Hotărârea nr. 669/2019

Hotărârea 669/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 840/2017 [aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) pentru obiectivul de investiții „Construire creșă de cartier str. Grigore Alexandrescu nr. 47A”, cuprins la finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2020].

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 840/2017 [aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) pentru obiectivul de investiții „Construire creșă de cartier str. Grigore Alexandrescu nr. 47A” cuprins la finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2020]

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind propunerea de modificare a Hotărârii nr. 840/2017 [aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) pentru obiectivul de investiții „Construire creșă de cartier str. Grigore Alexandrescu nr. 47A” cuprins la finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2020] -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 447025/1/3.09.2019 al primarului municipiului Cluj Napoca în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 447326/5/3.09.2019 al Centrului Bugetar de Administrare Creșe privind propunerea de modificare a Hotărârii nr. 840/2017 [aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) pentru obiectivul de investiții „Construire creșă de cartier str. Grigore Alexandrescu nr. 47A” cuprins la finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2020];

Văzând avizul comisiei de specialitate;

în baza O.M.D.R.A.P. nr. 1851/2013, art. 8 alin. (2) republicat, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin.l, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 840/2017 [aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) pentru obiectivul de investiții „Construire creșă de cartier str. Grigore Alexandrescu nr. 47A” cuprins la finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2020], în sensul că valoarea cheltuielilor neeligibile suportate de la bugetul local sunt în sumă de 1.301.238,37 Iei cu T.V.A.


Art. II Cu îndeplinirea prevederilor Creșe.


hotărârii se încredințează Centrul Bugetar de AdministrareXNi A / O

/-

ir / '


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ' j .IĂc. Dan Ștefan Tarcea(7

vid .

Secretarul municipiului,

Jr. Auror;


a’


EAZĂ:


oșca


Nr. 669 din 10 septembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi)