Hotărârea nr. 668/2019

Hotărârea 668/2019 - Actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire cresă de cartier, str. Grigore Alexandrescu nr. 47A”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire creșă de cartier, str. Grigore Alexandrescu nr. 47A“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire creșă de cartier, str. Grigore Alexandrescu nr.47A” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 446754/1/3.09.2019 al primarului municipiului Cluj Napoca în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 447326/5/3.09.2019 al Centrului Bugetar de Administrare Creșe, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire creșă de cartier, str. Grigore Alexandrescu nr. 47A”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și ale art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Potrivit O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și având în vedere O.M.D.R.A.P. nr.1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru obiectivele care beneficiază de finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin.l, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aprobați prin Hotărârea nr. 839/2017 pentru obiectivul de investiții „Construire creșă de cartier, str. Grigore Alexandrescu nr. 47A”, reprezentând noua valoare totală a investiției, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Centrul Bugetar de Administrare Creșe din municipiul Cluj-Napoca.                                                          t

Nr. 668 din 10 septembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOC

Anexă la Hotărârea nr. 668/2019


CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE

STR.MEHEDINȚI NR.15

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Construire creșă de cartier, str. Grigore Alexandrescu nr. 47A”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Centrul Bugetar de Administrare Creșe

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, str. Grigore Alexandrescu nr. 47A, cartier Mănăștur

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției, conform devizului general fără T.V.A., în prețuri 2019,

este

10.189.340,16 LEI

(fără T.V.A.)

12.125.314,79 LEI

(cu T.V.A.)

Din care C+M

8.180.908,49 LEI

(fără T.V.A.)

9.735.281,10 LEI

(cu T.V.A.)

CONSTRUCȚIE:

  • •  Șase grupe de creșă cu dormitor, cameră de joacă și grup sanitar; spațiu medical, compus din cabinet medical, izolator și grup sanitar; spațiu tehnico-gospodăresc, cuprinzând bucătărie pentru prepararea alimentelor, spălătorie și uscătorie, oficii pentru distribuirea alimentelor și depozite; spațiu administrativ, format din birouri și vestiare.

  • •  Suprafața construită desfășurată: 2.129,88 mp.

  • •  Durata de realizare a investiției: 24 luni.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.