Hotărârea nr. 664/2019

Hotărârea 664/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire casă unifamilială S+P+E, str. Iuliu Merca nr. 4-6; beneficiar: Pitic Ștefan Lucian.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire casă unifamilială S+P+E, str. Iuliu Merca nr. 4-6

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă unifamilială S+P+E, str. Iuliu Merca nr. 4-6 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 447056/1/3.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 447145 din 3.09.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă unifamilială S+P+E, str. Iuliu Merca nr. 4-6, beneficiar: PITIC ȘTEFAN LUCIAN;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 579 din 27.06.2018 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art» 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă unifamilială S+P+E, str. Iuliu Merca nr. 4-6, beneficiar: Pitic Ștefan Lucian, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

 • - retragerea minimă față de limitele laterale: 5 m. (locuința), pe limita de proprietate estică (garajul);

 • - retragerea minimă față de limita posterioară: 2 m»;

 • - circulațiile și accesele: din str. Iuliu Merca cu ampriză de 8 m., conform documentațiilor de urbanism aprobate;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare la sol și amenajate în spații specializate dispuse la parter, necesarul de locuri de parcare calculându-sc conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Iuliu Merca.

în vederea lărgirii străzii Iuliu Merca, va fi dezmembrată fașia de teren adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 2,8 m., înscrisă în C.F. cu titlul de „drum” și adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca str. Iuliu Merca, până la recepția construcției. Terenul dezmembrat va avea acces public nelimitat, iar în acest sens va fi prezentată o declarație autentică a proprietarilor terenului, anterior eliberării autorizației de construire;

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

ARHITECT-ȘEF

Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, tel 0264-336 216


Ca urmare a cererii adresate de PITIC ȘTEFAN LUCIAN, cu sediul în

Napoca.                        înregistrată sub nr. 162750/433/2018 în conformitate cu prevederile Legii nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

Nr..Ă* AVd!nZ

pentru P.U.D. - Construire casă unifamilială S+P+E, str. Iuliu Merca nr. 4-6 generat de imobilul cu nr.cad. 318561

Inițiator: PITIC ȘTEFAN LUCIAN

Proiectant: Detrei Arhitectura S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: arh. Alina S. Popescu

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcela în suprafață de 555 mp. este situată pe str. Iuliu Merca nr. 4-6 și este delimitată de str. Iuliu Merca în partea nordică și proprietăți private cu fond construit în partea vestică, estică și sudică.

Prevederi P.U.G, - R.L.U, aprobate anterior:

 • - UTR Liu - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban

 • - funefiune predominantă: Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale), de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 12 - 20 m., adâncimea de 30 - 55 m. și suprafața de 450 - 1000 mp.).

 • - regim de construire: Regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modem, retrase din aliniament (caiacterul fiind marcat de prezența arhitecturii național romantice și a stilului internațional).

 • - inălfimea maximă admisă: Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m. față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D -demisol, P - parter, M - mansardă, R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras. în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m.

 • - indici urbanistici: P.O.T max. ■ 35% și C.U.T max. ■ 0,9 ADC/mp

 • - retragere min. față de aliniament: în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m. și cu cel mult 5 m. de la aliniament. Pentru parcelele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m. de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism.

 • - retragere min. fală de limitele laterale: clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile în care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o „regulă locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate (dar nu mai puțin de 2 m.), aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să aibă spre limita în cauză o retragere minimă de 3 m. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte nu va depăși 4,50 m.

