Hotărârea nr. 663/2019

Hotărârea 663/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire ansamblu cu funcțiuni mixte, str. Frunzișului nr. 23-25; beneficiari: Fărcaș Alin, Fărcaș Gligor, Fărcaș Maria, Săvuială Dan-Radu, Săvuială Oana-Bianca și Trifu Maria.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -

Construire ansamblu cu funcțiuni mixte, str. Frunzișului nr. 23-25

Consiliul local al municipiului CIuj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire ansamblu cu funcțiuni mixte, str. Frunzișului nr. 23-25 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 447084/1/03.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 447228 din 3.09.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire ansamblu cu funcțiuni mixte, str. Frunzișului nr. 23-25, beneficiari: Fărcaș Alin, Fărcaș Gligor, Fărcaș Maria, Săvuială Dan-Radu, Săvuială Oana-Bianca și Trifu Maria;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 438 din 3.06.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin.l, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire ansamblu cu funcțiuni mixte, str. Frunzișului nr. 23-25, beneficiari: Fărcaș Alin, Fărcaș Gligor, Fărcaș Maria, Săvuială Dan-Radu, Săvuială Oana-Bianca și Trifu Maria pe o parcelă proprietate privată.

Prin P.U.D se propune restructurarea parcelei de pe str. Frunzișului nr. 23-25, desființarea fondului construit existent și construirea unui ansamblu cu funcțiuni mixte în regim de construire deschis, format din două corpuri de clădire, cu regim de înălțime de S+D+P+4E - corp A și S+D+P+5E - corp B, precum și amenajarea terenului : spații verzi (plantații înalte medii și joase), spațiu de circulație (7 m carosabil, 1,5 m trotuar), locuri de parcare pentru autovehicule și biciclete, amenajări pentru joacă și odihnă, mobilier urban, platformă subterană de colectare selectivă a deșeurilor pe patru fracții;

 • •  amplasarea construcțiilor pe parcelă: corpul A și corpul B sunt amplasate în retragere de 11.5 m față de limita laterală nordică, minim 7 m față de limita laterală sudică, 3 m față de aleea interioară propusă, cu asigurarea unei distanțe minime de 20 m între ele;

 • •  accesul auto și celpietonal: din strada Frunzișului și din strada Govora;

 • •  staționarea vehiculelor (auto, velo)\ în interiorul parcelei, locuri de parcare auto amenajate la sol și în spații specializate dispuse la subsol și demisol și locuri de staționare pentru biciclete amenajate la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

 • •  echiparea tehnico-edililară: completă pe str. Frunzișului.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Aleea propusă (carosabil 7 m + un trotuar de 1.5 m). ce face legătura între strada Govora și strada Frunzișului, va avea acces public nelimitat, iar în acest sens va fi prezentată o declarație autentică a proprietarilor terenului, anterior eliberării autorizației de construire.

Recepția ansamblului mixt este condiționată de realizarea la strat de uzură și echiparea edilitară a aleii interioare propuse, a spațiilor verzi din interiorul ansamblului mixt, sistemului de alei și platforme pentru circulații auto și pietonalc, platformei de colectare selectivă a deșeurilor pe patru fracții, a amenajărilor pentru joacă și odihnă, realizate pe baza unui proiect de specialitate.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Ari. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 663 din 10 septembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)


CALCUL ANALITIC SUPRAFAȚA

Nr. Pct

X |m]

Y l«n]

Z

[m]   1

144

584844 836

390704 891

385 38

204

584856 289

390744 100

390 19

212

584860 757

390759 651

392 68

6

584874 504

390806 504

-898 00

28

584861 183

390815213

399 34

15

584861.875

3908’7 935

399 73

16

584859 114

390820 167

399 85

34

584836 788

390818 279

399 90

42

584835 111

390812 137

398 26

41

584832 222

390800 712

397 75

49

584826 057

390775 711

395 01

50

584825 607

390773 748

394 53

74

584820 559

390754 437

391 93

82

584817 053

390740 640

390 06

98

584813 473

390729 519

387 30

101

584809 952

390716 331

386 04

123

584810 9’6

390715 758

386 03

127A

584817 744

390713 548

386 66

127

584817660

390713.242

386 66

137

584832016

390708 726

385 96


81LANT TERITORIAL

EXISTENT

mp

%

4147 CC

100


w

PHIMARIASICnNSJIIIH 10CA1

fîUIINAPOCA


ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr 3.400001. Cluj-Napoca. tel: +40 264 592 301. fax: *40 264 599 329 www primariaclujnapoca.ro wwwclujbusincss ro www visitclujnapoca roROMÂNIA


3 -J

V


Primar, EMM, BOC

Ca urmare a cererii adresate de Fărcaș Alin cu domiciliul în județul Cluj. Municipiul Cluj-Napoca, și Fărcaș Gligor, Fărcaș Maria, Săvuială Dan-Radu, Săvuială Oana-Bianca, Trifu Maria, înregistrată cu nr. 19578/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

AVIZ , z . .

