile numai după ce s-au asigurat că pasagerii au coborât sau au urcat;

 • e) să nu pornească din stații, atunci când persoane în vârstă, femei cu copii mici, persoane cu dizabilități și femei gravide sunt în apropierea mijloacelor de transport public, având clar intenția de a urca;

 • f)  să asigure în stațiile CTP Cluj-Napoca S.A. îmbarcarea și debarcarea călătorilor cu dizabilități motorii aflați în scaune cu rotile;

 • g) să oprească mijlocul de transport public la semnalul organelor de control ale CTP Cluj-Napoca S.A și ale poliției;

 • h) să repună în mișcare mijlocul de transport public de persoane numai după ce a semnalizat intenția de plecare din stație și s-a asigurat în acest sens;

 • i)  să ia călători pe linia pe care circulă până la garaj, la intrarea și la retragerea din circulație, când mijlocul de transport public de persoane este în perfectă stare de funcționare;

 • j)  să nu permită accesul nici unei alte persoane în cabina de conducere;

 • k) să nu vorbească la telefonul mobil în timpul conducerii mijlocului de transport public de persoane, cu excepția situațiilor în care se folosesc dispozitive de tip “mâini libere”;

 • l)  să nu fumeze în cabina de conducere/salonul mijlocului de transport public de persoane;

 • m) să afișeze la loc vizibil ecusonul de identificare;

 • n) să asigure funcționarea optimă a mijloacelor de informare a călătorilor;

 • o) să aibă o atitudine cuviincioasă față de călători.

CAPITOLUL VI - OBLIGAȚIILE CONTROLORILOR

Art. 6. Controlorii au următoarele obligații:

 • a) să procedeze la coborârea cerșetorilor din mijlocul de transport public;

 • b) să se poarte cuviincios și în acord cu regulile uzuale de conviețuire în societate cu toți călătorii din mijloacele de transport public, să aibă o ținută decentă și un limbaj civilizat în timpul actului de control;

 • c) în cazul în care călătorii contravenienți refuză să prezinte actul de identitate sau manifestă agresivitate de limbaj și/sau fizică, să solicite intervenția organelor abilitate;

 • d) să aibă ecusonul de identificare la loc vizibil în timpul efectuării controlului.

CAPITOLUL VII - CONTRAVENȚII

Art 7. Constituie contravenții următoarele fapte comise de călători:

 • a) călătoria fără titlu valabil: fără bilet, abonament de călătorie, cârd de călătorie contactless valabile deținute de călător asupra sa în timpul efectuării controlului pentru perioada de timp și linia respectivă, cu bilet nevalidat sau validat necorespunzător, cu bilet falsificat sau modificat în orice fel, fără a avea codul de confirmare a achiziționării biletului de călătorie prin SMS sau prin aplicația 24 PAY, obținut înainte de urcarea în mijlocul de transport public de călători; cu cârd de călătorie contactless nevalidat, cu cârd de călătorie pe care nu există niciun titlu tarifar valabil pentru perioada de timp și linia respectivă;

 • b) folosirea abonamentelor de călătorie de către alte persoane decât titularii acestora;

 • c)  refuzul călătorului de a prezenta organului de control titlul de călătorie valabil;

 • d) refuzul călătorului de a prezenta organului de control actul de identitate. în acest caz, pentru identificarea călătorului în scopul aplicării sancțiunii, organul de control poate apela în caz de nevoie la organele de poliție, jandarmi sau polițiști locali care sunt obligați să-i acorde sprijin;

 • e) transmiterea, primirea și folosirea biletelor validate deja într-un mijloc de transport public de călători de către călătorii care coboară, respectiv cei care urcă, pentru justificarea de către aceștia a călătoriei pe care o efectuează;

 • f)  forțarea de către călători a deschiderii sau închiderii ușilor;

 • g) călătoria pe scările mijloacelor de transport public sau pe părțile exterioare ale acestora;

 • h) introducerea și transportul de către călători în mijlocul de transport public local a bagajelor voluminoase (biciclete, saci, lăzi etc.);

 • i)  introducerea și transportul de către călători în mijlocul de transport public a păsărilor și animalelor vii cu excepția cazurilor aprobate prin hotărâri ale consiliului local sau prin alte acte normative, a pisicilor și animalelor de companie mici în alte condiții decât cele

prevăzute în prezentul regulament;

 • j)  transportul de materiale sau alimente cu mirosuri neplăcute care deranjează călătorii;

 • k) urcarea în mijlocul de transport public local de călători cu îmbrăcăminte murdară care deteriorează starea de curățenie a mijlocului de transport (tapițeria scaunelor, podeaua, salonul);

 • l)  deranjarea în orice fel a conducătorului mijlocului de transport public, inclusiv călătoria în cabina de conducere;

 • m) cerșitul în mijloacele de transport public;

 • n) comercializarea oricăror mărfuri sau obiecte în mijloacele de transport public;

 • o) transportarea de materiale sau substanțe inflamabile, explozibile, radioactive, toxice ori a altor substanțe periculoase ca: butelii de aragaz, butelii pentru oxigen, bidoane cu benzină sau petrol, obiecte voluminoase casante, materiale cu acțiune caustico-corozivă, care creează pericol de accidentare a călătorilor;

 • p) aplicarea de afișe sau inscripționarea în scopuri publicitare sau de reclamă în interiorul sau exteriorul mijlocului de transport public de călători cu excepția celor aprobate de conducerea CTP Cluj-Napoca S.A;

 • q) fumatul, inclusiv utilizarea țigărilor electronice în mijlocul de transport public de călători;

 • r) deteriorarea, murdărirea ori inscripționarea cu vopsea, carioca, grafîtti a mijlocului de transport public, a bunurilor și echipamentelor din dotarea serviciului de transport public local de persoane;

 • s) aruncarea sau abandonarea de reziduuri rezultate din consumul de semințe sau alte alimente în mijlocul de transport public de persoane;

 • t)  urcarea în stare de ebrietate sau consumul de băuturi alcoolice în mijlocul de transport public;

ui) proferarea de injurii, insulte, expresii și gesturi obscene la adresa călătorilor și/sau a conducătorilor auto;

 • v) atitudinea jignitoare, insultarea sau molestarea organelor de control, intervenția în actul de control;

w) activarea nejustificată a instalației de oprire a mijlocului de transport public.