 • - retragere min. fa(ă de limitele posterioare: clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin decât 6 m.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retragere minimă față de limitele laterale: 5 m. (locuința), pe limita de proprietate estică (garajul);

 • - retragere minimă față de limita posterioară: 2 m.;

 • - circulațiile și accesele: din str. Iuliu Merca cu ampriză de 8 m., conform documentațiilor de urbanism aprobate;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare la sol și amenajate în spații specializate dispuse la parter, necesarul de locuri de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

 • - echipare tchnico-edilitară: completă pe str. Iuliu Merca.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 14.06.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții:

 • - în vederea lărgirii străzii Iuliu Merca, se va dezmembra fâșia de teren adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 2.8 m. și înscrie în C.F. cu titlul de „drum ”. Terenul dezmembrat va avea acces public nelimitat iar în acest sens va fi prezentată o declarație autentică a proprietarilor terenului, anterior eliberării autorizației de construire;

 • - reglementarea juridică a accesului din circulație publică (str. Eugen Ionesco).

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art.63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 233/2016.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 4164 din 30.08.2017, emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.


hitect Șef,


Inspector specialitate,

p.Ligia Subțiricăirector Executiv, uCorina CiubanRed. 3 ex., Cons. Viorica-EIcna Kallos

Achitat taxa dc 12 lei, conform Chitanței nr..........................din......................................

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la dala de.............................


ii------

____

___________________]


i--

2.80

§ I

«'      HI

=     S

1

£      9|


1    <___zn

W>{

£


Expert tehr>c

Verfcata

/7

| Spec. atest RUR

am. Al.na PQPESCU

<E

x          r

detrex arhitectura sri

*     &OK -. 1.««

trec'-vw rw»i«S cu &* naMr<Ao»orTrtiv«i

_ SefProect

arn. oiver NEMEȘ

«ara:

Proiectat

am. Zoltan SZOKE

1 zOj

Praedat Prcnectat

am. Lacra NEMEȘ arn. Florin POPESCU

z7nrarr

teU

M/2019


nrpct

coordona» <1 de contur

lungrn. Utun OfU‘1>

V (m)

10

584107.623

391891.075

20.920

11

684128.543

391891.675

11.877

12

684128.579

391902.952

14.386

13

584128.310

391917.335

2.864

r-   u -

58412S.446

391917.340

3.280

584122.166

391917.346

2.811

16

17

584119.168

UI11A? (HI

391917.180

12.269__

18

584107.063

ași?;/.

391915.123

2.221

1.494

LZL»9_ .

584107.976

391914.629

2.O9O

20

584107.130

391912.540

9.821       j

. *

584107. 364

391902.722

11.650


EB. AHT SUPRAFEȚE

EXISTENT

PROPUS

rrț,

%

«»:

%

9C6IL CE LOOJT • GARAJ

OCOnp

aoo

194Z>mp|

3SX

3ROXAT1 AlffO

QOOnp

OM

6297 mp!

1135

JRUJlATRPIETCNAlE

000 mp

0.0&

?4»<rp

1343

SPATII VER3 AMENAJATE

0.00 mp

O.X

22323 mp

4322

5SAf|5țRJ HtAJMEHAJTE

555.03 mp

W.0C

0.00 mp

0.X

rOTAE

55500ni

KD.00

$6500 mp

102.02

N2<a URBANE nă

OTmca-r

209*

XHWJart

CX

W 93TH

35 KN


P.U.D. - Construire casă unifamilială S+P+E

str. Iuliu Merca nr. 4-6

Nr. 406733/08.08.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiatori : PITIC ȘTEFAN-LUCIAN

 • •  Proiectant: S.C. DETREI ARHITECTURĂ S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 162750/28.03.2018

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire casă unifamilială S+P+E -str. Iuliu Merca nr. 4-6

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 4164/30.08.2017

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 579/27.06.2018

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 162750/28.03.2018

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 02.04.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Calea Moților nr. 3. pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62. et. I au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 14.06.2018

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 28.03.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 14.06.2018 - ora 9.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 14.06.2018 - ora 9.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Pitic Nastasia - str. Iul iu Merca nr. 4-6

 • •  Felecan Călin - aleea Muzicii nr. 3

 • •  Tăut Teodor - aleea Muzicii nr. 5-7

 • •  Zirbo Radu - Calea Dorobanților nr. 78, ap. 58

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 14.06.2018 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Olivcr Nemeș.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau ncpreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau ncadoptarc a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.              ,