Hotărârea nr. 667/2019

Hotărârea 667/2019 - Modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 166/2018 (aprobarea P.U.Z. de urbanizare str. Speranței-str. Dimitrie Onciul).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 166/2018 (aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare str. Speranței-str. Dimitrie Onciul)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 166/2018 (aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare str. Speranței-str. Dimitrie Onciul) -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 446481/1 din 3.09.2019, conex cu nr. 377979 /I din 24.07.2019 ale primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 446641 din 3.09.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 166/2018 (aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare str. Speranței-str. Dimitrie Onciul), beneficiar: Luca Alexandru;

Având în vedere Cererea nr. 261766/3 din 17.05.2019, admisă în ședința Consiliului local din 1.08.2019;

Reținând prevederile art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 166/2018, care va avea următorul conținut: „Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Căile de circulație propuse prin studiu vor fi realizate cu aceeași îmbrăcăminte rutieră ca străzile care se lărgesc, respectiv piatră spartă cilindrată anterior emiterii autorizațiilor de construire pe parcele și vor fi finalizate la strat de uzură până la recepția construcțiilor”.

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 166/2018 rămân neschimbate.

Art. III. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de

Urbanism.de ședință,

Ștefan Tarcea

Nr. 667 din 10 septembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)