Hotărârea nr. 662/2019

Hotărârea 662/2019 - Aprobarea P.U.D. – extindere și mansardare imobil de locuit P+M, str. Remetea nr. 28; beneficiari: Andres Sorin Dorin și Andres Andreea Gabriela.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu -extindere și mansardare imobil de locuit P+M, str. Remctca nr. 28

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere și mansardare imobil de locuit P+M, strada Remetea nr. 28 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 446811/1/3.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 446955 din 3.09.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere și mansardare imobil de locuit P+M, strada Remetea nr. 28, beneficiari: Andres Sorin Dorin și Andrcs Andreea Gabriela;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 1342 din 12.03.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - extindere și mansardare imobil de locuit P+M, strada Remetea nr. 28, beneficiari: Andres Sorin Dorin și Andres Andreea Gabriela, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează;

 • - retragerea față de limita laterală nord-vestcă: min.5 m;

 • - amplasarea față de limita laterală sud-estică: pe limita dc proprietate;

 • - retragerea față de limita posterioară: min. 7.5 m;

 • - accesul auto și pietonal: din strada Remetea;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol, necesarul locurilor de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent PUG;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă pc parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate dc beneficiarii acesteia.

DATE REFERITOARE LA IEREN


Nr.

Parcela

Categoria de folosința

Suprafața

LmPl .

Valoare de impozitare

Mențiuni

A1

284 mp

-

BREVIAR DE CALCUL AL INDICILOR URBANISTICI

’EN’RU OBIECTIVUL Elaborare PUD si dot.umaniaiw tehnica pcn’ru autorizare lucrărilor de ext'rti&e executam luarar&x de extindere si mansa'do'o imobil de locuit

Mun. Cluj Napoca, str Remotoan. nr. 28. Jud. Cluj______   _________________


n. ARIA TERENULUI conform CF. |w.C.F. 12583/2)

-AJ?,A Î^FNl-'LU! conform ria-enrii topo (nr Cad 12588/2) i2 Construcții existente:

|    Casa un foim'. ol0 paner

T COTdfrucFiexisTenFe'careseDFMOIEA7A


Ccnstruclic PROPUSA:

___Ariu_coristru'-ta a construcției propuse jconstructie cloaire porter) Arie desfosuralo construita a construclci proiectate


277.00 mp

277,00 mpPARTER:HOi.GS . sikOimwgaiAxt.camara. oinng irvi ne.

MANSARDĂ: hci.gs . x»Mnoeî..x*M>ioii i.drESSNG.gs i


Ario dcslosurafa construita pentru o ccuinta


NDICI URBANISTICI REZULTAU Dt'PA CONS'RUIREA CLĂDIRI PROPUSE


Arie- consiiuifo =Ac extindere ♦ Ac corp existent Arie constru ia extindere

Arie construita corp existent

Ac-


1-

Ărie cesfosurato construcții =Adc construcții propuse * Adc corp existent

Mc desfășurata construita construcții propuse

A«io.«Sr>4U-i»jrQ;o «XHVjlr-jrtri corp oxi; îr. r-.ț---

ACC =

1-


64.30 mp

21 65 mp

85.95 mp


171.90 mp


71 90 mp


7. Procentul ac ocupare a! terenului ’.O.T = Arie construito/Arfe f«cn xlOO =85 95/2/7

din mex cant P.li.G. s 35%


8. Coeficientul de ocupare ol terenub»

C 0 T = Arie dCSlasurata construi fa/Aric teren =171.90/277

din mox eoni. C.U.L = 0.90


3102%


0.62


INVENTAR DE COORDONATECoordonate pet do contur


Y[m)


391455 04

3H14Ș0 13

391457 09

391465 96


6 35~

11 «1

11 15 ~ ’ 1288


42mp

BILANȚ SUPRAFEȚE

EXISTENT

PROPUS

î. $.jprafata toîo-o potcc’oconl C.F

284.CCmp

284.00 mp

|2. Suprolato construia

50.09mp

85 95 mp

b. P.O.T.