Nr.M... din

entru P.L’.I) - Construire ansamblu cu funcțiuni mixte, str. Frunzișului nr. 23-25 generat de imobilul cu nr. cad. 325179;

Inițiatori : Fărcaș Alin, Fărcaș Gligor, Fărcaș Maria. Săvuială Dan-Radu

Săvuială Oana-Bianca. Trifu Maria;

Proiectant: Birou Individual de arhitectură Cristian Rus;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Cristian Rus;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D. : parcelă în suprafață de 4147 mp. eu front la strada Frunzișului și strada Govora, delimitată de parcele cu fond construit în partea nordică și sudică.

Prevederi P.U.G- R.L.I- aprobate anterior :

l’.T.R. M3 - Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă principalelor artere de trafic

•funcțiune predominantă'. Zonă cu funcțiuni mixte de tip subcentral dezvoltată în lungul principalelor artere de circulație ale municipiului.

-înălțimea maximă admisă: înălțimea maximă admisă a clădirilor se va determina aplicând cumulativ următoarele criterii : (a) pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 22 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m. respectiv un regim de înălțime de (l-3S)+P+5+lR. Ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei spre spațiul public de minimum 1.80 m.

b) pentru clădirile cu funcțiuni deosebite și aliate în poziții urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se pot stabili regimuri de înălțime mai mari, lără a depăși 28 m în punctul cel mai înalt.

 • (d) se admit nivele parțiale (supante. mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă/ totală reglementată.

 • (e) înălțimea totală maximă a clădirilor / corpurilor de clădire situate în interiorul parcelei, dincolo de limita de 18 m de la aliniament, va fi de maximum 18 m. chiar dacă corpul dinspre aliniament arc un regim de înălțime diferit.

-indici urbanistici:

Pentru parcelele comune: POT maxim = 40%

Pentru nivelele cu destinație de locuire .AC maximă = 40% x St (suprafața terenului)

Pentru parcelele de colț: POT maxim = 50%

Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 40% x St (suprafața terenului) Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puțin dublă față de necesarul stabilit la punctul 9: POT maxim = 60% Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă. în ințeles urbanistic.

In cazul în care parcela este parțial grevată de o servitute de utilitate publică (servitute de realiniere etc). porțiunea de teren implicată va fi achiziționată expropriată înainte de emiterea Autorizației de Construire, iar suprafața de referință pentru calculul POT va fi cea efectiv rămasă in proprietate privată.

Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafața afectată de servitutea de utilitate publică va putea trece cu titlu gratuit in proprietate publică, caz in care suprafața de referință pentru calculul POT va fi suprafața totală a parcelei inițiale -• 0.5 x suprafața trecută in proprietate publică.

Pentru parcelele comune: CI T maxim = 2.0

Pentru parcelele de colț: CI ’T maxim - 2.4


-P


primari* $i conții un incai

CUIJ-NAPCICA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Molilor, nr. 3.400001, C1uj-Napoca.iel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.rowww.clujbusincss.ro www visitclujnapoca.roROMÂNIA


3 -i U


Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puțin dublă față de necesarul stabilit la punctul 9: CUT maxim = 3.0 Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul lăcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic. In cazul mansardărilor, suprafața nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua in calcul numai porțiunea cu h liber > 1.40 m).

Anterior emiterii Autorizației de Construire se va dezmembra porțiunea de teren grevată de servitutea de utilitate publică (servitute de realiniere ctc) și înscrie în C.F. cu destinația de teren rezervai pentru servitute de utilitate publică, iar suprafața de referință pentru calculul C.U.T. va fi cea rămasă în proprietate privată, fără suprafața dezmembrată pentru servitute. Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafața afectată de servitutea de utilitate publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în care suprafața de referință pentru calculul C.U.T. va fi suprafața totală a parcelei inițiale + 0,5 x suprafața trecută în proprietate publică. -retragere minimă față de aliniament - Clădirile se vor amplasa în retragere față de aliniament, în front discontinu (deschis), în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de la aliniament. Pentru parcelele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente. Aliniamentul existent se va conserva, cu excepția situațiilor în care prezentul PUG prevede realinierea sau în care la limita între două parcele există un decalaj, caz în care se va proceda la o corecție prin retragerea aliniamentului parcelei mai avansate până la nivelul colțurilor parcelelor adiacente, •ealizându-se astfel o realiniere locală.

