Hotărârea nr. 660/2019

Hotărârea 660/2019 - Aprobarea P.U.D. – mansardare locuință, strada Minerilor nr. 30; beneficiari: Costan Daniel Costin și Costan Livia.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -mansardare locuință, strada Minerilor, nr. 30

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - mansardare locuință, strada Minerilor, nr. 30 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 446835/1/3.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 446892 din 3.09.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - mansardare locuință, strada Minerilor, nr. 30, beneficiari: COSTAN DANIEL COSTIN și COSTAN LIVIA;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 511 din 12.06.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - mansardare locuință, strada Minerilor, nr. 30, beneficiari: Costan Daniel Costin și Costan Li via, pe o parcelă proprietate privată. Documentația reglementează:

 • - amplasarea pe parcelă: se propune mansardarea construcției existente, cu păstrarea distanțelor existente față de limitele de proprietate;

 • - circulațiile și accesele: din str. Minerilor;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, un loc de parcare amenajat la sol;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă .

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. -

Art, 3. -Nr.660 din 10 septembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

ROMÂNIA


ROMANIAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

PRIMĂRIA Șl CONSII IUI IOC Al Cllll-HAPOCA


Calea Moților. nr. 3. 400001, Cluj-Napoca. tel +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.priinariaclujnapoea.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ARHITECT-ȘEF


Ca urmare a cererii adresate de COSTAN COSTIN și COSTAN LIVIA, cu domiciliul în județul Cluj, oraș Huedin,                            înregistrată la nr. 102696/433/2019 și a completărilor

depuse sub nr. 268120/433 din 21.05.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

AVIZ Nr.. .^/... din

pentru P.U.D. - Mansardare locuință, str. Minerilor nr. 30

generat de imobilul cu nr. cad: 250146

Inițiator: COSTAN DANIEL COSTIN și COSTAN LIVIA

Proiectant general: S.C. CONSTREX CONSULT S.R.L.

Proiectant de specialitate: S.C. PROIECT CONSTREX CONSULTING S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: arh. Cristina G. Bulmaga

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D: parcelă în suprafață măsurată de 140 mp (136 mp suprafață din acte) situată pe frontul sudic al străzii Minerilor, delimitată de proprietăți private cu fond construit în partea estică și vestică și limita cu U.T.R. Lc A în partea sudică.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

 • - UTR Lip - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip periferic.

 • - funcțiune predominantă: zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale), de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare sau variat, rezultat al dezvoltării spontane (cu parcele având deschiderea la stradă de 8-18 m., adâncimea de 30-75 m. și suprafața de 250-1200 mp).

 • - regim de construire: regim de construire izolat sau cuplat, cu clădiri de locuit de tip tradițional (mai ales case lungi cu latura scurtă la stradă, așezate în lungul unei laturi a parcelei), retrase sau nu din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența decorației de tip eclectic a fațadelor principale).

 • - înălțimea maximă admisă: regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri suprateranc, (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m. față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (S)+P+l+R. D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă. R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel nerelras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m.

 • - indici urbanistici: locuințe, alte utilizări admise:       P.O.T max. = 35% C.U.T max. = 0,9 ADC/mp

 • - retragere min.față de aliniament: în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament sau construcția în aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament, respectiv se vor amplasa în aliniament, ca și clădirile alăturate. în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m față de aliniament cu respectarea obiceiului locului. Pentru parcelele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m. de la aliniament, pentru a permite parcarea in față a unui autoturism.

 • - retragere min.față de limitele laterale: pe baza unei convenții de construire pe limita de proprietate încheiate între vecini, clădirile se vor alipi, de regulă, la ambele limite laterale ale parcelei, pe o adâncime de maximum 25 m. măsurată de la aliniament (se va închide frontul). în cazul în care o asemenea convenție nu poate 11 încheiată. clădirile se vor retrage de la limita / limitele laterale de proprietate conform reglementării de la punctul următor. în cazul restructurării / extinderii / etajării unor clădiri existente se va aplica aceeași regulă, porțiunea de construcție ce depășește adâncimea reglementată putând fi menținută ca atare, fără a i se modifica regimul de înălțime. în cazul mansardării unor clădiri existente intervenția se va realiza în mod obligatoriu în geometria acoperișului actual. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă de 3 m. în cazul în care pe limitele laterale de proprietate nu există calcane, clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă de 3 m. Garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,80 m. Garajele se vor retrage cu cel puțin 6 m. față de limitele posterioare ale parcelei.

 • - retragere tain, fufă de limitele posterioare: clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 6 m.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - amplasarea pe parcelă: se propune mansardarea construcției existente, cu păstrarea distanțelor existente față de limitele de proprietate;

 • - circulațiile și accesele: din strada Minerilor;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, loc de parcare amenajat la sol. Necesarul de locuri de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

 • - echipare tehnico-edililară: completă pe parcelă.

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism din data de 01.04.2019 și a verificării completărilor depuse sub nr. 26X120/433/2019 în ședința comisiei operative din data de 24.05.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic dc detaliu.

Toate investițiile propuse prin această documentație dc urbanism vor fi suportate dc beneficiarii acesteia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art.63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 233/2016.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1839 din 25.04.2019, emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca în aceleași condiții urbanistice cu certificatului dc urbanism nr. 5445 din 15.11.2017.Inspector specialitate, Arh. Exp. Ligia SubțiricăRed. 3 ex.,

Consilier, Viorica-EIcna KaIIos


Achitat taxa dc 12 Ici, conform Chitanței nr.          .........din

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data dc


Grad de ocupare a parcelei

Regim de inaltime existent

Regim de inaltime propus Suprafața construita existenta Suprafața construita propusa Suprafața construita totala Suprafața desfasurata existenta


P + M

=77.00mp =77.00 m =77.00mp =77.0mp


Suprafața desfasurata propusa(cu spatii tehnice) Suprafața desfasurata propusa(fara spatii tehnice) Suprafața desfasurata totala (fara spatii tehnice) Nr. parcari existente Nr. parcari propuse in incinta/garaj -nr locuri parcare pe parcela


=77.

=45.40 =122.40 m


P+1+M


Limite

limita parcelei existente limita zonei studiata prin PUD


Accese

acces pietonal in incinta existent ' acces auto in incinta existent


Bilanț teritorial

Existent

Pro

)US

mp

%

mp

%

Zona construcții

77.00

56.60

77.00

56.60

Zona circulații auto si pietonale

21.80

16.05

21.80

16.05

Zona spatii verzi

37.2

27.35

37.2

27.35

TOTAL

136.0

100.0

136.0

100.0


P.O.T. existent =56.60%

C.U.T. existent =0.56

P.O.T. propus =56.60 %

C.U.T. propus =0.9

Profil transversal 1-1 scara 1:500/ \

. +4.50.L

Locuința

1

-/

Locuința

existenta

S

P+M

existenta

P+M

«

1

P+1+M

3

1

»lr Mn-nior

Locmtfa exulrnia propziu penii u


Costan Livia si Costan Daniel Costin Steren=136 mp Extras C.F. nr.250146

Nr.cad. 250146


Circulații

strada existenta zona verde profil stradal platforma auto trotuar

i loc parcare


CONSTREX


consucunsPaiccle <nr. topo. 2501461

kt. ?C-..

Coordonate pct.de contur

2

5R6462.1C4

399574.522

606463.20»

393576.69

4.756

4

';B6460.44l

393580.66

:. +42

5««464.z?r

393583.44

.3.45*

t

SU4S1.805

393566.628

C.0M

7

5864$’.786

343566.542

4.ZC6

6

586447.369

393588.066

2.830

9

5S«4t6..-34

393585.39-’

2.531

393583.025

2.493

’.39.94np  ?20.32^7   20 •WH

Recepționat

Valeriu Vleja Consihei Cadastru.................

Cerința

Nume

Semnat

Referat/expertiza; nr./data

proiectant general:

SC. CONSTREX CONSULT .SRL proiectant de specialitate: SC. PROIECT CONSTREX CONSULTING SRL

Cluj-Napoca, str.13 Septembrie nr. 5/2

beneficiar: Costan Livia si Costan Daniel-Costin

proiect nr.

98/ 2017

Nume

Semnat

scara

1:200

Elaborare PUD, mansardare locuința, modificări interioare si refacere imprejmuire str.Minorilor nr.30, mun.Cluj-Napoca, jticl.Cluj

faza: P.U.D.

Sef proiect

arh.urb.

Cristina Bulmaga

1

planșa nr.

A.2.

Proiectat

arh.urb.     t

Cristina Bulmaga

r

Data: 12/ 2017

Desenat

arh.urb. Cristina Bulmaga

Plan reglementari urbanisticeP.U.D. - Mansardare locuință

str. Minerilor nr. 30

Nr. 330821/26.06.2018

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau ncadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiator : COSTAN DANIEL-COSTIN și COSTAN LIVIA

 • •  Proiectant: S.C. CONSTREX CONSULT S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 102696/25.02.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Mansardare locuință - str. Minerilor nr. 30

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

-Certificat de urbanism nr. 1839/25.04.2019

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 511/12.06.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 102696/25.02.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 07.06.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3. pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, ct. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări P.U.D.

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 01.04.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Informații Publice\Urbanism\CTATU”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 07.03.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 01.04.2019 - ora 15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 01.04.2019 - ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  David Anca Mihaela - str. Minerilor nr. 28

 • •  Miron Alexandru - str. Minerilor nr. 32

 • •  Direcția Patrimoniul Municipului și Evidența Proprietății

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 01.04.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U. Au fost prezenți beneficiarii și proiectantul lucrării - arh. Cristina Bulmaga.

Din partea publicului s-a prezentat d-na. David Anca Mihaela, cu domiciliul în str. Minerilor nr. 28, care sesizează următoarele :

 • - retragere de 3m pe toată lungimea limitei de proprietate comune

 • - să nu se modifice distanța față de parcela mea, să nu fie mai mică de 2,36m

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau ncpreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptarc a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.


Șef Birou,


Andreea Mureșan

/O


Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan