Hotărârea nr. 666/2019

Hotărârea 666/2019 - Aprobarea P.U.D. – Extindere și mansardare locuință P+M, str. Ion Budai Deleanu nr. 35A; beneficiari: Szabo Iuliu și Szabo Magdolna.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Extindere și niansardare locuință P+M, str. Ion Budai Deleanu nr. 35A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere și mansardare locuință P+M, str. Ion Budai Deleanu nr. 35A - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 447069/1/3.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 447187 din 3.09.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere și mansardare locuință P+M, str. Ion Budai Deleanu nr. 35A, beneficiari: Szabo Iuliu și Szabo Magdolna;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 515 din 12.07.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere și mansardare locuință P+M, str. Ion Budai Deleanu nr. 35A, beneficiari: Szabo Iuliu și Szabo Magdolna, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează pentru mansardarea și extinderea propusă:

 • -  retragerea față de limita laterală nord-vestică: 1 m;

 • -  retragerea față de limita laterală sud-estică: 0,2 m;

 • -  retragerea minimă față de limita posterioară: 25 m;

 • -  accesul auto șipietonal: din strada Ion Budai Deleanu;

 • -  conformarea arhitectural volumetrică: H streașină pe latura sud-estică = 4.5 m de la C.T.A.;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol;

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


de ședință,

Ștefan Tarcea


Nr. 666 din 10 septembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)


i—m a i .^..

163


NUME

SEMNĂTURĂ

~T

CERWTA

VERIFICATOR:

arh. Trocaru Cornelia

-------------------1

yîfitf&lH;


enslert

propus

S. terenului studiat

442,00 mp

442,00 mp

S. construita

75,00 mp

97,00 mp

S. construita desfasurata

75,00 mp

174,00 mp

S. circulații pietonale

70,00 mp

74,00 mp

S. circulații auto, parcari

20,00 mp

48,30 mp

S. spatii verzi

277,00 mp

222,70 mp


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ         )

SCf PROIECT

irh Rapanji Knsztna

PROIECTAT

arh Raparni KrsGna

PROIECTAI

irh. Trocanj Corela

XSLMAIP0IM4OI4 Șl INWrCII llll IOT* Clîll-N4fW4


ROMÂNIAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr 3. 400001. Cluj-Napoca. tel: *40 264 592 301. fax: *40 264 599 329 www.prinuiriaclujnapoca.ro www.clujbusiness.ro I www.visiiclujnapoca ro

Primar, EMIL BOC

Ca urmare a cererii adresate de Szabo luliu și Szabo Magdolna cu sediul în județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca.                                 înregistrată cu nr. 158050/2019 și a completărilor

depuse sub nr. 233672/2019 în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

AVIZ

Nr. ....1/^.din

pentru P.U.D - Extindere și mansardare locuință P+M , str. Ion Budai Dcleanu nr. 35A; generat de imobilul cu nr. cad. 327027;

Inițiator:   Szabo luliu și Szabo Magdolna:

Proiectant: S.C. KR ARCHITECTURE S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură R.U.R: arh. Cornelia Trocaru;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D. : parcelă în suprafață de 442 mp, situată pe strada Ion Budai Deleanu nr. 35A, delimitată de parcele cu fond construit în partea nord-vestică. sud-estică și nord-estică.

Prevederi P.l'.G- R.L.l' aprobate anterior :

- UTR Liu - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban

-funcțiune predominantă'. Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale). de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 12 - 20 m, adâncimea de 30 - 55 m și suprafața de 450 - 1000 mp) și de regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modem, retrase din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența arhitecturii național romantice și a stilului internațional).

regim de construire: izolat

-înălțimea maximă admisă'. Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1.80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)4-P+l+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol. P - parter. M - mansardă. R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras. în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m. •indici urbanistici : POT maxim = 35% și CUT maxim = 0,9

-retragere min. față de aliniament : în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin palm parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de la aliniament. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism.

-retragere min. fală de Urnitele laterale : clădirile se vor retrage in mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile in care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, in situația in care se poate identifica în zonă o ..regulă locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate (dar nu mai puțin de 2 m). aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat

ROMÂNIA

Ifl

reiMAmAȘicrmumn iota. riin-NAPortPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr 3,400001, Cluj-Napoca. tel: -40 264 592 301. fax: *40 264 599 329 www primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca ru

să aibă spre limita in cauză o retragere minimă de 3 m. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte nu va depăși 4,50 m.

-retragere min. față de limitele posterioare : clădirile se vor retrage de la limita posterioare a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin decât 6 m.

Prevederi P.U.D. pentru mansardarea și extinderea propusă?'

 • -  retragere față de limita laterală nord-vestică: 1 m;

 • -  retragere față de limita laterală sud-esticâ :   20 cm;

 • -  retragere minimă față de limita posterioarâ: 25m;

 • -  accesul auto și pietonul: din strada Ion Budai Deleanu;

 • -  conformarea arhitectural volumetrică: Hstreașină pe latura sud-estică = 4.5m de la CTA;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol;

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 12.02.2019 și a completărilor depuse sub nr. 233672/2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

La faza D.T.A.C proiectul va fi supus avizării în Comisia de Estetică urbană.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D I AC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz, este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1080 din 19.03.2019. emis de Primăria Cluj-Napoca.


Jnspecw specialitate.


Arh.Exp^Ligia Subțirică

/

/

I /

t 7


Șef birou Strategii bane, arh. AndrRed. 3ex. consilier arh. Adriana Borza

Achitat taxa de 12 lei. conform Chitanței nr....^>../..'2.M*?............din

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct /prinjîpștîTla data de.......P$..v9..T.;«.W.Lcl

P.U.D. - Extindere și mansardare locuință P+M

str. Ion Budai Dcieanu nr. 35A

Nr. 399059/05.08.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism*" și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiatori : SZABOIULIU și SZABO MAGDOLNA

 • •  Proiectant: S.C. KR ARCHITECTURE S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 158050/20.03.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010. conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Extindere și mansardare locuință P+M - str. Ion Budai Dcieanu nr. 35A

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

-Certificat de urbanism nr. 1080/19.03.2019

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 515/12.06.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • I. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 158050/20.03.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 20.11.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

Dalele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei. în data de 12.02.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișai pe sile-ul instituției la secțiunea ..Locuire Strategii Urbane Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism Ședințe Comisie Tehnică". anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 20-

21.10.2018

Dezbaterea publică a avut loc Ia sediul Primăriei, în data de 12.02.2019, ora 15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 12.02.2019, ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Kutasi Csaba și Kutasi Magdolna - str. Ion Budai Deleanu nr. 35

 • •  Ambruș Carol - str. Ion Budai Deleanu nr. 35B

 • •  Ghișe Aurel - str. Ion Budai Deleanu nr. 33A

 • •  Vălean Elisabeta - str. Ion Budai Deleanu nr. 37

 • •  S.C. SERVICII PUBLICE S.A. - str. Ion Budai Deleanu nr. 33A

 • •  Tălpeanu Ioan - str. Măcinului nr. 21A

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 12.02.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C. I.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu c dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului. împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului. Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.Responsabil cu informarea și consultarea publicului SimoQa Cipcigan