17.63%

3102%

6 C.U.T.

0.17

0.62

7. Regimul de inoitime

P

PfM

3. Număr de locuințe individuale

1

9. Număr do apertamente

0

0

;’<© N.rmar de qoraic cuto

0

0

I’ I. spatii verzi

233.91 mp

140 99mp

|l 2. Alei piefcnaie s: trotuar de geraa

0 00 mp

19 78 mp

! ---------------------------------------------------------------------------------------------------

i3. terasa parter

0.00 mp

15 16mp

I4. inoifimco maxima o comisa lato do cola terenului amenajat

3.80 m

5 I4m

15 locun de porcorc

o

1

|I6. Aici auto

COOm

22.12 mp


LEGENDA


Zona studata

l imita de proprietate

Terasa neacoperila

Limita drum existent

Zona datata auto

Sens do drculatio

Zona datata pletonalâ

Zona circulație pielonala

◄i

Accese auto și pletonal

Acces locuința

Zona pentru parcam autovehicule

Tila Corrtabi

Zona dreuiabe autovehicule

Construcție profxisâ

Suprafața construita propusa: 64.30 mp

Zona de vegetație

Suprafața totala teren: 284 00 mp

POT. propus: 23.21%

Parcele invedreto

C.U T propus. 0 46VERIFICATOR.-EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ CERINȚESPECIFICAȚIE

NUME

i s.i-jo^y

^,RA     Scara.

SEF PROIECT

arh. GFORGE GAVENIUC

/ 200

PROIECTAT

arh SZA8OLCS GUTTMAMN

iuh. POPESCU JOAN

tiaia

DESENAT

-i-h =GPrSCU.OAN

1 /

1)2.20186357

Geor£

ȘjWnstant n

GA

^ENIUC

■'1 V

i.irofii dt


Beneficiar; ANDRES SORIN DORIN


, Cu domiciliul in: jud Cluj, Mun Cluj Napoca. Slr Romclou. rw 28

Tlttuf proiectului; Elaborare PUD s» <tociimnn(i*t« ichmca ountru nuUxizarfi lucrărilor dn 1 extindere executări, lucrărilor de extindere Si rnansarduru imobil da toci»*.


Adresa investiției: |ixJ Ckij. nun, Cin Napoca, sxt Rcinuteu. nr. 28. C F. 328377

ul planșe. pj^N REGLEMENTARI URBANE~


;--------------

Pr OT.

296'2017


Faza:

P.U.D.


9

mimam* șirnmiinii înrs.

<*ilil.r<ipni'&


Ca urinare a


ROMÂNIA


ROMÂNIAPRIM Ă RIA M UNICI PI ULUI CL UJ-NA POCA

Calea Mn|ilor. iu. 3.400001. Cluj-Napocu, (ci: -40 264 592 301; lax: +40 264 599 329 www piiinariachijnapoca.ro | www.clujbwsincss.ro | www.visitclujnapoca.ro

cererii adresate de Andres Sorin Dorin cu domiciliul în jud. Alba,

înregistrată sub nr. 547431/433 din 15.11.2018 în conformitate cu prevederile


Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emile următorul:

Nr.


02> W

pentru P.U.I). - Extindere și mansarda re imobil de locuit- P+M str. Renietea nr.28 generat de imobilul cu nr. cad. 326377

Inițiator: Andres Sorin Dorin și Andres Andreea Gabriela

Proiectant: S.C. Autogav 2006 S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Szabolcs Islvan Guttinann

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 284mp, situată pe frontul sud-vestic al străzii Rcmctea, delimitată de parcele cu fond construit în partea nordică, vestică și sudică.

 • 1. Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

- UTR Lip - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe ini parcelar de tip periferic .

-funcțiunepredominanta : locuințe unifamiliale cu regim redus de înălțime;

regim de construire: izolat sau cuplat

-inâlțimea maxima admisă: Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter t etaj mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va 11 mai mare sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poale depăși una dintre următoarele configurații: (S) »-P» I HM, (S)-P1 |4-R, D+P+-M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D demisol. P- parter. M mansardă. R nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras. în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m .