CAPITOLUL VIII - SANCȚIUNI

Art. 8.1. Contravențiile prevăzute în prezentul Regulament sunt sancționate după cum urmează :

 • a) contravențiile prevăzute la art. 7 lit. e) - n), cu amendă de la 100 lei, la 200 lei;

 • b) contravențiile prevăzute la art. 7 lit. a), b), c), d), cu amendă de la 200, la 500 lei;

 • c) contravențiile prevăzute la art. 7 lit. o) - w) cu amendă de la 300, la 400 lei.

Art. 8.2. Nerespectarea art. 5 este constatată de organele de control ale CTP Cluj-Napoca

S.A și se sancționează de către conducerea CTP Cluj-Napoca S.A.

Art. 8.3. Pagubele provocate de călători și constatate de organele de control ale CTP Cluj-Napoca S.A. sau reprezentanții poliției vor fi suportate de cei care le-au produs.

Art. 8.4. Călătorii contravenienți care, prin faptele lor, provoacă imobilizarea mijloacelor de transport public, sunt obligați să plătească despăgubiri calculate în raport cu durata de staționare din vina lor a mijloacelor de transport public, pe baza tarifului legal.

Art. 8.5. Călătorii care produc pagube CTP Cluj-Napoca S.A. sunt obligați să se legitimeze, la solicitarea organelor de control CTP Cluj-Napoca S.A. în caz de refuz, organul de control al CTP Cluj-Napoca S.A. poate apela la organele de poliție, la jandarmi sau polițiști locali care sunt obligați să-i acorde sprijin.

CAPITOLUL IX - CONSTATAREA CONTRAVENȚIILOR ȘI APLICAREA SANCȚIUNILOR

Art. 9.1. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor vor fi făcute conform prezentului Regulament, aprobat prin hotărâre a consiliului local.

Art. 9.2. Agentul constatator face parte din organele de control ale CTP Cluj-Napoca S.A. și constată contravenția printr-un proces-verbal, aplicând și sancțiunea.

Art. 9.3. Amenzile sunt venit la bugetul local și sunt achitate la unități bancare și la casieriile autorităților administrației publice locale.

Art. 9.4. în termen de 15 zile de la comunicare, o copie a procesului-verbal, împreună cu o copie de pe dovada plății amenzii, va fi predată de către contravenient agentului constatator sau va fi trimisă prin poștă CTP Cluj-Napoca S.A.

Art. 9.5. Amenzile pot fi achitate și prin intermediul instrumentelor de plată electronică în cadrul Ghișeului virtual de plăți. în acest caz, este eliminată obligativitatea pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plată emisă de Ghișeul virtual de plăți către agentul constatator sau organul din care acesta face parte.

Art. 9.6. Contravențiilor constatate potrivit prezentului Regulament le sunt aplicabile prevederile Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modificată și completată și ale art. 46 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9.7. Procesul-verbal de constatare a contravenției va fi înmânat sau va fi comunicat, în copie, contravenientului, de către organul de control care a aplicat sancțiunea, iar în cazul în care acesta nu achită amenda și/sau despăgubirea în termen de 15 zile de la comunicare sau înmânare, se va proceda la executarea silită. Punerea în executare a sancțiunii amenzii contravenționale va fi lăcută conform art. 39 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modificată și completată.

Art. 9.8. împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției poate fi făcută plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Art. 9.9. Plângerea însoțită de copia procesului-verbal de constatare a contravenției va fi depusă la Judecătoria Cluj-Napoca, instanță competentă să o soluționeze.

Art. 9.10. Plângerea introdusă în termen suspendă executarea.

Art. 9.11. Minorul sub 14 ani nu răspunde contravențional.

Art. 9.12. Pentru contravențiile săvârșite de minorii care au 14 ani împliniți, minimul și maximul amenzii va fi redus la jumătate.

Art. 9.13. Călătorul care a săvârșit una din contravențiile prevăzute la art. 7 lit. a), b), c), d) poate achita pe loc contravaloarea unui bilet la tariful de 50 lei. Acest bilet este valabil doar pentru călătoria până la capătul liniei cu mijlocul de transport în care s-a constatat de către organul de control săvârșirea contravențiilor de la art. 7 lit. a), b), c), d). După ce călătorul coboară din mijlocul de transport în comun, biletul eliberat își pierde valabilitatea.

CAPITOLUL X - DISPOZIȚII FINALE

Art. 10.1. în caz de dezastre și calamități naturale, este posibilă devierea unui autovehicul de pe o linie pe alta, în condiții de maximă siguranță, pentru dezamorsarea stării de fapt. Această situație este administrată de către primar și consiliul local.

Art. 10.2. Orice nemulțumire cauzată de comportamentul necorespunzător al personalului

C.T.P. Cluj Napoca S.A, precum și eventuale sesizări, reclamații sau propuneri, vor fi făcute

cunoscute C.T.P. Cluj-Napoca S.A., fie prin registratura de la sediul unității din B-dul 21

Decembrie 1989 nr. 128-130, Cluj-Napoca, fie pe e-mail: sugestii@ctpcj.ro sau la Dispecerat

CTP Cluj Napoca S.A (24 de ore din 24) la telefon 0264-430874.