Hotărârea nr. 67/2019

Hotărârea 67/2019 - Aprobarea P.U.D.- Construire parking 2S+P+2E, str. Gheorghe Dima nr. 39B; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire parking 2S+P+2E, str. Gheorghe Dima 39B

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire parking, str. Gheorghe Dima 39B - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 57426 din 25.02.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire parking, str. Gheorghe Dima 39B, beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 1052 din 19.11.2018, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018 și ale Regulamentului P.U.Z aprobat prin Hotărârea nr. 842/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire parking, str. Gheorghe Dima 39B, beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca, pe o parcelă proprietate privată a municipiului. Documentația reglementează:

  • - retragerea minimă față de limita nord-vestică: 11 m;

  • - retragerea minimă față de limita nordică: 8,50 m;

  • - retragerea minimă față de limita nord-estică: 2,50 m;

  • - circulațiile și accesele: accesul auto în parking va fi realizat pe latura nord-estică din aleea cu dublu sens pe care se accede din strada Gheorghe Dima, ieșirea va fi realizată pe latura sud-vestică. Accesele pietonale se fac în imediata vecinătate a celor auto;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Prin P.U.D se detaliază subzona destinată construcțiilor pentru parcaje colective instituită prin P.U.Z., aprobat cu Hotărârea nr. 842/2018, respectiv amplasarea unui parking - regim de înălțime 2S+P+2E cu acoperiș terasă circulabilă, protejată parțial de copertine/pergole.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de trei ani de la aprobare.

Nr. 67 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)