•indici urbanistici : P.O.T max = 35%, C.U.T max = 0.9

-retragere min. Jață de aliniament:

în situațiile in care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament sau construcția in aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament, respectiv se vor amplasa în aliniament, ca și clădirile alăturate.

în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m față de aliniament.

•retragere min. față de limitele laterale:

Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare decât 10 m:

 • (a) in cazid existenței unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depăși lungimea de 20 m. măsurată de la aliniament. Nu vor ti luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan în scopul acoperirii unui calcan existent sau pe baza unei convenții de construire pe limita de proprietate încheiate între vecini. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă de 3 m. In cazul existenței calcanelor pe ambele laturi ale parcelei, se va închide frontul.

 • (b) in cazul in care pe limitele laterale de proprietate nu există calcane, clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, in situația în care se poale identifica in zonă o „regulă locală" (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate, aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să nu aibă încăperile principale orientate spre limita in cauză. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte, măsurată la cornișa superioară sau la alic in punctul cel mai înalt nu va depăși 4.50 m.

■retragere min. fată de Urnitele posterioare:

 • (a) clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 6 m.

 • (b) garajele, inclusiv cele incluse in corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2.80 m.

  9

  ROMÂNIA

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

  Calea Moților. nr. 3.4OOOOI, Cluj-Napoca, tel: +40264 592 301; fax *40 264 599 329

  il-'FVy:

  • ’ . ••• • • • •

  • • • •’ •••••

  poiMlnușicnusnuu înras

  www.primariadujnapoca.rowww.dujbusincss.ro wxvw visitdujiiapoca ro

  ROMÂNIA

  mu. napoca

  ARUITECT-ȘEI-

 • (c) garajelc se vor retrage cu cel puțin 6 in față de limitele posterioare ale parcelei.

 • (d) toate construcțiile de pe parcela in înțeles urban se vor amplasa în fâșia adiacenta aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină ele), a căror suprafață însumată va ii de maximum 15 mp.

II. Prevederi P.U.D. Propusei

 • - retragerea fala de limitela laterală nord-vestcă: min.5 in;

 • - amplasarea față de limitela laterală sud-estică: pe limita de proprietate;

 • - retragerea față de limita posterioarăr. min. 7.50in;

 • - acces auto și pietonal: din strada Remetea;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locurilor de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent PUG;

 • - echipare tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 12.02.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic dc detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și eu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 4677din 28.09.2017, emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Arhitect Șef,

Arh. Daniel Pop


Inspector specialitate,

AiihA^^Ligia Subțirică


Șef birou Strategii urbane, Arh. Audi-        cșanRed.. 3ex. Arh. Ananiaria Popa inspector. Biroul Strategii urbane


Achitai laxa dc 12 Ici. conform Chitanței nr. ...d^&sXb^J.din

Prezentul a\ iz a fost transmis solicitantului direct prin poștă la data de............7......

P.U.l). - Extindere și mansardarc imobil de locuit P+M

str. Remetea nr. 28

Nr. 349898/08.07.2019

(nr. cercic H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • • Inițiator : ANDRES SORIN DORIN și ANDRES ANDREEA GABRIELA

 • •  Proiectant: S.C. AUTO GAV 2006 S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 547431/15.11.2018

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010. conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PIAN URBANISTIC DE DETALIU - Extindere și mansardarc imobil de locuit P+M - str. Remetea nr. 28

Acte de autoritate publică de reglementare caic au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat dc urbanism nr. 4677/28.09.2017

 • - AvizC.T.A.T.U. nr. 1342/12.03.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 547431/15.11.2018

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în dala de 20.11.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis dc cam. 62, el. I au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, in dala de 12.02.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a Ibst afișai pe silc-ul instituției la secțiunea ..I.ocuire\Strategii UrbaneVComisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a l’ost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 12.11.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 12.02.2019, ora 15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe sile-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 12.02.2019, ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Lung Valentin - str. Mărginașă nr. 53

 • •  Bota Ioan - str. Remetea nr. 26

 • •  Precup Anca - str. Remetea nr. 30

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 12.02.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau neprcluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

/ Arhitect Șef,

/

Danie) Potf
Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan