Hotărârea nr. 661/2019

Hotărârea 661/2019 - Aprobarea P.U.D. – mansardare locuință unifamilială Sp+P+M, str. Mărășești nr. 20; beneficiari: Munte Mircea-Rubem și Munte Mariana-Otilia.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu -mansardare locuință unifamilială Sp+P+M, str. Mărășești nr. 20

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - mansardare locuință unifamilială Sp+P+M, strada Mărășești nr. 20 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 446823/1/3.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 446937 din 3.09.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - mansardare locuință unifamilială Sp+P+M, strada Mărășești nr. 20, beneficiari: Munte Mircea-Rubem și Munte Mariana-Otilia;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 617 din 4.07.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont dc prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -        Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - mansardare locuință unifamilială Sp+P+M,

strada Mărășești nr. 20, beneficiari: Munte Mircea-Rubem și Munte Mariana-Otilia, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

 • - amplasarea pe parcelă: se propune mansardarca construcției existente, cu păstrarea distanțelor existente față dc limitele dc proprietate și a înălțimii la coamă existentă;

 • - circulațiile și accesele: din strada Mărășești;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, un loc de parcare în garaj;

 • - echiparea tchnico-cdilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. -

Art. 3. -


Se stabilește perioada dc valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală dc Urbanism.


Nr. 661 din 10 septembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)


co cr> co


587920


VED^E FRONTALA


nr. 22, Cluj-Napoca


rJUMARLT MUMÎirPIULlJI CLU.1 GOMI8XA TSHWCA Dfi AMENA TERITORJULU’ 81 Of URSA.’


CM

1=

;<

ir>-ui </>-

'UJ

•£

s

■oe

s


STR. MARAȘEȘTI NR. 20


U.C.t.M.         kO.O^.^dC

VIZAT


INVENTAR PE CQQRPQNATE


MlW}iPuNkiUttiiMK<^!rA


Hvefiiieuâî

M’hai Konradl


rfltnnu document recepționat este valabil insuțK de procesul verbal da recepție nr...!


STR. MARĂȘEȘT118


SECȚIUNE TRANSVERSALA


STR. MARAȘEȘTI NR. 20


PUNCTE PE CONTUR-TEREN

Nume

Punct

COORDONATE STERE070

Nume

Punct

COORDONATE STERE070

Xlffl)

v;t'.

XIT)

Y(m)

110

587918.95

393102 61

• 110

587918.95

393102.61

108'

587920.39

393107 53

108

587920.39

393107 53

106

587921.74

393112.14

139

587907.84

393106.37

114

587922 70

• 39311535

138

587906 81

39310627

117

58791501

393113.72

127

587906.32

393106.23

118

587910.11

393112.51

126

58790635

393105 89

121

587897.64

393’0991

12?

587899 70

393’0521

147

587892.85

393109.19

121

587897 64

393'09.91

146

587896.85

393100.42

147

537892.86

393109 19

142

587897.45

39310049

146

587896 85

393’90.42

145

587900.93

393101.07

142

587897.40

393’00 49

S =272 mp

145

587900.93

39310107


PUNCTE PE CONTUR • CONSTRUCȚIE C2 (GARAJ)

Nume

COORDONATE STERE070

Pună

X(m)

Y(«|

’ V3

m

39314 2.14

iu'

58792270

393115.35

117'

587915.0<

393113.72

116

587915.52

393”'36


Zona de studiu

Limite parcela studiata

Aliniament existent

(nu se modifica)

Mansardare propusa

Garaj existent pe parcela

Acces auto-existent

Acces petcnal-existent

Alee pietonala

Circulații auto

Circulații petonale

Construcții existente pe parce’eîe vecine Spatii verzi I libere de construcții


glLANȚ ȚfiRlȚQRlAU


PROPUS

EXISTENT

S™ =

272jN m 1W.10%

2’2.«op IW.ftJS

Sc paner =

ÎÎ2CT

112.01 mp

Sc mansarda -

31.31'mp

Sc. anexe -

3142 nț.

1106 mp

Sc POT =

t63*Zirț'60Cff>>

151 OOmp 55.51%

Sc.

161 <-’i nț-

244 40 mp    -

5 înverzită =

6J38mp.3C.9S*:»

9SIW 15.21%

_S pavaje =

252Cmf. 526%

25.M mp 926%

N'. parcari =

ț .

ij.

P.O.T. -

55 52*4

C.V.T. s_

CCC

(1,90

Reg. ce H

SțpaftWpPHI

H comisa

3 ?C m

1.10»

H coama

6 Tflfn

t.fOm


Rev.

Data

Descriere

Venf.

CATEGORIA DE IMPORTANTA

XK


CLASA DE IMPORTANTA

GRAD REZISTENTA LA FOC

ZONA SEISMCA ____


S

FTg»0.7 »»c»g=C.ie


COTA ±0.00
UrfOINUl ARHlTLCțllDR

IM HGMAnia

8643


ariuwci


- •'«C
iSiUDIOS.R.L.-D.


Oana-Maria BURNETE


W27.O3.2O»?


A.-nua u. >10 Mmirtiuta


arti Pana Burnete ......

PROIECTAT


arh. Mihai Pașcalău ______

CLIENT

Munte Mircea Rubenstr Mârășeșli nr 20. mun. Cluj-Napoca. jud Cluj. Romanța


DENUMIRE PROIECT

P.U.D. - MANSARDARE LOCUINȚA UNIFAMILIALA, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE


AMPLASAMENT

slr Mârâșeșli nr 20. mun Cluj-Napoca, jud. Cluj,

Romana


NR PROIECT DATA MOUA 043


4/2272019


SCARA

1:200, <


DENUMIRE PLANȘĂ

REGLEMENTARI URBANISTICE


FAZA

P.U.D.


ID PLANSÂ

A.03


e Q4)'r.Pfl. VARIA Șl COJiSlI IUI IfXAI Clin NAPOCA


ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Molilor, nr 3.400001. Cluj-Napoca. tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.prinKuiacluiiiapocu.ro’ www.clujbusincss.ro | www.visirclujnapoca roROMÂNIAARHITECT-ȘEF


Ca urmare a cererii adresate de MUNTE MIRCEA RUBEM, cu domiciliul în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca,                          înregistrată la nr. 163584/433 din 22.03.2019 și a

completărilor depuse sub nr. 231299/433 din 25.04.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

pentru P.U.I). - Mansarda re locuință unifamilială, str. Mărășești nr. 20

generat de imobilul cu nr. cad: 261196

Inițiator: MUNTE MIRCEA-RUBEM și MUNTE MARIANA-OI ILIA

Proiectant general: MOUA STUDIO S.R.L.-D

Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: arh. Mihaela I. Vrabetc

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.IJ.I): parcelă în suprafață de 272 mp situată pe frontul sudic al străzii Mărășești, delimitată de parcele cu fond construit în partea estică, vestică și în partea sudică.

Prevederi P.U.G. - R.L..U. aprobatc anterior:
 • - UTR Lip - Locuin(e cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip periferic.

 • - funcțiune predominanta: zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unitamiliale), de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare sau variat, rezultat al dezvoltării spontane (cu parcele având deschiderea la stradă de 8-18 m., adâncimea de 30-75 ni. și suprafața de 250-1200 mp).

 • - regim de construire: regim de construire izolat sau cuplat, cu clădiri de locuit de tip tradițional (mai ales case lungi eu latura scurtă la stradă, așezate în lungul unei laturi a parcelei), retrase sau nu din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența decorației de tip eclectic a fațadelor principale).

 • - înălțimea maximă admisă: regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supratcranc, (parter i etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m. față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (S)»P+1+R, D+P+M, DiPi-R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la alicul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m.

 • - indici urbanistici: locuințe, alte utilizări admise:       P.O.T max. = 35% C.U.T max. = 0,9 ADC/mp

 • - retragere min.față de aliniament: în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament sau construcția în aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile sc vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament, respectiv se vor amplasa în aliniament, ca și clădirile alăturate. în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 in față de aliniament cu respectarea obiceiului locului. Pentru parcelele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente. Garajele se vor retrage cu minimum 6 in. de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism.

 • - retragere min. față de Urnitele laterale: pe baza unei convenții de construire pe limita de proprietate încheiate între vecini, clădirile se vor alipi, de regulă, la ambele limite laterale ale parcelei, pe o adâncime de maximum 25 m. măsurată de la aliniament (se va închide frontul). în cazul in care o asemenea convenție nu poale fi încheiată.

clădirile se vor retrage de la limita / limitele laterale de proprietate conform reglementării de la punctul următor. în cazul restructurării / extinderii / etajării unor clădiri existente se va aplica aceeași regulă, porțiunea de construcție ce depășește adâncimea reglementată putând 11 menținută ca atare, fără a i se modifica regimul de înălțime. în cazul mansardării unor clădiri existente intervenția se va realiza în mod obligatoriu în geometria acoperișului actual. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă de 3 m. în cazul în care pe limitele laterale de proprietate nu există calcane, clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă de 3 m. Garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,80 m. Garajele se vor retrage cu cel puțin 6 m. față de limitele posterioare ale parcelei.

 • - retragere min. față de limitele posterioare: clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 6 m.

Prc vet Ieri P.lJ.l). pronii se:

 • - amplasarea pe parcelă: se propune mansardarea construcției existente, cu păstrarea distanțelor existente față de limitele de proprietate și a înălțimii la coamă existentă;

 • - circulațiile și accesele: din strada Mărășcti;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, un loc de parcare în garaj;

 • - echipare tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 30.05.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

foaie investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor li suportate de beneficiarii acesteia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate.

Elaboratorul și beneficiarul P.lJ.l). răspund pentru exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.lJ.l). caic tace obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art.63 alin. (2) Iii. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 233/2016.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate li folosit numai în scopul aprobării P.U.I). Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.lJ.l). și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1054 din 20.03.2018. emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Red. 3 ex.,

Consilier, Viorica-Elena Kallos.Achitat taxa de 12 lei. conform Chitanței nr.                 din

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct. prin-poșUV la data de

P.U.D. - Mansardare locuința unifamilială

str. Mărășcști nr. 20

Nr, 371810/19.07.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • • Beneficiar : MUNTE MIRCEA RUBEM și MUNTE MARIANA OT1LIA

 • •  Proiectant : S.C. MOUA S TUDIO S.R.L.-D.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 163584, 231299/2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Mansardare locuință unifamilială - str. Mărășcști nr. 20

Acte de autoritate publică de reglementare caic au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat dc urbanism nr. 1054/20.03.2018

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 617/04.07.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document dc planificare a procesului dc informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 163584,231299/2019

S-a afișat pc site-ul instituției tabelul cu documentații dc urbanism supuse consultării în data de 08.04.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de alișaj vis-a-vis de cam. 62, el. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări P.U.D.

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele >7 locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 30.05.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Informații Publice\Urbanism\CTATU”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Adevărul Special din 28.12.2018-03.01.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 30.05.2019, ora 16:15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în datele de 30.05.2019, ora 16:15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •   T'arkas Zoltan - str. Mărășești nr. 18

 • •  Asociația de Proprietari - str. Porumbeilor nr. 31

 • •  Szeghedi Alexandru - str. Porumbeilor nr. 33

 • •  Salomir Mariana - str. Mărășești nr. 22

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 30.05.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U. Au fost prezenți beneficiarul și proiectantul lucrării - arh. Oana Burncte.

Din partea publicului s-a prezentat dl. Szeghedi Alexandru cu domiciliul în str. Porumbeilor nr. 33, care sesizează următoarele :

 • - nu sunt de acord întrucât nu au dorit să izoleze, iar acum vor să mansardeze

 • - să nu îmi fie afectată parcela

 • - să nu aibă geamuri spre mine

Prin adresa cu nr. 268266/21.05.2019, dl. Szegcdi Alexandru cu domiciliul în str. comunică următoarele observații :

~ Am.                                   ------r

ioo^v-

'


■4 a

Su mulțumiri,

Data:


Semnătura;

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la sesizările d-lui. Szegedi Alexandru cu domiciliul în                     . cu

nr. 268266/21.05.2019, proiectantul lucrării S.C. MOUA STUDIO S.R.L.-D. - arh. Oana Burnete, precizează următoarele :

 • 1.  OBIECTUL PROIECTULUI

Prezenta documentație a fost întocmită la cererea beneficiatului Munte Mlrcea Rubeni în vederea obținerii avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism pentru documentația "Mansardare locuință unifamllială și recompartimentari interioare”, pe strada Mărășești nr. 20, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Documentația urmează să detalieze, pe baza reglementărilor P.U.G. și în corelare cu alte documentații de urbanism avizate și aprobate, elaborate pentru terenurile învecinate, condițiile de acces, racordarea la rețelele tehnico-odililaro, relațiile cu vecinătatea și circulația terenurilor pentru parcela pe care se solicită amplasarea obiectivului precum si aprofundarea din punct de vedere urbanistic, funcțional și estetic al corpului de proprietate studiat.

 • 2.  ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ

Conform prevederilor P.U.G. Cluj-Napoca si ale Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G., obiectivul este situat in intravilanul mun. Cluj-Napoca, in zona de nord-est a localității, in afara perimetrului de protecție a valorilor istorice si arhilectural-urbanislice.

Prin P.U.G., zona studiata, încadrata in U.T.R. Lip, a fost reglementata ca fiind zona de locuințe cu regim redus de inaltime dispuse pe un parcelar de tip periferic.

Documentația P.U.D. - Mansardare locuința unifamiliala, recompartimentari interioare, pe slr. Mărășești nr. 20, mun. Cluj-Napoca, s-a întocmit având la baza Certificatul de Urbanism nr. 1054/20.03.2018.

Amplasamentul este situat in afara perimetrului de proiecție a valorilor istorice si architectural-urbanistice si este accesibil din partea de nord de pe str. Mărășești.

Conform Certificatului de Urbanism si P.U.G. Cluj-Napoca, terenul studiat este încadrat in U.T.R. Lip - zona de locuințe cu regim redus de inaltime dispuse pe un parcelar de tip periferic. Pentru funcțiunea de locuire Procentul maxim de ocupare al terenului POT = 35% iar Coeficientul maxim de utilizare al terenului CUT = 0,9.

 • 3.  TEMA DE PROGRAM

Tema de proiect stabilita de comun acord cu beneficiarul lucrării prevede: mansardarea locuinței existente;

recompartimentari interioare in vederea rcconfigurarii spatiilor; desființarea anexei - depozit;

realizarea amenajărilor exterioare cu spatii verzi si vegetație.

Investiția propusă se va integra în peisaj atât prin arhitectura si amenajările pe care le presupune, cât și prin materialele pe care le va folosi. Funcțiunea dorita pentru zona studiata nu va avea un impact negativ asupra calitalii si caracteristicilor zonei, si se incadreaza in prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. Cluj-Napoca.

De asemenea avand in vedere natura silualiei existente, amplasarea construcției, fala de limite si aliniament, nu va suferi modificări. Astfel in urma analizării întregii zone s-au constatat următoarele retrageri / alinieri:

 • - retragerea fata de aliniament: 0 m;

 • - retragerea fata de limita estica: variabila - intre 5,14 m - 7,44 m;

 • - retragerea fata de limita vestica: 0 m - calcan;

 • - retragerea fala de limita posterioara: 0 m - calcan.

Iar in cazul parcelei studiate, regimul de inaltime existent este S(partial) + Parter + Mansarda și nu va suferi modificări.

 • 4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUĂRI-:

Prin prezentul studiu se urmărește integrarea construcției propuse in contextul existent pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor precum si a întregii zone. Reglementările in ceea ce privește modul de ocupare al terenului, inaltimea clădirii, retragerile, alianiamentele, arhitectura si indicii urbanistici se incadreaza in contextul actual si de viitor al zonei, in timp ce funcțiunile rainan caracteristice zonei (locuire).

In vederea stabilirii categoriilor de intervenții, a reglementarilor și restricțiilor impuse au fost efectuate analize cu privire la: - încadrarea în Planul Urbanistic General; - circulații și echipare edilitară; - lipul de proprietate al terenurilor.

Având in vedere prevederile documentațiilor de urbanism aprobate (CU 1054/20.03.2018), se va reglementa aceasta parcela in conformitate cu reglementările aferente pentru acest gen de funcțiuni. In cadrul studiului P.U.D. se propun reglementari urbanistice pentru a obține autorizația de construire pentru investiția propusa Mansardare locuința unilamiliala, recomparllmenlari interioare în urma evidențierii beneficiarului a temei de program. Având in vedere opțiuni ale populației din zonele învecinate s-a stabilit direcția dezvoltării întregii zone cuprinse in U.T.R.-uri existente.

In cadrul P.U.D. se propune dezvoltarea infrastructurii pentru a viabiliza zona, urmând ca studiile viitoare pe parcelele învecinate sa se încadreze in regulamentul local de urbanism aferent P.U.G..

Cluj-Napoca, iunie 2019


Coordonator proiect urbanism, arh. urb. Mihaela Vrabete

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să Ic rezolve, împreună eu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau neprcluarea propunerilor.

Prin notificarea cu nr. 276850/433/27.05.2019, obiccțiunilc formulate în adresa mai sus menționată au fost transmise beneficiarului, iar proiectantul prin adresa eu nr. 346145/04.07.2019, răspunde acestor observații.

Răspunsul proiectantului referitor la obiccțiunilc primite a fost transmis vecinului de parcelă prin adresa cu nr. 368304/433/17.07.2019.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.


/Șef Birou,

Responsabil cu informarea și consultarea publicului Siinona CipciganAndreea îMuresau

/ 6