 • - retragerea minime față de limitele laterale și posterioarâ Pe parcelele cu front la stradă mai mic de 30 m. imobilele se vor amplasa, de regulă. în sistem cuplat. In cazul existenței unui calcan vecin, noile construcții se vor alipi de acesta. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe, parazitare, provizorii sau restructurabile (lipsite de valoare economică sau de altă natură) de pe parcelele vecine. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limita laterală a parcelei opuse celei ce include un calcan, cu o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea acestora, dar cu nu mai puțin decât 4,5 m. In cazul construirii in sistem izolat se va asigura retragerea reglementată mai sus pe ambele laturi ale parcelei. Retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai marc sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, dar nu mai puțin de 6 m.

Prevederi P.l'.I). Propuse:

Prin P.U.D se propune restructurarea parcelei de pe str. Frunzișului nr. 23-25, desființarea fondului construit existent și construirea unui ansamblu cu funcțiuni mixte în regim de construire deschis, formal din două corpuri de clădire cu regim de înălțime de S+D+P+4E - corp A și S+D+P+5E - corp B. precum și amenajarea terenului : spații verzi (plantații înalte medii și joase), spațiu de circulație (7m carosabil. 1.5m trotuar), locuri de parcare pentru autovehicule și biciclete, amenajări pentru joacă și odihnă, mobilier urban, platformă subterană de colectare selectivă a deșeurilor pe patru fracții;

 • -  amplasarea construcțiilor pe parcelă : corpul A și corpul B sunt amplasate în retragere de 11.5m față de limita laterală nordică, minim 7m față de limita laterală sudică. 3m față de aleea interioară propusă, cu asigurarea unei distanțe minime de 20m între ele;

 • -  accesul auto și cel pietonul: din strada Povârnișului și din strada Govora:

 • -  staționarea vehiculelor (auto, velo) : în interiorul parcelei, locuri de parcare auto amenajate la sol și în spații specializate dispuse la subsol și demisol și locuri de staționare pentru biciclete amenajate la sol. necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

 • -  echipare tehnico-edililară: completă pe str. Frunzișului.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 20.03.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarea condiție:

 • - retragerea corpurilor A și R față de aliniament (str. Govora, str. Frunzișului) va fi de 5m, în conformitate cu prevederile Art.5 din Regulament aferent U. T.R. M3.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fii suportate de beneficiarii acesteia.

Aleea propusă ( carosabil 7m - un trotuar de 1.5m) ce face legătura între strada Govora și strada Frunzișului, va avea acces public nelimitat, iar în acest sens va fi prezentată o declarație autentică a proprietarilor terenului, anterior eliberării autorizației de construire.

V

Plt.MASIASI CHNS.lt IUI <OCâl

CUI1HAPC1C.A


ROMÂNIA

PRIMĂRI A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3.400001. Cluj-Napuca. tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.rowww.clujbusiness.ro' www.visitclujnapoca.roROMÂNIARecepția ansamblului mixt este condiționată de realizarea la strat de uzură și echiparea edilitară a aleii interioare propuse, a spațiilor verzi din interiorul ansamblului mixt, sistemului de alei și platforme pentru circulații auto și pietonale, platformei de colectare selective a deșeurilor pe patru fracții, a amenajărilor pentru joacă și odihnă.


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de la dala emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de irbanism nr. 4447 din 15.09.2017, emis de Primăria Cluj-Napoca.


ArhițecLȘef, Arh. Dîiniel Pop

(/

Achitat taxa de 12 lei. confo Chitanței nr...M*^.^ț?.'f?..................din

Prezentul aviz a fost transmitsolicitantului direct arin pouâ la data de .


<12. OG


P.U.D. - Construire ansamblu cu funcțiuni mixte

str. Frunzișului nr. 23-25

Nr. 360272/12.07.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptarc a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • • Inițiatori : FÂRCAȘ ALIN. FÂRCAȘ GLIGOR, FÂRCAȘ MARIA, SUVÂIALÂ DAN-RADU, SUVĂIALĂ OANA-BIANCA, TRIFU MARIA

 • •  Proiectant: C.R.B.A. - CRISTIAN RUS B.I.A.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 19578/14.01.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010. conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire ansamblu cu funcțiuni mixte - str. Frunzișului nr. 23-25

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 4447/15.09.2017

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 438/03.06.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 19578/14.01.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 06.08.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62. et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

Dalele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în datele de 30.08.2018 și 19.03.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Stratcgii LrbancVComisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul România Liberă din 27.12.2016

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în datele de : 30.08.2018 - ora 11:30 și 19.03.2019-ora 15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în datele de : 30.08.2018 - ora 11:30 și 19.03.2019 - ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  S.C. AGROVET S.A. - str. Frunzișului nr. 23

 • •  S.C. AGROVET S.A. - str. Siriului nr. 20, sector 1, București

 • •  Biserica Penticostală nr. 2 „Elim” - str. Frunzișului nr. 29

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 30.08.2018 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Cristian Rus.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

La dezbaterea din 19.03.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Cristian Rus.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrai sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului. Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

/

Arhitect Șef,


Șef Birou,


Andree/ Mureșan


Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan